รายงานการนิเทศภายใน ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การนิเทศ การปฏิบัติของผู้รับการนิเทศ ความก้าวหน้า / ผลของงานที่ปฏิบัติ
11 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวชลิตา แก้วแดง
ข้าพเจ้านางสาวนงลักษ์ สนเข็ม หัวหน้างานฝ่ายวิชาการพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูชลิตา แก้วแดง ในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการจัดการสอนครูได้มีการเตรียมตัวหรือวางแผนไว้ได้ดีมีการจัดทำแผนการสอน มีใบงาน และมีสื่อที่น่าสนใจ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการสอน นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ดี หลังเรียนจบก็มีการวัดและประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล

นางสาวนงลักษ์ สนเข็ม


จากที่ได้รับการนิเทศติดตามการสอนทำให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการทำงาน และผลที่ได้จากการสอนนักเรียนสามารถอ่านประสมคำได้
นางสาวชลิตา แก้วแดง
11 ต.ค. 2562

นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านสะกดคำ ประสมคำได้เกือบทุกคน
นางสาวชลิตา แก้วแดง
11 ต.ค. 2562

10 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยผักกูด
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิภาดา สีหะสิงห์
ข้าพเจ้า นางโสภา ขันยศ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2 ได้มานิเทศชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

นางโสภา ขันยศ


ข้าพเจ้า นางวิภาดา สีหะสิงห์ ได้รับการนิเทศ จาก นางโสภา ขันยศ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกเอกสารชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน
นางวิภาดา สีหะสิงห์
10 ต.ค. 2562

จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้พบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3. มีเอกสารธุรการในชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี
นายสายันต์ คงสุข
10 ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย มีการจัดมุมประสบการณ์และป้ายนิเทศให้ความรู้มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพระเจ้านางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน จากนางสาวนอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ
10 ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นายทวีชัย พิสิทธิ์
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเด็ก บรรยาการศเอื้อต่อการเรียนรู้ 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ยังมีบางรายการที่ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ บันทึกการให้คำปรึกษา แนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน ข้าพเจ้าได้แนะนำให้ทำให้เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้า นายทวีชัย พิสิทธิ์ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน จากนางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรียบร้อย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นายทวีชัย พิสิทธิ์
10 ต.ค. 2562

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเยาวเรศ กงยนต์
ผลการสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่1 ด้านการอ่านนักเรียน ป.1 ทุกคนสอบได้ "ดีมาก" ส่วนการเขียนนั้น นักเรียนจำนวน 5 คน ได้ "ดีมาก" มี ด.ช.ปาราเมศ แก้วใหญ่ ที่ ได้ระดับ "ดี" เพียงคนเดียว ให้ครูสอนเสริมเพื่อพัฒนาการเขียน ให้จัดทำแผนหรือกิจกรรมการพัฒนา

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอุทุมพร จันทร์ผ่อง
การสอบการอ่นการเขียนครั้งที่ 1 ชั้น ป. 2 ปรากฏว่า การอ่านออกเสียงนักเรียนทุกคนจำนวน 8 คน ได้ระดับ "ดีมาก" ด้านการอ่านรู้เรื่อง ได้ระดับ "ดีมาก" จำนวน 6 คน ระดับ "ดี" จำนวน 2 คน คือ ด.ช.เทพทัต พยุงทรัพย์ และด.ช.พีรภัทร์ สอนวดี ส่วนการเขียนคำ นักเรียนทุกคนได้ระดับ "ดีมาก" แต่การเขียนเรื่อง นักเรียนส่วนมากได้ระดับ "ดี" จำนวน 5 คน คือ 1)ด.ช.ศักดิ์ชัย ออ่อนสี 2)ด.ช.ณัฐพล โพธิพันธ์ 3)ด.ช.ณภัทร มาตชัยเคน 4)ด.ช.เทพทัต พยุงทรัพย์ 5) ด.ช.พีรภัทร์ สอนวดี ให้สอนเสริมการอ่านรู้เรื่องและการเขียนเรื่องกับนักเรียนที่ได้ระดับ "ดี" ให้ครูจัดทำแผนหรือกิจกรรมการพัฒนา

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงเยาว นาพิมพ์
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 นักเรียนจำนวนทั้งหมด 6 คน ด้านการอ่านออกเสียงได้ระดับ "ดีมาก" การอ่านรู้เรื่องมีระดับ "พอใช้" จำนวน 1 คน คือ ด.ช.กรวิชญ์ คณา ระดับ " ปรับปรุง" จำนวน 1 คน คือ ด.ช.กฤตภาส พันธจักร์ นอกนั้นได้ระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ส่วนการเขียนคำ และการเขียนเรื่อง นักเรียนมีทั้งระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ให้ครูเน้นการสอนซ่อมเสริม จัดทำนวัตกรรม กิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย และจัดทำเป็นแผนพัฒาการสอนซ่อมเสริมโดยเฉพาะนักเรียที่ได้ ปรับปรุง และพอใช้ โดยเร่งด่วน

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงเยาว์ นาพิมพ์
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1นักเรียน จำนวน 5 คน การอ่านออกเสียงได้ระดับ "ดีมาก" ทุกคน ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียน ได้ระดับ "ดี" จำนวน 2 คน ได้ระดับ "ดีมาก" จำนวน 1 คน และได้ระดับ "พอใช้" จำนวน 2 คน คือ ด.ช.อนิวัติ คำลือ และ ด.ญ.พรลภัส สุขสวัสดิ์ ส่วนด้านการเขียนเรื่องมีระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ให้ครูจัดทำแผนพัฒนา ด.ช.อนิวัติ คำลือ และ ด.ญ.พรลภัส สุขสวัสดิ์ ที่ได้ระดับ "พอใช้"

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุกัญญา วันสอน
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 นักเรียนจำนวน 7 คน ด้านการอ่านออกเสียง ทุกคนได้ระดับ"ดีมาก" ส่วนด้านการอ่นรู้เรื่อง นักเรียนได้ระดับ "ดี" จำนวน 4 คน ได้ระดับ "พอใช้" จำนวน 3 คน คือ 1)ด.ญ.ภัทรธิดา กันยา 2) ด.ญ.กมลวรรณ นันเขียว 3) ด.ช.นราวุฒิ สอนวดี ส่วนการเขียนเรื่อง นักเรียน จำนวน 6 คน ได้ระดับ "ดีมาก" มี ระดับ "ดี" เพียง 1 คน คือ ด.ช.นราวุฒิ สอนวดี จึงต้องการให้ครู จำทำแผนพัฒนา กิจกรรมพัฒนา โดยเฉพาะนักเรียนที่ ได้ระดับ "พอใช้" ให้มีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นในารสอบครั้งที่ 2 ต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุกัญญา วันสอน
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 มีนักเรียน จำนวน 9 คน ด้านกรอ่านออกเสียง นักเรียนทุกคนได้ระดับ "ดีมาก" การอ่านรู้เรื่อง ได้ระดับ "ดี" จำนวน 3 คน คือ 1) ด.ช.กิตติชัย แก้วเงา 2)ด.ช.วรวัจ คำชู 3) ด.ญ.กฤตาณัฐ ประมวลการ ได้ระดับ "ดี " ส่วนการเขียนเรื่องได้ระดับ "ดีมาก" จำนวน 8 คน ได้ระดับ "ดี" จำนวน 1 คน คือ ด.ช.กิตติชัย แก้วเงา ให้ครูจัดทำแผนการพัฒนานักเรียนที่มีผลระดับ "ดี" ทุกคน

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวฐิติภา สีเสือ
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย จัดทำป้ายนิเทศให้เด็กได้เรียนรู้มีพัฒนาการตามวัย 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้านางสาวฐิติภา สีเสือ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน จากนางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในด้านการปฏิบัติงาน และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำ
นางสาวฐิติภา สีเสือ
08 ต.ค. 2562

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนภามาศ อินแนน
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่

นางสาวอรปรียา เหง้ใหม่


ข้าพเจ้า นางสาวนภามาศ อินแนน ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน จากนางสาวนอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางสาวนภามาศ อินแนน
08 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายทรงศิลป์ เรียวไธสง
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย ทรงศิลป์ เรียวไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านายทรงศิลป์ เรียวไธสง ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการภายใน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม และเน้นการสอน แบบ Active Leaning เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยครูเป็นโค้ช คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับ
นายทรงศิลป์ เรียวไธสง
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศผลการนิเทศมีดังนี้ ดำเนินการการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ ดำเนินการการอ่านออก เขียนได้ ได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรม มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสมบุญ มูลณี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย สมบุญ มูลณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านายสมบุญ มูลณี ได้รับการนิเทศการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ข้าพเจ้าได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม
นายสมบุญ มูลณี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร ได้มานิเทศติดตามเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวรัตชกรภัธร์ กองสีได้จัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร มานิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน พบว่ามีจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยี ประกอบการสอน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความรู้ด้วยตนเอง และได้มีการทำบันทึกผลหลังสอน
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์ ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาววันเพ็ญ อินทูล
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาววันเพ็ญ อินทูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาววันเพ็ญ อินทูล ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ มีการใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น การจัดสภาพและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายและเน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ
นางสาววันเพ็ญ อินทูล
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
อรรถวิท อุตม์อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวิเชียร วรินทรา
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย วิเชียร วรินทรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้พเจ้านายวิเชียร วรินทราได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ เกี่ยวกับการทำขิงดอง 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นายวิเชียร วรินทรา
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้าได้มานิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านายณัวุฒิ ก้อนเงิน ได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศภายในของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามตัวชี้วัด ตามสภาพจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง และได้ใช้นวัตกรรม สื่อ ICT ในการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด และได้จัดทำเอกสารประจำวิชาที่สอนเป็นปัจจุบัน
นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน
03 ต.ค. 2562

ผู้สอนใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมากมาย พร้อมทั้งปลูกฝังการพัฒนาสรรถนะผู้เรียนทาวด้านการใช้เทคโนโลยี
อรรถวิท อุตม์อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัศมี เบ้าชารี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวรัศมี เบ้าชารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวรัศมี เบ้าชารี ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาภาษาไทยและใช้สื่อการสอนที่มีเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางสาวรัศมี เบ้าชาร
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน ฝึกทักษะกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแ ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาและใช้สื่อการสอนที่มีเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา และได้มีการทำบันทึกผลการประเมินตามตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้า นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต ได้ทำการจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. จัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Leaning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ
ศิริจันทร์ ภักดีโต
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามนิเทศผลดังนี้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนเอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัยเอกสารธุรการในชั้นเรียนมีการทำบันทึกเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ข้าพเจ้านางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางสุกัญญา ตัฑณมาสน์
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศ นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรัตนา เอี่ยมอ่อน
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ชันทยศ พร้อมด้วยนางสาวพยม คนธาร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมได้ออกนิเทศผลดังนี้บรรยากาศการเรียนเน้นนักเรียนได้ลงมือทำจริงโดยมีครูแนะนำและให้ข้อเสนอเอกสารในชั้นเรียนเรียบร้อยดีเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางรัตนา เอี่ยมอ่อน ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางรัตนา เอี่ยมอ่อน
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขของครูรัตนามีการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารเป็นปัจจุบันเรียบร้อยดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวกัญญารัตน์ ทองทวี
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ชันทยศ พร้อมด้วยนางสาวพยม คนธาร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมได้ออกนิเทศผลดังนี้บรรยากาศการเรียนเน้นนักเรียนได้ลงมือทำจริงโดยมีครูแนะนำการออกเสียงการพูดมีการทดสอบนักเรียนเป็นรายคนและให้ข้อเสนอแก้ไขส่วนเอกสารในชั้นเรียนเรียบร้อยดีเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวกัญญารัตน์ ทองทวี ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
กัญญารัตน์ ทองทวี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศติดตามการเรียนการสอนคุณครูกัญญารัตน์และคุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุดใจ มารอด
าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางสาวสุดใจ มารอด ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ข้าพเจ้านางสาวสุดใจ มารอดได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริงมีการจัดสภาพบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ทำให้เกิดการปฏิบัติการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและมีการประเมินผลโดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนประจำวิชาอย่างเป็นปัจจุบันเรียบร้อยอย่างถูกต้องครบถ้วน
นางสาวสุดใจ มารอด
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูสุดใจใช้การสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงมีการจัดสภาพบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ทำให้เกิดการปฏิบัติการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและมีการประเมินผลโดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนประจำวิชาอย่างเป็นปัจจุบันเรียบร้อย
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางดวงใจ ติดประมาณ
าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางดวงใจ ติดประมาณได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ข้าพเจ้านางดวงใจ ติดประมาณ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆตามที่โรงเรียนกำหนด บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน ข้าพเจ้าจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและสร้างวินัยให้กับนักเรียน
นางดวงใจ ติดประมาณ
02 ต.ค. 2562

าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดวงใจโดยครูได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆตามที่โรงเรียนกำหนด บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน และจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและสร้างวินัยให้กับนักเรียน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิริพร จันทร์เงิน
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ชันทยศ พร้อมด้วยนางสาวพยม คนธาร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมได้ออกนิเทศผลดังนี้บรรยากาศการเรียนเน้นนักเรียนได้ลงมือทำจริงโดยมีครูแนะนำการทำแบบฝึกมีการทดสอบนักเรียนเป็นรายคนและให้ข้อเสนอแก้ไขส่วนเอกสารในชั้นเรียนเรียบร้อยดีเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร จันทร์เงิน ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
ศิริพร จันทร์เงิน
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้า นายเอนก ขันทยศได้นิเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูศิริพรครูมีการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ จันแก่น


คือการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
คือการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น

นายนพรัตน์ จันแก่น


มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม

นายนพรัตน์ จันแก่น


คือการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ จันแก่น


มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ จันแก่น


มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม

นายนพรัตน์ จันแก่น


การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
คือการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น

นายนพรัตน์ จันแก่น


การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
คือการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น

นายนพรัตน์ จันแก่น


มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายศรายุทธ สุทธิศักดิ์ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน จัดกิจกรรม Active Learning มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


จัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ วัดประเมินผลตามสภาพจริง บันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการพัฒนานักเรียน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสม พร้อมต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
ศรายุทธ สุทธิศักดิ์
03 ต.ค. 2562

การจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายมนุชาธิปต์ สมใส
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายมนุชาธิปต์ สมใส ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านายมนุชาธิปต์ สมใส ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายมนุชาธิปต์ สมใส
02 ต.ค. 2562

ครูเน้นการปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารประจำวิชา เอกสารชั้นเรียนเป็นปัจจุบันดี
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้า นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดำเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน ตลอดจนพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการวิจัย
เรณุมาศ ภักดีโต
03 ต.ค. 2562

ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวล้อม ทุมไพร
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวล้อม ทุมไพร ชั้นประศึกษาปีที่ 5/3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการวิเคราะห์นักเรียน เป็นรายบุคคลแล้สนำผลไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะและสอดกับนักเรียน มีการพัฒนาการเรียนโดยสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ควรแก้ไข ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพรได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. ได้พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 2. ได้จัดการเรียนแบบเชิงรุก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฎิบัติจริง 3. ได้ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ 4. ได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะและสอดกับนักเรียน มีการพัฒนาการเรียนโดยสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ควรแก้ไข และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
ล้อม ทุมไพร
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 2. ได้จัดการเรียนแบบเชิงรุก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฎิบัติจริง ได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะและสอดกับนักเรียน มีการพัฒนาการเรียนโดยสอนซ่อมเสริม
นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์และคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายเอนก ขันทยศ
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย เอนก ขันทยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ เกี่ยวกับการทำขิงดอง 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายเอนก ขันทยศ
02 ต.ค. 2562

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบัน
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ สมใจ
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนายนพรัตน์ สมใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสม มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดหารสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการสอน และนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้า นายนพรัตน์ สมใจ ได้รับการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปรการศึกษา 2562 ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการเน้นการสอนในทางปฏิัติให้มากขึ้น พร้อมสอดแทรกเนื้อหทางทฤษฎีแล้วนำลงสู่การปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น มีการวัดและประเมิณผลตามการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มีการสอนเสริม สอนซ่อม เพิ่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น
นายนพรัตน์ สมใจ
03 ต.ค. 2562

ผู้สอนใช้กระบวนการ Active learning ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรู้กฎและกติกา ผ่านการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมต่อเนื้อหาและกฏกติกาใหม่ๆอยู่เสมอ
อรรถวิท อุตม?อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนุชนารถ มูลณี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางนุชนารถ มูลณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร


ข้าพเจ้า นางนุชนารถ มูลณี ไดดำเนินการการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นางนุชนารถ มูลณี
03 ต.ค. 2562

ผู้สอนใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำเอกสารประจำชั้นเป็นปัจจุบัน แผนการจัดการเรียนรู้มีการอัพเดททันสมัยอยู่เสมอ
อรรถวิท อุตม์อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพรรณมณี วังคีรี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวพรรณมณี วังคีรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวพรรณมณี วังคีรี ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวพรรณมณี วังคีรี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดได้เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย มีการจัดมุมประสบการณ์และป้ายนิเทศให้ความรู้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและการจัดทำธุรการชั้นเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ดี
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
01 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวรรณนิภา แก้วพันยู
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อยดี มีการจัดมุมประสบการณ์ สื่อการสอนและป้ายนิเทศให้ความรู้กับเด็ก ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนจัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันดี ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้านางวรรณนิภา แก้วพนยู ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและการทำเอกสารธุรการชั้นเรียน จากนางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามคำแนะนำ
นางวรรณนิภา แก้วพันยู
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุดาพร สาลา
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดดี 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่าน และการเขียนให้มากขึ้นด้วย

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวสุดาพร สาลา ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 หลังจากที่ได้รับการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. จัดบอร์ดให้ความรู้ที่น่าสนใจในชั้นเรียน 3. จัดวางโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง 4. สอนเสริมด้านภาษา ในทุกเช้าและก่อนกลับบ้าน เพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียน 5. ใช้กิจกรรม Brain Gym กระตุ้นผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการอ่าน
นางสาวสุดาพร สาลา
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนิตยา อินหาดกรวด
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวนิตยา อินหาดกรวด ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวนิตยา อินหาดกรวด ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวนิตยา อินหาดกรวด
02 ต.ค. 2562

นางสาวนิตยา อินหาดกรวด ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ สอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง สร้างแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย เอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ม.4/2 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
02 ต.ค. 2562

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย -มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี -มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ม.4/2 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอภินันท์ โพธิ์กันทา
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายอภินันท์ โพธิ์กันทา ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านายอภินันท์ โพธิ์กันทา จากการนิเทศข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน จัดกิจกรรมผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียนมากยิ่งขึ้น
นายอภินันท์ โพธิ์กันทา
03 ต.ค. 2562

การจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม
03 ต.ค. 2562

การจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ฝึกประโยคที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอรรถวิท อุตม์อ่าง
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ คณะนิเทศภายใน ได้มานิเทศ และให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นั้น หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำดังกล่าว ทำให้การจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความสนุก ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น
อรรถวิท อุตม์อ่าง
02 ต.ค. 2562

นายอรรถวิท อุตม์อ่าง มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ดี เอกสารประจำวิชาเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ละเอียดดีมาก
นายณรงค์ แก้วมาและคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพยม คนธาร์
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวพยม คนธาร์ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวพยม คนธาร์ ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวพยม คนธาร์
02 ต.ค. 2562

นางสาวพยม คนธาร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : จักรพันธ์ อันโยธา
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายจักรพันธ์ อันโยธา ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านายจักรพันธ์ อันโยธาได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้าพเจ้าได้จัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อผู้เรียน
นายจักรพันธ์ อันโยธา
02 ต.ค. 2562

นายจักรพันธ์ อันโยธา มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงมีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อผู้เรียนดีมาก
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนพิเศษเรียนรวมในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านให้ผู้ปกครองฟังละให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดี คือ ด.ช.ธนพัฒน์ คำอาบ และ ด.ช.นิติพัฒน์ ศรพรม 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐานของป.1 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 2 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียนรู้ความหมาย 2. STEM ในระดับป.1 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมัฒณา เตินขุนทด
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางมัฒณา เตินขุนทด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การอ่านให้ผู้ปกครองฟังละให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก10 คน และระดับดี 2 คือ ด.ช.ชนะพล ประเสริฐพงษ์ และ ด.ญ.รุตต์จิฬาภา เจริญธัญกรณ์ 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของป.2 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 12 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรอย่างสุดกำลังความสามารถด้วย 2. STEM ในระดับป.2 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรพิพรรณ ม่วงแก้ว
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางรพิพรรณ ม่วงแก้ว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.3 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับพอใช้ 3 คน คือ ด.ช.ณัฐสิทธิ์ รัตนศฤงค์ ด.ช.จิรสิน โคตรกุดแกน ด.ญ.อุรัสยา อินจันทร์ และอยู่ในระดับปรับปรุง 1 คน คือ ด.ช.อนุวัฒน์ ทองสุข 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของป.3 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.3มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 3 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริม 2. STEM ในระดับป.3 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุประวีณ์ ทวรทรัพย์
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสุประวีณ์ ทวรทรัพย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.4 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 4 คน คือ ด.ช.ศักรินทร์ ทรงราษี ด.ญ .กมลลักษณ์ ทองดี ด.ญ.พัชรินทร์ โคตรประทุม และด.ญ.นฤมล วิเชียร อยู่ในระดับดี 2 คน คือ ด.ญ.พิมประพัฒ คำภู่ และด.ญ.ชยานันท์ จำเริญรักษ์ อยู่ในระดับปรับปรุง 2 คน คือ ด.ช.ณัฐวุฒิ อินทร์พรม และด.ญ.อุษามณี กันพรมมา 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ป.4 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.4 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 8 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษอย่างสุดกำลังความสามารถด้วย 2. STEM ในระดับป.4โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมจิตร ถิ่นจอม
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสมจิตร ถิ่นจอม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.5 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 1 คน คือ ด.ช.ศุภโชค กองถัน อยู่ในระดับดี 2 คน คือ ด.ช.ณัฐวุฒิ รัตนศฤงค์ และด.ญ.วรัญญา จักร์แพง อยู่ในระดับพอใช้ 1 คน คือ ด.ช.วีรภัทร โพธิ์ศรี อยู่ในระดับปรับปรุง 4 คน คือ ด.ช.วาฤทธิ์ ยะพา ด.ช.นัฐวัฒน์ คำอาบ ด.ช.ณัฐวุฒิ รอยรังแก และด.ช.ศุภกิตย์ โพธิ์ศรีวงศ์ ขาดการประเมิน 1 คน คือด.ช.อนุชา ลัดทะองค์ 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ป.5 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.5 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 8 คน ขาดการประเมิน 1 คน คือด.ช.อนุชา ลัดทะองค์ ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษด้วย 2. STEM ในระดับป.5 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายคมศักดิ์ สาคำ
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นายคมศักดิ์ สาคำ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดี 1 คน คือ ด.ช.ธงชัย กองถัน อยู่ใน อยู่ในระดับปรับปรุง 4 คน คือ ด.ช.ภูรินทร์ ทองดี ด.ช.สมเกียรติ ลีลา ด.ญ.พรนรินทร์ ทรงราศี และด.ญ.สุธัญญา กาคำ 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบโฮมรูม ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ม.1 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 5 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐาน และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษด้วย 2. STEM ในระดับม.1 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณัฐนันท์ อั้งน้อย
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางณัฐนันท์ อั้งน้อย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้นและนักเรียน ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.6 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 4 คน คือ ด.ช.ณัฐภูมิ โสมบุญมา ด.ญ.อริสรา สิงห์สม ด.ญ.จิราภา มูลคำภา และด.ญ.พัชรา คำนพ อยู่ในระดับพอใช้ 1 คน คือ ด.ช.อัครพล สิงห์สม อยู่ในระดับปรับปรุง 2 คน ด.ช.ธีรภัทร อินทร์พรม และด.ช.กฤษณะ อึ่งทอง 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ป.6 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.6 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 7 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษด้วย 2. STEM ในระดับป.6 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวประดับ พลกลาง
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสาวประดับ พลกลาง ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 1 คน คือ ด.ญ.มาริษา โคตรประทุม อยู่ในระดับพอใช้ 3 คน คือ ด.ช.ธีระพล ยะพา ด.ช.ทัศพล คำสุข และด.ช.ยศกร เนมหาวัน นอกนั้นอยู่ในระดับดี 6 คน คือ ด.ช.รัตนพล ผาวังยศ ด.ช.ยุรนัน จันสิม ด.ญ.ปิยะพร สมศักดิ์ ด.ญ.ฐิติพร พลน้อย ด.ญ.นันทัชพร แก้วจันทร์ และด.ญ.นัฐชมน บุญกำเนิด 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบโฮมรูม ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ม.2 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดีมาก1 คน คือ ด.ญ.นันทัชพร แก้วจันทร์ อยู่ในระดับพอใช้ 1 คน คือ ด.ญ.ปิยะพร สมศักดิ์อยู่ในรดับปรับปรุง 8 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานด้วยการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ 2. STEM ในระดับม.2 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางสาวประดับ พลกลาง ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขนักเรียนแต่ละคน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทุกคน อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวประดับ พลกลาง
14 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ม. 2 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้นวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอยางยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
15 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพิษณุ สิมมา
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางพิษณุ สิมมา ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.3 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีทั้ง 2 คน คือ ด.ช.อนุรักษ์ หน่อท้าว และด.ช.ธิติพงฒ์ ทรัพย์นาก 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบโฮมรูมและเวลาว่าง ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ม.1 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 2 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมงโฮมรูม และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษในเวลาว่าง 2. STEM ในระดับม.3 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางพิษณุ สิมมา ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่รับมอบหมาย ศึกษาคำศัพท์พื้นฐานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษทุกวัน อ่าน สรุป เขียนและส่งบันทึกรักการอ่านทุกสัปดาห์ และจะพยายามพัฒนานักเรียนทั้ง 2 คนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
นางพิษณุ สิมมา
14 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ม. 3 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้นวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอยางยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
15 ต.ค. 2562

29 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุชัญญ์ญา พาคำ
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสุชัญญ์ญา พาคำ ครูประจำชั้นอนุบาล 2 และ 3 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับอนุบาล และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนอนุบาลให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของอนุบาล 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนอนุบาลให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก จากพยัญชนะ 26 ตัว สระในภาษาอังกฤษ และคำศัพท์พื้นฐานของอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 2. STEM ในระดับอนุบาล โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของ อนุบาล หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


28 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงคราญ สีใส
วันที่ 28 กันยายน 2562เวลา 10.00 น. ข้าพเจ้านางผ่องศรี นวลจอน ครูวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้นิเทศครูผู้สอน นางนงคราญ สีใส ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ครูผู้สอนได้เตรียมสื่อการเรียนการสอน พร้อม ห้องเรียนสะอาด ผู้เรียนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดีมาก ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น ได้แนะนำให้ครูผู้สอนได้ฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น เป็นต้น ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นางผ่องศรี นวลจอน


ข้าพเจ้านางนงคราญ สีใส ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้น ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้
นางนงคราญ สีใส
30 ก.ย. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุพิชญา พันธุ์สุภะ
ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นิเทศภายใน งานธุรการและการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ผลจากการนิเทศปรากฏว่า การจัดทำข้อมูลเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน การจัดบรรยากาศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีเวลาว่าง ซึ่งทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะถึง การให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง

นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


ข้าพเจ้านางสุพิชญา พันธุ์สุภะ ได้รับการนิเทศภายใน งานธุรการและการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ข้อเสนอแนะ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ให้คำแนะนำในการนิเทศชั้นเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นางสุพิชญา พันธุ์สุภะ
11 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศรัญญา มาป้อง
วันนี้ข้าพเจ้านางแววตา พุฒรัตน์ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศครู ครูศรัญญา มาป้อง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร ดังนี้ 1. คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning โดยมีการจัดทำแผน มีกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน 2. มีการสรุปการผลจากการได้ลงมือทำและมีการคิดต้นทุนการผลิต กำไร 3.มีการบูรณาการท้าทายผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมอื่นๆ มาเพิ่มเติม จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน

นางแววตา พุฒรัตน์


ข้าพเจ้านางศรัญญา มาป้อง ครูขำนาญการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าได้รับการนิเทศ จากนางแววตา พุฒรัตน์น หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร การทำน้ำยาฃ้างจานสมุนไพรซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning โดยมีการจัดทำแผน มีกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน มีการสรุปการผลจากการได้ลงมือทำและมีการคิดต้นทุนการผลิต กำไร มีการบูรณาการท้าทายผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ได้ข้อเสนอแนะในก่ารพัฒนาผู้เรียนจากคุณครูให้หา ควรหากิจกรรมอื่นๆ มาเพิ่มเติม จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน ซึ่งพ้าพเจ้าก็ได้ต่อยอดโดยการให้นักเรียนพับเหรียญโปรยทานการทำลูกประคบจากสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนางานให้สามารถจำหน่ายได้ ในภาคเรียนที่ 2 ขอชอบคุณคุณครูแววตา พุฒรัตน์ ที่ให้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพต่อไป
นางศรัญญา มาป้อง
08 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนิติรัตน์ บัวทุม
วันนี้ข้าพเจ้านางแววตา พุฒรัตน์ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศ ครูนิติรัตน์ บัวทุมครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ลักษณะที่แตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ดังนี้ 1. คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning ตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 2. มีการจัดทำใบงาน/กิจกรรมให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนโดยมีสื่อการสอนประกอบ 3. มีการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนอ่านแถบประโยคข้อแตกต่างฯ และมีการจัดเรียงลำดับหัวข้อ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมหรือจัดทำสื่อง่ายๆที่ใกล้ตัวเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน และมีการเสริมแรงเพื่อให้กำลังใจ

นางแววตา พุฒรัตน์


ข้าพเจ้านางนิติรัตน์ บัวทุมครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/4ได้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ลักษณะที่แตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ดังนี้ 1. ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning ตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 2. มีการจัดทำใบงาน/กิจกรรมให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนโดยมีสื่อการสอนประกอบ 3. มีการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนอ่านแถบประโยคข้อแตกต่างฯ และมีการจัดเรียงลำดับหัวข้อ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นิเทศดังงนี้ ได้จัดหากิจกรรมโดยจัดทำสื่อง่ายๆที่ใกล้ตัวเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน และมีการเสริมแรงเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เรียน ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ให้คำแนะนำในการนิเทศชั้นเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นางนิติรัตน์ บัวทุม
30 ก.ย. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียน และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย มีเอกสารวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายพุดทอง กองสังข์
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น ข้าพเจ้านายสุธี บุญฤทธิ์ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศครูผู้สอน นายพุดทอง กองสังข์ ชั้นมัธยมศึกศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปละ พบว่า การจัดการเรียนการสอน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความชอบความถนัด อย่างมีความสุข ได้เสนอแนะครูผู้สอน ให้ดูแลเรื่องระเบียบ วินัย ขอขอบคุณครุูผู้สอนที่ได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

นายสุธี บุญฤทธิ์


ข้าพเจ้านายพุดทอง กองสังข์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปละโดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามความชอบ ความถนัด อย่างมีความสุข ซึ่งได้ดูแลเรื่องระเบียบ วินัย ของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบคุณครุูผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
นายพุดทอง กองสังข์
30 ก.ย. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพัชรา แสนใจกล้า
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 4 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่านและการเขียนมากกว่านี้

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวพัชรา แสนใจกล้า ได้รับการนิเทศ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ดูแลทำความสะอาดห้องเรียนให้สอาดทุกวัน 2. จัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ฝึกให้เด็กอ่าน เขียน สระและพยัชนะไทยให้ถูกต้องและสม่ำเสมอคะ
นางสาวพัชรา แสนใจกล้า
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิรินาฎ คุ้มภัย
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดดี 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดีขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่านและการเขียนมากกว่านี้

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ดิฉันนางสาวศิรนาฎ คุ้มภัย ได้รับการนิเทศและได้นำผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุง ดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพิ่มมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 3. พัฒนานักเรียนเรื่องการเรียนการสอน การจำพยัญชนะไทย สะกดคำ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการฝึกเขียนคำสผมสระทุกวัน และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้
นางสาวศิรินาฎ คุ้มภัย
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตนา ทิพโสฐ
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น ควรเน้นการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวรัตนา ทิพโสฐ ได้ดำเนินการดังนี้ ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ป้ายนิเทศต่างๆ และได้จัดทำสื่อชุดเลื่อนอ่าน พยัชนะ สระ โดยให้ฝึกอ่านและเน้นการเขียนพยัญชนะ สระ ไทยให้ถูกต้อง
นางสาวรัตนา ทิพโสฐ
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 5
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวน้ำค้าง จันทร์โอภา
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


จากที่คณะนิเทศภายในได้มานิเทศและได้ให้คำแนะนำข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำไปปรับปรุงโดยการเน้นผู้เรียนให้ฝึกอ่านฝึกเขียนตัวพยัญชนะเป็นรายบุคคลและจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น
นางสาวน้ำค้าง จันทรอาภาโรจน์
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวภัทรวรรณ พนัส
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ ดีขึ้น 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 3 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่านและการเขียนให้มากกว่านี้

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เน้นการอ่านพยัญชนะไทยในเเต่ละวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ และจัดมุมประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
นางสาวภัทรวรรณ พนัส
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 3 แต่นักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดีขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ตามที่คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาได้มานิเทศการสอนของข้าพเจ้าวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้ให้ข้อแนะนำ 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับ 4 ข้าพเจ้าเริ่มดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วบางส่วน 2. ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 4 ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให้ครับทุกกิจกรรม 3. ด้านความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 นักเรียนสามารถจำคำและอ่านพยัญชนะไทย ตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ได้บ้างแล้ว โดยเน้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงทุกคนทุกวัน
นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น ห้องเรียนมีความสะอาดมากขึ้นจากครั้งก่อน
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุชาดา ศักดิ์เจริญิชัยกุล
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการให้เพิ่มขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


จากคณะนิเทศภายในมานิเทศข้าพเจ้าในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของขัาพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำมาพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 6 กิจกรรมและข้าพเจ้าได้เน้นการอา่นและเขียนท่องเพื่อฝึกให้เด็กมีพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป
นางสุชาดา ศักดิ์เจริญชัยกุล
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวปณวรรณ ภูวรินทรากุล
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้า นางสาวปนวรรณ ภูวรินทรากุล ได้รับการนิเทศและได้นำผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุง ดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพิ่มมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 3. พัฒนานักเรียนเรื่องการเรียนการสอน การจำพยัญชนะไทย โดยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การฝึกเขียน และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาด
นางสาวปนวรรณ ภูวรินทรากุล
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

26 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสุธี บุญฤทธิ์
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้านายสรรชัย แก้กก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้นิเทศครูผู้สอน นายสุธี บุญฤทธิ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) พบว่า ครูใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน มีความพร้อม ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น ได้แนะนำให้ผูู้สอนได้ ฝึกให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานของนักเรียนด้วยจะเป็นผลดีมาก ขอขอบคุณครู ผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นายสรรชัย แก้วกก


ข้าพเจ้านายสุธี บุญฤทธิ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 โดยได้ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ให้มีความพร้อม และได้ฝึกให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานของนักเรียน ขอขอบคุณ ครูผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
นายสุธี บุญฤทธิ์
30 ก.ย. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดข่าพัฒนา
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัศมี หล้ามี
ข้าพเจ้า นางสาวรัตติพร ตรีสอน คณะกรรมการนิเทศ ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นางสาวรัศมี หล้ามี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียนตามคำบอก ดังนี้ 1.ด้านการเตรียมการเรียนการสอนครูได้จัดทำแผนการสอนแต่ยังคงไม่เรียบร้อย 2. มีการจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนได้ลองลงมือปฎิบัติ 3.สื่อการสอนมี ค่อนข้างมีขนาดเล็ก ควรเพิ่มขนาดสื่อให้ใหญ่ขึ้น 4.กระบวนการเรียนการสอน ครูได้อธิบายขั้นตอน ทำความเข้าใจในเนื้อหา และได้ให้นักเรียนได้ลงมือทำตามวิธีขั้นตอนบนกระดานที่เตรียมไว้ให้ 5.นักเรียนสนใจตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดเตรียมแผนการสอนให้สมบูรณ์ 2. ให้เพิ่มตัวอย่างสื่อประกอบการสอนให้หลากหลาย 3. สรุปเนื้อท้ายบทเรียน

นางสาวรัตติพร ตรีสอน


จากการที่คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ได้มาติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนนำในการใช้สื่อเพิ่มเติม และการทำแผนการสอน ซึ้งข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวรัศมี หล้ามี
04 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดข่าพัฒนา
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวชิระ แก้วเข้ม
ข้าพเจ้า นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นายวชิระ แก้วเข็ม วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โปรแกรมexcel ดังนี้ 1.ด้านการเตรียมการเรียนการสอนครูไม่ได้จัดทำแผนการสอน บรรยากาศห้องเรียนโปร่งโลงอากาศถ่ายเทดี 2. มีการจัดให้นักเรียนได้ลองลงมือปฎิบัติจริง 3.สื่อการสอนมี ครบแต่ค่อนข้างน้อยไม่ครบทุกคน 4.กระบวนการเรียนการสอน ครูได้อธิบายขั้นตอน ทำความเข้าใจในเนื้อหา และได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติตามวิธีขั้นตอน 5.นักเรียนสนใจตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดเตรียมแผนการสอน 2. สรุปเนื้อท้ายบทเรียน

นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์


จากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการจัดทำแผนและการใช้สื่อเพิ่มเติม ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นายวชิระ แก้วเข้ม
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดข่าพัฒนา
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตติพร ตรีสอน
ข้าพเจ้า นายสันติ บุชเบ้า คณะกรรมการนิเทศ ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นางสาวรัตติพร ตรีสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เชลล์พืช ดังนี้ 1.ด้านการเตรียมการเรียนการสอนครูจัดทำแผนการสอนยังไม่สมบูรณ์ การจัดบรรยากาศห้องเรียนโปร่งโลงอากาศถ่ายเทดี 2. มีการจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนได้ลองลงมือปฎิบัติ 3.สื่ออุปกรณ์การสอนมี ค่อนข้างน้อยควรเพิ่มสื่อให้มากขึ้น 4.กระบวนการเรียนการสอน ครูได้อธิบายขั้นตอน ทำความเข้าใจในเนื้อหา และได้ให้นักเรียนได้ลงมือทำตามขั้นตอน 5.นักเรียนสนใจตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดเตรียมแผนการสอน 2. ให้เพิ่มตัวอย่างสื่อประกอบการสอนให้หลากหลาย 3. สรุปเนื้อท้ายบทเรียน

นายสันติ บุชเบ้า


จากการที่คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ได้มาติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการใช้สื่อเพิ่มเติม ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวรัตติพร ตรีสอน
02 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสรินนา เกษงาม นางสาวอัญชลี อินปัญญา
ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้น อ.2/1 ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ วันนี้คุณครูใช้สื่อเป็นเพลงและแผ่นชาร์ท A-Z และแผ่นชาร์ทจำนวน 1-10 กับนักเรียนพบว่า เด็กๆร้องเพลงได้สนุกสนาน พร้อมทำท่าทางประกอบได้ดีทุกและรู้จักตัวอักษร A-Z และจำนวน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคน คุณครูช่วยกันดูแลเด็กได้ทั่วถึงเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ดีมาก ขณะทำกิจกรรมเด็กๆ มีความตัั้งใจ สนใจ ร่วมกิจกรรมดี และได้เน้นย้ำเรื่อง วินัย ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กที่ยังเข้ากลุ่มไม่ค่อยได้ ฝากคุณครูช่วยดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะ ขอบคุณคุณครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์


ข้าพเจ้านางสาวสรินนา เกษงาม ครูปนะจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 และนางสาวอัญชลี อินปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าสายชั้น โดยเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในการทำกิจกรรม ของเด็กเป็นระบบกลุ่ม เพื่อความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
นางสาวสรินน เกษงาม และนางสาวอัญชลี อินปัญญา
26 ก.ย. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโนนทอง
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรชิญา กลิ่นหอม
วันนี้ข้าพเจ้า นายนพดล นามวงษา ผอ.รร.บ้านโนนทอง ได้นิเทศการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 2 ได้มอบสื่อการจัดการเรียนการสอย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สพป.พช.2 ต่อไป และได้เน้นย้ำให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง ฝึกกล้ามเนื้อ และระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไป

นายนพดล นามวงษา


ข้าพเจ้านางสาวรชิญา กลิ่นหอม ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ได้รับการนิเทศภายแล้วได้ทำกรปฏิบัติตามการจัดการเรียนการสอนเรื่องบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
นางสาวรชิญา กลิ่นหอม
27 ก.ย. 2562

จากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแล้ว นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีวินัยมากขึ้น และหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
นางสาวรชิญา กลิ่นหอม
27 ก.ย. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายณรงค์ แก้วมา
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพลธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายณรงค์ แก้วมา ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมโต้ตอบกับครูด้วยความมั่นใจ นักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัด

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมาได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเน้นการอ่าน เขียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

นายณรงค์ แก้วมา ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงนาฎ หาญรบ
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพลธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางนงนาฎ หาญรบ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมโต้ตอบกับครูด้วยความมั่นใจ นักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัด

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านางนงนาฏ หาญรบได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเน้นการอ่าน เขียนโดยเฉพาะตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีลักษณะพิเศษอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางนงนาฏ หาญรบ
02 ต.ค. 2562

นางนงนาฎ หาญรบ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมนฤดี โอเดลโล
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ข้าพเจ้านางมนฤดี โอเดลโล ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางมนฤดี โอเดลโล
03 ต.ค. 2562

นางมลฤดี โอเดลโล ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวณัฐฐิดา เอนกปัญญากุล
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางจารุนันท์ กังคำ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวญากุล ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวณัฎฐิดา เอนกปัญญากุล
03 ต.ค. 2562

นางสาวณัฐฐิดา เอนกปัญญากุล ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจารุนันท์ กังคำ
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางจารุนันท์ กังคำ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านางจารุนันท์ กังคำ ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียน มีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาสห้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย มีการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด และจัดทำเอกสารประจำวิชาคณิตศาสตร์อย่างคราบถ้วน และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางจารุนันท์ กังคำ
03 ต.ค. 2562

นางจารุนันท์ กังคำ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวิชัย ตัณฑมาสน์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายวิชัย ตัณฑมาสน์ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านายวิชัย ตัณฑมาสน์ ได้จัดทำเอกสารหลักฐานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และเอกสารประกอบวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด เรียบร้อบ และได้ บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
นายวิชัย ตัณฑมาสน์
02 ต.ค. 2562

นายวิชัย ตัณฑมาสน์ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบั น มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ สงวนศิลป์และคณะได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บันทึกหลังแผนการสอนทุกครั้ง มีผลงานของนักเรียน จัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย ให้น่าอยู่น่าเรียน
นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์
03 ต.ค. 2562

นายไพฑูรย์ สงวนิลป์ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิภาดา สิงห์โรจน์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางวิภาดา สิงห์โรจน์ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านางวิภาดา สิงห์โรจน์ ได้รับการนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้กระบวนการแบบ Active Leaning และมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เป็นการประเมินตามสภาพจริง เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาตนเองผ่านการวิจัยในชั้นเรียน เอกสารประกอบการสอนทุกอย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
วิภาดา สิงห์โรจน์
03 ต.ค. 2562

นางวิภาดา สิงห์โรจน์ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายกฤษฎา สัตยานุการ
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายกฤษฎา สัตยานุการ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านายกฤษฎา สัตยานุการ ได้รับการนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้กระบวนการแบบ Active Leaning และมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เป็นการประเมินตามสภาพจริง เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนตลอดจนพัฒนาตนเองผ่านการวิจัยในชั้นเรียน เอกสารประกอบการสอนทุกอย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นายกฤษฎา สัตยานุการ
03 ต.ค. 2562

นายกฤษฎา สัตยานุการ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังยาว
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอดุลย์ ขุนนนท์
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเอื่อต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์มีมุมประสบการณ์ สังเกตการสอนของครูในหน่วยสัตว์น่ารัก ครูมีแผนจัดประสบการณ์และเตรียมการสอนดี ครูมีการบูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้

นายอดุลย์ ขุนนนท์


จากที่ได้รับการนิเทศ สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนของระเบียบวินัย
นางสาวกัลยาณี จันทร์แอด
24 ก.ย. 2562

นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บของเข้าที่ และแยกประเภทของเล่นที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน
นางสาวกัลยาณี จันทร์แอด
24 ก.ย. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางธนวรรณ บุญจันทร์
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางธนวรรณ บุญจันทร์ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านางธนวรรณ บุญจันทร์ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเน้นการอ่าน เขียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางธนวรรณ บุญจันทร์
02 ต.ค. 2562

นางธรวรรณ บุญจันทร์ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวิชัย ทิมวงษ์
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายวิชัย ทิมวงษ์ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมโต้ตอบกับครูด้วยความมั่นใจ นักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัด

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านายวิชัย ทิมวงษ์ ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ป.1/2 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นายวิชัย ทิมวงษ์
02 ต.ค. 2562

นานวิชัย ทิมวงษ์ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิไล ศรีชมชื่น
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางวิไล ศรีชมชื่น ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ครูผู้สอนพูดจาสุภาพเรียบร้อย

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านางวิไล ศรีชมชื่น ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ป.1/3 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางวิไล ศรีชมชื่น
02 ต.ค. 2562

นางวิไลศรี ศรีชมชื่น ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางดวงมณี ทิมวงษ์
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศนางดวงมณี ทิมวงษ์ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง เริ่มสอนการผันวรรณยุกต์โดยมีสื่อประกอบการอ่าน ครูผู้สอนเสียงดังฟังชัด ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการอ่านเป็นอย่างดี

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านางดวงมณี ทิมวงษ์ ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ป.1/4 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางดวงมณี ทิมวงษ์
02 ต.ค. 2562

นางดวงมณี ทิมวงษ์ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายคณิต ละพรมมา
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศนายคณิต ละพรมมา ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย ใช้สื่อการสอนประกอบการสอนเรื่องคำควบกล้ำ มีขนาดใหญ่ชัดเจนสีสันสวยงามเหมาะกับวัยของผู้เรียน ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านายคณิต ละพรมมาได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้ฉพาะคำที่มีตัวควบกล้ำ ฤ ฤา รร(ร หัน)อีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายคณิต ละพรมมา
02 ต.ค. 2562

นายคณิต ละพรมมา ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเภาพร ภูมนต์
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศนางเภาพร ภูมนต์ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีสื่อใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์จากภาพแล้วนำคำมาแต่งประโยค นักเรียนมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านางเภาพร ภูมนต์ ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ป.2/3 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางเภาพร ภูมนต์
02 ต.ค. 2562

นางเภาพร ภูมนต์ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวชลิตา พละศักดิ์
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศนางสาวชลิตา พละศักดิ์ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมา บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวชลิตา พละศักดิ์ ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาของหลักสูตรโรงเรียน และได้จัดทำเอกสารในชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชาให้เป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวชลิตา พละศักดิ์
03 ต.ค. 2562

นางสาวชลิตา ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุธัญญา สีตา
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศนางสาวสุธัญญา สีตา ซึ่งเป็นครูพิเศษ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้น ป.1-3 จัดทำเอกสารในรายวิชา มีสื่อประกอบการสอนมีขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม นักเรียนอ่านคำศัพท์เสียงดังฟังชัด ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป้นอย่างดี

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านางสาวสุธัญญา สีตาได้รับการนิเทศในเรื่องการจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน การจัดทำแผนการสอน และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน โดยข้าพเจ้าได้นำคำชี้แนะจากการนิเทศการเรียนการสอนครั้งที่ 1 มาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นป.1-ป.3 และจากการนิเทศครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำของคณะนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวสุธัญญา สีตา
03 ต.ค. 2562

นางสาวสุธัญญา สีตาได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศิริสุดา ขันทยศ
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางศิริสุดา ขันทยศ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การจัดการเรียนการสอนในวันนี้สอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องปริมาตร ผู้สอนยกตัวอย่างประกอบการสอนได้ชัดเจน

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านางศิริสุดา ขันทยศ ได้รับการนิเทศในเรื่องการจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดทำแผนการสอน และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำของคณะนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป รวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนา
นางศิริสุดา ขันทยศ
29 ก.ย. 2562

นางศิริสุดา ขันทยศ ได้วัดและประเมินผลผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดและจัดทำเอกสารชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย แพร้อมทั้งส่งเอกสารและคะแนนตามกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้
นายวีรพล ธิกะ
02 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมจิตร คำคูณ
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางสมจิตร คำคูณ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย จัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ครูยกตัวอย่างโดยเขียนข้อความบนกระดานด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน โดยนักเรียนทำงานสะอาดเป็นระเบียบ

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสมจิตร คำคูณได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเน้นการอ่าน เขียนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการมีลายมือที่สวยงามและอีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสมจิตร คำคูณ
02 ต.ค. 2562

นางสมจิตร คำคูณ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารประจำวิชา และเกณฑ์การวัดและประเมินผลเรียบร้อย
นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวี
03 ต.ค. 2562

นางสาวธีราภรณ์ เหล่ากาวีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกรวรรณ ก้อนเงิน
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ม.2/2 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางกรวรรณ ก้อนเงิน 2 ตุลาคม 2562
03 ต.ค. 2562

ครูกรวรรณ ก้อนเงิน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ม.2/2 อย่างถูกต้องครบถ้วน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายพรเทพ พิมทอง
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ตามที่ข้าพเจ้านายพรเทพ พิมทอง ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายพรเทพ พิมทอง
02 ต.ค. 2562

ตามที่ข้าพเจ้านายพรเทพ พิมทอง ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายพรเทพ พิมทอง
02 ต.ค. 2562

นายพระเทพ พิมทอง ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ตามที่ข้าพเจ้า นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์ได้รับการนิเทศก์จากคณะครูโรงเรียนบ้านาเข็กน้อย ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วน และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และอวยนวยต่อการเรียนการสอนเสมอ
นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์
03 ต.ค. 2562

นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสุรณโชค ทองบุ
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ตามที่ข้าพเจ้า นายสุรณโชค ทองบุได้รับการนิเทศก์จากคณะครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วน และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้
นายสุรณโชค ทองบุ
03 ต.ค. 2562

นายสุรณโชค ทองบุ มีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วน และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

24 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศิริสุดา ขันทยศ
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางศิริสุดา ขันทยศ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ครูผู้สอนพูดจาสุภาพเรียบร้อย

นายวีรพล ธิกะ


นางศิริสุดา ขันทยศ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารรายวิชาได้ถูกต้อง ครบถ้วน ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมปอง กิติธะนะ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนิเวศน์ อนุวงษ์
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอนุธิดา พรมภักดี
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสายทอง บุญจันทร์เชย
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูล
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายชูชาติ รัฐวงษา
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอานนท์ สนเทียนวัด
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายมนต์ชัย เทศทอง
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอารมณ์ ไทยแท้
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกัญญาพัชร กัญจนะ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวธิดาภรณ์ เจริญลาภ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสุพจน์ จันทร์เถร
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปาริฉัตร อุดอิทร์
ข้าพเจ้า นายไพบูลย์ ทองคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มานิเทศชั้นรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีนางปาริฉัตร อุดอินทร์ เป็นครู ประจำชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้าได้นิเทศเกี่ยวกับเรื่อง 1. การเรียนให้นักเรียนขยันและตั้งใจเรียน ปฏบัติตนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 2. ด้านความประพฤติให้นักรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด 3. การร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง เช่น การทำไม้กวาด ให้เกิดประโยชนทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม สร้างสรรค์แต่สิ่งที่นำตัวเองเจริญก้าวหน้า 5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้สะอาด งานธุรการชั้นเรียนให้ทำให้เป็นปัจจุบัน

นายไพบูลย์ ทองคำ


วันนี้ข้าพเจ้านางปาริฉัตร อุดอินทร์ ได้รับการนิเทศการสอนทำไม้กวาด จาก นายไพบูย์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำของการทำไม้กวาด การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การอบรมนักรียน งานธุรการชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อครูและนักเรียน
นางปาริฉัตร อุดอินทร์
23 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างดีมาก การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อบรมด้านความประพฤติ การจัดทำงานธุรการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้มาสอนการทำไม้กวาด ทำให้เกิดผลดีต่อนักเรียนและมีประสิทธิภาพที่ดี
นายไพบูลย์ ทองคำ
23 ก.ย. 2562

23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุกัญญา จันตูม
วันนี้ข้าพจ้านายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศครู สุกัญญา จันตูม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1/4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การเกิดเสียง ดังนี้ 1.คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนสะเต็มศึกษาโดยมีการจัดทำแผน มีกิจกรรมการทดลองให้เด็กทดลองตามขั้นตอน 2.มีการสรุปการทดลองตาม 5 ขั้นตอน 3.มีการบูรณาการท้าทายผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน

นายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


ข้าพเจ้านางสุกัญญา จันตูม ได้รับการนิเทศภายในจากนายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานบุคคลและคณะนิเทศของโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำจากการนิเทศไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มกลางและกลุ่มอ่อนเพื่อนักเรียนจะได้มีพัฒนาการที่ดีในการเรียนต่อไป ขอขอบคุณคณะนิเทศภายในที่ให้คำแนะนำด้วยดี
นางสุกัญญา จันตูม
07 ต.ค. 2562

23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรัตติญา บัวละคร
วันนี้ข้าพจ้านายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศ ครูรัตติญา บัวละคร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3/4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง นับดูรู้จำนวน ดังนี้ 1.คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนสะเต็มศึกษาตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 2.มีการจัดทำใบงาน/กิจกรรมให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนโดยมีสื่อการสอนประกอบ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมหรือจัดทำสื่อง่ายๆที่ใกล้ตัวเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน

นายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณิชากานต์ คำมา
วันนี้ข้าพจ้านายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศ ครูณิชากานต์ คำมา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/3 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ ดังนี้ 1.คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนสะเต็มศึกษาโดยมีการจัดทำแผน ตามขั้นตอน 2.มีการผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา 3.มีการจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนดำเนินกิจกรรม ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรจัดทำหรือจัดหาสื่อเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน

นายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง
วันนี้ข้าพจ้านายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศ ครูปรียาภรณ์ สิงห์ทอง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/1-4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 1.คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนสะเต็มศึกษาตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 2.มีการจัดทำสื่อการสอนประกอบ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมหรือจัดทำสื่อง่ายๆที่ใกล้ตัวใช้เป็นแนวทางให้ผู้เรียนจัดทำชิ้นงานหรือสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นการเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน

นายนิยม จำปาอุ่น หัวหน้างานฝ่ายบุคคล


23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอรนุช ศิริคชพันธุ์
ได้ดำเนินการนิเทสเกี่ยวกับเรื่องการประสบการณ์ชั้นอนุบาล 1-3 ได้แนะนำให้ครูได้จัดประสบการณืให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกลุ่มประสบการณ์ที่จัดไว้ในห้องเรียนและให้จัดบรรยายกาสในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
 1569901113_2.pdf 
นายนพรัตน์ จันแก่น


มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

23 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านปากห้วยขอนแก่น
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ จันแก่น นางธัญญพัตน์ แก้วกุลพิสิาฐ
การปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

นายนพรัตน์ จันแก่น


คือการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงห้องเรียนให้ดีขึ้น
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

มีการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม
นายนพรัตน์ จันแก่น
01 ต.ค. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง อนุบาล 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจิตติมา เรืองแสง
ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ได้มานิเทศน์นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 จำนวนนักเรียนอนบาล 2 จำนวน 12 คน อนุบาล 3 จำนวน 10 คน โดยมีนางจิตติมา เรืองแสง เป็นครูประจำชั้น ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม และจัดกิจกรรมประสบการณ์ครบ บรรยากาศภายในห้องเรียนสะอาด สวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ควรให้นักเรียนได้แสดงออกให้มากขึ้น ขอขอบคุณครูและนักรียนเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้านางจิตติมา เรืองแสง ครูประจำชั้นอนุบาล ปีที่ 2-3 หลังจากได้รับการนิเทศ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเรียนโดยได้จัดกิจกรรมการเคลื่อนตามจังหวะประกอบเพลง และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย
นางจิตติมา เรืองแสง
26 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง
ผู้รับการนิเทศก์ : นางทิพย์วัลย์ จันทร์แปลง
ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรีนนบ้านวังขอนได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมดจำนวน 8 คน โดยมีนางทิพย์วัลย์ จันทร์แปลง เป็นครูประจำชั้นและครูผู้สอน ผลการนิเทศ คุณครูได้จัดการเรียนการสอนตามทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ทุกกลุ่มสาระ และมีการเตรียมแผนจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับโรงเรียนต้นทาง มีใบงานให้นักเรียนทำตามแผนจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านออกเขียนได้ครูได้จัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น กลุ่มเก่ง ปานกลางและกลุ่มอ่อน ดังนี้ กลุ่มเก่งมีจำนวน 4 คน ปานกลาง จำนวน 2 คน และกลุ่มอ่อน จำนวน 2 คน ได้แนะนำให้ครูจัดสอนซ่อมเสริมในกลุ่มอ่อนและปานกลางส่วนกลุ่มเก่งให้ส่งเสริมให้อ่านคล่องเขียนคล่องต่อไป ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้านางทิพวัลย์ จันทร์แปลง คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากได้รับการนิเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน จัดหาใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำและสอนซ่อมเสริมตามความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล
นางทิพวัลย์ จันทร์แปลง
26 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง
ผู้รับการนิเทศก์ : นายปฏิภาณ กมลเสถียร
ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 10 คน โดยนายปฏิภาณ กมลเสถียร ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีแผนจัดการเรียนรู้ นิเทศการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนปรากฎว่าได้นักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องอยู่ 3 คนได้แนะนำให้ครูสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนได้อ่านหนังสือบ่อยๆ ขอขอบคุณครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้านายปฏิญญา กมลเสถียร ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา หลังจากได้รับการนิเทศ ได้ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ในเวลา 14.30 - 15.30 น. หาใบความรู้ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียน พร้อมทั้งนำนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง มาฝึกอ่านฝึกเขียนโดยใช้หนังสือเรียน คำต่างๆ นิทานและสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นายปฏิญญา กมลเสถียร
26 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ
ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนทั้งหมดจำนวน 5 คนโดยมีนางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ เป็นครูประจำชั้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ทุกลุ่มสาระ ด้านการอ่านออกเขียนได้ มีนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องอยู่ 1 คน ซึ่งเป็นนักเรียนพิการเรียนร่วม ได้แนะนำให้ครูช่วยจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน ขอขอบคุณครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้อย่างดียิ่ง

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้านางสาวรัตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนพิการเรียนรวมตามศักยภาพของนักเรียน โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในช่วงโมงซ่อมเสริม เวลา 14.30 - 15.30 น. นักเรียนอ่าน เขียนได้มากขึ้นตามศักยภาพของนักเรียน
นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ
25 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางประหยัด ทิพย์รัตน์
ข้าพเจ้า นายไพบูลย์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มานิเทศการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคำนวณ พบว่าครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดีมาก มีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อการสอน ใบความรู้ นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามขั้นตอน บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอต่อนักเรียน

นายไพบูลย์ ทองคำ


ข้าพเจ้า นางประหยัด ทิพย์รัตน์ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองได้ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้อย่างคล่องแคล่ว มีนักเรียนบางคนที่ต้องปรับปรุงในการทำงาน
นางประหยัด ทิพย์รัตน์
23 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอขอบคุณ นายไพบูลย์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ติดตามการจัดการเรียนรู้พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้อำนวจการโรงเรียนบ้านท่าช้างที่ให้คำแนะนำในครั้งนี้
นายไพบูลย์ ทองคำ
23 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนวลอนงค์ แก้วตา
วันที่ 20 กันยายน เวลา 11.00 น. ข้าพเจ้านางพรทิพย์ ชำนาญ ครูวิชาการระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1-3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่ 3 และได้นิเทศครูผู้สอน นางสาวนวลอนงค์ แก้วตา ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรุุุู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าครูผูู้สอน ได้ใชื้สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนจากสื่อคอมพิวเตอร์ นักเรียนทุกคน ให้ความสนใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น สนุกสนานตอบคำถามได้ ร่วมกิจกรรมดีมาก ขอขอบคุณครูผูุ้สอนที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

นางพรทิพย์ ชำนาญ


ข้าพเจ้านางสาวนวลอนงค์ แก้วตา ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้ใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนจากสื่อคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก การตอบคำถาม การนำเสนอผลงาน ด้านความคิด การออกแบบ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนาน นำเสนอแนว ตอบคำถามได้ ขอขอบคุณครูนิเทศที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
นางสาวนวลอนงค์ แก้วตา
30 ก.ย. 2562

20 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรุ่งรัฐ ชมชื่น
เวลา 09:30 - 10:30 น. ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ ผลปรากฏว่า 1. บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน DLTV 2. นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามได้ดี 3. ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 4.เด็กหญิงปาริตา สิงห์เถร ไม่สามารถบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศได้ถูกต้อง ขอให้ครูประจำชั้น ทำการสอนซ่อมเสริมด้วย

ชัยวรรณ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้าได้ทำการสอนซ่อม ให้กับเด็กหญิงปาริตา สิงห์เถร เวลา 15:00 น. - 15:30 น. จนนักเรียนสามารถบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศได้ถูกต้อง ตามศักยภาพของนักเรียน
นางรุ่งรัฐ ชมชื่น
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ได้ติดตามงานที่มอบหมายปรากฏว่า นางรุ่งรัฐ ชมชื่น ได้ดำเนินการสอนเสริมให้เด็กหญิงปาริตา สิงห์เถร จริง ทำให้สามารถบอกทิศทางได้ถูกต้อง
ชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำชุน(โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม/โรงเรียนฝายวังบอน/โสกเดื่อ)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกนกพร แสงเทพ
ข้าพเจ้านายพจพงษ์ เดชมี เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูประจำชั้นนางกนกพร แสงเทพ ได้นิเทศการอ่าน การเขียน การให้การบ้านและตรวจผลงานของนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียนสะอาดเรียบร้อย การตรวจผลงานนักเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน การใช้สื่อให้หลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่อ่านและเขียนหนังสือได้ดี สำหรับนักเรียนที่ยังอ่านและเขียนไม่ค่อยได้แนะนำให้มีการสอนเสริม

นายพจพง เดชมี


19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจิราพร จันทร์ โท
วันนี้ได้มานิเทศ เยี่ยมชั้นเรียน ม.๒ ซึ่งกำลังเรียนวิชา ศิลปศึกษา ซึ่งสอนโดยคุณครูจิราพร จันทร์โท ได้แนะนำในการเรื่องของการเรียน โดยให้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติ และสร้างจิตนาการผลงานด้วยตนเอง

ว่าที่พันตรี วิชา ขวัญอุ่น


ในส่วนของวิชาศิลปศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.2 มีทั้งการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎีก็สอนตามเนื้อหาในหนังสือทัศนศิลป์ ม.2 บางโอกาสก็ได้หาเนื้อหาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพเสมือนจริง ส่วนในภาคปฏิบัติก็ได้ให้นักเรียนทำใบงาน และวาดภาพระบายสี เพื่อเป็นการสร้างผลงานตามจินตนาการของตนเอง
นางจิราพร จันทร์โท
24 ก.ย. 2562

ได้ดำเนินการในส่วนที่แนะนำ โดยได้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏัติจริง
ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่น
25 ก.ย. 2562

19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมะลิ อินทร์พงษ์
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศ เยี่ยมชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งคุณครูมะลิ อินทร์พงศ์ กำลังสอนวิชา การงาน ได้แนะนำในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

ว่าที่พันตรี วิชา ขวัญอุ่น


โรงเรียนบ้านวังบาล ได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์ฯ ในกิจกรรมการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3 จึงได้ทำการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า และในส่วนของนักเรียนที่ไม่ได้ไปแข่งขันก็ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในเรื่องของการทำขนมไทย เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน
นางมะลิ อินทร์พงศ์
24 ก.ย. 2562

คุณครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามที่ได้ให้ข้อแนะนำ
ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่น
25 ก.ย. 2562

19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
ข้าพเจ้า นางสาวตรึงใจ สาพู ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการบำรุง ด้วงโต ให้มานิเทศการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้ คำพื้นฐานจากบัญชีคำพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คำ ทดสอบการอ่านของนักเรียน ปรากฎว่า นักเรียน สามารถอ่านคำพื้นฐานได้ ร้อยละ 36.5 ของจำนวนคำทั้งหมด จึงได้แนะนำให้ครู ได้พัฒนาการอ่านคำพื้นฐานให้นักเรียนสามารถอ่านออกได้มากขึ้น โดยอาจทำในรูปแบบของการซ่อมเสริม หรือใช้นวัตกรรมอื่นๆในการพัฒนาการอ่านของนักเรียน

นางสาวตรึงใจ สาพู


ข้าพเจ้า นางวิไลพร ยิ้มเยาะ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ได้รับการนิเทศจากนางสาวตรึงใจ สาพู หัวหน้าฝ่ายวิชาการในด้านต่าง ๆ และได้รับการเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากการอ่านออกเขียนได้เป็นจุดเน้นที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้าพเจ้าจึงได้มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียน โดยการนำแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนไปสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนในชั่วโมงซ่อมเสริมวันจันทร์ อังคาร วันพุธ และช่วงพักกลางวัน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานการศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป
นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
07 ต.ค. 2562

19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาววรกานต์ แซวื่อ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุรางคนางค์ ยองแย้ม
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุจิตรา สุทธสอน
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศิริลักษณ์ เชยสุวรรณ
1.แผนการจัดการเรียนรู้ 2.กระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.บรรยากาศในห้องเรียน 4.เอกสารธุรการต่างๆ

นายนพวงศ์ อินทร์กอง


19 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนิลุบล ไข่มุกข์
เวลา 09:30 - 10:30 น. ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ปรากฏว่า 1. บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน DLTV 2. นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามได้ดี 3. ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 4.เด็กชายพูนทรัพย์ ใจเย็น และ เด็กชาย ณัฐภูมิ สิงห์เถร ไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ ขอให้ครูประจำชั้น ทำการสอนซ่อมเสริมด้วย

ชัยวรรณ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้าได้ทำการสอนซ่อม ให้กับเด็กชายพูนทรัพย์ ใจเย็น และเด็กชายณัฐภูมิ สิงห์เถร เวลา 15:00 น. - 15:30 น. จนนักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง ตามศักยภาพของนักเรียน
นางนิลุบล ไข่มุกข์
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้าได้ติดตามการสอนซ่อมเสริมของนางนิลุบล ไข่มุกข์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการสอนแก่เด็กชาย พูนทรัพย์ ใจเย็น และเด็กชายณัฐภูมิ สิงห์เถร ปรากฏว่า เด็กทั้งสองคนสามารถจับใจความสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น
ชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสุทอน แสวงษร
ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายสุทอน แสวงษรเป็นครูประจำชั้น ได้นิเทศ ติดตามเรื่องจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ปรากฎว่าได้ใช้สื่อฯ dltv จัดการเรียนเป็นบางกลุ่มสาระโดยมีแผนจัดการเรียนการสอนตามการจัดการเรีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และได้นิเทศ ติดตามการอ่านออก เขียนได้ ปรากฎว่านักเรียนสามารถอ่านได้ทุกคนแต่ยังมีคนที่อ่านช้าอยู่ โดยแยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ นักเรียนกลุ่ม เก่ง จำนวน 3 คน ,นักเรียนกลุ่มปานกลาง จำนวน 2 คนและนักเรียนกลุ่มอ่อน จำนวน 2 คน ในการนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้นเป็นอย่างดี ได้ให้คำแนะนำในหารพัฒนานักเรียนโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำหลายๆรูปแบบมาใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนให้อ่านคล่องขึ้น ขอขอบคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้า นายสุทอน แสวงษร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าดาวเทียม และได้ดำเนินการจัดทำแบบฝึกทักษะ การอ่านและสะกดคำ สำหรับฝึกทักษะการสะกดและการอ่านคำ ของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามความบกพร่องของผู้เรียน
นายสุทอน แสวงษร
25 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศรัญญา มาป้อง
ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นิเทศภายใน งานธุรการและบรรยากาศในห้องเรียน ผลจากการนิเทศ พบว่า มีการจัดทำข้อมูลเอกสารงานธุรการได้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ส่วนบรรยากาศในชั้นเรียน ได้มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนี้ด้วย ขอขอบคุณคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ที่เอาใจใส่และให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นไปอย่างดียิ่ง นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง

นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


ข้าพเจ้า นางศรัญญา มาป้อง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ได้รับการนิเทศภายในจากนางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการจัดชั้นเรียน ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดเตรียมเอกสารในชั้นเเรียน ธุรการในชั้นเรียน เอกสารที่รับการนิเทศ ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้านิเทศ ซึ่งได้รับการแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณคุณครูปรียาภรณ์ สิงห์ทอง ที่ให้การนิเทศแบบแบบกัลยาณมิตร ให้คำแนะนำที่เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนานักเรียนใฟห้เป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
นางศรัญญา มาป้อง
08 ต.ค. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ
วันนี้ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ เป็นครูประจำชั้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 10 คน คุณครูได้ใช้การเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ทุกกลุ่มสาระและใช้แผนการจัดการเรียนการสอนตรงตาม dltv ด้านการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนอ่านออก อ่านคล่อง ทุกคน และเขียนได้ทุกคน ให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลายและให้นักเรียนกล้าแสดงออกให้มากขึ้น ขอขอบคุณครูประจำชั้นและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้านางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ ได้จัดการเรียนการสอนแบบส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และให้นักเรียนกล้าแสดงออกได้มากขึ้น โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในชั่วโมงว่อมเสริม เวลา 14.30 - 15.30 น. นักเรียนมาความรู้และมีความกล้าแสดงออกได้มากขึ้น
นางสาวรัตตินันท์ จิรพัฒนพรรัฐ
25 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังขอน
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาววาสนา มีแสงศิลป์
ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ได้มานิเทศน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 9 คน โดยมีนางสาววาสนา มีแสงศิลป์ เป็นครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอนใช้สอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ทุกกลุ่มสาระ มีแนจัดการเรียนรู้ตรงตามโรงเรียนต้นทางโยครูจะใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ทำตรงตามกลุ่มสาระที่เรียน ด้านการอ่านออก เขียนได้คุณครูได้คัดกรองและแบังนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง มีจำนวน 4 คน กลุ่ม ปานกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน 2 คน ได้แนะนำให้ฝึกอ่านแบบสะกดคำและให้ใช้สื่อฯที่หลากหลายให้นักเรียนรูจักสระ ฝึกออกเสียงให้เยอะ

นายปฏิพล แพงขะ


ข้าพเจ้านางสาววาสนา มีแสงศิลป์ ครูอัตราจ้าง ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับการนิเทศ ได้ดำเนินการ จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน ในเวลา 14.30 - 15.30 น. ได้ค้นคว้าหาสื่อความรู้จากเว็บไซน์ มาจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในกลุ่มอ่อน จัดทำสื่อ บัตรคำ ในโปรแกรม Microsoft Power Point และจัดหาใบงานใบความรู้ มาให้นักเรียนกลุ่มเก่งฝึกพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งนำนักเรียนที่ยังอ่านและเขียนไม่คล่อง มาฝึกอ่านฝึกเขียนโดยใช้หนังสือเรียน บัตรคำต่างๆ และสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาจัดการเรียนการสอน
นางสาววาสนา มีแสงศิลป์
26 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสลักฤทัย พรมศาลาเมฆ
ข้าพเจ้านางจุฑามณี สิงห์สถิต ได้รับมอบหมายให้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาการคำนวณ จัดกาารเรียนการสอนโดยนางสลักฤทัย พรมศาลาเมฆ มีการจัดบรรยาการในชั้นเรียนที่ดี นักเรียนมีส่วนร่วม สนใจในการทำกิจกรรม ร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นและสามารถเลือกวิธีการวางแผน และใช้คำสั่งในการเรียนวิทยาการคำนวณได้ดี

นางจุฑามณี สิงห์สถิต


ข้าพเจ้านางสลักฤทัย พรมศาลาเมฆ ได้รับการนิเทศจากนางจุฑามณี สิงห์สถิต ในวิชาวิทยาการคำนวณ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้ห้อง 8 กลุ่มสาระในการจัดกิจกรรม ปรากฎว่า นักเรียนมีส่วนร่วม สนใจในการร่วมกิจกรรม ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรม และสามารถเลือกและออกคำสั่งตามบทเรียนและแบบฝึกได้อย่างคล่องแคล่ว ขอขอบคุณสำหรับจ้อเสนอแนะในการจัดห้องเรียนให้มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
นางสลักฤทัย พรมศาลาเมฆ
24 ก.ย. 2562

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูและนักเรียนให้การต้อนรับและตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนดีมาก มีการปรับปรุงเรื่องแสงสว่างและอากาศที่ถ่ายเทได้ดี
นางจุฑามณี สิงห์สถิต
24 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางคนึงนิจ บุญเกิด
วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้านางพรทิพย์ ชำนาญ ครูฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาปีที่1-3 ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนครูผู้สอน นางคนึงนิจ บุญเกิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ครูผู้สอนได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ การเรียนรู้ ได้ดีมาก นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกสนาน ได้แนะนำ ให้ครูผู้สอนได้เน้น การจัดเก็บอุปกรณ์หลังการจัดกิจกรรม ฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนในครั้งต่อไป ขอขอบคุณ และชื่นชม ครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

นางพรทิพย์ ชำนาญ


ข้าพเจ้าคนึงนิจ บุญเกิด ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น บัตรคำ สื่อคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมภายใน ภายนอกห้องเรียน นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกสนาน ซึ่งหลังจัดกิจกรรม นักเรียน จัดเก็บอุปกรณ์ การเรียนการสอน เน้นการฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียน ขอขอบคุณครูผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี
นางคนึงนิจ บุญเกิด
30 ก.ย. 2562

18 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายขวัญชัย ผ่านผิว
เวลา 08:30 - 09:30 น. ข้าพเจ้าได้ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ผลปรากฏว่า 1. บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน DLTV 2. นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามได้ดี 3. ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 4. เด็กชายเกียรติภูมิ มีมุข ยังอ่านสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ได้ช้าและยังไม่ถูกต้อง ฝากให้ครูประจำชั้นช่วยสอนซ่อมเสริมด้วย

ชัยวรรณ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้าได้ทำการสอนซ่อม ให้กับเด็กชายเกียรติภูมิ มีมุข เวลา 15:00 น. - 15:30 น. จนนักเรียนสามารถอ่านสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ไม่มีติดขัด สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
นายขวัญชัย ผ่านผิว
03 ต.ค. 2562

จากการที่ข้าพเจ้าได้ติดตามการสอนซ่อมเสริมเด็กชายเกียรติภูมิ มีมุข ของนายขวัญชัย ผ่านผิว ผู้ซึ่งอ่านคำพังเพย สุภาษิต ได้ไม่คล่อง หลังสอนเสร็จปรากฏว่า เด็กคนดังกล่าวอ่านสิ่งที่กำหนดให้ได้คล่องขึ้น
ชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

17 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปิยะนันท์ พั้วพวง
วันนี้ ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้นอนุบาล 3 ครูประจำชั้นนางปิยะนันท์ พั้วพวง ได้นิเทศดูการพัฒนาการของเด็ก การอ่าน การเขียน การฝึกการอ่านการเขียน การให้การบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


17 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมประสงค์ ราชพรมมินทร์
วันนี้ข้าพเจ้าและครูวิชาการ คุณครูสิริลักษณ์ จันลา ได้มานิเทศติดตามเรื่องการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เล่นกิจกรรมสมมติ โดยใช้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีคุณครูคอยเป็นที่ปรึกษา และมีชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษเป็นวิทยากร ได้แนะนำให้คุณครูได้ให้นักเรียนท่องคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ว่าที่พันตรี วิชา ขวัญอุ่น


จากการที่ท่าน ผอ.ได้มานิเทศติดตามเรื่องการจ้ดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยเน้นในเรื่องของการสื่อสาร คุณครูผู้สอนก็ได้นำมาปฏิบัติตาม โดยให้นักเรียนทักทายกันก่อนเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนฝึกบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การถามทาง การถามความเป็นอยู่ ฯลฯ และเน้นให้นักเรียนท่องคำศัพท์ มีการทำบัตรคำ เพื่อใช้เป็นสื่ออีกด้วย
นางสาวอรอุษา กิตติประพันธ์
19 ก.ย. 2562

คุณครูผู้สอนได้เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติในการฝึกพูด เล่นบทบาทสมมติเป็นภาษาอังกฤษ
ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่น
25 ก.ย. 2562

17 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางราตรี วงศ์อ่อนตา
ข้าพเจ้า นายไพบูลย์ ทองคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มายนิเทศชั้นรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีนางราตรี วงศ์่อนตา เป็นครูประจำชั้น ข้าพเจ้าได้นิเทศเกี่ยวกับเรื่อง 1. การเรียนให้นักเรียนขยันและตั้งใจเรียน ปฏบัติตนให้เป็นผู้ใฝ่รียนรู้ 2. ด้านความประพฤติให้นักรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด 3. การร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนม ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 4. ให้นักเรียนรู้จักใช้วลาว่างให้เกิดประโยชนทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ีนำตัวเองเจริญก้าวหน้า 5. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ . งานธรการชั้นเรียนให้ทำให้เป็นปัจจุบัน

นายไพบูลย์ ทองคำ


วันนี้ข้าพเจ้านางราตรี วงศ์อ่อนตา ได้รับการนิเทศการสอน จาก นายไพบูย์ ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การอบรมนักรียน งานธุรการชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี
นางราตรี วงศ์อ่อนตา
23 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างดี การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อบรมด้านความประพฤติ การจัทำงานธรการชั้นเรียนไ้เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
นายไพบูลย์ ทองคำ
23 ก.ย. 2562

17 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอิราภรณ์ ชัยขุน
วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าสุธี บุญฤทธิ์ ได้ตรวจเยี่ยมและนิเทศครูผู้สอน นางสาวอิสราภรณ์ ชัยขุน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6 พบว่า ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อ อุปกรณ์ พร้อม ซึ่งได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรูู้ ห้องสมุด internet เป็นต้น นักเรียนและครูร่วมกันจัดกิจกรรมได้สนุกสนาน นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก ขอขอบคุณครูผูุ้สอนที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

นายสุธี บุญฤทธิ์


ข้าพเจ้านางสาวอิสราภรณ์ ชัยขุน ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ บัตรงาน แผนภาพ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบ่งกลุ่ม ศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรูู้ ห้องสมุด internet นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มีความชอบ สนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบครูผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
นางสาวอิสราภรณ์ ชัยขุน
30 ก.ย. 2562

17 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางลำเพียง วังคีรี
เวลา 10:30 - 11:30 น. ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่อง ตัวสะกดสดใส ปรากฏว่า 1. บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน DLTV 2. นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามได้ดี 3. ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 4.เด็กหญิงศศิธร ขุนนท์ ยังใช้ตัวสะกดสดใสไม่ถูกต้อง ขอให้ครูประจำชั้น ทำการสอนซ่อมเสริมด้วย

ชัยวรรณ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้าได้ทำการสอนซ่อม ให้กับเด็กหญิง ศศิธร ขุขนนท์ เวลา 15:00 น. - 15:30 น. จนนักเรียนสามารถใช้ตัวสะกดได้ถูกต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
นางลำเพียง วังคีรี
03 ต.ค. 2562

16 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศุภวรรณ ยอดคำ,นายสมศักดิ์ แย้มสุข
นายไพบูลย์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มานิเทศการฝึกซ้อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเดินทรงตัว การผูกเงื่อน และโยนบอล ครูผู้ฝึกซ้อมนายสมศักดิ์ แย้มสุขและนางศุภวรรณ ยอดคำ เอาใจใส่ ให้คำแนะนำในฝึกซ้อมเป็นอย่างดี นักเรียนมีความตั้งใจดีมาก จึงได้ให้กำลังใจ ให้นักเรียนอดทน ตั้งใจเพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

นายไพบูลย์ ทองคำ


16 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์
วันที16 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น ข้าพเจ้านายสุธี บุญฤทธิ์ หัวหน้างานวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศครูผู้สอน นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า การจัดบรรยากาศ ในห้องเรียนเอิ้อต่อการเรียนการสอน ครุูมีการเตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือร้น สนุกสนาน มีระเบียบวินัย เรียนรุู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณครุูผู้สอนที่ได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

นายสุธี บุญฤทธิ์


ข้าพเจ้านางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรูู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดบรรยากาศในห้องเรียน ให้เอิ้อต่อการเรียนการสอน ได้เตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความสนใจ ให้นักเรียนมีความกระตือร้น สนุกสนาน นักเรียนมีระเบียบวินัย เรียนรุู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณครูผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
นางณัฐธิดา ชัยดิษฐ์
30 ก.ย. 2562

16 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยผักกูด
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาริกา ยันต์วิเศษ
วันนี้ ข้าพเจ้า นางโสภา ขันยศ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้มานิเทศน์ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คุณครูมีแผนการสอน และเอกสารธุุรการในชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอน มีสื่อประกอบการสอนที่หลากหลาย มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก

นางโสภา ขันยศ


ข้าพเจ้านางสาริกา ยันต์วิเศษ ได้รับการนิเทศจาก นางโสภา ขันยศ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกเอกสารชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน
นางสาริกา ยันต์วิเศษ
10 ต.ค. 2562

จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้พบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3. มีเอกสารธุการในชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี
นายสายันต์ คงสุข
10 ต.ค. 2562

13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน วัดศรีจันดาธรรม
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจุไรรัตน์ น้อยกรม
วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม ได้ดำเนินการไปนิเทศชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่4 จากการนิเทศพบว่า เด็กหญิง สุธัญญา อินทะ ด้านการอ่านและการเขียนไม่คล่อง จึงได้แนะนำวิธีการกระบวนการแก้ปัญหา 5 วิธี ดังต่อไปนี้ 1 ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน 2 อ่านหนังสือเรียนเร็ว 3 อ่านสื่อพระเทพ 4 ใช้สื่อ DLTV 5 เรียนซ้อมเสริมหลังเลิกเรียน

นายจรูญ อริยะดิบ


ข้าพเจ้า นางจุไรรัตน์ น้อยกรม หลังจากได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการ ข้าพเจ้าได้นำไปปรับปรุง โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน โดยใช้สื่อจากDLTV และสอนซ้อมเสริมในเวลา 15:00 - 15:30 น ทุกวัน ข้าพเจ้านางจุไรรัตน์ น้อยกรม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำติชม ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติ และจะนำไปพัฒนาต่อไป
นางจุไรรัตน์ น้อยกรม
13 ก.ย. 2562

ข้าพเจ้านางจุไรรัตน์ น้อยกรม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 หลังจากได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการ ข้าพเจ้าได้นำมาปฏิบัติปรับปรุง โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กหญิงสุธัญญา อินทะ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ทุกคน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน และสอนซ้อมเสริม พบว่าเด็กหญิงสุธัญญา อินทะ มีพํฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้น ข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ดียิ่งขึ้น
นายจรูญ อริยะดิบ
13 ก.ย. 2562

13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมาลินี วรสาร
การจัดชั้นเรียนบรรยากาศเหมาะสมสะอาดเรียบร้อยครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายมีสื่อการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีสื่อหลากหลาย นักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานในการทำกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากทำนักเรียนกล้าแสดงออก ครูสอนนักเรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสม

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางมาลินี วรสาร
13 ก.ย. 2562

13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านภูผักไซ่
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอนุรักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
นักเรียนชั้นป.6 กล้าแสดงออก บรรยาการในชั้นเรียนเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีสื่อการสอนหลากหลาย ขอบคุณครูชั้นป.6 ที่ห้ความร่วมมือด้วยดี ข้อเสนอแนะควรหใ้อากาศปรอดโปร่ง ระมัดระวังยุงลายกัดนักเรียน

นายสุเทพ แก้วพวง


13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ
ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งนางสุรีพรรณ ผดุงกิจ ครูประจำชั้น ครูกำลังทำการสอนวิชาภาษาไทย กับทางไกลผ่านดาวเทียม ครูได้เตรียมการสอน จัดทำแผนการสอน กำหนดการสอนตามตารางเรียน มีสื่อประกอบ และครูได้ควบคุมดูแลไปกับการสอนทางทีวี และเน้นย้ำนักเรียนทุกคนในระหว่างสอน นักเรียนที่เรียนไม่ทันครูได้นำมาฝึกและสอนพิเศษให้ ส่วนงานธุรการประจำชั้นครูได้จัดทำไว้เป็นปัจจุบันดี ข้อเสนอแนะ เน้นย้ำเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในด้านการอ่านออก เขียนได้ทุกคน จากการติดตามพบว่า นักเรียนที่อ่านรู้เรื่องยังอยู่ในระดับดีเป็นจำนวนมาก ขอให้ครูได้หาวิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มาสอนนักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เช่นหนังสือเสริมบทเรียน และทำอย่างต่อเนื่อง ครูต้องดูแลทบทวนบทเรียนให้ 2 คน คือ เด็กหญิงสิรินยา แก้วเผือก และเด็กชายชุติเดช แก้วทาสี ที่เป็นเด็ก LD ด้วย ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้านางสุรีพรรณ ผดุงกิจ ได้รับการนิเทศการสอน จาก นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การอบรมนักเรียน งานธุรการชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี
นางสุรีพรรณ ผดุงกิจ
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนโดยได้ปฎิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเพ็ญแข สุภิรัตน์
ข้าพเจ้านายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนางเพ็ญแข สุภิรัตน์ ครูประจำชั้น คุณครูได้จัดการเรียนการสอนตามทางไกลผ่านดาวเทียม dltv ทุกกลุ่มสาระ และการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ผลจากการนิเทศปรากฏว่า การจัดทำข้อมูลเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน การจัดบรรยากาศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีเวลาว่าง การให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้านางเพ็ญแข สุภิรัตน์ ได้รับการนิเทศการสอน จาก นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การอบรมนักเรียน งานธุรการชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี
นางเพ็ญแข สุภิรัตน์
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อบรมด้านความประพฤติ การจัดทำงานธุรการชั้นเรียนได้เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่
วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ข้าพเจ้านายสรรชัย แก้กก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 และได้นิเทศครูผู้สอน นางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่ ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูผู้เรียนได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และกิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมละ 20 นาที พบว่า นักเรียนเรียนรู้ อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน มีพัฒนาการความพร้อม พัฒนาขึ้นมาก ขอชื่นชม ครูผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นายสรรชัย แก้วกก


ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่ ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และกิจกรรมเกมการศึกษา ฯลฯ ครบตามตารางของแต่ละวัน นักเรียนเรียนรู้ อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น สนุกสนาน ผู้เรียนมีพัฒนาการขึ้น ขอขอบคุณผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้เป็นอย่างดี
นางสาวจุฑารัตน์ ทองหมู่
30 ก.ย. 2562

13 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรุ่งรัฐ ชมชื่น
เวลา 10:30 - 11:30 น. ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต ผลปรากฏว่า 1. บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน DLTV 2. นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามได้ดี 3. ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 4.เด็กหญิงปาริตา สิงห์เถร อ่านสำนวน คำพังเพย สุภาษิตไม่ถูกต้อง ขอให้ครูประจำชั้น ทำการสอนซ่อมเสริมด้วย

ชัยวรรณ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้าได้ทำการสอนซ่อม ให้กับเด็กหญิงปาริตา สิงห์เถร เวลา 15:00 น. - 15:30 น. จนนักเรียนสามารถอ่านสำนวน คำพังเพย สุภาษิตได้ถูกต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง
นางรุ่งรัฐ ชมชื่น
03 ต.ค. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองปลา
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายประกิต สุวรรณรงค์
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เวลา ข้าพเจ้าพบว่านักเรียนมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆระหว่างเรียนได้ แต่มีนักเรียน 1 คนที่ยังไม่สามารถบอกเวลาเป็นชั่วโมงได้คล่อง ข้าพเจ้าจึงได้แนะนำการสอนที่ให้นักเรียนประดิษฐ์นาฬิกา เพื่อที่นำไปหัดหมุนเข็มนาฬิกา เพื่อความคล่องมากขึ้น

นางสมบูรณ์ จันทร์แปลก


จากคำแนะนำข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนประดิษฐ์นาฬิกา เพื่อมาประกอบการเรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนสามารถเข้าใจการดูนาฬิกาได้คล่อง
นายประกิจ สุวรรณรงค์
12 ก.ย. 2562

จากการให้นักเรียนประดิษฐ์นาฬิกาพบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและสนุกกับการเรียนเรื่อง เวลา
นายคฑาวุฑ ตุลสุข
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองปลา
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุญชู อินบัวทอง
ข้าพเจ้าได้ทำการนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการบวกการลบเศษส่วน พบว่านักเรียน3 คนสามารถเรียนเข้าใจและนำไปแก้ไขโจทย์ได้ มีนักเรียน 3 คนที่ยังแก้ไขโจทย์ไม่คล่อง ข้าพเจ้าจึงให้ครูสอนซ่อมเสริมและใช่วิธีเพื่อนสอนเพื่อนมาเสริมระหว่างเรียน

นางสาวมุกดาพรรณ ดีโส


จากคำแนะนำข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำไปใช้ประโยชน์ ผลปรากฏว่านักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น
นางบุญชู อินบัวทอง
12 ก.ย. 2562

นักเรียนสามารถเรียนรู้ เรื่องการบวกการลบเศษส่วน ได้เข้าใจและนำไปแก้โจทย์
นายคฑาวุฑ ตุลสุข
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองปลา
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุญชู อินบัวทอง
ข้าพเจ้าได้นิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนเรื่อง เศษส่วนที่เท่ากัน พบว่านักเรียนนักเรียนเข้าเรียน จำนวน 11 คน ในจำนวนนักเรียนทั้งหมดนั้น มีนักเรียน 4 คนที่ทำการหารเศษส่วนที่เท่ากันไม่คล่อง ข้าพเจ้าจึงให้คำแนะนำ โดยให้คุณครูใช้รูปแบบเพื่อนสอนเพื่อน

นางสาวมุกดาพรรณ ดีโส


ข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำไปใช้ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน ผลปรากฎว่านักเรียนสี่คนสามารถเรียนและนำไปใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาได้
นางบุญชู อินบัวทอง
12 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านภูผักไซ่
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอนุรักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
นักเรียนชั้นป.4 กล้าแสดงออก บรรยาการในชั้นเรียนเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีสื่อการสอนหลากหลาย ขอบคุณครูชั้นป.4 ที่ห้ความร่วมมือด้วยดี ข้อเสนอแนะควรหใ้อากาศปรอดโปร่ง ระมัดระวังยุงลายกัดนักเรียน

นายสุเทพ แก้วพวง


ขอขอบคุณรก.ที่นิเทศและให้ข้อเสนอแนะ
นางอนุรักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
14 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านภูผักไซ่
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอนุรักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
การจัดประสบการณ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนควรเปิดหน้าต่างให้อากาศปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี พื้นห้องสะอาด นักเรียนต้องได้รับการเปิดพัดลมเพื่อป้องกันยุงกัด นักเรียนมีความพร้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับครู ขอบคุณคุณครูประจำชั้นป.5 ที่ให้ความร่วมมือ

นายสุเทพ แก้วพวง


ขอขอบคุณรก.ที่นิเทศและให้ข้อเสนอแนะ
นางอนุรักษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์
14 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวันชัย อินทร์บุหรั่น
วันนี้ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี พร้อมด้วยนางเพ็ญแข กองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้น ป.4 ครูประจำชั้น นายวันชัย อินทน์บุหรั่น ได้นิเทศ การตรวจการบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการฝึกเด็กเข้าแข่งขั้นศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอำนวย จูเจียม
วันนี้ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี พร้อมด้วยนางเพ็ญแข กองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้น ป.5 ครูประจำชั้นนายอำนวย จูเจียม ได้นิเทศ การตรวจการบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการฝึกเด็กเข้าแข่งขั้นศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายเสถียร พั้วพวง
วันนี้ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี พร้อมด้วยนางเพ็ญแข กองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้น ป.6 ครูประจำชั้น นายเสถียร พั้วพวง ได้นิเทศ การตรวจการบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการฝึกเด็กเข้าแข่งขั้นศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิรินภา บุญเคี่ยม
ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางสาวศิรินภา บุญเคี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้มาฝึกสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 3/ 1 วันนี้ได้ดูการสอนตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) พบว่า เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ตามขั้นตอนของ ไฮสโคป คือ Plan / Do /Review ด้วยความมีระเบียบวินัย รู้จักการรอคอย และสามารถนำเสนอผลงานได้ด้วยความชื่นชม สุดท้ายของกิจกรรมเด็กสามารถช่วยคุณครูเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมเข้าที่ได้เรียบร้อยดีมาก ได้เน้นย้ำถึงระหว่างการทำกิจกรรมควรดูแลเด็กไม่ให้เสียงดังจะเป็นการรบกวนเพื่อนๆได้ ขอขอบคุณน้องนักศึกษา ศิรินภา บุยเคี่ยม ที่ช่วยดูแลนักเรียนและมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมการสอนเป็นอย่างยิ่ง

นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์


ดิฉัน นางสาวศิรินภา บุญเคี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครูนิเทศก์ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป จะทำการร้องเพลงเก็บเด็กเพื่อดึงดูดความสนใจมาในกิจกรรมที่จะทำ และได้สร้างข้อตกลงกับเด็กๆ ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมนั้น ให้ใช้เสียงเบาลง เพราะจะได้ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ และพยามให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆกำลังทำ การวางแผนในทำกิจกรรม และตลอดการนำเสนอชิ้นงาน เพื่อเป็นการทบทวนเเละเน้นย้ำในการวางแผนการทำกิจกรรมของเด็กๆ
นางสาวศิรินภา บุญเคี่ยม
18 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมคิด วัฒนศัพท์ นางสาวช่อผกา ผ่องแผ้ว
ได้มาเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ในกิจกรรมเสรี วันนี้คุณครูใช้กิจกรรมและสื่อมอนเตสเซอรี่กับนักเรียนโดยนักเรียนได้ปฏิบัติจริงทุกคน พบว่านักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจในการทำกิจกรรมดีมาก คุณครูได้จัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนใว้ใช้ในกิจกรรมเพียงพอกับจำนวนเด็กทุกคน ได้เน้นย้ำให้เด้กมีสามธิมากขึ้น ไม่ส่งเสียงดัง รยกวนเพื่อนๆ ขณะทำกิจกรรมและช่วยกันเก็บสื่อต่างๆเข้าที่เดิมด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคุณครูประจำชัั้นที่ดูแลเด้กนักเรียนเป้นอย่างดี เด็กๆน่ารักมากค่ะให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปค่ะ

นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์


ข้าพเจ้านางสมคิด วัฒนศัพท์ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์ผู้นิเทศในกิจกรรมและใช้สื่อมอนเตสเซอรีข้าพเจ้าได้เน้นย้ำเรื่องการส่งเสียงดังเกินไปจะรบกวนสมาธิคนอื่นให้เบาเสียงลงและให้นักเรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่เดิมให้เรียบร้อยขอขอบคุณผู้นิเทศที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
นางสมคิด วัฒนศัพท์ และนางสาวช่อผกา ผ่องแผ้ว
25 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอุดมลักษณ์ มาเบ้า
ข้าพเจ้านายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 6 คน โดยมีนางอุดมลักษณ์ มาเบ้า เป็นประจำชั้น การจัดการเรียนการสอนใช้สอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกกลุ่มสาระ มีแนวจัดการเรียนรู้ตรงตามโรงเรียนต้นทางโดยครูจะใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ทำตรงตามกลุ่มสาระที่เรียน ด้านการอ่านออก เขียนได้ ได้แนะนำให้ฝึกอ่านแบบสะกดคำและให้ใช้สื่อฯที่หลากหลายให้นักเรียนรูจักสระ ฝึกออกเสียงให้เยอะขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้านางอุดมลักษณ์ มาเบ้า ได้รับการนิเทศการสอน จาก นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และด้านการอ่าน การเขียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี
นางอุดมลักษณ์ มาเบ้า
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุชรีย์ บัวอินทร์
ข้าพเจ้านายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 8 คน โดยมีนางสุชรีย์ บัวอินทร์ เป็นประจำชั้น ได้นิเทศการจัดทำข้อมูลเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน ส่วนการจัดการเรียนการสอนใช้สอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกกลุ่มสาระ มีแนวจัดการเรียนรู้ตรงตามโรงเรียนต้นทางโดยครูจะใช้คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ทำตรงตามกลุ่มสาระที่เรียน ด้านการอ่านออก เขียนได้ ได้แนะนำให้ฝึกอ่านเรื่องราวต่างๆ หรือบทความ และให้ใช้สื่อฯที่หลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและ การปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเอง ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้านางสุชรีย์ บัวอินทร์ ได้รับการนิเทศการสอน จาก นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การอบรมนักเรียน งานธุรการชั้นเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดี
นางสุชรีย์ บัวอินทร์
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อบรมด้านความประพฤติ การจัดทำงานธุรการชั้นเรียนได้เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

12 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ปาริชาต ชัยขาว
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ข้าพเจ้านางพรทิพย์ ชำนาญ ครูฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษาปีที่1-3 ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอนครูผู้สอน นาวสาวปาริชาต ชัยขาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ครูผู้สอนได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ การเรียนรู้ ได้ดีมาก นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกสนาน ได้แนะนำ ให้ครูผู้สอนได้เน้น การจัดเก็บอุปกรณ์หลังการจัดกิจกรรม ฝึกระเบียบวินัยแก่นักเรียนในครั้งต่อไป ขอขอบคุณ และชื่นชม ครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

นางพรทิพย์ ชำนาญ


ข้าเจ้านางสาวปาริชาต ชัยขาว ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ การเรียนรู้ ที่หลากหลาย เช่น สื่อแผนภาพ สื่อทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น มีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกสนาน หลังจัดกิจกรรมได้ให้นักเรียน จัดเก็บอุปกรณ์ เน้นด้านระเบียบวินัยแก่นักเรียน ขอขอบคุณครูผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี
นางพรทิพย์ ชำนาญ
30 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปพิชญา รักษาศรี
วันนี้ข้าพเจ้า นางธิดา มาสีจันทร์ ครูวิชาการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มาทำการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการสร้างภาพด้วยการกัดกระจกด้วยน้ำยากัดกระจก บรรยากาศในการเรียนรู้มีความน่าสนใจ นักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ทำให้การเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น ห้องเรียนบางส่วนแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจมีผลกระทบต่อการมองเห็นของนักเรียน ได้แนะนำให้คุณครูผู้สอนได้ดูแลเพิ่มเติมและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยต่างๆของนักเรียนด้วย

นางธิดา มาสีจันทร์


ข้าพเจ้านางปพิชญา รักษาศรี ได้รับการนิเทศชั้นเรียนประจำสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งได้จีดการเรียนการสอนเรื่องการกัดกระจก นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวังจากการใช้กรดกัดกระจก เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงาน อยากทำงานนี้อีก ในครั้งนี้ได้รับคำแนะนำจากผู้นิเทศให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนด้วย
นางปพิชญา รักษาศรี
12 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำม่วง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนาวิน ลาคำ
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนายนาวิน ลาคำเป็นครูผู้สอน กำลังสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ห่วงโซ่ อาหาร มีสื่อการสอนซึ่งเป็นใบงานจากสื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการทดสอบนักเรียน นักเรียนมีความเข้าใจบทเรียนเป็นอย่างดี และได้แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน จากการนิเทศสภาพห้องเรียนควรจัดระเบียบให้ดูดี โดยเฉพาะความสะอาดของห้องเรียน ขอบคุณครูผู้สอนที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศ

นายถิรธนา สุทธะลักษณ์


11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านภูผักไซ่
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปรานี อุดพ้วย
การจัดประสบการณ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนควรเปิดหน้าต่างให้อากาศปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี พื้นห้องสะอาด นักเรียนต้องได้รับการกางมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัด นักเรียนมีความพร้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับครู ขอบคุณคุณครูประจำชั้นป.3 ที่ให้ความร่วมมือ

นายสุเทพ แก้วพวง


ขอขอบคุณรก.ที่นิเทศและให้ข้อเสนอแนะ
นางปรานี อุดพ้วย
14 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปิ่นทอง จั่นแก้ว
วันนี้ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี พร้อมด้วยนางเพ็ญแข กองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้น ป.1 ครูประจำชั้น นางปิ่นทอง จั่นแก้ว ได้นิเทศ การตรวจการบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการฝึกเด็กเข้าแข่งขั้นศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเพ็ญแข กองพิมพ์
วันนี้ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้น ป.2 ครูประจำชั้น นางเพ็ญแข กองพิมพ์ ได้นิเทศ การตรวจการบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการฝึกเด็กเข้าแข่งขั้นศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายประหยัด ชมกลาง
วันนี้ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี พร้อมด้วยนางเพ็ญแข กองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้น ป.3 ครูประจำชั้น นายประหยัด ชมกลาง ได้นิเทศ การตรวจการบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และการฝึกเด็กเข้าแข่งขั้นศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังยาว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนิศรา รักษาศรี
ข้าพเจ้า นายอดุลย์ ขุนนนท์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ร.ร. บ้านวังยาว ให้ทำการนิเทศครูนิศรา รักษาศรี ขณะทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ซ่ึ่งครูผู้สอนได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะ Active Learning นักเรียนได้แสดงออก ครูมีแผนจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนจัดวัดผลประเมินผลที่สามารถวัดผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอบคุณครูนิศรา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายอดุลย์ ขุนนนท์


เพิ่มสื่อการสอนให้กับผู้เรียน โดยการจัดหาสื่อทาง internet ในเรื่องที่ทำการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจ เข้าใจเนิ้อหา เพิ่มทักษะต่างๆเพิ่มมากขึ้น
นางนิศรา รักษาศรี
20 ก.ย. 2562

ผู้เรียน เข้าใจ สนใจและมีทักษะในเรื่องที่เรียนเพิ่มมากขึ้น มีบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่ดี
นางนิศรา รักษาศรี
20 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ
ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.2 โดยมีนางสาวสาหร่าย ด้วงทำ เป็นครูประจำชั้น ซึ่งครูได้ใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พบว่านักเรียนสนใจเรียนดีแต่มีบ้างคนไม่สนใจและยังอ่านไม่คล่อง 4 คนแนะนำให้ครูได้เอาใจใส่นักเรียนและใช้สื่อการสอนเพิ่มเช่นสื่อ60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯมาช่วยเพิ่มความรู้ให้นักเรียนและซ่อมเสริมกลุ่มที่อ่านยังไม่คล่อง

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้า นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้มีความสนใจในการเรียน การอ่าน การเขียนมากขึ้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล จึงส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและกล้าแสดงออกมากขึ้น
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังยาว
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1

วันนี้ ข้าพเจ้า นายอดุลย์ ขุนนนท์ หัวหน้างานวิชาการ ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมาเรียนการสอน และสภาพบรรยากาศภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งมีนายอำพันธ์ แน่นอุดร เป็นครูผู้สอนและเป็นครูประจำชั้น ผลดังนี้ - ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้สื่อสอดคล้องกับเนื้อหาเป็นอย่างดี ผู้เรียนให้ความสนใจ สนุก มีความสุข - บรรยากาศ สะอาด เรียบร้อย จัดทำเอกสารธุรการได้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ เรียบร้อบ มีมุม ป้ายนิเทศ ต่าง ๆ อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณครูประจำชั้น และนักเรียนทุกคน ที่ให้การสนับสนุนการนิเทศในครั้งนี้เป็นอย่างดี

นายอดุลย์ ขุนนนท์


สอนเสริมภาษาอังกฤษ ท่องคำศัพท์ พร้อมทั้งนำสื่อการสอน ภาษาอังกฤษ อย่างหลากหลายมาจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน นักเรียนสนุก และให้ความสนใจเป็นอย่างดี
นายอำพันธ์ แน่นอุดร
25 ก.ย. 2562

นักเรียนท่องศํพท์ได้ สนใจในการใช้สื่อภาษาอังกฤษที่มีอยู่ ศึกษาค้นค้นเพิ่มเติม
นายอำพันธ์ แน่นอุดร
25 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพรทิพย์ ชำนาญ
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น ข้าพเจ้านายสรรชัย แก้วกก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศครูผู้สอน นางพรทิพย์ ฃำนาญ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอิ้อต่อการเรียนการสอน ครุูมีการเตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือร้น สนุกสนาน เรียนรุู้อย่างมีความสุข ได้เสนอแนะครูผู้สอน ให้ดูแลเรื่องการจัดระเบียบ วินัย ขอขอบคุณครุูผู้สอนที่ได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

นายสรรชัย แก้วกก


ข้าพเจ้านางพรทิพย์ ฃำนาญ ได้จัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอิ้อต่อการเรียนการสอน ได้เตรียมการสอนโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมในห้องเรียน สื่อ บัตรคำ บัตรงาน สื่อการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนมีความกระตือร้น สนุกสนาน เรียนรุู้อย่างมีความสุข ได้ดูแลเรื่องการจัดระเบียบ วินัยของนักเรียน ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
นางพรทิพย์ ชำนาญ
30 ก.ย. 2562

11 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายขวัญชัย ผ่านผิว
เวลา 10:30 - 11:30 น. ข้าพเจ้าได้ไปนิเทศการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย เรื่อง คำคล้องจอง ผลปรากฏว่า 1. บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่าน DLTV 2. นักเรียนกล้าแสดงออก ตอบข้อซักถามได้ดี 3. ครูใช้สื่อ การเรียนการสอน สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ 4. เด็กหญิงนิศาชล แก้วกาหนัน ยังอ่านคำคล้องจองไม่ถูกต้องมากนัก ฝากให้ครูประจำชั้นช่วยสอนซ่อมเสริมด้วย

ชัยวรรณ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้าได้ทำการสอนซ่อม ให้กับเด็กชายพูนทรัพย์ ใจเย็น และเด็กชายณัฐภูมิ สิงห์เถร เวลา 15:00 น. - 15:30 น. จนนักเรียนสามารถอ่านคำคล้องจองได้ถูกต้อง ตามศักยภาพของนักเรียน
นายขวัญชัย ผ่านผิว
03 ต.ค. 2562

10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนวลอนงค์ สินพรม และ นางอาภิญญา จันทร์แซ
วันนี้ข้าพเจ้านายอภิชาต ภักดีสาร ได้มานิเทศการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมในระดับโรงเรียนห้องเรียน สอนซ่อมเสริมใช้สื่อ แบบฝึกเพิ่มเติมพร้อมประสานผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนจัดบรรยากาษไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด การบริหารจัดการต่างๆ ดำเนินการให้ครบถ้วนและนักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้

นายอภิชาต ภักดีสาร


ข้าพเจ้า นางนวลอนงค์ สินพรม และ นางอาภิญญา จันทร์แซ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำเพือให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
นางนวลอนงค์ สินพรม และ นางอาภิญญา จันทร์แซ
10 ก.ย. 2562

จากการนิเทศการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียน จึง ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
นายอภิชาต ภักดีสาร
10 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1

วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ข้าพเจ้านายภัทรพล พรกนกวรกมล นางสาวฐาปนีย์ พรมมี นายนันทวัฒน์ คำเมือง และนางสาววิไลวรรณ ทิศพรม ได้เข้านิเทศตรวจเยี่ยมชั้นเรียนของห้องเรียนอนุบาล 2 มีคำแนะนำดังต่อไปนี้ 1.ด้านชั้นเรียนให้ดูแลด้านสุขอนามัยนักเรียนให้สะอาดอยู่เสมอรวมถึงห้องเรียน 2.ด้านการจัดประสบการณ์เด็กให้มีการจัดประสบการณ์ดูแลความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นระยะ

นางสาวณิศวรา เอี่ยมชาวนา


ข้าพเจ้านางสาวฐาปนีย์ พรมมี และนางสาววิไลวรรณทิศพรม ได้รับการนิเทศจาก ผอ.ภัทรพล พรกนกวรกมล และคณะนิเทศก์ชั้นเรียนอนุบาล2/1และอนุบาล2/2 ได้ทำตามคำแนะนำโดยดูแลเรื่องความสะอาดสุขอนามัยต่างๆของชั้นเรียนอย่างสมา่เสมอพร้อมทั้งจัดประสบการณ์เด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไป ข้าพพเจ้าขอขอบคุณคณะที่ให้คำแนะนำและมาตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้
นางสาวฐาปนีย์ พรมมี
10 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านภูผักไซ่
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางการุณ สังขจันที
นักเรียนชั้นป.2 กล้าแสดงออก บรรยาการในชั้นเรียนเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีสื่อการสอนหลากหลาย ขอบคุณครูชั้นป.2 ที่ห้ความร่วมมือด้วยดี ข้อเสนอแนะควรหใ้อากาศปรอดโปร่ง ระมัดระวังยุงลายกัดนักเรียน

นายสุเทพ แก้วพวง


ขอขอบคุณรก.ที่นิเทศและให้ข้อเสนอแนะ นางการรุณ สังขจัน
นางการรุณ สังขจันที
14 ก.ย. 2562

นักเรียนชั้นป.2 ได้รักการจัดประสบการณ์แล้วทำให้มีทักษะในการเข้ากลุ่ม การพัฒนากล้ามเนื้อ อารมณ์ ดีขึ้น 2.บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้าน
นางการรุณ สังขจันที
14 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกัญญารัตน์ สะอาดใจ
วันนี้ ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี พร้อมด้วยนางปิยะนันท์ พั้วพวง เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้นอนุบาล 1 ครูประจำชั้นนางกัญญารัตน์ สะอาดใจ ได้นิเทศดูการพัฒนาการของเด็ก การอ่าน การเขียน การฝึกการอ่านการเขียน การให้การบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปิยะนันท์ พั้วพวง
วันนี้ ข้าพเจ้านายบุรุษ น้อยศรี เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้นอนุบาล 2 ครูประจำชั้นนางปิยะนันท์ พั้วพวง ได้นิเทศดูการพัฒนาการของเด็ก การอ่าน การเขียน การฝึกการอ่านการเขียน การให้การบ้านและการตรวจงานนักเรียน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน ที่ 1 การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

นายบุรุษ น้อยศรี


10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวประกายแก้ว เพชรทอง
ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ได้มานิเทศชั้นอนุบาล 3 ในหน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน โดยมีนางสาวประกายแก้ว เพชรทองครูประจำชั้น ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สัปดาห์นี้คุณครูได้จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ ปลอดภัยไว้ก่อน คุณครูได้การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยและถูกวิธี พบว่าเด็กตื่นเต้นและสนใจร่วมกิจกรรมดีมาก เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่เกิดการใฝ่เรียนรู้ของเด็กทุกคน ได้แนะนำถึงการเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม เด็กจะได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคุณครูประจำชั้นที่ให้ความใส่ใจดูแลนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์มากที่สุดอย่างเหมาะสมกับวัยนักเรียน

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้านางสาวประกายแก้ว เพชรทอง ได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ เพื่อให้เกิดบรรยากาศและความพร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด
นางสาวประกายแก้ว เพชรทอง
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อนักเรียน
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวประกายแก้ว เพชรทอง
ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ได้มานิเทศชั้นอนุบาล 2 ในหน่วยการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน โดยมีนางสาวประกายแก้ว เพชรทองครูประจำชั้น ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สัปดาห์นี้คุณครูได้จัดกิจกรรม ปลอดภัยไว้ก่อน คุณครูได้การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างปลอดภัยและถูกวิธี พบว่าเด็กตื่นเต้นและสนใจร่วมกิจกรรมดีมาก เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่เกิดการใฝ่เรียนรู้ของเด็กทุกคน ได้แนะนำถึงการเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม เด็กจะได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคุณครูประจำชั้นที่ให้ความใส่ใจดูแลนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์มากที่สุดอย่างเหมาะสมกับวัยนักเรียนและบรรยากาศในห้องเรียนสวยงาม มีแสงสว่างเพียงพอ

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้านางสาวประกายแก้ว เพชรทอง ได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำ เพื่อให้เกิดบรรยากาศและความพร้อมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด
นางสาวประกายแก้ว เพชรทอง
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี การดูแลเอาใจใส่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อนักเรียน
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

10 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองเล
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ
ข้าพเจ้า นายชัยรัตน์ จงธรรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 โดยมีนางสาวสาหร่าย ด้วงทำ เป็นครูประจำชั้น ซึ่งครูได้ใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พบว่านักเรียนสนใจเรียนดีแต่มีบ้างคนไม่สนใจและยังอ่านไม่คล่อง 2 คนแนะนำให้ครูได้เอาใจใส่นักเรียนและใช้สื่อการสอนเพิ่มเช่นสื่อ60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯมาช่วยเพิ่มความรู้ให้นักเรียนและซ่อมเสริมกลุ่มที่อ่านยังไม่คล่อง

นายชัยรัตน์ จงธรรม์


ข้าพเจ้า นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้มีความสนใจในการเรียน การอ่าน การเขียนมากขึ้น ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
นางสาวสาหร่าย ด้วงทำ
29 ก.ย. 2562

จากการนิเทศการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเล จึงส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นและกล้าแสดงออกมากขึ้น
นายชัยรัตน์ จงธรรม์
29 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวจิตนภา คำหนาหนัก
วันนี้ข้าพเจ้านายอภิชาต ภักดีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ได้มานิเทศการเรียนการสอนของนักเรียนั้ชนมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนดี มีแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ดี สามารถทำแบบฝึกทักษะได้ บรรยากาศในห้องเรียน มีแสงสว่างเพียงพอมีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

นายอภิชาต ภักดีสาร


ข้าพเจ้านางสาวจิตนภา คำหนาหนัก จากที่ได้รับการนิเทศจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคำแนะนำและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
นางสาวจิตนภา คำหนาหนัก
09 ก.ย. 2562

จากการนิเทศการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียน จึง ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
นายอภิชาต ภักดีสาร
09 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพินิจ จันทร์สูง และนางนภาพร เพลียพลป้อง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ซึ่งมีครูประจำชั้นได้แก่ คุณครูพินิจ จันทร์สูง และคุณครูนภาพร เพลียพลป้อง เป็นคุณครูประจำชั้น ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV ในการช่วยเสริมในการสอนให้กับนักเรียน คุณครูผู้สอนได้ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และการแสดงออกตามกิจกรรม ได้แนะนำให้คุณครูได้ฝึกการใช้ทักษะในด้านการฝึกทักษะในการค้นหาคำตอบ โดยใช้คำถาม และการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานกลุ่มในระดับชั้นสูงต่อไป

ว่าที่พันตรี วิชา ขวัญอุ่น


ตามที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้คำแนะนำ ให้ฝึกในด้านการใช้ทักษะค้นหาคำตอบ โดยใช้คำถาม และการทำงานร่วมกัน ข้าพเจ้าก็ได้นำมาปฏิบัติโดยการให้นักเรียนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่่งนักเรียนในชั้นนี้มี10 คน มี ครู 2 ท่าน จึงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV เข้ามาช่วยทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ไม่เบื่อกับการเรียน
นางนภาพร เพลียพลป้อง
19 ก.ย. 2562

คุณครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนโดยทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน
ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่น
25 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางตระกูล บุศย์น้ำเพชร
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศและเยี่ยมชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งมีคุณครูประจำชั้น คือ คุณครูตระกูล บุศย์น้ำเพชร ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยได้ฝึกพัฒนาการเขียน เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในช่วงตอนเช้า โดยใช้สื่อโทรทัศน์จากระบบการเรียนทางไกล DLTV ซึ่งนักเรียนได้สนใจในการเรียนเป็นอย่างดี ได้แนะนำคุณครูในเรื่องการให้ผู้ปกครองได้ช่วยตรวจดูงานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกทำที่บ้าน และช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนร่วมกัน

ว่าที่พันตรี วิชา ขวัญอุ่น


ตามที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้นิเทศให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ช่วยดูการบ้านให้กับบุตรหลาน ซึ่งข้าพเจ้า นางตระกูล บุศย์น้ำเพชร คุณครูประจำชั้นก็ได้กำชับให้ผู้ปกครองช่วยดูแลเรื่องการทำการบ้านของบุตรหลาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายของนักเรียนด้วย
นางตระกูล บุศย์น้ำเพชร
19 ก.ย. 2562

คุณครูผู้สอนได้กำซับให้ผู้ปกครองช่วยดูแล ในการช่วยการสอนนักเรียนเวลาอยู่บ้านร่วมกับคุณครู
ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่น
25 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหัวนาเลา
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวภูมิรัตน์ ฤทธิ์รอด
วันนี้ข้าพเจ้า นายณรงค์วิทย์ พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาเลา ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูกำลังทำการสอนวิชาภาษาไทย กับทางไกลผ่านดาวเทียม ครูได้เตรียมการสอน จัดทำแผนการสอน กำหนดการสอนตามตารางเรียน มีสื่อประกอบ และครูได้ควบคุมดูแลไปกับการสอนทางทีวี และเน้นย้ำนักเรียนทุกคนในระหว่างสอน นักเรียนที่เรียนไม่ทันครูได้นำมาฝึกและสอนพิเศษให้ ส่วนงานธุรการประจำชั้นครูได้จัดทำไว้เป็นปัจจุบันดี ข้อเสนอแนะ 1. เน้นย้ำเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในด้านการอ่านออก เขียนได้ทุกคน จากการติดตามพบว่า นักเรียนที่อ่านรู้เรื่องยังอยู่ในระดับดีเป็นจำนวนมาก ขอให้ครูได้หาวิธีการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มาสอนนักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เช่นหนังสือเสริมบทเรียน และทำอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ผลจากการทดสอบวัดผลตามหลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า วิชาภาษาไทย อยู่ในระดับดี ในข้อ 9 นักเรียนตอบผิดมากที่สุด 6 คน ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ดี ครูต้องดูแลทบทวนบทเรียนให้ 2 คน คือ เด็กหญิงปัทมาภรณ์ รักษาบุญ และเด็กชายพิชิตชัย หมื่นสาย ที่เป็นเด็ก LD ด้วย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

นายณรงค์วิทย์ พาคำ


ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้แนะนำเรื่อง การเรียนการสอนในด้านการอ่านออกเขียนได้ ได้ศึกษาและหาวิธีการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาสอนนักเรียนให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น ได้ทำอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ข้าพเจ้าได้ดูแลและทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมให้นักเรียนที่เป็นเด็ก LD ในวิชาซ่อมเสริมเสมอ
นางสาวภูมิรัตน์ ฤทธิ์รอด
17 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางดรุณี วัฒนพลาศาสตร์
วันนี้ขัาพเจ้า นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางดรุณี วัฒนพลาศาสตร์ ซึ่งกำลังปฏิบัติการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย จากการนิเทศติดตามในประเด็น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก( Active learinig) พบว่า คุณครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม มีการทำชิ้นงาน คือ สมุดเล่มเล็กที่มีคำศัพท์ อยู่ จากการสังเกตนักเรียนมีความสุขที่ได้ปฏิบัติกิจกรรม ขอให้จัดกิจกรรมที่นัเรียนมีดอกาสได้มีส่วนร่วมแบบนี้ต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศ สังเกตการสอนในครั้งนี้

นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน


วันนี้ข้าพเจ้านางดรุณี วัฒนพลาศาสตร์ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนนายอินจันทร์ เทพโพธาผู้อำนวยการโรงเรียนในการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้าได้ทำการสอนเรื่องชนิดของคำในเรื่องคำนามนักเรียนตั้งใจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมส่งงานที่ทำกันทุกคนต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานิเทศการสอนนำผลการนิเทศมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
นางดรุณี วัฒนพลาศาสตร์
23 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนิติ ศรีอินทร์
วันนี้ขัาพเจ้า นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนายนิติ ศรีอินทร์ ซึ่งกำลังปฏิบัติการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาศิลปะ จากการนิเทศติดตามในประเด็น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก( Active learinig) พบว่า วันนี้คุณครุูได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบรุปทรงเรขาคณิต นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมภาคปฏิบัติ แล้วน้ำมานำเสนอหน้าชั้นเรียน จากการสังเกตพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์น้อยมาก นักเรียนส่วนใหญ่จะลอกแบบจากตัวอย่างครูที่นำมาเป้นตัวอย่าง แต่นักเรียนมีความสุขที่ได้มีโอกาสมานำเสนอหน้าห้อง ขอให้คุณครุได้จัดกิจกรรมฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ให้มากๆต่อไป

นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน


ข้าพเจ้า นายนิติ ศรีอินทร์ ครูผู้สอนรายวิชาทัศนศิลป์(ศ21101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการนิเทศชั้นเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนเรื่อง การออกแบบภาพสัตว์ด้วยรูปทรงเรขาคณิต นักเรียนยังขาดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน ครูผู้สอนรับทราบปัญหา และได้ดำเนินการตามคำแนะนำดังนี้ ครูผู้สอนให้นักเรียนที่มีผลงานในระดับดี ปานกลาง และพอใช้ ได้แลกเปลี่ยนและช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบงานศิลปะ และให้นักเรียนนำทัศนธาตุ เรื่องเส้น ซึ่งเป็นพื้นฐานมาออกแบบงานศิลปะตามแนวความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของนักเรียน และระบายสีให้สวยงามตามความถนัด และออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนศิลปะต่อไป ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
นายนิติ ศรีอินทร์
23 ก.ย. 2562

09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมันทนา สมวันดี
วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น ข้าพเจ้านางผ่องศรี นวลจอน ครูฝ่ายงานวิชาการ ระดับประถมศึกษาปีท่ี4-6 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศครูผู้สอน นางมันทนา สมวันดี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า การจัดบรรยากาศ ในห้องเรียนเอิ้อต่อการเรียนการสอน ครุูมีการเตรียมการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือร้น สนุกสนาน การเรียนรุู้อย่างมีความสุข ได้เสนอแนะครูผู้สอน ขอขอบคุณครุูผู้สอนที่ได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

นางผ่องศรี นวลจอน


ข้าพเจ้านางมันทนา สมวันดี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยได้จัดกิจกรรมเน้นด้านการจัดบรรยากาศ ในห้องเรียนเอิ้อต่อการเรียนการสอน ได้เตรียมการสอนโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ การเรียนรู้ ที่หลากหลาย นักเรียนมีความกระตือร้น สนุกสนาน การเรียนรุู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณครุูผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำ ได้เป็นอย่างดี
นางมันทนา สมวันดี
30 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางยุพิน ขำบุญ
นนี้ข้าพเจ้า นายไพบูย์ ทองคำ ได้นิเทศการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอนโดยคุณครูยุพิน ขำบุญ ซึ่งครูสอนตามแผนการเรียนรู้ที่เขียนไว้มีการกล่าวนำเข้าสู่เนื้อหาและสอนตามลำดับขั้นตอน มีการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนนักเรียนได้ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนและปฎิบัติจริง นักเรียนมีความตั้งใจ ความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนดีมากทำให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้นและทำได้

นายไพบูลย์ ทองคำ


วันนี้ข้าพเจ้า นางยุพิน ขำบุญ ได้รับนิเทศการสอนสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยนายไพบูลย์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง ซึ่งแนะนำเรื่องการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนนักเรียนและเน้นให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีสำหรับนักเรียน
 1567739753_1.mp4   1567739753_2.mp4 
นางยุพิน ขำบุญ
06 ก.ย. 2562

จากการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนโดยได้ปฎิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 1567740074_1.mp4   1567740074_2.mp4 
นายไพบูลย์ ทองคำ
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสำรวล มุ่งงาม
วันนี้ข้าพเจ้านายอินจันทรื เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มาติดตามการจัดการเรียนการสอนในชั้นอนุบาล 2 ซึ่งมีนางสำรวล มุ่งงาม พร้อมนางสาวดาวเรือง กุลเกลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เป็นผุู้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้สนทนาพุดคุยกับนักเรียนและคุรครุในห้องเรียน พบว่า นักเรียนมีนักเรียนบางคนที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ยังขาดความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรียนรู้ และด้านอารมณ์ จึงต้องหากิจกรรมมาพัฒนานักเรียนต่อไป

นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน


ข้าพเจ้านางสำรวล มุ่งงาม ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายอินจันทร์ เทพโพธา ได้ดำเนินการตามคำแนะนำดังนี้ นักเรียนที่ยังขาดการได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้ส่งเสริมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ด้าน
นางสำรวล มุ่งงาม
09 ก.ย. 2562

รับทราบการปฏิบัติของครูประจำชั้น หากมีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนเพิ่ เติมให้รายงานเพิ่มเติมด้วย
นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
09 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางดวงเพชร กระจ่างกิจใจชุ่ม
วันนี้ข้าพเจ้านายอินจันทร์ เทพโพธา ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 3 วึ่งมีนางดวงเพชร กระจ่างกิจใจชุ่มและนางสาวรชยา แก้วเข้ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุู มหาวิทลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เป็นผุู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ ได้สนทนาซักถามกับนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการโต้ตอบ การได้ลองทดสอบการอ่านของนักเรียน ปรากฎว่านักเรียน รู้จักพยัญชนะ การสะกดคำง่ายๆได้ ได้ฝากให้ครุประจำชั้นได้ฝึกอ่านคำเพื่อเป็นพื้นฐานไปสุ่ชั้นประถมศึกาาปีที่ 1ต่อไป และได้ให้ดุูแลในเรื่องการฝึกระเบียบวินัย การเข้าแถวรับบริการตอลดจนการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้กับนักเรียน

นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน


ข้าพเจ้านางดวงเพชร กระจ่างกิจใจชุ่ม ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายอินจันทร์ เทพโพธา เรื่องการรู้จักพยัญชนะ การสะกดคำ และจัดส่งเสริมประสบการณ์ให้นักเรียน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านการอ่านการเขียน และใช้คำพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลประกอบการสอนต่อไป และจะฝึกระเบียบวินัยการเข้าแถวตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้มากขึ้น
นางดวงเพชร กระจ่างกิจใจชุ่ม
09 ก.ย. 2562

รับทราบการปฏิบัติขิงครูประจำชั้น
นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน
09 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางราตรี เสียงอ่อน
มีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเหมาะสม สะอาดเรียบร้อย กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีใบงานและสื่อการสอนเหมาะสมกับผู้เรียนฝึกให้นักเรียนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในการตอบคำถามและตั้งคำถาม นักเรียนได้พัฒนาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางราตรี เสียงอ่อน
06 ก.ย. 2562

ได้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางชิดชม ฉิมปรีดา
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางชิดชม ฉิมปรีดา
ชั้นเรียนสะอาดเรียบร้อยบรรยากาศเหมาะสม มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้คู่คุณธรรม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น ได้เหมาะสมตามความรู้ความถนัดของนักเรียน มีสื่อการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะการเรียนรู้ นักเรียนมีความสุขและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางชิดชม ฉิมปรีดา
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศศิวิมล ทัดแก้ว
มีการจัดกิจกรมการเรียนการสอนตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น นักเรียนกล้าแสดงออก ครูสอนนักเรียนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้เหมาะสมและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางศศิวิมล ทัดแก้ว
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายปรีชา ด้วงทวี
ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายมีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก กล้าพูดกล้าถาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเสียงดังฟังชัด

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมะสมกับผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นายปรีชา ด้วงทวี
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายณัฐวุฒิ ทุดปอ
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับนักเรียน นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพของผู้เรียนการใช้ภาษาสื่อสารกับนักเรียนดี กิจกรรมการเรียนเหมาะสมตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนมีส่วนร่วม

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นายณัฐวุฒิ ทุดปอ
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเพชรินทร์ วรรณูปถัมภ์
ข้าพเจ้า นางพรธิตา ฤทธิ์รอด ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่องการกับการบริหารจัดการขยะ โดยได้มาสาธิตวิธีการพับกล่องนมเพื่อให้่ง่ายต่อการเก็บหรือทำลายหรือรีไซเคิล พร้อมทั้งกำชับให้ครูประจำชั้นดูแลนักเรียนให้เป็นผู้นำในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน อาคารเรียน นิเทศในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กำชับและเน้นยำในเรื่องของการมุ่งมันอ่านหนังสือและฝึกทำข้อสอบเพื่อตัวตัวสู่การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งให้ตั้งใจในการเรียนเพื่อจะรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนในเรื่องของผลการสอน ONET ซึ่งสูงอยู่่ในระดับTOP ของสพป.พช.2 มาโดยตลอด ขอขอบคุณคุณครูที่ตั้งใจสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั้งต้องทุ่มเทอย่างมากในการสอนเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมาก

นางพรธิตา ฤทธิ์รอด


ข้าพเจ้า นางเพชรินทร์ วรรณูปัมภ์ ได้รับนิเทศจาก ดร.พรธิตา ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ได้ปฏิบัติตามดังนี้ -ได้มาสาธิตการพับเก็บกล่องนม ครูและนักเรียนชั้น 6ได้ปฏิบัติตามเรียบร้อยทุกวัน เป็นตัวอย่างที่ดีมากคะ -ได้ควบคุมดูแลและฝึกการเป็นผู้นำนักเรียนให้กับนักเรียนอยู่เสมอ -ได้เน้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเพื่อนำเอาความรู้ใปใช้ในการศึกษาเพื่ออนาคตของตนเองอยู่เสมอ ได้จัดปฏิทินการจัดระเบียบการเตรียมตัวสอบ 0-net ของนักเรียน เป็นระบบ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้มาให้กำลังใจทั้งครูและนักเรียน คะ
เพชรินทร์ วรรณูปถัมภ์
28 ก.ย. 2562

ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพนักเรียน การปฏิบัติงานที่จะส่งผลดีต่อนักเรียนและโรงเรียน ขอให้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด
30 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวเอมอร ยอดบุญ
ชั้นเรียนบรรยากาศเหมาะสมเรียบร้อยกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลาย มีการใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับผู้เรียนผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มศักยภาพฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าถาม กิจกรรมการเรียนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางกระตุ้นความสนใจผู้เรียน ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหาะสมกับผู้เรียนและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางสาวเอมอร ยอดบุญ
06 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน วัดหนองปลาซิว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจำนง วันเพ็ง
ข้าพเจ้านายวรวุฒิ นามบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณครูจำนง วันเพ็ง เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูจำนง วันเพ็ง ได้มีการจัดทำเอกสารธุรการในชั้นเรียนเป็นปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้มากยิ่งขึ้นแต่ในการจัดห้องเรียนในเรื่องของป้ายชื่อชั้นยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรซึ่งควรมีป้ายชื่อคุณครูประจำชั้นด้วยค่ะ

นายวรวุฒิ นามบุญลือ


06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหัวนาเลา
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1

วันนี้ข้าพเจ้า นายณรงค์วิทย์ พาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาเลา ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูกำลังทำการสอนวิชาภาษาไทย กับทางไกลผ่านดาวเทียม ครูได้เตรียมการสอน จัดทำแผนการสอน กำหนดการสอนตามตารางเรียน มีสื่อประกอบ ส่วนงานธุรการประจำชั้นครูได้จัดทำไว้เป็นปัจจุบันดี ข้อเสนอแนะ 1. การปฏิบัติตามนโยบาย 8 จุดเน้น ในด้านการอ่านออก เขียนได้ทุกคน จากการติดตามพบว่า นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป ขอให้ครูได้สร้างเครื่องมือ นวัตกรรมเกี่ยวกับการอ่านรู้เรื่อง การเขียน เพื่อพัฒนาแก้ไขอย่างไร 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ผลจากการทดสอบวัดผลตามหลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า วิ ชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยที่ตอบถูกร้อยละ 74.62 % ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ให้ครูได้แก้ปัญหาหรือทบทวนในข้อ 11 ดูว่าเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดใดนักเรียนตอบผิดมากที่สุด และรายบุคคล คือ เด็กหญิงนันทวัน ฟักไทย ขอให้สร้างเครื่องมือรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

นายณรงค์วิทย์ พาคำ


06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุษรากร สำราญถิ่น
วันที่ 6 กันยายน 2562 ข้าพเจ้านายสรรชัย แก้กก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 และได้นิเทศครูผู้สอน นางบุษรากร สำราญถิ่น ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ พบว่า ผูู้เรียนให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมดีมาก มีความสนุกสนาน และผู้เรียนเรียนรู้ อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น ได้แนะนำให้ผูู้เรียนได้ฝึกการนั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ขอชื่นชม ครูผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นายสรรชัย แก้วกก


ข้าพเจ้านางบุษรากร สำราญถิ่น ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โดยได้จัดกิรรมกรรมเสริมประสบการณ์ ที่เน้นให้นักเรียนมีความพร้อมในด้านร่างกาย เน้นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน การเรียนรู้ อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น จัดกิจกรรมตามตารางให้ครบตารางการจัดกิจกรรม และได้ฝึกการนั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ขอขอบคุณครูผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
นางบุษรากร สำราญถิ่น
30 ก.ย. 2562

06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสอาด คำพู
วันนี้ข้าพเจ้า นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชาย 6 คน นักเรียนหญิง 13 รวมทั้งสิ้น 19 คน ขณะกำลังเรียนวิชา คณิตศาสตรื ซึ่งมีนางสอาด คำพู เป็นครูผู้สอน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน 2) การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) จากแผนการจัดการเรียนรู้ ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบ Active Learning ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยต้นเอง โดยให้ครูเป็นผู้ชี้ในการแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านใช้ทักษะด้านการคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีนักเรียน จำนวน 5 คน ที่ยังขาดทักษะการคำนวณคือ 1) เด็กหญิง ปานตะวัน ลือกิจ 2) เด็กชายปรมินทร์ พาพิน 3)เด็กหญิงพรพิมล จันทคาม 4) เด็กชาย กฤตเมธ ทองพา และเด็กหญิงอาทิตยา ทองกลีบ ( ขาดเรียน ) ได้ให้คำแนะนำ ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียนทั้ง 5 คนนี้ ให้เกิดทักษะด้านการคิดคำนวน ได้ให้ดีขึ้น อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะ ให้จัดทำแผนพัฒนาในรายตัวชี้วัดที่นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วย

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสงกรานต์ นารี
วันนี้ข้าพเจ้า นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนางสงกรานต์ นารีเป็นครูประจำชั้น มีนักเรียนชาย6 คน นักเรียนหญิง 11 รวมทั้งสิ้น 17 คน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ.5 ปพ.6 และปพ.8 จัดทำเป็นปัจจุบัน 2) การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) จากแผนการจัดการเรียนรู้ ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบ Active Learning ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยต้นเอง โดยให้ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีนักเรียน จำนวน 2 คน ที่ยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ได้ให้คำแนะนำ ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียนทั้ง 2 คนนี้ ให้อ่านออก และเขียนได้ให้ดีขึ้น อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน ให้จัดทำแผนพัฒนาในรายตัวชี้วัดที่นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วย

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมจิตร์ ธิกะ
วันนี้ข้าพเจ้า นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนางสมจิตร์ ธิกะ เป็นครูวิชา มีนักเรียนชาย 11 คน นักเรียนหญิง 8 รวมทั้งสิ้น 19 คน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ.5 ปพ.6 และปพ.8 จัดทำเป็นปัจจุบัน 2) การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) จากแผนการจัดการเรียนรู้ ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบ Active Learning ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยต้นเอง โดยให้ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีนักเรียน จำนวน 3 คน ที่ยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ คือ เด็กชายอัทพล รุ่งเรือง เด็กชายภนิตสร บุญธรรม และ เด็กหญิงปาริตา พิมตัน ได้ให้คำแนะนำ ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียนทั้ง 3 คนนี้ ให้อ่านออก และเขียนได้ให้ดีขึ้น อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน ให้จัดทำแผนพัฒนาในรายตัวชี้วัดที่นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วย

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


06 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอรรถพล อุดอินทร์
วันนี้ข้าพเจ้า นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังร่อง ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย.9 คน นักเรียนหญิง 4 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ขณะกำลังเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ซึ่งมีนายอรรถพล อุดอินทร์ เป็นครูผู้สอน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ.5 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน 2) การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) จากแผนการจัดการเรียนรู้ ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบ Active Learning ได้ให้คำแนะนำ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยต้นเอง โดยให้ครูเป็นผู้ชี้ในการแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านใช้ทักษะด้านการคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีนักเรียน ได้ให้คำแนะนำ ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียนทั้ง 5 คนนี้ ให้เกิดทักษะด้านการคิดคำนวน ได้ให้ดีขึ้น อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะ ให้จัดทำแผนพัฒนาในรายตัวชี้วัดที่นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วย

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


05 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนุชรี อภัยพรม
มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอน มีบันทึกข้อตกลงของห้องเรียนกับผู้ปกตรอง มีเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกันในการแก้ปัญหาหรือติดต่อสารในกิจกรรมการเรียนของชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมและน่าสนใจ

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางสาวนุชรี อภัยพรม
05 ก.ย. 2562

05 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางธัญญาภรณ์ อินทร์แก้ว
การจัดการเรียนการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารงานธุรการประจำชั้น มีสื่อประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม น่าสนใจ กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการให้เหมาะสมและตรงตามตัวชี้วัดของผู้เรียน
นางธัญญาภรณ์ อินทร์แก้ว
05 ก.ย. 2562

05 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศรีวรรณ ฤทธิ์บำรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 2 จัดได้ดี นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญา ร่างกาย สังคมให้เจริญเติบโตสมวัยมีพัฒนาที่ดี บรรยากาศชั้นเรียนน่าเรียน สะอาดเรียบร้อย นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียนทุกคน นักเรียนอารมณ์ดี เรียบร้อย

นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
นางศรีวรรณ ฤทธิ์บำรุง
05 ก.ย. 2562

05 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอนงค์ อุ่นไพร
วันนี้ข้าพเจ้านายอินจันทร์ เทพโพธา ผุู้อำนวยการโรงเรียน้านห้วยอีจีน ได้มาติดตามการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนางอนงคื อุ่นไพร เป็นครุประจำชั้น ข้าพเจ้าได้ทดสอบการอ่านของนักเรียน จำนวน 15 คน(ขาดเรียน 3 คน) ผลการทดสอบ พบว่า นักเรียนจำนวน 10 คน มีผลการอ่านอยุ่ในระดับดีมาก และมีเด้กหยิงเมะาวารี ขวัญนาง มีผลการอ่านร้อยละ 100 มีนักเรียนมีผลการอ่านอยุ่ในระดับดี จำนวน 3 คน มีนักเรียน จำนวน 1 คน มีผลการอ่านอยุู่ในระดับพอใช้ คือเด้กหญิงกนกทิพยื พิมทอง มีนักเรียนจำนวน 1 คน มีผลการอ่านอยุ่ในระดับปรับปรุง จำนวน 1 คน คือเด็กชายธนพัฒน์ คำงุ้น ขึงขอให้ครุประจำชั้นได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับเด็กชายธนพัฒน์ คำงุ้นให้สามารถอ่านออกเขียนได้ต่อไป ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ให้ข้อมุูลเป็นอย่างดี

นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน


ข้าพเจ้า นางอนงค์ อุ่นไพร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการนิเทศชั้นเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการตามคำแนะนำ ดังนี้ การอ่านของนักเรียนที่มีผลการอ่านอยู่ในระดับด