รายงานการนิเทศภายใน ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การนิเทศ การปฏิบัติของผู้รับการนิเทศ ความก้าวหน้า / ผลของงานที่ปฏิบัติ
25 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอรรัมภา แก้วมี
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษานิเทศ ลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศน์ประจำเขตพื้นที่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมืองพร้อมด้วยนายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและนายสถิตย์ ฟักฟูม ครูวิชาการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและคณะครูได้ นิเทศน์ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและติดตามงานด้านโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำหรับช่วงชั้นปฐมวัยนั้น มีการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ครบทั้ง 20 กิจกรรม อีกทั้งมีจัดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 โครงงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนและสื่อการสอน จัดได้ดี และแนะนำในเรื่องการจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งและจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนต่อไป ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศน์ลัดดาวัลย์ คำเขียน เป็นอย่างยิ่ง

นายกิตติชัย ด้วงธรรม


ข้าพเจ้านางอรรัมภา แก้วมี ได้รับคำแนะนำจากท่าน ศน.ลัดดาวัลย์และท่าผู้อำนวยการ หัวหน้าวิชาการ ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและจัดทำสื่อเพิ่มเติมพร้อมจัดบรรยากาศห้องให้สวยงามและได้นำไปพัฒนาตามข้อเสนอแนะแล้ว ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
นางอรรัมภา แก้วมี
25 ก.พ. 2563

ขอบคุณคุณครูอรรัมภา แก้วมี ที่ได้แก้ไขตามข้อแนะนำในการทำงานเป็นอย่างดี
นายกิตติชัย ด้วงธรรม
25 ก.พ. 2563

25 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองแม่นา
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจารุวรรณ อินวรรณ์
นท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้านิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 2 เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์ พบว่านักเรียนมีความเข้าใจ 6 คน จากนักเรียนท่ีเข้าเรียน 10 คน จึงแนะนำให้ครูผู้สอนมีใบงานให้นักเรียนได้ทำประกอบการสอนทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะจากการเรียน ควรหาสื่อหรือกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจจะดีมาก

นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุ


24 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเจียมจิต สุวรรณโภคัย
วันนนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งสอนโดยคุณครูเจียมจิต สุวรรณโภคัย ได้นิเทศการอ่านได้ เขียนได้ ซึ่งได้มาติดตามต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ยังอ่านไม่คล่องอยู่ 1 คน โดยได้แนะนำให้คุณครูฝึกให้อ่านโดยใช้คำพื้นฐาน ของป.1 ที่มีอยู่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยฝึกคำ ซึ่งปรากฎว่านักเรียนสามารถอ่านคำยากได้เพิ่มขึ้น

ว่าที่พันตรีวิชา ขวัญอุ่น


24 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองแม่นา
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุชาภัค จันทสิงห์
มื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้นิเทศติดตามการออกเขียน ป.6 มีทั้งหมด 21 คนอ่านไม่คล่อง 4 คน 1.ด.ช.นันทภพ สิวห์ทอง 2.ด.ช.ศิวัฒน์ แซ่โซ้ง 3.ด.ช.วิวัฒน์ แซ้เล้า 4.ด.ช.ฐิติพงศ์ มืองนาค ได้แนะนำการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 1.ห้ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ พร้อมเขียนตามคำบอกทุกวัน 2. ฝึกอ่านคำพื้นฐานวันละ 5 คำ พร้อมเขียน 3.เล่นเกมทายพยัญชนะ สระ 4.เล่นเกมต่อคำพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 5. ฝึกอ่านคำ ประโยค 6.ฝึกเขียนคำ เขียนประโยค 7. ฝึกเขียนเรื่องจากภาพ

นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุ


23 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาน
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนันตพร วังษาลุน
ข้าพเจ้านายมานิตย์ เรืองน้อย และคณะครูวิชาการ ได้นิเทศการสอนของ นางนันตพร วังษาลุน วิชาวิทยการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ครูผู้สอนมีการเตรียมแผนการสอน - มีสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกันเนื้อหาที่สอน - มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยให้เด็กได้ปฏิบัติจริง - มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง - การสอนพูดเสียงดัง ฟังชัด ข้อเสนอแนะ - นักเรียนบางคนยังขาดทักษะการใช้เมาส์ - จอโปรแจ๊คเตอร์เล็ก นักเรียนที่อยู่หลังห้องมองไม่ชัดเจน

นายมานิตย์ เรืองน้อย


ได้ฝึกทักษะการใช้เมาส์ให้กับนักเรียนโดยการใช้เกม การคลิก การดับเบิ้ลคลิก และการเข้าสู่โปรแกรม Code.org
นางนันตพร วังษาลุน
26 ก.พ. 2563

21 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศุภวรรณ ยอดคำ
วันนี้ พร้อมด้วย ศน.พจนา คงศัตรา ได้มานิเทศ ติดตามการทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินมีนักเรียน มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ และปรับปรุง 2 คน ได้แนะนำให้ครูผู้สอน จัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้นักเรียนอ่าน เขียน ได้ดีขึ้น และติดตามการนำแบบทดสอบมาให้นักเรียนฝึกซ้อม เพื่อสอบ N.T. ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 พบว่าครูผู้สอนได้ดำเนินการแล้ว ได้แนะนำให้ตรวจผลงานนักเรียน แล้วนำข้อบกพร่องไปแก้ไข จนผลการทดสอบดีขึ้น

นายไพบูลย์ ทองคำ


21 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงน้ำเดือ
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมี นายสุวรรณ์ พิมเสน เป็นครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับ มัธยมศึกษา ข้าพเจ้าได้ทดได้สังเกตุการสอนวิทยาการคำนวณ นักเรียนจำนวน 38 คน แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม นักเรียนได้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ บอร์ด KidBright และเขียนโค้ดควบคุมการทำงาน ซึ่่งเป็นไปด้วยดี แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนมีส่วนร่วมน้อย ดังนั้นจึงขอฝากให้ครูผู้สอนได้ทำให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป

นายเจริญ พรมมี


แนวทางแก้ไข การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม ให้หัวหน้าแต่ละกลุ่มแบ่งงานให้ทุกคนทำ ตามหน้าที่รับผิดชอบ
ครู สุวรรณ์ พิมเสน
21 ก.พ. 2563

19 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านแก่งโตน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสุวิทย์ แก้วเบาะคำ
ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของนายสุวิทย์ แก้วเบาะคำ เกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้าน ได้เสนอแนะ 1. ใช้สื่ออุปกรณ์จริงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 2. ให้วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3. ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเกิดองค์ความรู้จริงและยั่งยืน ขอขอบคุณครู นักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว


19 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงน้ำเดือ
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมี นางสาวศรีไพร สีเกาะ และนายเอกสิทธิ์ กันยาประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ข้าพเจ้าได้สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ทักษะในการแก้ปัญหาในรายวิชาฟิสิกส์ การทำงานกลุ่ม ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนทั้งหมด จำนวน 3ุ6 คน มีผลการทดสอบการ วิเคราะห์ การสังเกตุ การคาดคะเน ที่ดี แต่มีบางกลุ่มบางคนที่ยังวิเคราะห์ การแก้ไขยังไม่ดีพอ ข้าพเจ้า ได้ให้คำแนะนำการฝึกฝนให้มีความพยายามให้มากขึ้นแล้ว นายเจริญ พรมมี

นายเจริญ พรมมี


แนวทางแก้ไข การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ การแก้ปัญหา เรื่องการคำนวณ การคาดคะเน หรือการตั้งสมุมติฐาน นักเรียนยังขาดตรงนี้ไปมาก ข้าพเจ้า นางสาวศรีไพร สีเกาะ ครูผู้สอนในรายวิชาฟิสิกส์ ได้เร่งแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอนให้ดีขึ้นกว่าเดิม และจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวศรีไพร สีเกาะ
21 ก.พ. 2563

18 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ได้นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ผลการสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 4 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้ 1.ตระหนักเรื่องการอ่าน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2.เทคนิคการสอนอ่าน จำสระ พยัญชนะ 3.จัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา 4.จัดกิจกรรมง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม 5.ให้การเสริมแรง โดยการจัดกิจกรรมเร้าความสนใจ ให้กำลังใจให้รางวัล 6.ติดตามการจัดทำ กระบวนการ PLC

นายณัฐ เลื่อนยศ


คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามคำแนะนำโดยวิเคราะห์ปัญหา จัดกิจกรรม วัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดและตามหลักสูตร.
คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
18 ก.พ. 2563

17 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิภาดา พรมอินทร์
ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล พร้อมด้วยนางสาวสกาวเดือน จันหน่าย หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ นางวิภาดา พรมอินทร์ ซึ่งได้ทำการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา โดยครูวิภาดา ได้มีการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทบทวนเนื้อหาเดิมที่เรียนไปก่อนเริ่มทำการเรียนการสอนในเนื้อหาใหม่ ถือว่าเป็นการทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สอนเนื้อหาด้วยการสรุปเนื้อหาออกมาเป็นข้อๆ ในรูปแบบของ Mine map พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น หรือหาคำตอบด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการนิเทศในครั้งนี้ คณะผู้นิเทศมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้มีการใช้สื่อการสอนให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะผู้นิเทศจะติดตามการปรับปรุง พัฒนา จากข้อเสนอแนะดังกล่าวในครั้งต่อไป

นางลักษณา พรหมพล


17 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศศินันท์ ภัคศรัณย์ธนาชาญ
ข้าพเจ้า นายพีรยุทธ น้อยกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ของชั้นป.๔ ซึ่งนางศศินันท์ ภัคศรัณย์ธนาชาญ กำลังจัดการเรียน วิชา ภาษาไทย โดยใช้ DLTV เรื่อง ภาษาถิ่น ๔ ภาค - ครูมีการเตรียมการสอน โดยเตรียมใบงานประกอบการสอน - เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้นและตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี มีบรรยากาศการเรียนด้วยดี เด็กมีการซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อมีข้อสงสัย - ได้กำกับให้ดูแลเด็กที่เรียนช้า ทำงานไม่ทันเพื่อนและซ่อมเสริมในเวลาที่เหมาะสมต่อไป - ขอขอบคุณที่ให้เยี่ยมชม ห้องเรียนครั้งนี้เป็นอย่างดี

นายพีรยุทธ น้อยกรม


17 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางประไพพรรณ ชมชื่น
ข้าพเจ้า นายพีรยุทธ น้อยกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียนของนางประไพพรรณ ชมชื่น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน โดยได้สังเกตและนิเทศ ดังนี้ ครูผู้สอน มีความตั้งใจในการสอน เข้าใจเนื้อหาที่สอน ครูใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ ครูได้เตรียมใบงานให้นักเรียนครบทุกคน นักเรียนสนใจและเอาใจใส่ในการเรียนที่ใช้ DLTV เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถโต้ตอบและทำกิจกรรมได้ทุกคน ครูพูดเสียงดังชัดเจน ยิ้มแย้มแจ่มใสและควบคุมให้นักเรียนสนใจกิจกรรมของรายการต้นทางได้ ครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ด้านการเตรียมการสอน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด มีสื่อประกอบ คือ DLTV ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใบงาน ที่มีลำดับขั้นตอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบขั้นตอน ข้อเสนอแนะของข้าพเจ้า คือให้ครูบันทึกผลหลังสอนทุกครั้ง เพื่อจะได้นำผลการบันทึกนั้นมาแก้ไข และพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจในบทเรียนของรายวิชาที่สอน ขอขอบคุณ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ให้การรับการนิเทศเป็นอย่างดี

นายพีรยุทธ น้อยกรม


16 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางคนึงนิจ บุญเกิด
วันนี้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้านางพรทิพย์ ชำนาญ ครูฝ่ายวิชาการประถมศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 3 พบว่า ครูผู้สอน คือนางคนึงนิจ บุญเกิด ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยการสอนแบบโครงงาน การทำน้ำตะไคร้ นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้น ตั้งใจปฎิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณครูผู้สอน ที่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย

นางพรทิพย์ ชำนาญ


15 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมัทนา ผิวสานต์
14 ก.พ.63 (09.30-10.30น.) วันนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ป.2 วิชา ภาษาไทย เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ DLTV ซึ่งวันนี้นักเรียนกำลังเรียนเกี่ยวกับ คำ สระไอไม้ม้วน(ใ-) เป็นบทร้อยกรองให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับครูต้นทาง อย่างสนุกสนาน เมื่อชมวีดิทัศน์เสร็จแล้ว ครูทบทวนการอ่านคำและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนมาในวันนี้ท้ายชั่วโมงครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบความรู้เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล เกี่ยวกับ ยี่สิบไม้ม้วน ที่ได้เรียนมา ครูได้จัดเตรียมใบความรู้ ใบกิจกรรม และอุปกรณ์ต่างได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 2. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน มีการจัดที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีป้ายนิเทศ สื่อการเรียนที่ให้ความรู้แก่นักเรียน โต๊ะเรียน ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอสะอาดเป็นระเบียบเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 3.การติดตามความก้าวหน้าการอ่าน ปรากฏร่องรอยในการดำเนินงาน คือ นักเรียนอ่านคำศัพท์จากบัญชีคำพื้นฐาน ใบความรู้และหนังสือแบบเรียนภาษาไทย นำผลการประเมินการอ่าน และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมด้านการอ่านคำ อ่านรู้เรื่องให้มากขึ้น ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

นายพีรยุทธ น้อยกรม


14 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว
ข้าเจ้านางวันพร พุ่มจันทร์ ได้มาเยี่ยมนิเทศนักเรียนห้องอนุบาล 2 เรื่องรูปร่าง รูปทรง

นางวันพร พุ่มจันทร์


นักเรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี มีการนำเข้าสู่บทเรียน มีการร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียนทำท่าทางประกอบ
นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว
14 ก.พ. 2563

นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จ
นางวันพร พุ่มจันทร์
14 ก.พ. 2563

13 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางยุพิน ขำบุญ
วันสำคัญ

นางศุภวรรณ ยอดคำ


12 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวชลินธร สอนหลวย
วันนี้ข้าพเจ้า นายจรูญ อริยะดิบ พร้อมด้วยนางธิดา มาสีจันทร์ หัวหน้าวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มานิเทศ การเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนตามแผน การจัดการเรียนรู้ ที่เตรียม และสอดคล้องกับเนื้อหา และวัยของผู้เรียน บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในการเรียนดี มีนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อยสนใจเรียน ได้กำชับให้ครูผู้สอนได้ดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ

นายจรูญ อริยะดิบ


12 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงน้ำเดือ
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ครู สุวรรณ์ พิมเสน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งมี นายสุวรรณ์ พิมเสน เป็นครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับ มัธยมศึกษา ข้าพเจ้าได้สังเกตุการสอนวิทยาการคำนวณ นักเรียนจำนวน 34 คน โดยให้นักเรียนเขียนโค้ดดิ่งด้วยโปรแกรม KidBright IDE ควบคุมการทำงานของบอร์ด KidBright นักเรียนสนุกกับการเรียนดีทุกคน

นายเจริญ พรมมี


12 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาน
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนันตพร วังษาลุน
ข้าพเจ้า นายมานิตย์ เรืองน้อยและคณะครูวิชาการ ได้นิเทศการสอนของครูนันตพร วังษาลุน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้สอนมีการจัดเตรียมแผนการสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย scratch มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม มีแบบวัดผลและประเมินผล การสังเกตุพฤติกรรมกในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ นักเรียนบางคนยังขาดทักษะการปฏิบัติที่คล่องแคล่ว ไม่ทันเพื่อน ทำให้การเรียนการสอนหยุดชะงัก

นายมานิตย์ เรืองน้อย


11 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางชลธิชา ชัยวิชิต
ข้าพเจ้านายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับมอบหมายจากนายณัฐ เลื่อนยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางชลธิชา ชัยวิชิต ในวันที่ 11 ก.พ. ภาษาไทย 2/1 คาบที่ 2 เรื่องการฝึกต่อคำคล้องจอง พบว่าครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานมีการทำงานร่วมกัน นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อประกอบและใบงาน ขอบคุณครูชลธิชา ชัยวิชิต ที่ดูแลสั่งสอนทั้งด้านระเบียบและด้านวิชาการ มา ณ ที่นี้

นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสาย ป.2


07 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านแก่งโตน
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวลักขณา กุศล
วันนี้ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความพร้อม กล้าแสดงออก ได้มาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเรียนกำารสอนและการอ่านการเขียน ได้เสนอแนะ 1.ให้พัฒนาการอ่านของนักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง พอใช้ให้ดีขึ้น ใช้สื่อและแบบฝึกอ่านอย่างต่อเนื่องและเป็นรายบุคคล 2. นักเรียนที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ให้สอนซ่อมเสริมและประสานผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือต่อไป ขอขอบคุณครู นักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดี

นายสิทธิโชติ มีแสงแก้ว


ข้าพเจ้า นางสาวลักขณา กุศล ได้รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากท่านผู้อำนวยการสิทธิโชติ มีแสงแก้ว ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป
นางสาวลักขณา กุศล
07 ก.พ. 2563

07 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอารียา อินทร์ปัญญา
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 14 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน” ในเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียน

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


สอนเสริมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน การเขียนภาษไทย
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
07 ก.พ. 2563

07 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอิสราพงศ์ ฮวดพรม
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 14 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน” ในเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียน

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


สอนเสริมนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเขียน และอ่าน
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
07 ก.พ. 2563

07 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวชลิตา พละศักดิ์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อยที่ ๓๖๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้าพเจ้านายวีรพล ธิกะ พร้อมคณะนิเทศ ได้นิเทศห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนของนางสาวชลิตา พละศักดิ์ ในประเด็น ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่๒/๔ เรื่อง มาตราตัวสะกด มฐ ๔.๑ ป.๒/๒ ซึ่ง มีนักเรียนที่ ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ ผู้รับการนิเทศ ใช้เทคนิคจัดการ เรียนรู้แบบ Active Learning โดยครูผู้สอนจะพูดคุยกับผู้เรียนสอบถามความคิดเห็น ครูจะให้ความรู้เนื้อหาบทเรียนแก่ผู้เรียนก่อน และจะให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้หาคำมาตราตัวสะกดลงในชิ้นงานที่ครูมอบหมาย โดยให้ผู้เรียนคิดคำขึ้นมาเอง และคำเหล่านั้นผู้เรียนจะต้องสามารถบอกความหมายของคำได้ โดยครูจะคอยชี้แนะผู้เรียนเพื่อ แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลโดยใบงานมาตราตัวสะกด ซึ่ง คณะผู้นิเทศได้ แนะนำให้ใช้แบบฝึกที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนและแนะนำให้ผู้สอนจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีปัญหาอีกด้วย ๒. การอ่านออก-เขียนได้ (สำหรับครู ประจำชั้น ป.๑-๓ และครูสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๔-๖) ชั้นประถมศึกษาปีที่2/4 มีนักเรียน จำนวน ๓๘ คน มีปัญหาด้านการอ่าน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๕ มีปัญหาด้าน การเขียน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ ด้านการอ่านนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับ การอ่านคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ด้านการเขียน นักเรียนมีปัญหาการเขียนคำที่ไม่รูปวรรณยุกต์ ผู้รับการนิเทศ ได้แก้ไขและพัฒนานักเรียนโดย การใช้แบบฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำให้แก่ผู้เรียน ซึ่ง คณะผู้นิเทศได้แนะนำให้ ผู้สอนใช้แบบฝึกที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา

นายวีรพล ธิกะ


ข้าพเจ้านางสาวชลิตา พละศักดิ์ ได้รับการนิเทศจากคณะผู้นิเทศในประเด็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ เรื่อง มาตราตัวสะกด มฐ ๔.๑ ป.๒/๒ ผู้รับการนิเทศได้คิดหาแนวทางแก้ไขให้แก่นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินโดยการให้ผู้เรียนทำแบบฝึกที่หลายหลายขึ้นและให้ผู้เรียนเป็นคนลงมือปฏิบัติหาคำตอบด้วยตัวเองอาจจะเป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการให้ทำงานแบบกลุ่มให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินเข้าไปอยู่กับนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
นางสาวชลิตา พละศักดิ์
12 ก.พ. 2563

ขอชื่นชมในความพยายามฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มที่ควรพัฒนาให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และขอให้มุ่งมั่นตั้งใจต้อไป
นายวีรพล ธิกะ
14 ก.พ. 2563

05 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนายาว
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรัชฎาวรรณ ทองใบ
ข้าพเจ้า นายบุญแทน บุญแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาว ได้นิเทศภายในครูรัชฎาวรรณ ทองใบ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนายาว ปรากฏว่า มีการจัดชั้นเรียนโดยแยกนักเรียน เป็นกลุ่ม เก่ง กลาง อ่อน โดยการประเมินจากการอ่านของนักเรียน และได้แนะนำให้ ใช้แบบฝึกการอ่านที่หลากหลาย ตามความสามารถของนักเรียน ให้บันทึกพัฒนาการของผู้เรียน เน้นให้อ่านข้อความและ เป็นเนื้อเรื่องด้วย

นายบุญแทน บุญแสน


ห้องเรียนพิเศษมีนักเรียนพิการเรียนรวม ตอนแรกมีปัญหานักเรียน ในหลายระดับชั้นมาเรียนในห้องเดียวกัน แต่นักเรียนมีปัญหาคือส่วนมาจะอ่านหนังสือไม่ได้ไม่รู้วรรณยุกต์ สระ จึงแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มไม่ได้ 2. กลุ่มปานกลาง และ3. กลุ่มอ่านได้
นางรัชฏาวรรณ ทองใบ
05 ก.พ. 2563

05 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนายาว
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพรรณทิภา น้ำค้าง / นางนุชนารถ ปัจจุบัน
ข้าพเจ้า นายบุญแทน บุญแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาว ได้นิเทศภายในครูพรรณทิภา น้ำค้าง และครูนุชนารถ ปัจจุบัน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนายาว ปรากฏว่านักเรียนนักเรียนมีความเข้าใจ ในบทเรียน ให้คณะครูดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียนการสอนให้ตรงตามตัวชี้วัด สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

นายบุญแทน บุญแสน


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นอกจากครูจะสอนในชั่วโมงเรียนแล้วในเรื่องที่นักเรียนไม่เข้าใจครูจะสอนนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและจะเรียนตามตัวชี้วัด
นางพรรณทิภา น้ำค้าง / นางนุชนารถ ปัจจุบัน
05 ก.พ. 2563

04 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอิสราพงศ์ ฮวดพรม
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 13 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน”

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


สอนสริมนักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละวิชา และติวข้อสอบ O-net
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
04 ก.พ. 2563

04 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน วัดหนองปลาซิว
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางโสภาภรณ์ โรจน์แพทย์
ข้าพเจ้านายวรวุฒิ นามบุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศในชั้นเรียนชั้นอนุบาล2 โดยมีครูโสภาภรณ์ โรจน์แพทย์ เป็นคุณครูประจำชั้น ได้ชี้แนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง 3 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานมี่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

นายวรวุฒิ นามบุญลือ


ข้าพเจ้านางโสภาภรณ์ โรจน์แพทย์ เป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล 3 ได้จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง 3 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานมี่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
นางโสภาภรณ์ โรจน์แพทย์
26 ก.พ. 2563

04 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อยที่ ๓๖๓/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้าพเจ้านางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม พร้อมคณะนิเทศ ได้นิเทศห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอนของ นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์ ในประเด็น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ เรื่อง การวาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายและสื่อความหมายออกมา (ศ ๑.๑ ม๒/๓) ซึ่ง มีนักเรียนที่ ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 7 ผู้รับการนิเทศ ใช้เทคนิคจัดการเรียนรู้แบบเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะนักเรียนอาจจะมีความถนัดต่างกันดังนั้นการเรียนรู้และการสร้างผลงานของผู้เรียนออกมาจึงไม่เหมือนกัน แต่ครูได้ทำความเข้าใจและปรับแก้ไขให้ผู้เรียนสองคนดังกล่าววาดภาพตามขั้นตอนที่อาจจะช้ากว่าเพื่อนๆ เพื่อ แก้ไข และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลโดยการตรวจตามขั้นตอนของการวาดภาพซึ่ง คณะผู้นิเทศได้ แนะนำให้ นายนันทภพ อรุณแสงจันทร์ ซึ่งเป็นครูผู้สอน จัดหาสื่อและเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดรูปมาสอนเสริมกับผู้เรียนสองคนดังกล่าวโดยใช้เวลาหลังรับประทานอาหารเที่ยงในการสอนเสริม

นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม และคณะ


03 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังยาว
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุวรรณา. แจงบัว
นิเทศวิจัยในชั้นเรียน. Plc ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ID Plan การอ่านการเขียน. สภาพห้องเรียน

นายศักดิ์ชัย. เพ็ญธิสาร


ข้าพเจ้า นางสาวสุวรรณา แจงบัว ได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและได้รับการแนะนำในเรื่องการจัทำโปรแกรม ป.พ. เรื่องของการประเมินตัวชี้วัด ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น
นางสาวสุวรรณา แจงบัว
23 ก.พ. 2563

ข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะมาแก้ไขการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม ป.พ.
นางสาวสุวรรณา แจงบัว
23 ก.พ. 2563

03 ก.พ. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังยาว
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุมิตรา. ดอกหอม
นิเทศโดยผู้อำรวยการและหัวหน้าวิชาการ. เรื่อง. Plc. ระบบดูแล. วิจัยในชั้นเรียน. ID plan

นายศักดิ์ชัย. เพ็ญธิสาร


ข้าพเจ้า นางสุมิตรา ดอกหอม ได้รับการนิเทศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและได้รับการแนะนำในเรื่องการจัทำโปรแกรม ป.พ. เรื่องการกรอกผลการสอบกลางภาค ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ระบบดูแลนักเรียน ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และที่ต้องเสริมเป็นพิเศษ โดยได้รายงานต่อระบบดูแลนักเรียนในระดับโรงเรียนแล้ว PLC และ ID PLAN มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว
นางสุมิตรา ดอกหอม
25 ก.พ. 2563

30 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ครูผู้รับผิดชอบติวO-net
ประชุมติดตามการเตรียมสอบ O-net ป.6 ของทุกสาระและมอบหมาย ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปสนามสอบ
 1580361379_1.pdf 
ธุรการโรงเรียน


30 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมถวิล พัฒน์พระพรหม
ข้าพเจ้า นางแววตา พุฒรัตน์ หัวหน้างานงบประมาณ ได้รับมอบหมายจาก นายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของชั้น ประถมศึกษาปึที่ 1/2 ผลการนิเทศปรากฎว่า ได้ทำการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติในการคิดคำคล้องจองร่วมกัน และนำมาอ่านซ้ำๆ พร้อมกับคัดลงในสมุด

นางแววตา พุฒรัตน์


ข้าพเจ้า นางสมถวิล พัฒน์พระพรหม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับการนิเทศจาก ครูแววตา พุฒรัตน์ ติดตามผลการสอนแบบ Active Learning ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอน Active Learning ในเรื่อง "คำคล้องจอง" โดยนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ"ดินสอคำคล้องจอง" นักเรียนเล่นเกม ต่อคำคล้องจอง 2 พยางค์ นักเรียนเล่นต่อคำคล้องจองอย่างสนุกสนานและเข้าใจในเรื่องคำคล้องจอง ขอขอบคุณ ครูแววตา พุฒรัตน์ ที่ให้คำแนะนำาในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง
นางสมถวิล พัฒน์พระพรหม
30 ม.ค. 2563

นักเรียนได้เล่นเกม "ต่อคำคล้องจอง"นักเรียนต่อคำคล้องจองได้ทุกคนและสนุกสนานกับการเล่นเกมต่อคำคล้องจอง 2 พยางค์และทำแบบฝึก"คำคล้องจอง"ได้ถูกต้องทุกคน
นางแววตา พุฒรัตน์
04 ก.พ. 2563

30 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเพ็ญศรี มีวรรณี
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 13 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน”

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


ติดตามนักเรียนเรื่องการอ่าน การแต่งเรื่องจากภาพ
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
04 ก.พ. 2563

30 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเพ็ญศรี มีวรรณี
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 13 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน”

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


ติดตามเรื่องการอ่านเขียนของนักเรียน และการติวข้อสอบในการสอบ NT
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
04 ก.พ. 2563

29 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงลักษณ์ รามศิริ
ข้าพเจ้านายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางนงลักษณ์ รามศิริ ซึ่งกำลังสอนในวิชาภาษาไทย ชม.ที่4 ชั้น ป.2/4 เรื่องอักษรนำ สระอะ คำควบกล้ำ พบว่าบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูใช้สื่อการเรียนการสอน มีการแข่งขันเขียนคำบนกระดาน นักเรียนมีความสนใจกระตือรือล้นในการเรียน มีมารยาทในการซักถามและตอบคำถาม ขอบคุณคุณครูนงลักษณ์ รามศิริ ที่ดูแลนักเรียนและมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด มา ณ ที่นี้

นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสาย ป.2


29 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าโก
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางธนิดา อุตม์อ่าง
วันนี้ขัาพเจ้า นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโก ได้นิเทศติดตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางธนิดา อุตม์อ่าง เวลา 13.00 น. ในเรื่องการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด O-NET ดังนี้ 1.คู่มือยกผลสัมฤทธิ์แบบก้าวกระโดด การจัดกิจกรรม วิธีการ เครื่องมือในการแก้ปัญหา วิธีการให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามตัวชี้วัดการทดสอบ และทดสอบซ้ำ และสอนซ่อมเสริมอีกครั้ง รายงานผลการนิเทศติดตามประเมิน ทางschool Note มีการพัฒนาเป็นอย่างไร ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้ นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง


29 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางพรพิชญาภัทร มนต์จิราพงศ์ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ NT วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ปีการศึกษา 2562 โดยการใช้แบบทดสอบของปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนมีความตั้งใจในการทำข้อสอบ และได้ติดตามพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วย

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


29 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา เด็จครอบ
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศว่าที่ร้อยตรีวนิดา เด็จครอบ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา ครูใช้สื่อ DLTV ร่วมกับใบงาน โดยอธิบายวิธีการคิดและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ และสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง และได้ติดตามพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และติดตามการทำวิจัยการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ด้วย

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


28 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส
ประเด็น เยี่ยมนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนใหม่ เด็กชายกรวีร์ มลคลวงษ์ วันนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากมีนักเรียนย้ายมาเข้าเรียนใหม่ คือ เด็กชายกรวีร์ มงคลวงษ์ ข้าพเจ้าจึงได้ช่วยครูประจำชั้นในการจัดโต๊ะเรียนของนักเรียนให้มีความเหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และทำความรู้จักนักเรียนใหม่ โดยให้นักเรียนรายงานตัวหน้าชั้นเรียน ขอขอบคุณครูประจำชั้นในการดูแลเอาใจใส่นักเรียน

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


ทราบ
ว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่
28 ม.ค. 2563

28 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวกัลยา ทองคำ
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางสาวกัลยา ทองคำ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย เรื่อง แมวเหมียว ครูใช้สื่อ DLTV ร่วมกับสื่ออื่น ๆ มีใบงาน/แบบฝึกทักษะ ให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง ฝึกสะกดคำ นักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ประสมสระเอือได้ถูกต้อง และแต่งประโยคจากภาพได้ถูกต้อง และได้ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน และวิจัยวิทยาการคำนวณ

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


ข้าพเจ้า นางสาวกัลยา ทองคำ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการนิเทศ จากนางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานัักเรียนอย่างต่อเนื่อง เน้นพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้คำพื้นฐาน และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1. สอนซ่อมเสริมนักเรียนในช่วงเย็น หลังเลิกเรียน เวลา 15.30 - 17.00 น. ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี 2. เขียนตามคำบอกก่อนเรียนทุกเช้า 3. ฝึกเขัยน และฝึกอ่าน คำพื้นฐานทุกวัน โดยครู และผู้ปกครองเซ็นกำกับทุกวัน 4. สมุดสื่อสารบ้าน - โรงเรียน เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองทุกวัน 5. ใช้สื่อและใบงานจาก DLTV ประกอบการเรียนการสอน ุ6. ฝึกทักษะการเขียนประโยคจากภาพ และฝึกอ่าน 7. กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาบุตรหลาน ทัั้งด้านพฤติกรรมการเรียน และความประพฤติ ขอขอบคุณ นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ที่ให้คำแนะนำและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อผู้เรียน
นางสาวกัลยา ทองคำ
06 ก.พ. 2563

28 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุศราภรณ์ หาพุทธา
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางบุศราภรณ์ หาพุทธา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทยเรื่องชายชรากับลาแก่ ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องทีละคนให้เพื่อนอ่านตาม และให้นักเรียนเขียนตามคำบอกจากเรื่องที่อ่าน ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนดี และได้ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน และวิจัยวิทยาการคำนวณ ด้วย

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


28 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านกกโอ
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวเบญจมาภรณ์ เมฆาพันธุ์
1.นิเทศสภาพทั่วไป ภายในชั้นเรียน ระดับคะแนน 4 ดี 2.บุคลิกภาพ ระดับคะแนน 4 ดี 3.การดำเนินการสอน ระดับคะแนน 4 ดี 4.การวัดและประเมินผล ระดับคะแนน 4 ดี

นางสาวชัยปราง วงศา


24 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางแสนสุข เพชรกันหา
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 12 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน” ในเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 -6

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


ติดตามเรื่องการอ่าน การเขียน ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
24 ม.ค. 2563

24 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางแสนสุข เพชรกันหา
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 12 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน” ในเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 -6

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


ติดตามเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียน
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
24 ม.ค. 2563

24 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสักหลง
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอิสราพงศ์ ฮวดพรม
นิเทศชั้นเรียนตามโครงการ “นิเทศ 100 % ศุกร์หรรษา”ทุกชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 12 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน” ในเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 -6

นายศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์


ติดตามนักเรียนเรื่องการอ่าน เขียน การแต่งเรื่องจากาพ
ศุภรัตน์ งามนิธิถิรนันท์
24 ม.ค. 2563

24 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุญนาค เสิกภูเขียว
ประเด็น การอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการอ่าน การเขีียนของนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ดังนี้ นักเรียนทั้งหมด 12 คน บกพร่องทางการเรียนรู้จำนวน 3 คน ได้ประเมินการเขียนในจำนวน 5 คำ นักเรียนร้อยละ 80 สามารถเขียนคำได้ถูกต้อง คุณครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศติดตามในครั้งนี้

นางสุปราณี พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2


ทราบ ดำเนินการพัฒนานักเรียนที่เขียนยังไม่ถูกต้อง คือ เด็กชายธีระศักดิ์ มีเทพ โดยการฝึกอ่านคำ ที่มีสระลดรูปเปลี่ยนรูป สะกดไม่ตรงตามมาตรา เขียนตามคำบอก ทำแบบฝึกที่หลากหลาย ฝึกอ่านแจกลูกกับคุณครู
นางบุญนาค เสิกภูเขียว
28 ม.ค. 2563

23 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวัชราภรณ์ เกิดคำ
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางวัชราภรณ์ เกิดคำ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหามุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ครูมีการใช้สื่อการสอน DLTV ร่วมกับใบงาน และให้นักเรียนได้ออกมาทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน และใช้วิธีจับคู่บัดดี้ คนเก่งช่วยคนอ่อน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความเข้าใจจากการออกไปทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน และได้ติดตามพัฒนาการอ่าน-การเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และติดตามการทำวิจัยการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ด้วย

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


23 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวภคพร บุญเรือง
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางสาวภคพร บุญเรื่อง ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูได้จัดกิจกรรม STEM Education เรื่องกล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณิต โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และให้นักเรียนได้ออกแบบกล่องของขวัญเอง ทำให้นักเรียนฝึกทักษะด้านต่าง ๆ และได้รับความรู้ อีกทั้งยังมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม และได้ติดตามพัฒนาการอ่านการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วย
 1580962072_1. 
นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


ข้าพเจ้านางสาวภคพร บุญเรือง ได้รับการนิเทศจากนางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ และได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านรักษาการ โดยได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลหลังจากการทำกิจกรรมSTEMของนักเรียน คอยกระตุ้นให้นักเรียนคิดและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง รวมถึงเน้นในเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาต่างๆในSTEM มีการประเมินผล บันทึกผลทุกครั้งหลังการทำกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียน รวมถึงบันทึกเอกสารในชั้นเรียนเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ขอขอบคุณท่านรักษาการที่ได้ให้คำแนะนำ และข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด
นางสาวภคพร บุญเรือง
05 ก.พ. 2563

22 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านบุ่งคล้า
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวันเพ็ญ โสภา
วันที่ 21 มกราคม 2563 ศึกษานิเทศ ลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศน์ประจำเขตพื้นที่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมืองพร้อมด้วยนายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและนายสถิตย์ ฟักฟูม ครูวิชาการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าได้ นิเทศน์ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า เพื่อแนะนำแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับประเทศ(O-Net) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศน์ลัดดาวัลย์ คำเขียน เป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้า นางวันเพ็ญ โสภา ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จากท่านศึกษานิเทศก์ลัดดาวัลย์ คำเขียน ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯหลัเมืองพร้อมด้วยนายกิตติชัย ด้วงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าและนายสถิตย์ ฟักฟูม หัวหน้าวิชาการโรงเรียนได้รับคำแนะนำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศ(ONET) และ ข้าพเจ้าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
นางวันเพ็ญ โสภา
22 ม.ค. 2563

ขอบคุณคุณครูวันเพ็ญ โสภา ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะได้เป็นอย่างดี
นายกิตติชัย ด้วงธรรม
13 ก.พ. 2563

22 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน
วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ ตุลสุข พร้อมด้วย นางพรรณราย แพสา และนางรัตนา แซ่โก เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน พบว่ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนให้ทำกิจกรรมกลุ่มมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นระยะ และสะท้อนผลให้นักเรียนตามความสามารถของตนเอง ข้อเสนอแนะ ให้มีการวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัดถ้าพบตัวชี้วัดใดมีค่าเฉลี่ยต่ำหรือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านให้ดำเนินการสอนซ่อมเสริมหรือหานวัตกรรมใหม่มาฝึกแล้วทดสอบซ้ำ ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

นายคฑาวุธ ตุลสุข


ข้าพเจ้านางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน ได้รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากผู้อำนวยการคฑาวุธ ตุลสุข และคณะ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป
นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน
29 ม.ค. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสมชาย โสประดิษฐ์
ข้าพเจ้า นายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาศิลปะศึกษาพบว่า ครูมีการเตรียมการสอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบันทึกหลังสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องฉายภาพ จอภาพ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย การจัดห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีสื่อ และตัวอย่างผลงานทางศิลปะให้ผู้เรียนได้ดูตัวอย่างที่หลากหลาย ครูผู้สอนแต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีความสุขในการเรียน

นายจำเนียร แสงเสนา


ข้าพเจ้า นายสมชาย โสประดิษฐ์ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายจำเนียร แสงเสนาและ นางนริศรา สุวรรณชาติครูวิชาการโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้มานิเทศและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน กระตุ้นความสนใจของเด็กเพิ่มขึ้น โดยให้เด็กมีโอกาศแสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์โดยเสรีและชื่นชมผลงานของตนเองและเพื่อนๆในชั้นเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาศิลปะ-ดนตรี
นายสมชาย โสประดิษฐ์
21 ม.ค. 2563

จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำการนิเทศ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและเกิดบรรยากาศที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายจำเนียร แสงเสนา
21 ม.ค. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจุรีรัตน์ ยะเสนา
ข้าพเจ้า นายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย พบว่า ครูมีการเตรียมการสอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบันทึกหลังสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน การจัดห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ครูแต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีความสุขในการเรียน

นายจำเนียร แสงเสนา


ข้าพเจ้า นางจุรีรัตน์ ยะเสนา ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายจำเนียร แสงเสนาและ นางนริศรา สุวรรณชาติ ครูวิชาการโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้มานิเทศและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน กระตุ้นความสนใจของเด็กเพิ่มขึ้น ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
นางจุรีรัตน์ ยะเสนา
21 ม.ค. 2563

จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำการนิเทศ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและเกิดบรรยากาศที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นายจำเนียร แสงเสนา
21 ม.ค. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพิพรรษพร รุกขวัฒนกูล
วันนี้ข้าพเจ้านายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาได้ออกนิเทศการจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล2พบว่าครูมีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ มีการจัดประสบการณ์หน่วย หิน ดิน ทราย มีการทดลองผู้เรียนร่วมเรียนรู้ได้ดีมาก บรรยากาศในห้องเรียนมีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีมาก

นายจำเนียร แสงเสนา


ข้าพเจ้านางพิพรรษพรรุกขวัฒนกูล ได้รับดารนิเทศจาก ผอ.จำเนียร แสงเสนา ได้ดำเนินจัดประสบการณ์และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ตามคำแนะนำ
นางพิพรรษพรรุกขวัฒนกูล
21 ม.ค. 2563

จากการนิเทศติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำการนิเทศส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
นายจำเนียร แสงเสนา
21 ม.ค. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุรีย์ มูลเขียน
วันนี้ข้าพเจ้านายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ได้มานิเทศการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าครูผู้สอนมีการเตรียมการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน มีการใช้สื่อการสอน นักเรียนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้ดี โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนน่าเรียนรู้

นายจำเนียร แสงเสนา


ข้าพเจ้า นางสุรีย์ มูลเขียน ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากนายจำเนียรแสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ที่ได้มานิเทศและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนท่องสูตรคูณให้คล่องทุกคน
นางสุรีย์ มูลเขียน
21 ม.ค. 2563

จากการนิเทศการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการ ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
นายจำเนียร แสงเสนา
21 ม.ค. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวชฎาพร คำผัด
ประเด็น เยี่ยมชั้นเรียนและแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้าพเจ้านางมุจลินท์ สุวรรณสาร ได้มาเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้สอบถามและแนะนำดังนี้ 1.ให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบััน 2.นำบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ในกรณีที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในคะแนนที่ต่ำให้นำมาสอนซ้ำด้วยสื่อและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีคะแนนในตัวชีั้วัดนั้นเพิ่ิมขึ้น

นางมุจลินท์ สุวรรณสาร


ทราบ ดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบันและเตรียมติวล่วงหน้าก่อนที่จะสอบทุกครั้ง 2.นำบันทึกหลังแผนฯ มาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนให้ดีขึ้น
นางสาวชฎาพร คำผัด
28 ม.ค. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายปราการ สว่างจิตร
ข้าพเจ้านางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้วด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูปราการ สว่างจิตร เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูปราการ สว่างจิตร มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง เรื่องการต่อวงจร ไฟฟ้าในบ้าน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน

นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว


ตามที่นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของข้าพเจ้าคือนายปราการ สว่างจิตร เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่า ข้าพเจ้าได้จัดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง เรื่องการต่อวงจร ไฟฟ้าในบ้าน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน
นายปราการ สว่างจิตร
05 ก.พ. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว
ข้าพเจ้านางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูครูพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง สอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน

นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว


ตามที่ท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว เป็นคุณครูประจำชั้น ข้าพเจ้าได้ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง สอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน
นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว
12 ก.พ. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุนิจษา นูตา
ข้าพเจ้านางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคุณครูสุนิจษา นูตา เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูสุนิจษา นูตา มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง สอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน

นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว


21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา
ข้าพเจ้านางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณครูเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง สอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน

นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว


ตามที่คณะกรรมการนิเทศภายในมานิเทศกระบวนการจัดการเรียนรู้ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหา
18 ก.พ. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายพยอม กุลสง
ข้าพเจ้านางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณครูนายพยอม กุลสง เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูนายพยอม กุลสง มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง สอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี การจัดห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน

นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้านายพยอม กุลสง ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะนิเทศภายใน ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์พร้อมทั้งจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน ตามหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย มีการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การจัดห้องเรียนได้สะอาด และได้ดำเนินการบันทึกเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศภายใน มาปรับปรุงใน กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
พยอม กุลสง
14 ก.พ. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุภาวดี ขันยศ
ข้าพเจ้านางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี และนางยุพินเกษ โสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าไปนิเทศในชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคุณครูสุภาวดี ขันยศ เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูสุภาวดี ขันยศ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนจริง สอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งได้มีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กมากยิ่งขึ้นโดยมีเอกสารใบงานต่างตามตัวชี้วัด ในการจัดเก็บสื่ออุปกรณ์ต่างๆเป็นสัดส่วนเรียร้อยดี การจัดห้องเรียนเรียบร้อยดี และการจัดทำเอกสารธุรการเป็นปัจจุบัน

นางสาวพิทยรัศมิ์ เนาว์แก้ว


ข้าพเจ้า นางสาวสุภาวดี ขันยศ ได้รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากท่านผู้อำนวยการพนม ใบภักดี หัวหน้าวิชาการนางยุพิน เกษโสภา หัวหน้าวิชาการมัธยมนางสาวพิยรัศมิ์ เนาแก้ว ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป
นางสาวสุภาวดี ขันยศ
18 ก.พ. 2563

21 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางชญาณินท์ คำภา
วันนี้นายไพบูลย์ ทองคำ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าช้างได้ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 ได้แนะนำเรื่อง - การฝึกเขียนเป็นตัวหนังสือ - การคำพื้นฐานอนุบาล - การฝึกระเบียบวินัยนักเรียน

นายไพบูลย์ ทองคำ


20 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนริศรา สุวรรณชาติ
ข้าพเจ้า นายจำเนียร แสงเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า ครูมีการเตรียมการสอน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการบันทึกหลังสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องฉายภาพ จอภาพ ระบบอินเทอร์เน็ต อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย การจัดห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนพูดด้วยน้ำเสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน ครูแต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัยในการเรียน และมีความสุขในการเรียน

นายจำเนียร แสงเสนา


20 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยกะโปะ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวณัฐฎ์ญดา ธงอาสา
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ได้ตรวจสอบผลการอ่านของนักเรียนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน อ่านได้ 2 คน ส่วน 1 คน ไม่สามารถอ่านได้ ซึ่งจากการคัดกรองพบว่ามีความเสี่ยงในการบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงให้ครูประจำชั้นนำสื่อเช่น บัตรคำ แบบฝึกทักษะ เสริมให้นักเรียนได้มีความสามารถทางด้านการอ่านเพิ่มขึ้น

ศรุดา ภัสสรวรภัค


ได้นำบัตรคำการอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน สระ อา และ สระอี แบบง่าย มาให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนได้ฝึกฝน เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดทักษะความจำ ส่วนนักเรียนคนอื่นๆได้นำแบบฝึกการอ่านและแบบฝึกหัดมาให้ทำเพื่อทบทวนความรู้เพิ่มเติมไปด้วยตลอดเวลา
นางสาวณัฐฎ์ญดา ธงอาสา
29 ม.ค. 2563

ได้เพิ่มสื่อประกอบการเรียนภาษาไทยให้หลากหลายขึ้น ใช้เวลาว่างฝึกนักเรียนและใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเป็นตัวอย่างในการสอนเพิ่มขึ้น เช่น คำว่า ไฟป่า ป่าไม้ แม่น้ำ ฯลฯ
นางสาวณัฐฎ์ญดา ธงอาสา
11 ก.พ. 2563

จากการติดตามอีกครั้งเมื่อผ่านไปสองสัปดาห์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านหนังสือได้คล่องขึ้น ส่วนนักเรียนอีก 1 คนที่เรียนรู้ช้า มีความนิ่งและอ่านคำง่าย ๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งครูได้ปฏิบัติการสอนซ่อนเสริมให้ทั้งในและนอกเวลาถือว่าเป็นแบบอย่างทีดีให้คณะครู
ศรุดา ภัสสรวรภัค
07 ก.พ. 2563

จากผลการสอบ RT ที่ผ่านมาพบว่าครูควรพัฒนาการอ่านให้เพิ่มขึ้น ควรนำสื่อDLIT มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อการเลื่อนชั้นต่อไปจะเกิดปัญหาน้อยลงหรือไม่พบปัญหาการอ่านไม่ออกของนักเรียน
ศรุดา ภัสสรวรภัค
13 ก.พ. 2563

20 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุกัญญา สาริน
วันนี้ข้าพเจ้านางมนธิฌา จันทร์มินทร์ ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกาะ ได้มานิเทศชั้นป.1 ในเรื่องการอ่านการเขียน เเละได้มาทดสอบการอ่านของนักเรียน นักเรียนจำนวน 6 คน พบว่านักเรียนอ่านมีพัฒนาการด้านการอ่านในระดับดีมาก 4 คน ระดับดี 2 คน ได้ให้คำเเนะนำให้ครูประจำชั้นนำเเบบฝึกอ่านสั้นๆมาให้นักเรียนฝึกเป็นประจำทุกๆวัน เเละฝึกอ่านคำพื้นฐาน ให้ทดสอบการอ่านในเเต่ละครั้งว่านักเรียนมีการอ่านพัฒนาขึ้นอย่างไรเเละให้เก็บเป็นข้อมูลรายบุคคลไว้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

นางมนธิฌา จันทร์มินทร์


20 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายชนะ เเสนคำ
วันนี้ข้าพเจ้านางมนธิฌา จันทร์มินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกาะได้มานิเทศการพัฒนาผู้เรียนเเบบก้าวกระโดดด้านการอ่านการเขียน การจัดการเรียนการสอน เเละทดสอบนักเรียนตามมาตรฐานเเละตัวชี้วัด การเตรียมความพร้อมการสอบNT จากการทดสอบนักเรียนนักเรียนจำนวนตัวชี้วัด จำนวน 13 คน พบว่า สาระฯภาษาไทย1. ท.2.1 ป.3/3 ท.2.1 ป.3/6 ท.4.1 ป.3/2 ท.4.1 ป.3/2 ตอบผิด 4 คน ท.3.1 ป.3/1 ท.3.1 ป.3/3 ท.5.1 ป.3/4 ตอบผิด 3 คน ท.4.1 ป.3/1 ตอบผิด 1 คน สาระคณิตศาสตร์ ค.2.2ป.3/1ตอบผิด 3 คน ค.2.2 ป.3/2 ตอบผิด 3 คน ค.2.1 ป.3/1 ตอบผิด 4 คน ค.2.2 ป.3/1 ตอบผิด 4 คน ค.2.2 ป.3/2 ตอบผิด 3 คน ได้ให้คำเเนะนำให้ครูประจำชั้น หาตัวอย่างข้อสอบที่อิงกับมาตรฐานเเละตรงตามตัวชี้วัดมาฝึกย้ำ ทบทวนอย่างต่อเนื่อง เเละให้จัดทำข้อมูลนักเรียนทุกคน เพื่อไปพัฒนาดูความก้าวหน้าต่อไป

นางมนธิฌา จันทร์มินทร์


20 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุมณฑา ไหมบัวเขียว
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางสาวสุมณฑา ไหมบัวเขียว ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 2 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกมการศึกษา พยัญชนะไทย ก-ฮ ครูมีการใช้สื่อบัตรคำเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมาก และอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านภาษา การสื่อการสำหรับเด็ก และได้ติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียน

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


20 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
วันนี้ข้าพเจ้า นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ได้เข้านิเทศนางพิจิตรา พรมสุนทร ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 3 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ “กักน้ำไว้ได้” ครูมีการอธิบายขั้นตอนการทำการทดลอง และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝึกการสังเกต ฝึกตั้งคำถาม มีความตื่นเต้น และเด็กให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมาก และได้ติดตามการทำวิจัยในชั้นเรียน

นางพุทธชาติ เข็มด้วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ


ข้าพเจ้านางสาวพิจิตรา พรมสุนทร ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ และได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านผู้อำนวยการ โดยการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ครบทั้ง 4 ด้าน ในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้อย และสอดแทรกในเรื่องการรอคอยตามลำดับก่อนหลังเพื่อที่เด็กจะได้ทำกิจกรรมการทดลองได้ครบทุกคน และเป็นการดูพัฒนาการด้านการสังเกตของเด็กๆ ขอขอบคุณท่านรักษาการที่ได้ให้คำแนะนำ และข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด
นางสาวพิจิตรา พรมสุนทร
06 ก.พ. 2563

14 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมุจลินท์ สุวรรณสาร
ประเด็น การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET การกำกับ ติดตามวิธีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบระดับชาติ O-NET ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


นำผลการทดสอบของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 2 ครั้ง มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำจัดหาสื่อนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน สอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระฯ ที่ทำการทดสอบ
นางมุจลินท์ สุวรรณสาร
28 ม.ค. 2563

14 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวไพวรร หาญแก้ว
ข้าพเจ้านางวันพร พุ่มจันทร์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าช้างได้มานิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน มีการจัดประมบการณ์ มีการนำเข้าสู่บทเรียน การร้องเพลงทำท่าทางประกอบเพลง

นางวันพร พุ่มจันทร์


วันนี้ข้าพเจ้านางวันพร พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้มานิเทศตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาล2 บรรยากาศในชั้นเรียนจัดได้สวยงามร่มรื่นเหมาะสมเป็นบรรยากาศที่สวยงาม นักเรียนมีความพร้อมคุณครูมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และสื่อ มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ นักเรียนมีความพร้อม วันนี่ได้มานิเทศเรื่องรักการอ่านของนักเรียน นักเรียนมีความตั้งใจ มีสมาธิในการอ่าน ตั้งใจอ่าน อ่านออกเสียงได้ชัดเจน นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมของครู มีการนำเข้าสู่บทเรียน มีการร้องเพลงทำท่าทางประกอบเพลง
นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว
13 ก.พ. 2563

จากการนิเทศในครั้งนี้ปรากฎว่านักเรียนมีทักษะในการอ่าน การใช้อวัยวะของร่างกายได้เป็นอย่างดี สนใจการอ่าน อ่านออกเสียงได้เป็นอย่างดี
นางวันพร พุ่มจันทร์
13 ก.พ. 2563

13 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังยาว
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณัฐนรี ถนอมศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวพร้อมด้วย นายอดุลย์ ขุนนนท์ หัวหน้าวิชาการ ได้ทำการนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูผู้สอน นางณัฐนรี ถนอมศิลป์ ขณะทำการสอนวิชาภาษาไทย มีข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี้ 1.ครูมีการใช้สื่อคือ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีการอภิปรายซักถาม และสรุปบทเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ดี 2.ควรมีการนำสื่อลักษณะอื่นๆมาฝึกในการอ่านจับใจความเช่น เรื่องสั้น นิทาน ข่าว ให้นักเรียนเล่าเรื่องที่อ่านเป็นการฝึกทักษะการพูด 3.บรรยากาศในห้องเรียนเหมาะสม

นายอดุลย์ ขุนนนท์


- จากการที่ได้รับการนิเทศให้เพิ่มสื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านจับใจความ - ได้จัดหาสื่อเกี่ยวกับนิทาน เรื่องสั้น และข่าวเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการพูด อ่าน เขียน
นางณัฐนรี ถนอมศิลป์
21 ม.ค. 2563

นักเรียนสนใจสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีพัฒนาการในการอ่านและการพูดเล่าเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น
นางณัฐนรี ถนอมศิลป์
21 ม.ค. 2563

13 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านป่าแกเครือ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวตรึงใจ สาพู
ข้าพเจ้านายประยูร สืบกินนอน ได้เข้าติดตามการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตัวชี้วัดที่ ท2.1 ป5/4 เรื่อง1.การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน โดยนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด 16 คน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 7 คน ดี 4 คน พอใช้ 2 คน ปรับปรุง 3 คน นักเรียนควรได้รับการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลดังนี้ 1.เด็กชายนิรุด ภาพู 2.เด็กชายสรศักดิ์ ช้างลา 3.เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วทอง ข้อเสนอแนะ : ควรใช้นวัตกรรมดังนี้ 1.แนะนำและยกตัวอย่างการย่อความ 2.นำข้อความมาให้นักเรียนฝึกฝนเพิ่มเติม 3.ตรวจสอบผลงานนักเรียนและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

นายประยูร สืบกินนอน


จากที่นายประยูร สืบกินนอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแกป่าได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้านางสาวตรึงใจ สาพู ครูโรงเรียรนบ้านป่าแกเครือ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแกเครือ และนำคำแนะนำจากการนิเทศมาปฏิบัติดังนี้ 1.นำตัวอย่างการย่อความมาให้นักเรียนศึกษา 2.นำข้อความจากหนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนฝึกเพิ่มเติม 3.ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการย่อความ
นางสาวตรึงใจ สาพู
17 ก.พ. 2563

จากการซ่อมเสริมนักเรียนทั้ง 3 คนปรากฎว่า เด็กชายพีรพัฒน์แก้วทอง สามารถเรียงความได้อยู่ในเกณฑ์ ดี และเด็ฏชายนิรุด ภาพู และเด็กชายสรศักดิ์ ช้างลา สามารถย่อความได้ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
นางสาวตรึงใจ สาพู
17 ก.พ. 2563

13 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่
ประเด็นการนิเทศ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการเรียนของนักเรียนที่ย้ายมาเขียนเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายกรวีร์ มงคลวงษ์ วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวนวรัตน์ เสิกภูเขียว หัวหน้าวิชาการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่ ทำหน้าที่ครูประจำชั้น ได้พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียนใหม่ จากจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับข้อมูลการเรียนของนักเรียน ซึ่งได้ทราบว่า นักเรียนมีความสามารถโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ ลายมือสวย ข้าพเจ้าจึงปรึกษาและแนะนำให้ครูประจำชั้นสอบวัดความรู้เพื่อจะได้นำผลมาพัฒนานักเรียนต่อไป

นางสาวนวรัตน์ เสิกภูเขียว


รับทราบ และดำเนินการ
ว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่
28 ม.ค. 2563

07 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านป่าแกเครือ
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอนงค์ ฤทธิ์เนติกุล
ข้าพเจ้านายประยูร สืบกินนอน ได้เข้าติดตามการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล 2 เรื่อง 1.คำคล้องจองวันเด็ก 2.คำขวัญวันเด็ก 3.กิจกรรมและสถานที่จัดในวันเด็ก โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาลทั้งหมดจำนวน 9 คน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 4 คน ดี 3 คน พอใจ 2 คน นักเรียนควรได้รับการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลดังนี้ 1.เด็กชายพิพัฒน์ ชนะแสบง 2.เด็กชายธนพัฒน์ ชนะแสบง ข้อเสนอแนะ : ควรใช้นวัตกรรม คือ การฟังการพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องวันเด็กอ่านข้อความด้วยภาษาของตน

นายประยูร สืบกินนอน


จากที่นายประยูร สืบกินนอน ได้เข้ามานิเทศการสอน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ คือ ครูอ่านคำคล้องจองวันเด็กและคำขวัญให้เด็กทั้ง 2 คน ฟังก่อน 1 รอบ แล้วจึงอ่านให้เด็กทั้ง 2 อ่านตาม แล้วให้เด็กทั้ง 2 คน พูดถึงวันเด็กในความคิดขงอตนด้วยคำพูดของตนเอง
นางสาวอนงค์ ฤทธิ์เนติกุล
13 ก.พ. 2563

เด็กทั้ง 2 สามารถอ่านคำคล้องจองและคำขวัญวันเด็กได้ดีขึ้น และเข้าใจเกี่ยวกับวันเด็กมากขึ้น
นางสาวอนงค์ ฤทธิ์เนติกุล
13 ก.พ. 2563

07 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาน
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสัญญา อินตะคำ
ข้าพเจ้านายมานิตย์ เรียงน้อยพร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศ ได้ทำการนิเทศการสอนของครูสัญญา อินตะคำ เรื่อง การงอกของเมล็ดพืช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนปฎิบัติตามสภาพจริงและใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนจัดบรรยากาศในห้องเรียนได้เหมาะสม

นายมานิตย์ เรียงน้อย


1.มีแผนจัดการเรียนการสอน 2.มีสื่อจัดการเรียนการสอน 3.จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้เหมาะสม 4.แต่งกายสุภาพพูดจากับนักเรียนได้เหมาะสม
นายสัญญา อินตะคำ
26 ก.พ. 2563

ไช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยสอนได้เหมาะสมและนำหลักการของสเต็มมาจัการเรียนการสอนได้ดีมาก
นายสัญญา อินตะคำ
26 ก.พ. 2563

06 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวชฎาพร คำผัด
ประเด็น ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 วันนี้ ข้าพเจ้า ว่าที่ ร.ต.วิรัญ ภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการรายงานผลการอ่านเขียนดังนี้ ด้านการอ่านออกเสียง 15 คน ปรับปรุง 0 คน, พอใช้ 1 คน, ดี 1 คน, ดีมาก 13 คน, ด้านการเขียนเรื่อง ปรับปรุง 0 คน, พอใช้ 3 คน, ดี 8 คน, ดีมาก 4 คน ข้าพเจ้าจึงได้แนะนำให้ใช้สื่อเพื่อประกอบการสอนเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ให้มากขึ้นต่อไป

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


ทราบ ดำเนินการดังนี้ 1.นำนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับพอใช้ มาฝึกอ่านเขียนคำยากโดยการใช้สื่อบัตรคำ มาจับก่อนที่จะเขียน 2.ฝึกนักเรียนซ้ำๆ และฝึกบ่อยๆ
นางสาวชฎาพร คำผัด
28 ม.ค. 2563

06 ม.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอรอุมา กิตติประพันธ์
ประเด็น ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าว่าที่ ร.ต.วิรัญ ภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยได้รับรายงานการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 3 มีผลดังนี้ ด้านการอ่านออกเสียง ปรับปรุง 0 คน, พอใช้ 0 คน, ดี 0 คน, ดีมาก 18 คน ด้านการเขียนเรื่อง ปรับปรุง 0 คน, พอใช้ 0 คน, ดี 8 คน, ดีมาก 10 คน ข้าพเจ้าจึงได้ร่วมปรึกษาและแนะนำให้ใช้สื่อที่หลากหลาย

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


ทราบ
นางสาวอรอุมา กิตติประพันธ์
28 ม.ค. 2563

25 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยสนามทราย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายชัยพร ภักดีอำนาจ
การนำโครงสร้างข้อสอบ คณิตศาสตร์ โอเน็ต ป.6 ในรายวิชา มาอธิบายและย้ำซ้ำทวนให้กับนักเรียน โดยให้ดำเนินการจัดชุดการเสริมความรู้แต่ละตัวชี้วัดให้ต่อเนื่องโดยกำหนดวางแผนการเป็นช่วงเวลาแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจให้มากที่สุด ก่อนไปโครงสร้างตัวชี้วัดใหม่ ทั้งนี้หากมีการแยกกลุ่มนักเรียนได้เพื่อเสริมในช่วงเย็นที่ยังไม่เข้าใจวันละ20 -30 นาทีจะทำให้นักเรียนได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

นายฉัตรชัย ไชยโยธา


24 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางปิ่นทองจั่นแก้ว
วันนี้ ข้าพเจ้านายชนะพล ไสลภูมิ พร้อมด้วยนางเพ็ญแข กองพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมและนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางปิ่นทอง จั่นแก้ว เป็นครูประจำชั้น ได้นิเทศการจัดการเรียนสอนโดยใช้ DLTV การเตรียมรับการประเมินการอ่านจาก สทศ. (RT) และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด

นายชนะพล ไสลภูมิ


20 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกฤติกา ทองริ้ว
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 วันนี้ข้าพเจ้าได้มีการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 14 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน ขณะที่กำลังสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีนางกฤติกา ทำหน้าที่สอน มีผลงานการนิเทศตามประเด็นดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูมีการจัดตกแต่งชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน คุณครูมีการจัดตกแต่งชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ.5 จัดทำแผนการเรียนรู้ เป็นปัจจุบัน 2.การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการบวนการเรียนการสอน เน้นการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ฝึกการค้นคว้าและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2. การยกระดับคุณภาพการทดสอบ O- Net วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดนักเรียนไม่ผ่าน ครั้งนี้คือ ว6.1ป6/3 สืบค้นและอธิบายกรณีธรณีพิบัติที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น จำนวน 21 คนและ ว6.1 ป6/2 สำรวจอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน จำนวน 20 คน ได้แนะนำให้คุณครูปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ รายงานผลการพัฒนาภายใน 15 มกราคม 2563

นางจันทพร หอมจันทร์


จากการได้รับการนิเทศภายในจากผู้อำนวยการ ได้นำคำแนะนำ วิธีการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยพัฒนาตามตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน โดยวิธีการสอนซ้ำ และย้ำเตือนนักเรียนเพิ่มขึ้น มีการนำแบบทดสอบในแต่ละตัวชีวัดมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ไม่ผ่านในตัวชี้วัดนั้น ซึ่งผลการพัฒนานักเรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นจากนักเรียนที่ไม่ผ่าน 24 คน เมื่อมีการพัฒนา ยังมีนักเรียนอีก 4 คนที่ยังต้องมีการย้ำ คือ เด็กชายเมธิชัย ดีอินทร์ เด็กชายภูวดล มหาวัฒน์ เด็กหญิงนิพาดา บุญสิงห์ และเด็กชายปิยะพัทธ์ คำภีร์
 1580269382_3.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 
นางกฤติกา ทองริ้ว
29 ม.ค. 2563

ขอชื่นชมคุณครูที่ได้สอนซ้ำและย้ำเตือนนักเรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 24 คน ยังคงเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านจำนวน 4 คน ขอให้คุณครูได้พัฒนานักเรียน จำนวน 4 คน เพื่อให้พัฒนาขึ้น และให้รายงานผลการพัฒนาภายใน 10 มีนาคม
นางจันทพร หอมจันทร์
04 ก.พ. 2563

19 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสมหมาย แสงมณี
ข้าพเจ้านางจันทพร หอมจันทร์ และ นางภัทรา อินดีคำ ครูวิชาการโรงเรียน ได้มานิเทศชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนชาย 11 นักเรียนหญิง 12 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ขณะกำลังเรียนวิชาสุขศึกษา ซึ่งมีนายสมหมาย แสงมณี เป็นครูผู้สอน และ การนิเทศชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการจัดตกแต่งชั้นเรียน สะอาด เรียบร้อยดี 2. การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ( Active Learning ) มีการออกแบบนำนักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ได้แนะนำให้ใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น และ ให้มีการสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน และ ให้รายงานผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

นางจันทพร หอมจันทร์


ข้าพเจ้า นายสมหมาย แสงมณี ได้รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากท่านผู้อำนวยการจันทพร หอมจันทร์ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนและสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อไป
นายสมหมาย แสงมณี
13 ก.พ. 2563

ขอขอบคุณ ครูสมหมาย แสงมณี ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ อันนำไปสู่สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นางจันทพร หอมจันทร์
25 ก.พ. 2563

18 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเกศสยาม ฤทธิ์เม้าส์
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 วันนี้ข้าพเจ้านางจันทพร หอมจันทร์ และ นางภัทรา อินดีคำ ครูวิชาการโรงเรียนได้มานิเทศชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ชาย 6 คน หญิง 8 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ขณะกำลังเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งมีนางเกศสยาม ฤทธิ์เม้า เป็นครูผู้สอน ผลการนิเทศตามประเด็นดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูมีการจัดตกแต่งชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อยมีมุมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา จากการสอบระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย นักเรียนนักเรียนตอบผิดเป็นจำนวนมากได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ท3.1ป4/1, การจำแนกข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ทำและดูตัวชี้วัดที่ ท4.1 ป4/4 การแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา ตัวชี้วัดที่ ท5.1 ป4/2 อธิบายคำจากการอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง คุณครูได้แก้ปัญหาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ยูทูป ฝึกทำใบงาน และ ให้รายงานผลในครั้งต่อไป 3.การยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด จากการนิเทศติดตามเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีการรับรองจากแพทย์จำนวน 3 คนผลดังนี้ ระดับดีมาก จำนวน 6 คน ดีจำนวน 3 พอใช้ 2 คน ปรับปรุง 3 หลังจากที่คุณครูได้มีการใช้สื่อพัฒนาผู้เรียน ได้มีการประเมินพบว่า เด็กชายวิชยะ คัมภีร์ เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสนสุทธิ และ เด็กชายปฏิพล ศรีบุรินทร์ มีผลการประเมินเป็นที่พัฒนาขั้นจากปรับปรุง เป็นระดับดี เด็กชายวัชรพงษ์ คำอั่น จากปรับปรุง เป็นพอใช้ เด็กหญิงศศิธร คูณเหง้า ยังไม่สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดได้เลย ได้แนะนำคุณครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาเด็กวัชรพงษ์ คำอั่น และเด็กหญิงศศิธร คูณเหง้า เพื่อให้นักเรียนพัฒนาดีขึ้นกว่าไปเป็นระดับดีให้ได้ และ รายงานผลภายในเดือน ธันวาคม 2562

นางจันทพร หอมจันทร์


จากการรับการนิเทศก์จากผู้อำนวยการจันทพร หอมจันทร์ และครูภัทรา อินดีคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔ รายงานการแก้ปัญหายกระดับผลสัมฤทธิ์ จากการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจำนวน 14 คน จำนวนข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ ผลปรากฏว่าตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ที่นักเรียนตอบผิดเป็นจำนวนมาก ลำดับที่1 คือ ตัวชี้วัดที่3.1 ป.4/1 การจำแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ตอบผิดจำนวน 13 คน ลำดับที่2 คือ ตัวชี้วัดที่4.1 ป.4/4 การแต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา ตอบผิดจำนวน 11 คน ลำดับที่ 3 คือ ตัวชี้วัดที่5.1 ป.4/2 อธิบายข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ตอบผิดจำนวน 11 คน วิธีการแก้ปัญหาตามตัวชี้วัดที่3.1 ป.4/1 การจำแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 1. ให้นักเรียนดู ยูทูป แล้วช่วยกันจำแนกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ซ้ำๆ บ่อยๆ 2. ฝึกทำใบงานจากข้อความสั้นๆ แล้วบอกได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น 3. ทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่ตอบถูกจำนวน 10 คน และยังคงมีนักเรียนที่ตอบผิดจำนวน 4 คน คือ เด็กชายวิชยะ คัมภีร์ เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสนสุทธิ เด็กชายวัชรพงษ์ คำอั่น และเด็กหญิงศศิพร คูณเหง้า แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อครูผู้สอนภาษาไทย นางเกศสยาม ฤทธิ์เม้า จากการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 มีจำนวน 14 คน มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีการรับรองจากแพทย์ จำนวน 3 คน คือ เด็กชายวิชยะ คัมภีร์ เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสนสุทธิ เด็กชายวัชรพงษ์ คำอั่น และเด็กหญิงศศิพร คูณเหง้า ยังไม่ได้รับรองจากแพทย์ รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ดังนี้ ระดับดีมาก จำนวน 6 คน ดีจำนวน 3 คน พอใช้จำนวน 2 คน (เด็กชายวิชยะ คัมภีร์ เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสนสุทธิ ) ปรับปรุงจำนวน 3 คน (เด็กชายวัชรพงษ์ คำอั่น,) ได้ผลสรุปการสะท้อน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ข้อตกลงร่วมกัน) 1. จัดกลุ่มนักเรียนที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนจำนวน 5 คนและนำใบงาน สื่อที่ง่ายๆในระดับที่ใกล้เคียงกันมาให้ฝึก 2. วาดภาพตามจินตนาการ แล้วให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. ใช้แบบตามแนวทางการทดสอบ PISA มาฝึกให้นักเรียนทำซ้ำๆ บ่อยๆ 4. ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มนักเรียนจำนวน 5 คน ตังแต่วันที่ 21พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562ผลปรากฏว่า 1. เด็กชายวิชยะ คัมภีร์ เด็กชายสิทธิศักดิ์ แสนสุทธิ และเด็กชายปฏิพล ศรีบุรินทร์ มีผลการประเมินที่พัฒนาขึ้นจากปรับปรุง เป็น ดี 2. เด็กชายวัชรพงษ์ คำอั่น จากปรับปรุง เป็น พอใช้ 3. เด็กหญิงศศิพร คูณเหง้า ยังต้องการการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพราะนักเรียนยังไม่สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดได้เลย
นางเกศสยาม ฤทธฺิ์เม้า
30 ม.ค. 2563

ชื่นชมคุณครู ที่ได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและทำการสอนเสริมตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำหรือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่าน มีผลการการผ่านตัวชี้วัดมากขึ้น ส่วนเรื่องการอ่านคุณครูได้ใช้สื่อนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนนักเรียนพัฒนาไปอยู่ในระดับดีมากและระดับดีมเพิ่มขึ้น คงมีพอใช้ 1 คน ปรับปรุง 1 คน ขอให้คุณครูได้ใชสื่อนวัตกรรมใหม่หรือปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนอีก 2 คนให้อยู่ระดับดี และรายงานการพัฒนาภายใน 10 มีนาคม
นางจันทพร หอมจันทร์
04 ก.พ. 2563

17 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางดรุณี จันทร์สุริยะ
วันนี้ข้าพเจ้า นางจันทพร หอมจันทร์พร้อมด้วยนางภัทรา อินดีคำ ครูวิชาการได้นิเทศชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 9 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ขณะที่กำลังสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งมีนางดรุณี จันทร์สุริยะ เป็นครูผู้สอน ผลการนิเทศตามประเด็นดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนพบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คุณครูมีการจัดตกแต่งชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สะอาดเรียบร้อย แต่มุมต่าง ๆ ยังไม่ครบได้เสนอแนะให้ดำเนินการให้ครบ ธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ.5 จัดทำแผนการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน 2. การอ่านการเขียน พบว่านักเรียนที่มีผลการทดสอบการอ่านอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวน 5 คน คือ1.เด็กชายกฤตวิตย์ ขวัญพรม 2.เด็กชาภาณุพันธุ์ สอนโครต 3.เด็กชายศุภวัฒน์ คำเจียก 4.เด็กชายสุกฤษฎ์ จินดาพงษ์ 5.เด็กชายพิมภัณฑ์ มหาวัฒน์ ระดับปรับปรุงจำนวน 2 คน คือ 1.เด็กชายชัยวัฒน์ วังคีรี 2.เด็กชายจิรทีปต์ ทองแบบ การอ่านรู้เรื่อง 11 คน และ การเขียนอยู่ในระดับ พอใช้ และปรับปรุง 14 คนได้แนะนำให้ครูได้ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน

นางจันทพร หอมจันทร์


จากการนิเทศและติดตามการอ่านการเขียน พบว่านักเรียนที่มีผลการทดสอบการอ่านอยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวน 5 คน คือ1.เด็กชายกฤตวิตย์ ขวัญพรม 2.เด็กชาภาณุพันธุ์ สอนโครต 3.เด็กชายศุภวัฒน์ คำเจียก 4.เด็กชายสุกฤษฎ์ จินดาพงษ์ 5.เด็กชายพิมภัณฑ์ มหาวัฒน์ ระดับปรับปรุงจำนวน 2 คน คือ 1.เด็กชายชัยวัฒน์ วังคีรี 2.เด็กชายจิรทีปต์ ทองแบบ วิธีการแก้ปัญหาดังนี้ 1.ฝึกอ่านพยัญชนะและสระและจำรูปให้ได้ทุกวัน เพิ่มช่วงพักกลางวัน 2. อ่านต่อเนื่องโดยใช้หนังสือเรียน และ หนังสือเสริม เช่น นิทาน 3.ฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียน โดยใช้พยัญชนะสระ คำ ประโยคและนิทาน 4.ฝึกคัดลายมือ นอกจากทำให้ลายมือสวยงามยังเป็นการช่วยในการจดจำ 5.วาดรูปประกอบคำ 6.นำคำมาแต่งประโยค
นางดรุณี จันทร์สุริยะ
28 ม.ค. 2563

ขอขอบคุณ ครูดรุณี จันทร์สุริยะที่ได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามที่ได้เสนอแนะ และขอให้คุณครูได้ทำย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ และให้รายงานผลนักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุงมีการพัฒนาไปสู่ระดับดีกี่คนภายในวันที่ 15 มีนาคมด้วย
นางจันทพร หอมจันทร์
25 ก.พ. 2563

17 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก
วันที่ 17 มกราคม 2563 วันนี้ข้าพเจ้า นางจันทพร หอมจันทร์ และ นางภัทรา อินดีคำ ครูวิชาการ ได้มานิเทศชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 7 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ขณะกำลังเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ในห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งมีนางสาวภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก เป็นครูผู้สอน ผลการนิเทศตามประเด็นดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่าห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี เอกสารชั้นเรียน แบบ ปพ.5 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน 2.การยกระดับคุณภาพแบบก้าวกระโดด จากการทดสอบกับทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 คุณครูได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และหาแนวทางในการแก้ปัญหา จึงได้แนะนำให้คุณครูใช้สื่อให้หลากหลาย เช่น ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น ยูทูป สมาร์ทโฟน ฯลฯ พร้อมให้รายงานผลการพัฒนาในวันที่ 14 มกราคม

นางจันทพร หอมจันทร์


-ข้าพเจ้า นางสาวภัทรานิษฐ์ เสือเล็กได้รับการนิเทศจากนางจันทพร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อแนะนำ จากการทดสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการดังนี้ 1.วิเคระห์ผลการประเมิน/ผลการทดสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด นำผลการทดสอบตามตัวชี้วัดที่นักเรียนตอบผิดไม่ถึงร้อยละ 50 สอนซ่อมเสริม 2. ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3. ครูฝึกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์และประเมินค่าอหาที่ต้องการเรียนรู้และช่วยออกแบบกิจกรรมในการเรียนการสอน 4.นำนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ประสมคำไม่เป็น มาพัฒนาในกิจกรรมทางภาษา 5.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบของสำนักทดสอบต่าง ๆ โดยใช้ข้อสอบที่หลากหลายกับนักเรียน 6. จัดกิจกรรมแข่งขันสะกดคำศัพท์ก่อนหมดชั่วโมงภาษาอังกฤษ 7.จัดกิจกรรมชุมนุมอิงลิชคาราโอเกะทุกวันพฤหัสบดี เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่อง 8. จัดกิจกรรมคลังคำศัพท์ โดยให้นักเรียนพูดและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวัน 10. ใช้สื่อยูทูป สมาร์ทโฟนเพื่อแก้ปัญหาการทักษะการฟังตามคำแนะนำของผู้อำนวยการ 11. ทำการทดสอบซ้ำเพื่อประเมินผล
นางสาวภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก
26 ก.พ. 2563

ขอขอบคุณคุณครูภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก ที่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและเกิดบรรยากาศที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลต่อไป หลังจากทำการทดสอบซ้ำเพื่อประเมินผลแล้วให้รายงานผลอีกครั้งภายใน 15 มีนาคมด้วย
นางจันทพร หอมจันทร์
26 ก.พ. 2563

16 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฟองใต้
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายบุญยงค์ ประจำเมือง
ครูผู้สอนชั้น ป.5 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระยะเวลาที่ผ่าน ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล จากการทดสอบการอ่านนักเรียนที่ได้ระดับดี ครูดำเนินการสอนซ่อมเสริม ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกแต่งประโยค ในส่วนของตัวชี้วัดตามที่ได้ทดสอบข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ดำเนินการทดสอบซ้ำ ๆ ในข้อสอบฉบับเดิม และได้นำข้อสอบที่ตัวชี้วัดเหมือนกันมาทดลองสอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ใช้ DLTV จัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ในยูทูป ใบงานสื่อ 60 พรรษา คุณครูให้ความร่วมมือ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้

นางสาววราภรณ์ คำแท่ง


ครูผู้สอนชั้น ป.5 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระยะเวลาที่ผ่าน ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล จากการทดสอบการอ่านนักเรียนที่ได้ระดับดี ครูดำเนินการสอนซ่อมเสริม ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกแต่งประโยค ในส่วนของตัวชี้วัดตามที่ได้ทดสอบข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ดำเนินการทดสอบซ้ำ ๆ ในข้อสอบฉบับเดิม และได้นำข้อสอบที่ตัวชี้วัดเหมือนกันมาทดลองสอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ใช้ DLTV จัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ในยูทูป ใบงานสื่อ 60 พรรษา คุณครูให้ความร่วมมือ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ ครูผู้สอนชั้น ป.5 ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระยะเวลาที่ผ่านมาโดย ได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จากการทดสอบการอ่านนักเรียนที่ได้ระดับดี ดำเนินการสอนซ่อมเสริม ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกแต่งประโยค แก้ไข ทบทวนตัวชี้วัดตามที่ได้ทดสอบข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ดำเนินการทดสอบซ้ำ ๆ ในข้อสอบฉบับเดิม และได้นำข้อสอบที่ตัวชี้วัดเหมือนกันมาทดลองสอบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ใช้ DLTV จัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ในยูทูป ใบงานสื่อ 60 พรรษา ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้คำปรึกษา ครูผู้สอนพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
นายบุญยงค์ ประจำเมือง
06 ก.พ. 2563

ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ผู้เรียนอ่านได้ ร้อยละ 80 ผู้เรียนเขียนได้ ร้อยละ 80 การทดสอบระดับชาติมีการทบวนความรู้ ทำข้อสอบ ตรงตามโครงสร้างข้อสอบ ขอบคุณครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาผู้เรียน
นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
06 ก.พ. 2563

ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ผู้เรียนอ่านได้ ร้อยละ 80 ผู้เรียนเขียนได้ ร้อยละ 80 การวัดประเมินผลผู้เรียนตรงตามตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ขอบคุณครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาผู้เรียน
นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
06 ก.พ. 2563

16 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวรรณพร หอมจันทน์
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน จำนวน ๙ คน ดรื่องการอ่านและการเขียน โดยมีแบบทดสอบการอ่านและเขียนคำพื้นฐานที่จัดทำขึ้น จำนวน 10 คำ ปรากฏว่านักเรียนอ่านได้เป็นที่พอใจ ระดับดีมาก ๒ คน คือ ดญ.ธัญญากานต์ สียาและดญ.พิไลวรรณ จันทร์แซ ระดับพอใช้ ๖คน ระดับปรับปรุง ๑ คนคือ ดช.ณัฐชนนท์ สำรี จึงขอให้คุณครูประจำชั้นเร่งดำเนินการแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านโดยเร่งด่วน และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถอ่านได้ดีให้ดียิ่งๆขึ้น โดยการเพิ่มแบบฝึกการอ่านและเขียนเสริมเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเด็กด้วย ขอขอบคุณคุณครูที่ทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถทำให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียนได้เป็นที่น่าพอใจในครั้งนี้ด้วย

นางวรรณิศา ศรีเภา


ข้าพเจ้านางวรรณพร หอมจันทน์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่กรุณามาให้คำชี้แนะในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามกล่มเก่ง กลาง อ่อน ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ กลุ่มอ่อน 2คนคือดช.อะิชา อ่อนสาและดช.ณัฐชนนท์ สำรี ได้ทำการสอนซ่อมเป็นรายบุคคลโดยวิธีการแจกลูกผสมคำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พยัญชนะและสระเดี่ยวได้ครบทุกตัวและนำไปผสมคำและอ่านเขียนให้ได้ทุกวันในเวลา 14.30-16.00 น. ส่วนนักเรียนกลุ่มเรียนเก่งและระดับกลาง ได้ทำการให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมการอ่านและการฝึกอ่านและเขียนคำพื้นฐานวันละ 10-15คำทุกวัน และให้นำคำมาแต่งประโยค นักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้เป็นที่พอใจทุกคน
นางวรรณพร หอมจันทน์
29 ม.ค. 2563

16 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพัชราภรณ์ ลาภคุณ
ข้าพเจ้านางวรรณิศา ศรีเภา ได้ดำเนินการนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางสาวพัชรภรณ์ ลาภคุณ ครูประจำชั้น มีนักเรียนจำนวน 6 คน มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้บูรณาการและการเรียนรู้ active learning โดยนางสาวพัชรภรณ์ นั้น มีการใช้เทคนิค ผสมผสานระหว่าง การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฟัง การท่องจำ การเห็น การรับชม ตามลำดับโดยจะเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านทางการถ่ายทอดของนางสาวพัชรภรณ์เป็นหลัก ข้าพเจ้าได้แนะนำให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการพูดคุยแสดงความคิดเห็น และการลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการประสานงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน โดยให้นางสาวพัชรภรณ์คอยชี้แนะและให้คำแนะนำ ทำให้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากขึ้น นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถทำกิจกรรมได้ในระดับดี ขอชื่นชมคุณครูที่จัดบรรยากาศห้องเรียนสะอาด เอื้อต่อการเรียนการสอน นักเรียนมีความกระตือรือล้นในการการทำกิจกรรมดี ขอฝากให้คุณครูปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการทำงานอย่างเป็นระเบียบ เป็นระบบเป็นขั้นตอน มีความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ มีจิตอาสา มีน้ำใจและส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอด้วย

นางวรรณิศา ศรีเภา


ข้าพเจ้านางสาวพัชรภรณ์ ลาภคุณ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่กรุณามาให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและเรียนรู้ได้นานในทุกสาระ ซึ่งเริ่มจากการจัดกิจกรรมสาระคณิตศาสตร์ การท่องสูตรคูณbbl สามารถกระตุ้นความสนใจและผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมที่กำหนดได้ตามเป้าหมายเป็นที่พอใจยิ่งขึ้น ส่วนสาระภาษาไทยส่งเสริมให้นักเรียน ได้ฝึกค้นคว้าคำที่สะกดด้วยมาตราต่างๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของคำและการสะกดคำที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นางสาวพัชรภรณ์ ลาภคุณ
29 ม.ค. 2563

16 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาววิลาสินี อนันตวงศ์
ข้าพเจ้าดำเนินการนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนางสาววิลาสินี อนันตวงค์ มีนักเรียนจำนวน ๓คน มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ด้วย DLTV เนื่องจากครูไม่ครบทุกสาระ การเรียนการสอนนักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี สามารถทำกิจกรรมได้ในระดับพอใช้ ขอชื่นชมที่คุณครูพยายามจัดบรรยากาศห้องเรียนและจัดทำสื่อโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ชั้นนี้มีนักเรียนจำนวนน้อยการแข่งขันจึงมีค่อนข้างน้อย ทำให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือล้นในการการทำกิจกรรม จึงขอฝากให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่กระตุ้นความสนใจความกล้าแสดงออกของนักเรียนให้มากขึ้น และปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการทำงาน รักความสะอาด ทำงานเป็นระเบียบ มีจิตอาสา มีน้ำใจและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จและให้ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอด้วย

นางวรรณิศา ศรีเภา


ข้าพเจ้านางสาววิลาสินี อนันตวงศ์ ครูประจำชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่กรุณามาให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ในการจัดกิจการเรียนการสอนและได้ทำการจัดป้ายนิเทศ ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนในของผู้เรียนและเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนสามารถค้นคว้าได้มากยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศห้องเรียนและจัดทำสื่อ เช่น สื่อประกอบการการสอนวันคริสมาส คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันเป็นต้น ส่วนการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้พานักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาพาทำดีในโรงเรียน ทำความสะอาดเขตสีที่รับผิดชอบ การช่วยเหลืองานโรงเรียน ลูกเสือจราจร การพัฒนาที่สาธารณะ เช่น วัด เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นที่พอใจ
นางสาววิลาสินี อนันตวงศ์
29 ม.ค. 2563

10 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฟองใต้
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกร กองลาแซ
ครูผู้สอนชั้น ป.2 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระยะเวลาที่ผ่าน ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล จากการทดสอบการอ่านนักเรียนที่ได้ระดับพอใช้ ปรับปรุง ครูดำนินการสอนซ่อมเสริม ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกแต่งประโยค ใช้กิจกรรมให้พี่ ป.3 ช่วยสอนน้อง ป. 2 ในส่วนของตัวชี้วัดตามที่ได้ทดสอบข้อสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ดำเนินการทดสอบซ้ำ ๆ ในข้อสอบฉบับเดิม และได้นำข้อสอบที่ตัวชี้วัดเหมือนกันมาทดลองสอบ คุณครูให้ความร่วมมือ พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้

นางสาววราภรณ์ คำแท่ง


ผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศติดตาม ข้าพเจ้าการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน 1.ทบทวนข้อสอบ RT ของปีที่ผ่านมา 2.นักเรียนฝึกแต่งประโยค 3. เพิ่มแบบฝึกทักษะภาษาไทย 4. ทดสอบการอ่านออกเสียง ให้พี่ ป. 3 ช่วยสอนการอ่าน 5. เขียนคำพื้นฐาน เขียนตามคำบอก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติกร กองลาแซ ครูธุรการ
23 ธ.ค. 2562

การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียน 1.ทบทวนข้อสอบแนวทาง RT 2.นักเรียนฝึกแต่งประโยค 3. เพิ่มแบบฝึกทักษะภาษาไทย 4. ทดสอบการอ่านออกเสียง ให้พี่ ป. 3 ช่วยสอนการอ่าน 5. เขียนคำพื้นฐาน เขียนตามคำบอก ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ผู้เรียนอ่านได้ ร้อยละ 100 ผู้เรียนเขียนได้ ร้อยละ 100 การทดสอบระดับชาติมีการทบวนความรู้ ทำข้อสอบ ตรงตามโครงสร้างข้อสอบ ขอบคุณครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาผู้เรียน
นางสาววราภรณ์ คำแท่ง
06 ก.พ. 2563

06 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางไฉไล เมืองพระฝาง
ข้าพเจ้านายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นิเทศการสอนของนางไฉไล เมืองพระฝาง ซึ่งกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลาจากนาฬิกา นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่าเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด เนื่องจากอากาศหนาวจึงใช้ห้องเรียนธรรมชาติเพื่อให้เด็กได้มีความอบอุ่นจากแสงแดด ขอขอบคุณครูไฉไล เมืองพระฝางที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสาย ป.2


ข้าพเจ้านางไฉไล เมืองพระฝาง ได้รับการนิเทศการเรียนการสอนจากนายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านเวลาจากนาฬิกา นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่าเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด ขอคุณที่ให้คำแนะนำในด้านต่างๆมา ณ ที่นี้
นางไฉไล เมืองพระฝาง
20 ม.ค. 2563

นักเรียนสามารถอ่านเวลาจากนาฬิกาได้ถูกต้อง ประมาณร้อยละ 85 ได้มีการสอนซ่อมเสริมและทำแบบฝึกให้มากขึ้น
นางไฉไล เมืองพระฝาง
03 ก.พ. 2563

06 ธ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์
ข้าพเจ้านายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นิเทศการสอนของนางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ซึ่งกำลังสอนวิชาภาษาไทย เรื่องคำตรงข้ามกัน นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่าเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด มีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ขอขอบคุณครูสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสาย ป.2


ข้าเพจ้า ได้จัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องคำตรงข้าม โดยใช้สื่อเกมจับคู่หัวใจคำตรงข้าม ซึ่งในการจัดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจ และ มีความสนุกสนานในการเล่นเกมจับคู่หัวใจคำตรงข้าม สามารถตอบคำถามได้อย่างเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด ขอขอบคุณครูสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้มานิเทศการสอนและให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นางสาวสมรักษ์ วงศรีรักษ์
19 ม.ค. 2563

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ รองฝ่ายวิชาการโรงเรียน ได้เยี่ยมการเรียนการสอนของ คุณครูนางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ ปรากฏว่า การสอนในวิชาการภาษาไทย เวลานั้นเป็นช่วง คุณครูให้นักเรียนเขียนตามคำบอก นักเรียนส่วนใหญ่เขียนตามคำบอกได้ แต่บางส่วนก็ยังเขียนไม่ได้ ควรให้นักเรียน ฝึกการอ่าน และการเขียนให้เพิ่มมากขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
31 ม.ค. 2563

29 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : ว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่
ประเด็นการนิเทศ ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 วันนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่ เป็นครูประจำชั้น ได้รับรายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ด้านการอ่านออกเสียง (นร. 13 คน) ปรับปรุง 0 คน, พอใช้ 0 คน, ดี 0 คน, ดีมาก 13 คน ด้านการเขียนคำ ปรับปรุง 0 คน, พอใช้ 2 คน, ดี 6 คน, ดีมาก 5 คน ข้าพเจ้าจึงได้แนะนำให้เพิ่มเติมการฝึกเขียนของนักเรียนระดับพอใช้ให้มีความเข้มข้นกว่าเดิม

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


รับทราบ จะดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างเข้มข้นต่อไป
ว่าที่ ร้อยตรีอนุพงศ์ ภูมิใหญ่
28 ม.ค. 2563

29 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนวรัตน์ เสิกภูเขียว
ประเด็น ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 วันนี้ ข้าพเจ้าว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนางสาวนวรัตน์ เสิกภูเขียว ทำหน้าที่ครูประจำชั้นได้รับรายงานผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่่ 3 ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ ด้านการอ่านออกเสียง (นร. 18 คน) ปรับปรุง 1 คน, พอใช้ 0 คน, ดี 1 คน, ดีมาก 16 คน ด้านการเขียนคำ ปรับปรุง 3 คน, พอใช้ 3 คน, ดี 3 คน, ดีมาก 9 คน ข้าพเจ้าจึงได้ร่วมปรึกษา และแนะนำให้ใช้เทคนิควิธีการสอนและสื่อที่เหมาะสมพัฒนานักเรียนระดับปรับปรุงและพอใช้ต่อไป

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


ทราบ ดำเนินการดังนี้ 1.นำนักเรียนที่ผลการประเมินระดับปรับปรุงและพอใช้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน คำยาก คำที่ใช้ รร, ควบกล้ำ, ตัวการันต์ 2.ทดสอบการอ่าน เขียน ซ้ำๆ 3.บันทึกผลเพื่อเปรียบเทียบ 4.รายงานผู้บริหารและพัฒนาต่อไป
นางสาวนวรัตน์ เสิกภูเขียว
28 ม.ค. 2563

29 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุญนาค เสิกภูเขียว
ประเด็น ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 วันนี้ข้าพเจ้า ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนางบุญนาค เสิกภูเขียว ทำหน้าที่ครูประจำชั้น เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับรายงานจากครูประจำชั้นเกี่ยวกับผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 3 มีผลตามระดับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ ด้านการอ่าน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 12 คน ปรับปรุง 2 คน, พอใช้ 0 คน, ดี 1 คน, ดีมาก 9 คน ด้านการเขียน ปรับปรุง 1 คน, พอใช้ 1 คน, ดีมาก 10 คน ข้าพเจ้าจึงได้ปรึกษาหารือและแนะนำให้คุณครูผู้สอนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีผลการอ่านการเขียนที่ได้ระดับ ปรับปรุง และระดับพอใช้เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนให้ดีขึ้น ขอขอบคุณครูผู้สอน ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


ทราบ ดำเนินการพัฒนานักเรียน ดังนี้ 1.นักเรียนที่มีผลการประเมินพอใช้ 1 คน คือ เด็กชายธีระศักดิ์ มีเทพ 2.นักเรียนที่มีผลการประเมินปรับปรุง 3 คน คือ เด็กสมาธิสั้น เรียนรู้ช้า เด็กชายพชร ใคร่ภูเขียว, เด็กชายภริทัต ภักดีเจริญ, เด็กชายกันตวิทย์ ม่วงไม้ โดยฝึกระบายสี ปั้นดินน้ำมัน วาดรูปฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกเขียนสระเดี่ยว ฝึกเขียน ก-ฮ ฝึกออกเสียงอ่านตามยูทูป ซ่อมเสริมเด็กที่มีผลการประเมินดี ให้ดียิ่งขึ้นโดย ฝึกเขียนคำคล้องจอง ฝึกท่อง เขียนบทอาขยาน ฝึกอ่านคำยาก สะกดไม่ตรงตามมาตราจากบัตรคำ ยูทูป หนังสือนอกเวลา
นางบุญนาค เสิกภูเขียว
28 ม.ค. 2563

29 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลน้ำหนาว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมุจลินท์ สุวรรณสาร
ประเด็น การจัดกิจกรรมการเเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตรวจเยี่ยมชั้นเรีน ด้าน 1.ปัจจัยพื้นฐานห้องเรียน 2.เอกสารประจำชั้นเรียน 3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 ด้านการอ่านออกเสียง ดี 6 คน, ดีมาก 12 คน ด้านการอ่านรู้เรื่อง ปรับปรุง 1 คน, พอใช้ 1 คน, ดี 14 คน, ดีมาก 2 คน ด้านการเขียนเรื่อง พอใช้ 1 คน, ดี 7 คน, ดีมาก 10 คน

ว่าที่ ร้อยตรีวิรัญ ภาโส


จัดทำ จัดเตรียมห้องเรียน เอกสารประจำชั้นเรียนให้ครบถ้วน นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
นางมุจลินท์ สุวรรณสาร
28 ม.ค. 2563

28 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ข้าพเจ้านายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นิเทศการสอนของนางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ซึ่งกำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my clothes ค่ะ นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่าเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด ขอขอบคุณครูมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสาย ป.2


ข้าพเจ้านางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์ ได้นิเทศการสอนจากนายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my clothes นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่าเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด ขอขอบคุณที่มานิเทศแนะนำ มา ณ ที่นี้
นางมิ่งลักษณ์ พูลสวัสดิ์
20 ม.ค. 2563

27 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางชลธิชา ชัยวิชิต
ข้าพเจ้านายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นิเทศการสอนของนางชลธิชา ชันวิชิต ซึ่งกำลังสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำ นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่าเข้าใจ ทำงานได้ตามแบบฝึกหัดที่กำหนด ขอขอบคุณครูชลธิชา ชัยวิชิต ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

นายสุทธิศักดิ์ พวงคำ หัวหน้าสาย ป.2


ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำ โดยมีการตั้งคำถามปริศนาคำทายให้นักเรียนตอบ มีการทบทวนบทเเรียน มีการแข่งขันกันหาคำควบกล้ำ นักเรียนมีความสนใจ มีสมาธิในการเรียน สามารถตอบคำถามได้อย่างเข้าใจ และสามารถทำแบบฝึกเรื่องคำควบกล้ำได้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณครูสุทธิศักดิ์ พวงคำ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นางชลธิชา ชัยวิชิต
19 ม.ค. 2563

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ รองฝ่ายวิชาการโรงเรียน ได้เยี่ยมการเรียนการสอนของ างชลธิชา ชัยวิชิต ในคาบนี้ เป็นการสอนในวิชาการคณิตศาสตร์ เป็นเวลาที่นักเรียน กำลังทำแบบฝึกหัด นักเรียนสามารถทำแบบฝึกได้ การคูณ และการบวก และการ ลบ แต่ก็ยังไม่นักเรียนที่ทำได้(ยังช้าอยู่ ) อาจจะใช้วิธีการสอนในเรื่องนั้นช้ำๆๆเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น และควรเน้นการท่องสูตรคูณ
นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
31 ม.ค. 2563

22 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิไลรัตน์ อินตาคำ
ข้าพเจ้าได้มานิเทศนักเรียนชั้นป.3 และฝากข้อเสนอแนะได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล นักเรียนชั้นป.3ได้ทำใบ งานทำกิจกรรมตามDLTV โดยครูผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนทุกครั้ง สำหรับบนักเรียนที่เรียนช้า ครูได้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

นางกาญจนา แก้วพิลา


ข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อเทคโนโลยีและได้จัดกิจกรรมตามDLTV
นางวิไลรัตน์ อินตาคำ
15 ธ.ค. 2562

21 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอังคณา พวงคำ
ข้าพเจ้าได้มานิเทศนักเรียนชั้นอ.1-3และได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ -นักเรียนทุกคนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีเช่น ดูวีดิทัศน์ทำใบงานตาม DLTV -ควรเน้นนักเรียนรายบุคคลและจากการนิเทศครั้งนี้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีชั้น

นางกาญจนา แก้วพิลา


-นักเรียนได้เรียนรู้จากTV CVD แผ่นCD เพื่อเพิ่มทักษะ -นักเรียนกล้าแสดงออกมากเพราะเน้นกิจกรรมเป็นรายยบุคคล
นางอังคณา พวงคำ
15 ธ.ค. 2562

21 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสิทธิณี วัฒนะจิตพงศ์
ข้าพเจ้าได้นิเทศใช้ป.1และได้ฝากข้อเสนอแนะดังนี้ การจัดการเรียนการสอนครูได้จัดเตรียมสื่อใบงานไว้ล่วงหน้านักเรียนทุกคนได้ทำกิจกรรม ตามDLTVมีนักเรียนบางคนทำกิจกรรมช้า ทำใบงานไม่ได้ครูได้อธิบายและสรุปให้นักเรียนได้เข้าในและทำงานจนสำเร็จ

นางกาญจนา แก้วพิลา


ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ -โดยเรียนตามDLTV อธิบายตามใบกิจกรรมของDLTV
นางสิทธิณี วัฒนะจิตพงศ์
15 ธ.ค. 2562

21 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิไลรัตน์ อินตาคำ
ข้าพเจ้าได้มานิเทศนักเรียนชั้น ป.2และขอเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนตามDLTVครูได้จัดเตรียมสื่อ ใบงานไว้ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนักเรียนทำใบงานทุกกิจกรรมนักเรียนบ้างคนทำไม่ทันครูได้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน

นางกาญจนา แก้วพิลา


ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนDLTV มีใบงานและสื่อการสอน
นางวิไลรัตน์ อินตาคำ
15 ธ.ค. 2562

21 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกาญจนา แก้วพิลา
ข้าพเจ้าได้มานิเทศในชั้น ป.6แลได้ฝากข้อเสนอแนะดังนี้ -การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล นักเรียนควรได้ทำใบงาน ให้ครบทุกกิจกรรมทุกคน

นางวิไลรัตน์ อินตาคำ


ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ -นักเรียนทุกคนทำใบงานแล้วเสร็จทุกกิจกรรมทุกคน
นางกาญจนา แก้วพิลา
15 ธ.ค. 2562

21 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายกิตติธัช ขันทอง
ข้าพเจ้าได้มานิเทศชั้น ป.5 ติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้สือเทคโนโลยีทางไกลได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะทำใบงานและทำงานจนเสร็จเรียบร้อยมีนักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจครูควรชี้แนะเป็นรายบุคคล ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้

นางวิไลรัตน์ อินตาคำ


ข้าพเจ้าได้จัดทำใบงานและอธิบายโดยละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามได้
นายกิตติธัช ขันทอง
03 ก.พ. 2563

20 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอังคณา พวงคำ
วันนี้มานิเทศชั้น อ.1-3 ขอเสนอแนะดังนี้ -ชั้นอ.3เนื่องจากเป็นภาคเรียนที่ 2 แล้วควรเตรียมพักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นป.1ให้มีความพร้อมในทุกด้าน -การให้ใบงานนักเรียนไปทำที่บ้านไม่ควรให้มาจนเกินไป

นายวิวัฒน์ เพ็ชรประดับ


ข้าพเจ้ารับทราบและได้ปฏิบัติตามดังนี้ -ได้ฝึกนักเรียนชั้น อ.3 ทำใบงานและเน้นเป็นรายบุคคล -ลดการให้ใบงานกลับไปทำที่บ้านเน้นทำที่โรงเรียน
นางอังคณา พวงคำ
15 ธ.ค. 2562

20 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสิทธิณี วัฒนะจิตพงศ์
วันนี้มานิเทศชั้น ป.1ขอเสนอแนะดังนี้ -จากการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 นักเรียนยังอ่านเขียนไม่ได้เหมือนเรียนลืมคุณครูควรหาวิธีการที่ให้นักเรียนพัฒนาแล้วไม่ลืม -เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นายวิวัฒน์ เพ็ชรประดับ


ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะไว่ดังนี้ -ได้เน้นเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนมากยิ่งขึ้น ทวนทำซ้ำเพื่อเน้นให้นักเรียนจำ
นางสิทธิณี วัฒนะจิตพงศ์
15 ธ.ค. 2562

20 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิไลรัตน์ อินตาคำ
วันนี้ได้มานิเทศชั้นป.2ขอเสนอแนะดังนี้ -จากการประเมินการอ่านการเขึียนยังมีนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนการประเมินการสอนตามตัวชี้วัดจากเขตพื้นที่ยังมีปัญหาผลตัวชี้วัดจากการประเมินขอให้คุณครูได้ทำการสอนเสริม -เน้นที่การเก็บผลงานของนักเรียนดูการพัฒนาการของนักเรียนให้เก็บผลงาน ใบงานของนักเรียน

นายวิวัฒน์ เพ็ชรประดับ


-ได้สอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหา -เน้นให้ทำใบงานเพื่อสังเกตการทำงานของนักเรียน
นางวิไลรัตน์ อินตาคำ
15 ธ.ค. 2562

20 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าอิบุญ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางกาญจนา แก้วพิลา
วันนี้ได้มานิเทศชั้น ป.6ขอเสนอแนะดังนี้ -เร่งรัดนักเรียนที่สอนซ่อมที่มีผลของการเรียนที่ต่ำตัวชี้วัดและสอนซ้ำให้นักเรียนเรียนรู้ -ใช้ข้อทดสอบPre o-net ในปีที่ผ่านมาทดสอบเพื่อจะได้ทราบผลการสอนเสริม

นายวิวัฒน์ เพ็ชรประดับ


ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ -ได้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านที่เรียนไม่ทันแล้วค่ะ -ได้นำข้อทดสอบมาทดสอบกับนักเรียนแล้วค่ะ
นางกาญจนา แก้วพิลา
15 ธ.ค. 2562

18 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางบุษบา แก้วพิลา
วันนี้ช้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ ได้ไปนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนางบุษบา แก้วพิลา ซึ่งวันนี้เป็นการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่านางบุษบา แก้วพิลา ได้นำเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร้องเพลง ABC ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนได้ดี นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข แสดงความคิดเห็นและพูดจาโต้ตอบครูได้ดี ขอชื่นชมมาในที่นี้ การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทำได้ค่อนข้างดีสะอาด มีบรรยากาศเป็นกันเอง ข้อเสนอแนะควรเพิ่มมุมประสบการณ์ บอร์ดรูปภาพ คำศัพทฺ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความจำและเพิ่มสมรรถภาพด้านการเขียนจะดีมากยิ่งขี้น

นางเตือนใจ กินูญ


18 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรสสุคนธ์ วงษ์ชะอุ่ม
วันนี้ข้าพเจ้าและนางเปรมศิริ ปานลักษณ์ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการใช้สื่อการสอน DLTV และความก้าวหน้าของการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่กำลังเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV และครูผู้สอนให้ความเอาใจใส่ในการสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ยังอ่านได้ช้า และได้พัฒนา สอนเสริม และรายงานผลการอ่านของนักเรียนให้ทราบเป็นระยะๆมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เด็กชายสุรศักดิ์ ขันยศ และเด็กชายนัทกรินทร์ ซึ่งครูได้พยายามเสริมการอ่านแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ทบทวนซ้ำ ๆ ได้ให้คำแนะนำ ในการเสริมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านเพิ่มเติม นอกจากนั้นมีนักเรียนที่ช้าเรื่องการเขียนคำ คือ เด็กชายสนธิ ครูเสริมทักษะด้วยการตั้งคำถาม การชี้นำ กระตุ้นเพื่อการฝึกทักษะ จึงได้แนะนำวิธีการใช้บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา ได้แก่ ขั้นที่ 1 ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวันเพื่อความต่อเนื่อง โดยใช้หนังสือเรียน นิทาน คำ ฯลฯ ขั้นที่ 2 ฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียนโดยใช้อักษรไทย คำ ปรโยค นิทาน ขั้นที่ 3 ฝึกคัดลายมือเพื่อช่วยให้จำรูปคำต่าง ๆ ได้มากขึ้น ขั้นที่ 4 การวาดรูปประกอบคำ ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ และสนุก จำแนกคำ ผสมคำ ขั้นที่ 5 การนำคำมาแต่งเป็นประโยค ขั้นที่ 6 การเขียนคำตามภาพวาดอย่างอิสระ

นางสาวชุติมา ลาคำ


วันนี้ข้าพเจ้ารสสุคนธ์ วงษ์ชะอุ่ม ได้รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมของการใช้สื่อการสอน DLTV และความก้าวหน้าของการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้าพเจ้าได้สอนซ่อมและเสริมเป็นรายบุคคล ในเวลา 12.00น. และเวลา 15.00น. ถึง 16.30น.ให้ให้แก่นักเรียนที่ยังอ่านได้ช้า และได้พัฒนา สอนเสริม และได้รายงานผลการอ่านของนักเรียนให้ครูวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทราบเป็นระยะๆมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เด็กชายสุรศักดิ์ ขันยศ และเด็กชายนัทกรินทร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้พยายามเสริมการอ่านแบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ทบทวนซ้ำ ๆ ได้ให้คำแนะนำ แก่ผู้ปกครองในการเสริมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านเพิ่มเติมขณะอยู่ที่บ้าน นอกจากนั้นมีนักเรียนที่ช้าเรื่องการเขียนคำ คือ เด็กชายสนธิ ครูเสริมทักษะด้วยการตั้งคำถาม การชี้นำ กระตุ้นเพื่อการฝึกทักษะ ข้าพเจ้าจึงได้นำวิธีการใช้บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา ได้แก่ ขั้นที่ 1 ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวันเพื่อความต่อเนื่อง โดยใช้หนังสือเรียน นิทาน คำ ฯลฯ ขั้นที่ 2 ฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียนโดยใช้อักษรไทย คำ ประโยค นิทาน ขั้นที่ 3 ฝึกคัดลายมือเพื่อช่วยให้จำรูปคำต่าง ๆ ได้มากขึ้น ขั้นที่ 4 การวาดรูปประกอบคำ ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ และสนุก จำแนกคำ ผสมคำ ขั้นที่ 5 การนำคำมาแต่งเป็นประโยค ขั้นที่ 6 การเขียนคำตามภาพวาดอย่างอิสระ
นางรสสุคนธ์ วงษ์ชะอุ่ม
24 พ.ย. 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการอ่านการเขียนได้ดีมาก ส่วน เด็กชายสุรศักดิ์ ขันยศ พัฒนาอ่านและการเขียนได้ดีขึ้น เด็กชายนัทกรินทร์ สงมา เพิ่งย้ายมาเดือนตุลาคมปลายเทอมที่ 1 ตอนย้ายมา จำ ก-ฮ และจำสระไม่ได้เลย แต่ถึงตอนนี้จากผลการพยายามของครูและผู้ปกครองเด็กชายนัทกรินทร์ สงมา มีการพัฒนาการการอ่านได้ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ เด็กชายสนธิ หมอยาเก่า มีพัฒนาการอ่านและการเขียนได้ดีขึ้น
นางรสสุคนธ์ วงษ์ชะอุ่ม
24 พ.ย. 2562

ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความเอาใส่และมุ่งมั่นพยายามพัฒนาการอ่านของนักเรียน และขอให้มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการที่สูงยิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณมาก และขอให้ท่านกรุณารายงานความก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป
ชุติมา ลาคำ
26 พ.ย. 2562

18 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนภาพรรณ ไพรทอง
วันนี้ข้าพเจ้าและนางเปรมศิริ ปานลักษณ์ ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการใช้สื่อการสอน DLTV และความก้าวหน้าของการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่กำลังเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV และครูผู้สอนให้ความเอาใจใส่ในการสอน และการสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ยังอ่านได้ช้า และได้พัฒนา สอนเสริม และรายงานผลการอ่านของนักเรียนให้ทราบเป็นระยะๆมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เด็กชายสิทธิพงษ์ ตันตุลา ซึ่งพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ช้าและความจำสั้น ไม่สามารถทบทวนการอ่านเดิมๆได้ ซึ่งครูได้พยายามฝึกการอ่าน การจำสระ การผสมคำ ทบทวนซ้ำ ๆ จึงแนะนำให้ศึกษาวิธีพัฒนานักเรียนรูปแบบ BBL กระตุ้นสมอง และศึกษาวิธีการพัฒนาที่มีภาวะการเรียนรู้ช้า นอกจากนั้น ยังคงมีนักเรียนที่อ่านได้แต่ช้า ได้มีการเสริมทักษะการอ่านเพิ่มเติม จึงได้แนะนำวิธีการใช้บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา ได้แก่ ขั้นที่ 1 ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวันเพื่อความต่อเนื่อง โดยใช้หนังสือเรียน นิทาน คำ ฯลฯ ขั้นที่ 2 ฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียนโดยใช้อักษรไทย คำ ปรโยค นิทาน ขั้นที่ 3 ฝึกคัดลายมือเพื่อช่วยให้จำรูปคำต่าง ๆ ได้มากขึ้น ขั้นที่ 4 การวาดรูปประกอบคำ ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ และสนุก จำแนกคำ ผสมคำ ขั้นที่ 5 การนำคำมาแต่งเป็นประโยค ขั้นที่ 6 การเขียนคำตามภาพวาดอย่างอิสระ

นางสาวชุติมา ลาคำ


ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศความพร้อมของการใช้สื่อDLTVและได้รับคำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ช้าและความจำสั้นโดยใช้กระบวนการเรียนด้วยBBl กระตุ้นสมองและการสมองและการใช้บันได 6 ขั้นซึ่งข้าพเจ้าจะนำปฏิบัติตามคำแนะนำ
นางสาวนภาพรรณ ไพรทอง
09 ธ.ค. 2562

18 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเปรมศิริ ปานลักษณ์
วันนี้ข้าพเจ้า ได้เยี่ยมชั้นเรียน ความพร้อมของการใช้สื่อการสอน DLTV และความก้าวหน้าของการอ่านการเขียน และการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่กำลังเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV และครูผู้สอนให้ความเอาใจใส่ในการสอน และได้ศึกษาวิเคราะห์ test blueprint การทดสอบ NT ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของวิธีการตอบคำถามตามโครงสร้างข้อสอบ ซึ่งได้แนะนำให้สอนด้วยการกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม การแก้โจทย์ต่าง ๆ และเน้นการฝึกการอ่าน การตีความ การเขียนเรื่อง เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์คำถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้คุณครูมีสื่อ ตัวอย่างข้อสอบ หรือโจทย์ที่สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนด มาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง นอกจากนั้นให้มีการนำโครงสร้างข้อสอบมาวิเคราะห์ร่วมกันกับชั้น ป.1 และ ป.2 เพื่อช่วยกันเสริมทักษะพื้นฐานให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขอให้ช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการร่วมมือกันยกระดับคุณภาพผู้เรียนต่อไป

นางสาวชุติมา ลาคำ


ข้าพเจ้านางเปรมศิริ ปานลักษณ์ ได้รับการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ได้รับคำแนะนำให้สอนด้วยการกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม การแก้ปัญหาตามสถานการณ การแก้โจทย์ปัญหาและการฝึกอ่านจับใจความสำคัญ การตีความ การเขียนเรื่อง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหาและมีทักษะการเขียนเรื่องได้คล่อง และได้นำตัวอย่างแบบทดสอบ มาให้นักเรียนฝึกปฎิบัติและนำโครงสร้างข้อสอบมาวิเคราะห์ ร่วมกับชั้น ป.1, ป.2 เพื่อเสริมทักษะพื้นฐานให้กับผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
นางเปรมศิริ ปานลักษณ์
20 พ.ย. 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตั้งคำถาม ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การอ่านจับใจความสำคัญ การเขียนเรืองตามจินตนาการและการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
นางเปรมศิริ ปานลักษณ์
06 ก.พ. 2563

15 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางละเมียด ไหวดี
วันนี้ข้าพเจ้า นางสำรวล คำยิ่ง ครูวิชาการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดและเน้นเรื่องการอ่าน การเขียนของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย มีการสอนซ้ำย้ำทวนให้แก่นักเรียนกลุ่มกำลังพัฒนา นักเรียนให้ความสนใจ และกระตืนรือร้นเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ คุณครูผู้สอนที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาในด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

นางสำรวล คำยิ่ง


วันนี้ นางสำรวล คำยิ่ง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้มาเยี่ยมนิเทศการสอนของข้าพเจ้านางละเมียด ไหวดี ได้ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าจะนำคำชี้แนะไปปรับใช้ในการเรียนการสอน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้คำชี้แนะในครั้งนี้ นางละเมียด ไหวดี ครูโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
นางละเมียด ไหวดี
20 ม.ค. 2563

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และการเรียนดีขึ้น
นางละเมียด ไหวดี
20 ม.ค. 2563

15 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสำรวล คำยิ่ง
วันนี้ข้าพเจ้า นายณัฐ เลื่อนยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้มานิเทศและติดตามการเรียน การสอนสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้สุ่มการวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัดที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ผ่าน ได้แก่ ท 4.1 ป.3/1 และ ท 4.1 ป.3/2 ได้ให้ครูได้พัฒนาในจุดที่นักเรียนไม่ได้ เพื่อเติมเต็มให้เด็กเข้าใจในตัวชี้วัดนั้นๆอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นายณัฐ เลื่อนยศ


14 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสงกรานต์ นารี
วันที่ 14 พฤศจิกายน ข้าพเจ้านายธรรมรัฐ นุชเนื่อง ได้ นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด การอ่าน การเขียน ในระดับชั้น ป 3 พบว่า นางธีรารัตน์ พวงคำ ได้ดำเนินการโดยการใช้แบบฝึก ไดเเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข นักเรียนที่มีผลการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุงโดยใช้ผลการสอบของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 มานิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด ของโรงเรียนบ้านวังร่อง (นโยบาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ) โดยนำเครื่องวัดและประเมินผล มาสุ่มประเมินคุณผู้เรียนด้านการอ่านออกเสียง ชั้น ป.3 พบว่า นักเรียนชั้น ป.3 มีนักเรียนทั้งหมดและได้รับการประเมิน 17 คน ผลการประเมิน ระดับดีมาก 11 คน ดี 3 คน และพอใช้ 3 คน แต่นักเรียนจำนวนหนึ่งยังจำสระประสม เช่น สระเอือ สระเอีย และคำนำไม่แม่นส่งผลให้การอ่านไม่คล่อง ให้ดำเนินการตาม สพป. เพชรบูรณ์เขต 2 และครูเสนอแนวทางยกระดับ ดังนี้ 1) นำแบบฝึก และคำที่ประสมสระดังกล่าวมาให้นักเรียนฝึกอ่าน เขียนบ่อยๆ 2) ฝึกซ้ำ ย้ำ ทวนและพยายามหาเทคนิค วิธีการพัฒนาการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมและหลากหลาย ต่อไป

นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


12 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1/2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางลำยง แพงขะ
วันนี้ข้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ ได้ไปนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โดยนางลำยง แพงขะ เป็นครูประจำชั้น พบว่า การดำเนินการเรียนการสอนภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูประจำชั้น จัดกิจกรรมได้ดี แต่มีนักเรียน 2 - 3 คนไม่สนใจกิจกรรมที่ครูสอนเท่าที่ควร ทราบว่าเป็นนักเรียนที่ไม่มีสมาธิ ไม่นิ่ง ครูประจำชั้นก็ได้มีวิธีการแจกใบงานและเรียกเด็กที่ไม่ปฏิบัติกิจกรรมมาฝึกและสอนเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ดีขอชื่นชมมา ณ ที่นี้ค่ะ

นางเตือนใจ กินูญ


ข้าพเจ้า การดำเนินการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนเป็น2 กลุ่มคือกลุ่มที่สามารถเรียนตามปกติได้กับกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สนใจกิจกรรมที่ครูสอน เป็นนักเรียนที่ไม่มีสมาธิ ไม่นิ่ง การสอนกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ บางครั้งใช้วิธีการแจกใบงานและเรียกเด็กที่ไม่ปฏิบัติกิจกรรมมาฝึกและสอนเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ดีระดับหนึ่ง
นางลำยง แพงขะ
13 พ.ย. 2562

นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น
นางลำยง แพงขะ
13 พ.ย. 2562

12 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาววรลักษณ์ แก้วแบน
ข้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ของนางสาววรลักษณ์ แก้วแบน ซึ่งเป็นครูประจำวิชา ในชั่วโมงการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะ พบว่า ครูดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี นักเรียนให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมดีมากแต่ยังมีนักเรียนบางคนใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์มากเกินไปได้แก่การเหลาดินสอสีจนทำให้ปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จในชั่วโมงซึ่งครูก็ได้ให้นักเรียนนำไปทำต่อเป็นการบ้านที่บ้าน ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำว่าควรให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเหลาดินสอสีให้เรียบร้อยจากที่บ้านหรือในยามว่างก่อนการทำกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้เสร็จตามกำหนดเวลา

นางเตือนใจ กินูญ


จากการนิเทศของหัวหน้าสายชั้นข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำผู้เรียนให้มีการเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาจากที่บ้านให้เรียบร้อย ปรากฏว่านักเรียนปฏิบัติตามและทำงานเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา ขอขอบคุณนางเตือนใจ กินูญ หัวหน้าสายชั้นที่ได้ให้คำแนะนำมาในโอกาสนี้ค่ะ
นางสาววรลักษณ์ แก้วแบน
18 พ.ย. 2562

12 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1/1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมคิด วัฒนศัพท์
วันนี้ข้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ ได้ไปนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนของนางสมคิด วัฒนศัพท์ ครูประจำวิชาการงาน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ปรากฎว่าครูผู้สอนปฏิบัติกิจกรรมได้ดี นักเรียนสนใจการเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

นางเตือนใจ กินูญ


ข้าพเจ้านางสมคิด วัฒนศัพท์ ได้รับการนิเทศจากหัวหน้าสายชั้นป.1 นางเตือนใจ กินูญในชั้นป.1/1 สาระวิชาการงานนักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาและกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนทำงานเสร็จทันเวลา
นางสมคิด วัฒนศัพท์
14 พ.ย. 2562

ข้าพเจ้าได้ตรวจผลงานนักเรียนทุกคนมีความเข้าใจในเนื้อหาและทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จทันเวลาเรียบร้อยทุกคน
นางสมคิด วัฒนศัพท์ 12 พ.ย.62
14 พ.ย. 2562

12 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางอารี วิเชียรศรี
วันนี้ข้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ ภายใต้การนำของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า นางสาวเตือนใจ รักษาบุญ ได้ไปนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนของนางอารี วิเชียรศรี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ 4 ในวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูดำเนินกิจกรรมได้ดี มีการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนก่อนเรียนด้วยการร้องเพลงเคาะจังหวะให้นักเรียนผ่อนคลายและสนุกสนาน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ดี แต่มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมร้องเต้นประกอบเพลงเนื่องจากนักเรียนมีจำนวนมากถึง 45 คน ในห้องเรียนจึงคับแคบไปบ้างเวลานักเรียนสนุกสนานจึงชนโต๊ะ เก้าอี้บางคนชนกันเองยื่นแขนขาไม่สะดวกนักเรียนจึงแสดงออกได้ไม่เต็มที่ คาดว่าปีการศึกษาต่อไปน่าจะมีการจัดนักเรียนในห้องให้มีความเหมาะสมให้พอดีกับพื้นที่ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นการแก้ปัญหา

นางเตือนใจ กินูญ


ข้าพเจ้านางอารี วิเชียรศรี ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนางเตือนใจ กินูญ หัวหน้าสายขั้น ในการทำกิจกรรม ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนออกมาทำกิจกรรมภายนอกห้องโดยใช้บริเวณสนามหญ้าหน้าชั้นเรียนเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมซึ่งกว้างขวางทำให้ผู้เรียนมีความสุขและผ่อนคลายหมดปัญหาการชนโต๊ะ เก้าอี้ และไม่มีปัญหาการจัดกิจกรรมค่ะ
นางอารี วิเชียรศรี
18 พ.ย. 2562

12 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเนตรทราย กันเกียว
วันนี้ข้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ ภายใต้การนำของนางสาวเตือนใจ รักษาบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้ไปนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในรายวิชาภาษาไทย ของนางเนตรทราย กันเกียว ผลปรากฏว่า ครุผู้สอนจัดระเบียบวินัยในห้องเรียนได้ดี นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน มีนักเรียนจำนวน 1 - 2 คนที่ยังอ่านได้ช้าไม่ทันเพื่อน โดยครูผู้สอนได้ใช้แบบฝึกอ่านเป็นรายบุคคลซ่อมเสริมทั้งที่บ้านและโรงเรียน ข้าพเจ้าได้แนะนำให้นางเนตรทราย กันเกียว จัดทำแบบพัฒนาการอ่านของนักเรียนเพื่อแสดงความก้าวหน้าในการอ่านเพื่อให้ผลการปฏิบัติชัดเจนยิ่งขึ้น

นางเตือนใจ กินูญ


จากการนิเทศของห้วหน้าสายชั้นข้าพเจ้าได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กจากง่ายไปหายาก ให้นักเรียนมาฝึกอ่านกับครูเวลาช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน และได้ให้นักเรียนนำกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้กวดขัน กำชับ ดูแลการอ่านเป็นรายบุคคล
นางเนตรทราย กันเกียว
18 พ.ย. 2562

นักเรียนที่อ่านช้ามีผลการทดสอบการอ่านที่ดีขึ้น สามารถอ่านได้เร็วขึ้นและมีความมั่นใจในการอ่านเพิ่มขึ้น
นางเนตรทราย กันเกียว
18 พ.ย. 2562

11 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำม่วง
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวมีละห์ มะมิง
วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้น อนุบาล 3 มีนางสาวมีละห์ มะมิงเป็นครูผู้สอน กิจกรรมที่พบในวันนี้คือการระบายสีกระทง และตัดกระดาษออกมาเป็นรูปกระทง นักเรียนมีความสุขในการระบายสีเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือในการระบายสีและการใช้กรรไกรในการตัดกระดาษให้เป็นรูปกระทง สภาพทั่วไปของห้องเรียนมีความสะอาด การจัดของใช้และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศและตั้งใจสอนนักเรียน

นายถิรธนา สุทธะลักษณ์


วันที่ 11 พฤศจิการยน 2562 นักเรียนมาเรียนครบ จำนวน 20 คนนักเรียนได้ทำกิจกรรมวันลอยกระทงเรื่องการประดิษฐ์กระทงจากกระดาษ มีนักเรียนสามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษได้อย่างถูกต้องจำนวน 16 คน ยังเหลือนักเรียน 4คน ที่ยังใช้กรรไกร โดยต้องมีคำแนะนำจากครูผู้สอน
นางสาวมีละห์ มะมิง
11 พ.ย. 2562

06 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายชำนาญ รักษาศรี
ข้าพเจ้านางวรรณิศา ศรีเภา ได้ดำเนินการนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายชำนาญ รักษาศรี ครูประจำชั้น และนักเรียนจำนวน 12 คน มีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้บูรณาการ วินัยจราจร โดยนายชำนาญ รักษาศรี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่ออินเตอร์เน็ต และได้เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านจราจรโดยตรงคือทีมตำรวจทางหลวงพ่อขุนผาเมือง มีการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติจริง โดยฝึกให้นักเรียนจริงเป็นจราจรน้อยคอยรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าช่วยเหลือครูเป็นประจำ ขอชื่นชมและขอบคุณคุณครูที่พยายามหาวิธีการสนอและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและนักเรียนสามารถผ่านการประเมินแบบทดสอบเรื่องกฎจราจรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในครั้งนี้ด้วย

นางวรรณิศา ศรีเภา


ข้าพเจ้านายชำนาญ รักษาศรี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่กรุณาชี้แนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องวินัยจราจร โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และปฏิบัติภารกิจด้านจราจรมาให้ความรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบ active learning นักเรียนไปฝึกปฏิบัติตามสัญญาณจราจรจริง ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระตือรือล้นในการเรียนดี สามารถนำความรู้เรื่องกฎจราจรไปใช้ในชีวิตได้จริงและเป็นผู้นำลูกเสือจราจรได้
นายชำนาญ รักษาศรี
29 ม.ค. 2563

05 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเบญญาภา คงสมเพชร
ข้าพเจ้านางวรรณิศา ศรีเภา ได้ดำเนินการนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนางเบญญาภา คงสมเพชร ครูประจำชั้น มีนักเรียนจำนวน 11 คน โดยมีการนิเทศการความพร้อมของห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่ง นางเบญญาภา คงสมเพชรได้มีการจัดห้องเรียนให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้มีการติดตั้งสื่อเทคโนโลยีที่ตอบรับความต้องการของนักเรียนในการเรียนการสอนทั้ง คอมพิวเตอร์ และสื่อDLTV ประกอบกับสื่อภาพนิ่ง และอุปกรณ์เสริมสร้างแรงจูงใจ ความสนใจในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ข้าพเจ้าจึงได้ทำการทดสอบด้านการอ่านและเขียนคำพื้นฐานในบทเรียน จำนวน 20 คำ ปรากฎว่านักเรียนสามารถอ่านและเขียนในะดับดีมาก จำนวน ๕ คน ระดับปานกลาง จำนวน ๕ คนและระดับอ่อน 1 คน คือดช.บุณยกร เพชรดี(เด็กพิเศษ) ขอชื่นชมที่คุณครูทุ่มเทจัดการเรียนการสอนทำให้ผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจในครั้งนี้ด้วย ขอฝากให้คุณครูดำเนินการวัดและประเมินผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนร่วมกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้น

นางวรรณิศา ศรีเภา


จากการนิเทศภายในชั้นเรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าดำเนินการประเมินผลกำกับติดตามการจัดชั้นเรียนนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการทางการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสรุปและหาแนวทางในการส่งเสริมการจัดห้องเรียนให้ตรงตามวัตถประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน และตรงตามความต้องการของนักเรียน
นางเบญญาภา คงสมเพชร
12 พ.ย. 2562

04 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเนตรทราย กันเกียว
วันนี้ข้าพเจ้านางเตือนใจ กินูญ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ไปนิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ในช่วงเวลานักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและฝึกสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย ผลปรากฎว่านักเรียนมีการกล่าวพิจารณาอาหารก่อนรับประทาน นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบไม่หกเลอะเทอะ ระหว่างที่รับประทานอาหารครูประจำชั้นได้ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบวินัยการปฏิบัติตนและอบรมมารยาทในการรับประทานอาหาร นักเรียนเกือบทุกคนรับประทานอาหารหมด มีเพียง 2 - 3 คนที่รับประทานอาหารเหลือบ้างนิดหน่อย และเมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วทุกคนนำถาดอาหารของตนเองไปเก็บบริเวณที่รับเศษอาหารและจัดวางได้อย่างเรียบร้อย ช่วงนักเรียนฝึกสมาธิก่อนเรียนในภาคบ่ายนักเรียนส่วนมากปฏิบัติได้ดี และมีนักเรียนชาย 1 คนไม่นิ่งลุกเดินออกจากที่ในเวลาปฏิบัติกิจกรรม และครูประจำชั้นก็ได้ตักเตือนและให้ปฏิบัติกิจกรรมต่อจนบรรลุจุดประสงค์

นางเตือนใจ กินูญ


จากการนิเทศของหัวหน้าสายชั้นข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจ ชี้แนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสมาธิในกิจกรรมก่อนเรียนภาคบ่ายให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญพร้อมทั้งประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในการปฏิบัติกิจกรรมและได้ให้คำแนะนำนักเรียนว่าการทำจิตใจให้เป็นสมาธิไม่จำเป็นว่าจะต้องอยุู่ในท่านั่งขัดสมาธิหลับตาเพียงท่าเดียวแต่นักเรียนสามารถอยู่ในท่าที่นักเรียนรู้สึกสบายที่สุดนักเรียนก็จะมีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมพบว่านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ดีขึ้นและจากการสังเกตการรับประทานอาหารนักเรียนรับประทานอาหารได้ดีทุกคนอิ่มอร่อยมีเศษอาหารเหลือทิ้งบ้างแค่เล็กน้อยการจัดเก็บภาชนะการเข้าแถวรับอาหารนักเรียนทุกคนทำได้ดีมีระเบียบ
นางเนตรทราย กันเกียว
12 พ.ย. 2562

นักเรียนชั้นป.1/3 รับประทานอาหารได้เป็นระเบียบ อิ่มเพียงพอเหลือทิ้งเป็นจำนวนน้อยมาก ไม่สกปรก มีมารยาทในการัรบประทานอาหารสามารถจัดเก็บวางถาดอาหารเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคน
นางเนตรทราย กันเกียว
18 พ.ย. 2562

10 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยผักกูด
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิภาดา สีหะสิงห์
ข้าพเจ้า นางโสภา ขันยศ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2 ได้มานิเทศชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

นางโสภา ขันยศ


ข้าพเจ้า นางวิภาดา สีหะสิงห์ ได้รับการนิเทศ จาก นางโสภา ขันยศ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกเอกสารชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน
นางวิภาดา สีหะสิงห์
10 ต.ค. 2562

จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้พบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 3. มีเอกสารธุรการในชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี
นายสายันต์ คงสุข
10 ต.ค. 2562

09 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย มีการจัดมุมประสบการณ์และป้ายนิเทศให้ความรู้มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก สมควรนำไปเป็นแบบอย่าง 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพระเจ้านางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน จากนางสาวนอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ
10 ต.ค. 2562

ได้จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้สะอาด เรียบร้อยขึ้น เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และได้จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
04 ก.พ. 2563

09 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นายทวีชัย พิสิทธิ์
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเด็ก บรรยาการศเอื้อต่อการเรียนรู้ 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ยังมีบางรายการที่ไม่เป็นปัจจุบัน ได้แก่ บันทึกการให้คำปรึกษา แนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน ข้าพเจ้าได้แนะนำให้ทำให้เป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้า นายทวีชัย พิสิทธิ์ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน จากนางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรียบร้อย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นายทวีชัย พิสิทธิ์
10 ต.ค. 2562

นายทวีชัย พิสิทธิ์ ได้เกษียณอายุราชการ มอบหมายงานให้คุณครูท่านใหม่แล้วค่ะ
นางศรัญญา มาป้อง
15 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเยาวเรศ กงยนต์
ผลการสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่1 ด้านการอ่านนักเรียน ป.1 ทุกคนสอบได้ "ดีมาก" ส่วนการเขียนนั้น นักเรียนจำนวน 5 คน ได้ "ดีมาก" มี ด.ช.ปาราเมศ แก้วใหญ่ ที่ ได้ระดับ "ดี" เพียงคนเดียว ให้ครูสอนเสริมเพื่อพัฒนาการเขียน ให้จัดทำแผนหรือกิจกรรมการพัฒนา และติดตามการเตรียมการและจัดการเรียนการสอน"วิทยาการคำนวณ" มีความพร้อม

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


ได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเรื่องการเขียนคำ โดยให้เขียนคำตามคำบอก จำนวน 10 คำ ทุกวัน และให้แก้ไขคำที่เขียนผิด แล้วนำมาอ่านให้ครูฟังเป็นประจำ การสอนวิทยาการคำนวณได้เตรียมแบบฝึกความ DLTV นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
นางเยาวเรศ กงยนต์
11 ก.พ. 2563

ครูได้ฝึกนักเรียนในการอ่าน การเขียน ด้วยแบบฝึกทุกวัน ช่วงก่อนขึ้นเรียนภาคบ่าย โดยเฉพาะเด็กชายปาราเมศ แก้วใหญ่
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางเยาวเรศ กงยนต์
การสอบการอ่นการเขียนครั้งที่ 1 ชั้น ป. 2 ปรากฏว่า การอ่านออกเสียงนักเรียนทุกคนจำนวน 8 คน ได้ระดับ "ดีมาก" ด้านการอ่านรู้เรื่อง ได้ระดับ "ดีมาก" จำนวน 6 คน ระดับ "ดี" จำนวน 2 คน คือ ด.ช.เทพทัต พยุงทรัพย์ และด.ช.พีรภัทร์ สอนวดี ส่วนการเขียนคำ นักเรียนทุกคนได้ระดับ "ดีมาก" แต่การเขียนเรื่อง นักเรียนส่วนมากได้ระดับ "ดี" จำนวน 5 คน คือ 1)ด.ช.ศักดิ์ชัย ออ่อนสี 2)ด.ช.ณัฐพล โพธิพันธ์ 3)ด.ช.ณภัทร มาตชัยเคน 4)ด.ช.เทพทัต พยุงทรัพย์ 5) ด.ช.พีรภัทร์ สอนวดี ให้สอนเสริมการอ่านรู้เรื่องและการเขียนเรื่องกับนักเรียนที่ได้ระดับ "ดี" ให้ครูจัดทำแผนหรือกิจกรรมการพัฒนา และติดตามการเตรียมการและจัดการเรียนการสอน"วิทยาการคำนวณ" มีความพร้อม

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเขียนตามคำบอก เขียนตามบัญชีคำและนำมาอ่านให้ครูฟังทุกวัน เตรียมการสอน "วิทยาการคำนวณ" ตามตางราง DLTV นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ และมีความสุขสนุกสนาน
นางเยาวเรศ กงยนต์
11 ก.พ. 2563

ครูได้ฝึกนักเรียนในการอ่าน การเขียน ด้วยแบบฝึกทุกวัน ช่วงก่อนขึ้นเรียนภาคบ่าย และเย็นก่อนกลับบ้าน ครูเตรียมการเรียนการสอน "วิทยาการคำนวณ" ตาม DLTV นักเรียยนได้ความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาได้
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงเยาว นาพิมพ์
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 นักเรียนจำนวนทั้งหมด 6 คน ด้านการอ่านออกเสียงได้ระดับ "ดีมาก" การอ่านรู้เรื่องมีระดับ "พอใช้" จำนวน 1 คน คือ ด.ช.กรวิชญ์ คณา ระดับ " ปรับปรุง" จำนวน 1 คน คือ ด.ช.กฤตภาส พันธจักร์ นอกนั้นได้ระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ส่วนการเขียนคำ และการเขียนเรื่อง นักเรียนมีทั้งระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ให้ครูเน้นการสอนซ่อมเสริม จัดทำนวัตกรรม กิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย และจัดทำเป็นแผนพัฒาการสอนซ่อมเสริมโดยเฉพาะนักเรียที่ได้ ปรับปรุง และพอใช้ โดยเร่งด่วน

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


ได้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมเรื่องการอ่านรู้เรื่องโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกจากง่ายไปหายาก
นางนงเยาว์ นาพิมพ์
12 พ.ย. 2562

ครูพัฒนานักเรียน โดยการใช้นวัตกรรมเป็นแบบฝึกทักษะ การอ่านรู้เรื่อง การแต่งเรื่องจากภาพ ให้เพื่อนเก่งช่วยเพื่ออ่อน เป็นวิธีการที่ดี
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงเยาว์ นาพิมพ์
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1นักเรียน จำนวน 5 คน การอ่านออกเสียงได้ระดับ "ดีมาก" ทุกคน ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียน ได้ระดับ "ดี" จำนวน 2 คน ได้ระดับ "ดีมาก" จำนวน 1 คน และได้ระดับ "พอใช้" จำนวน 2 คน คือ ด.ช.อนิวัติ คำลือ และ ด.ญ.พรลภัส สุขสวัสดิ์ ส่วนด้านการเขียนเรื่องมีระดับ "ดี" และ "ดีมาก" ให้ครูจัดทำแผนพัฒนา ด.ช.อนิวัติ คำลือ และ ด.ญ.พรลภัส สุขสวัสดิ์ ที่ได้ระดับ "พอใช้" และติดตามการเตรียมการและจัดการเรียนการสอน"วิทยาการคำนวณ" เพื่อให้มีความพร้อม

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


ได้พัฒนานักเรียนที่มีผลการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับพอใช้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ให้ฝึกจากข้อความสั้นๆ ง่ายๆ ไปหายาก และสรุปเป็นแผนภาพความคิด โดยให้นักเรียนฝึกทำในชั่วโมงซ่อมเสริม เตรียมการเรียนการสอนตาม DLTV นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
นางนงเยาว์ นาพิมพ์
12 พ.ย. 2562

ผลการสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 4 นักเรียนได้คุณภาพ ดี กับดีมากทุกคน นักเรียนมีความสุขในวิชา "วิทยาการคำนวณ"
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอุทุมพร จันทร์ผ่อง
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 นักเรียนจำนวน 7 คน ด้านการอ่านออกเสียง ทุกคนได้ระดับ"ดีมาก" ส่วนด้านการอ่นรู้เรื่อง นักเรียนได้ระดับ "ดี" จำนวน 4 คน ได้ระดับ "พอใช้" จำนวน 3 คน คือ 1)ด.ญ.ภัทรธิดา กันยา 2) ด.ญ.กมลวรรณ นันเขียว 3) ด.ช.นราวุฒิ สอนวดี ส่วนการเขียนเรื่อง นักเรียน จำนวน 6 คน ได้ระดับ "ดีมาก" มี ระดับ "ดี" เพียง 1 คน คือ ด.ช.นราวุฒิ สอนวดี จึงต้องการให้ครู จำทำแผนพัฒนา กิจกรรมพัฒนา โดยเฉพาะนักเรียนที่ ได้ระดับ "พอใช้" ให้มีระดับคุณภาพที่ดีขึ้นในารสอบครั้งที่ 2 ต่อไป ติดตามการจัดการเรียนการสอน "วิทยาการคำนวณ" ตรวจสอบนักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้หรือไม่

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


ได้พัฒนานักเรียนที่มีผลการอ่านรู้เรื่ิองอยู่ในระดับพอใช้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านรู้เรื่อง ครูเตรียมควมพร้อมในการเรียน "วิทยาการคำนวณ"
นางสาวอุทุมพร จันทร์ผ่อง
24 ธ.ค. 2562

ผลการสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 4 นักเรียนพัฒนาขึ้นมาก มีระดับคุณภาพ ดีมาก
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุกัญญา วันสอน
การสอบการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1 มีนักเรียน จำนวน 9 คน ด้านกรอ่านออกเสียง นักเรียนทุกคนได้ระดับ "ดีมาก" การอ่านรู้เรื่อง ได้ระดับ "ดี" จำนวน 3 คน คือ 1) ด.ช.กิตติชัย แก้วเงา 2)ด.ช.วรวัจ คำชู 3) ด.ญ.กฤตาณัฐ ประมวลการ ได้ระดับ "ดี " ส่วนการเขียนเรื่องได้ระดับ "ดีมาก" จำนวน 8 คน ได้ระดับ "ดี" จำนวน 1 คน คือ ด.ช.กิตติชัย แก้วเงา ให้ครูจัดทำแผนการพัฒนานักเรียนที่มีผลระดับ "ดี" ทุกคน

นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ


ผลการสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนมีพัฒนาการขึ้น
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

ให้เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET โดยการจัดทำแผนการสอนเสริม แยกเป็นรายวิชา ตามที่ครูในโรงเรียนถนัด ช่วยกันสอนเสริม
นายพงษ์ศักดิ์ อินดีคำ
11 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวฐิติภา สีเสือ
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย จัดทำป้ายนิเทศให้เด็กได้เรียนรู้มีพัฒนาการตามวัย 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้านางสาวฐิติภา สีเสือ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน จากนางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำในด้านการปฏิบัติงาน และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำแนะนำ
นางสาวฐิติภา สีเสือ
08 ต.ค. 2562

นางสาวฐิติภา สีเสือ ได้พัฒนาการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ในด้านการปฏิบัติงาน นักเรียนได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
15 ก.พ. 2563

07 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนภามาศ อินแนน
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่

นางสาวอรปรียา เหง้ใหม่


ข้าพเจ้า นางสาวนภามาศ อินแนน ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน จากนางสาวนอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าต่อไป
นางสาวนภามาศ อินแนน
08 ต.ค. 2562

ได้จัดบรรยาศชั้นเรียนให้สะอาดเรียบร้อย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและได้จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
04 ก.พ. 2563

04 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงน้ำเดือ
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายปัณวัฐศิกษ์ คำเลี้ยม
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ซึ่งมี นายปัณวัฐศิกษ์ คำเลี้ยม เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ข้าพเจ้าได้ทดสอบการอ่านและการเขียน นักเรียนทั้งหมด จำนวน 35 คน มีผลการทดสอบการอ่านการเขียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้ แต่มีบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง คือ 1.เด็กชายดิษธร เพชรบูรณิน 2.เด็กชายธนกร ศักดิ์ดี โดยขอให้ครูผู้สอนได้ทำการแก้ไขด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้นจึงขอฝากให้ครูผู้สอนได้ทำการสอนซ่อมเสริม เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป

นายเจริญ พรมมี


04 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงน้ำเดือ
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายผดุงชาติ พาหา
เมื่อในวันที่ 30 กันยายน 2562 ข้าพเจ้าได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งมี นายผดุงชาติ พาหา เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ข้าพเจ้าได้ทดสอบการอ่านและการเขียน นักเรียน จำนวน 34 คน มีผลการทดสอบการอ่านการเขียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ กล้าแสดงออก แต่มีส่วนน้อยยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการกล้าแสดงออก โดยขอให้ครูผู้สอนได้ทำการแก้ไขด้วยวิธีการที่หลากหลายต่อไป

นายเจริญ พรมมี


03 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพิกุล เบ้าชาลี
วันนี้ข้าพเจ้าได้นิเทศชั้นป. 6 ดังนี้-การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ครูประจำชั้นประจำวิชาสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวชี้วัดประจำตรงสาระที่ตัวเองสอนพร้อมมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้เป็นปัจจัน ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายมนต์ชัย ชอบดอน


รับทราบ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเสอม
นางสาวพิกุล เบ้าชาลี
21 พ.ย. 2562

ผู้รับการนิเทศได้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับ และแนวทางการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นายมนต์ชัย ชอบดอน
21 พ.ย. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายทรงศิลป์ เรียวไธสง
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย ทรงศิลป์ เรียวไธสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านายทรงศิลป์ เรียวไธสง ได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการภายใน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม และเน้นการสอน แบบ Active Leaning เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยครูเป็นโค้ช คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด
นายทรงศิลป์ เรียวไธสง
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศผลการนิเทศมีดังนี้ ดำเนินการการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ ดำเนินการการอ่านออก เขียนได้ ได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรม มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสมบุญ มูลณี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย สมบุญ มูลณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านายสมบุญ มูลณี ได้รับการนิเทศการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ข้าพเจ้าได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม
นายสมบุญ มูลณี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร ได้มานิเทศติดตามเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวรัตชกรภัธร์ กองสีได้จัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางสาวรัตชกรภัธร์ กองสี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร มานิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน พบว่ามีจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยี ประกอบการสอน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและสร้างความรู้ด้วยตนเอง และได้มีการทำบันทึกผลหลังสอน
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์ ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวนาราทิพย์ คัชมาตย์
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาววันเพ็ญ อินทูล
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาววันเพ็ญ อินทูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาววันเพ็ญ อินทูล ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ มีการใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น การจัดสภาพและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลายและเน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ
นางสาววันเพ็ญ อินทูล
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
อรรถวิท อุตม์อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวิเชียร วรินทรา
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย วิเชียร วรินทรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้พเจ้านายวิเชียร วรินทราได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ เกี่ยวกับการทำขิงดอง 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นายวิเชียร วรินทรา
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้าได้มานิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านายณัวุฒิ ก้อนเงิน ได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศภายในของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามตัวชี้วัด ตามสภาพจริง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง และได้ใช้นวัตกรรม สื่อ ICT ในการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด และได้จัดทำเอกสารประจำวิชาที่สอนเป็นปัจจุบัน
นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน
03 ต.ค. 2562

ผู้สอนใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมากมาย พร้อมทั้งปลูกฝังการพัฒนาสรรถนะผู้เรียนทาวด้านการใช้เทคโนโลยี
อรรถวิท อุตม์อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัศมี เบ้าชารี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวรัศมี เบ้าชารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวรัศมี เบ้าชารี ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาภาษาไทยและใช้สื่อการสอนที่มีเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางสาวรัศมี เบ้าชาร
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการสอน ฝึกทักษะกระบวนการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถแ ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาและใช้สื่อการสอนที่มีเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา และได้มีการทำบันทึกผลการประเมินตามตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้า นางสาวศิริจันทร์ ภักดีโต ได้ทำการจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. จัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Leaning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ
ศิริจันทร์ ภักดีโต
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามนิเทศผลดังนี้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนเอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัยเอกสารธุรการในชั้นเรียนมีการทำบันทึกเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ข้าพเจ้านางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย ได้จัดทำเอกสารประจำวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางสุกัญญา ตัฑณมาสน์
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศ นิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรัตนา เอี่ยมอ่อน
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ชันทยศ พร้อมด้วยนางสาวพยม คนธาร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมได้ออกนิเทศผลดังนี้บรรยากาศการเรียนเน้นนักเรียนได้ลงมือทำจริงโดยมีครูแนะนำและให้ข้อเสนอเอกสารในชั้นเรียนเรียบร้อยดีเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางรัตนา เอี่ยมอ่อน ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางรัตนา เอี่ยมอ่อน
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขของครูรัตนามีการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้สื่อการสอนผ่านเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นความสนใจ และผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารเป็นปัจจุบันเรียบร้อยดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวกัญญารัตน์ ทองทวี
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ชันทยศ พร้อมด้วยนางสาวพยม คนธาร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมได้ออกนิเทศผลดังนี้บรรยากาศการเรียนเน้นนักเรียนได้ลงมือทำจริงโดยมีครูแนะนำการออกเสียงการพูดมีการทดสอบนักเรียนเป็นรายคนและให้ข้อเสนอแก้ไขส่วนเอกสารในชั้นเรียนเรียบร้อยดีเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวกัญญารัตน์ ทองทวี ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
กัญญารัตน์ ทองทวี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศติดตามการเรียนการสอนคุณครูกัญญารัตน์และคุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุดใจ มารอด
าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางสาวสุดใจ มารอด ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ข้าพเจ้านางสาวสุดใจ มารอดได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริงมีการจัดสภาพบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ทำให้เกิดการปฏิบัติการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและมีการประเมินผลโดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนประจำวิชาอย่างเป็นปัจจุบันเรียบร้อยอย่างถูกต้องครบถ้วน
นางสาวสุดใจ มารอด
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูสุดใจใช้การสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงมีการจัดสภาพบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ทำให้เกิดการปฏิบัติการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นและมีการประเมินผลโดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนประจำวิชาอย่างเป็นปัจจุบันเรียบร้อย
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางดวงใจ ติดประมาณ
าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางดวงใจ ติดประมาณได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ข้าพเจ้านางดวงใจ ติดประมาณ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆตามที่โรงเรียนกำหนด บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน ข้าพเจ้าจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและสร้างวินัยให้กับนักเรียน
นางดวงใจ ติดประมาณ
02 ต.ค. 2562

าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูดวงใจโดยครูได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆตามที่โรงเรียนกำหนด บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน และจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยและสร้างวินัยให้กับนักเรียน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิริพร จันทร์เงิน
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายเอนก ชันทยศ พร้อมด้วยนางสาวพยม คนธาร์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรมได้ออกนิเทศผลดังนี้บรรยากาศการเรียนเน้นนักเรียนได้ลงมือทำจริงโดยมีครูแนะนำการทำแบบฝึกมีการทดสอบนักเรียนเป็นรายคนและให้ข้อเสนอแก้ไขส่วนเอกสารในชั้นเรียนเรียบร้อยดีเป็นปัจจุบัน

นายเอนก ขันทยศและคณะ


ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร จันทร์เงิน ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
ศิริพร จันทร์เงิน
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้า นายเอนก ขันทยศได้นิเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูศิริพรครูมีการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินโง่น
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางหทัยชนก วิสัย
นายสมชาย เรืองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโง่น ได้นิเทศห้องเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนปฐมวัย ซึ่งนักเรียนมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีมาก ครูควรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ด้านร่างกายอารมณ์ สังคม ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อคุณภาพของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ

นายสมชาย เรืองแสง


ข้าพเจ้า นางหทัยชนก วิสัย ตำแหน่งครู คศ.1 ประจำชั้นอนุบาล 2 ได้รับคำแนะนำของผู้อำนวยการโรงเรียนไปปรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น
นางหทัยชนก วิสัย
01 พ.ย. 2562

02 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสรินทร ไตรสุทธิ์
ข้าพเจ้าได้เข้าทำการนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนให้ผู้สอนใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตรงตามหลักสูตร ตามมาตราฐานและตามตัวชี้วัดขอแต่ละสาระ ขอขอบคุณครูประจำชั้นเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นายมนต์ชัย ชอบดอน


รับทราบค่ะ
นางสรินทร ไตรสุทธิ์
13 ธ.ค. 2562

ข้าพเจ้าได้จัดการวัดผลประเมินผลตามหลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรและตัวชี้วัด ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นายมนต์ชัย ชอบดอน
13 ธ.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายศรายุทธ สุทธิศักดิ์ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน จัดกิจกรรม Active Learning มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


จัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ วัดประเมินผลตามสภาพจริง บันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และการวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนการพัฒนานักเรียน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสม พร้อมต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
ศรายุทธ สุทธิศักดิ์
03 ต.ค. 2562

การจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายมนุชาธิปต์ สมใส
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายมนุชาธิปต์ สมใส ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านายมนุชาธิปต์ สมใส ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายมนุชาธิปต์ สมใส
02 ต.ค. 2562

ครูเน้นการปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารประจำวิชา เอกสารชั้นเรียนเป็นปัจจุบันดี
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้า นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Leaning) และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดำเนินการวัดประเมินผลตามสภาพจริง และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน ตลอดจนพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการวิจัย
เรณุมาศ ภักดีโต
03 ต.ค. 2562

ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

01 ต.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณิชาภัทร ตะนุชนม์
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วย นางอารีย์ ทองคำ ครูวิชาการ ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเฉพาะการอ่านรู้เรื่อง การเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ และการเขียนคำ ซึ่งมีผลอยู่ในระดับพอใช้ ได้ให้คำแนะนำให้หาวิธีการพัฒนานักเรียนที่มีเกณฑ์พอใช้ ให้มีการอ่านการเขียนให้ดีขึ้นไป แนะนำเรื่องความประพฤติของนักเรียนให้เชื่อฟังครูและตั้งใจเรียน และแนะนำเรื่องการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียน

นายฉลอม ลอดทอน


ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำแล้ว โดยให้นักเรียนฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรื่องสั้น นิทาน หนังสือเรียน คำพื้นฐาน ข้อความ บทร้อยกรอง ฝึกอ่านฝึกเขียนซ้ำๆ และให้สังเกตภาพวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาในการอ่าน
นางณิชาภัทร ตะนุชนม์
21 พ.ย. 2562

นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
นายฉลอม ลอดทอน
21 พ.ย. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวล้อม ทุมไพร
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวล้อม ทุมไพร ชั้นประศึกษาปีที่ 5/3 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการวิเคราะห์นักเรียน เป็นรายบุคคลแล้สนำผลไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะและสอดกับนักเรียน มีการพัฒนาการเรียนโดยสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ควรแก้ไข ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพรได้รับการนิเทศจากคณะนิเทศ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. ได้พัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 2. ได้จัดการเรียนแบบเชิงรุก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฎิบัติจริง 3. ได้ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ 4. ได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะและสอดกับนักเรียน มีการพัฒนาการเรียนโดยสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ควรแก้ไข และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
ล้อม ทุมไพร
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 2. ได้จัดการเรียนแบบเชิงรุก ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฎิบัติจริง ได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำผลไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะและสอดกับนักเรียน มีการพัฒนาการเรียนโดยสอนซ่อมเสริม
นางสุกัญญา ตัณฑมาสน์และคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายเอนก ขันทยศ
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนาย เอนก ขันทยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ เกี่ยวกับการทำขิงดอง 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายเอนก ขันทยศ
02 ต.ค. 2562

นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบัน
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายนพรัตน์ สมใจ
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนายนพรัตน์ สมใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสม มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดหารสื่อการเรียนรู้ ใช้ประกอบการสอน และนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้า นายนพรัตน์ สมใจ ได้รับการนิเทศภายในโรงเรียนครั้งที่ 2 ประจำปรการศึกษา 2562 ข้าพเจ้าได้พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยการเน้นการสอนในทางปฏิัติให้มากขึ้น พร้อมสอดแทรกเนื้อหทางทฤษฎีแล้วนำลงสู่การปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้น มีการวัดและประเมิณผลตามการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มีการสอนเสริม สอนซ่อม เพิ่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น
นายนพรัตน์ สมใจ
03 ต.ค. 2562

ผู้สอนใช้กระบวนการ Active learning ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรู้กฎและกติกา ผ่านการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมต่อเนื้อหาและกฏกติกาใหม่ๆอยู่เสมอ
อรรถวิท อุตม?อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนุชนารถ มูลณี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางนุชนารถ มูลณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร


ข้าพเจ้า นางนุชนารถ มูลณี ไดดำเนินการการพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด ดำเนินการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
นางนุชนารถ มูลณี
03 ต.ค. 2562

ผู้สอนใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทำเอกสารประจำชั้นเป็นปัจจุบัน แผนการจัดการเรียนรู้มีการอัพเดททันสมัยอยู่เสมอ
อรรถวิท อุตม์อ่าง และคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพรรณมณี วังคีรี
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวพรรณมณี วังคีรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวพรรณมณี วังคีรี ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวพรรณมณี วังคีรี
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดได้เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวล้อม ทุ่มไพรและคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อย มีการจัดมุมประสบการณ์และป้ายนิเทศให้ความรู้กับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนส่วนใหญ่จัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและการจัดทำธุรการชั้นเรียน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ดี
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
01 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ ได้จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้สะอาด เรียบร้อยขึ้น เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และได้จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
04 ก.พ. 2563

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวรรณนิภา แก้วพันยู
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ได้มานิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและเอกสารงานธุรการชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ซึ่งมีผลการนิเทศดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศชั้นเรียนสะอาด เรียบร้อยดี มีการจัดมุมประสบการณ์ สื่อการสอนและป้ายนิเทศให้ความรู้กับเด็ก ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 2.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนจัดทำได้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันดี ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


ข้าพเจ้านางวรรณนิภา แก้วพนยู ได้รับการนิเทศการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและการทำเอกสารธุรการชั้นเรียน จากนางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำในการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามคำแนะนำ
นางวรรณนิภา แก้วพันยู
03 ต.ค. 2562

ได้จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้สะอาด เรียบร้อยขึ้น เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และได้จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
04 ก.พ. 2563

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสุดาพร สาลา
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดดี 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่าน และการเขียนให้มากขึ้นด้วย

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวสุดาพร สาลา ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 หลังจากที่ได้รับการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. จัดบอร์ดให้ความรู้ที่น่าสนใจในชั้นเรียน 3. จัดวางโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง 4. สอนเสริมด้านภาษา ในทุกเช้าและก่อนกลับบ้าน เพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียน 5. ใช้กิจกรรม Brain Gym กระตุ้นผู้เรียนก่อนเริ่มกิจกรรมการอ่าน
นางสาวสุดาพร สาลา
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวนิตยา อินหาดกรวด
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวนิตยา อินหาดกรวด ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวนิตยา อินหาดกรวด ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวนิตยา อินหาดกรวด
02 ต.ค. 2562

นางสาวนิตยา อินหาดกรวด ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ สอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง สร้างแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย เอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย ทั้งยังจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ม.4/2 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ
02 ต.ค. 2562

นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย -มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี -มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนของผู้เรียนชั้น ม.4/2 อย่างถูกต้องครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอภินันท์ โพธิ์กันทา
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายอภินันท์ โพธิ์กันทา ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านายอภินันท์ โพธิ์กันทา จากการนิเทศข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน จัดกิจกรรมผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียนมากยิ่งขึ้น
นายอภินันท์ โพธิ์กันทา
03 ต.ค. 2562

การจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางสาวลัดดาวัลย์ ด้วงพรม
03 ต.ค. 2562

การจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ฝึกประโยคที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
นายณรงค์ แก้วมา
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายอรรถวิท อุตม์อ่าง
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ คณะนิเทศภายใน ได้มานิเทศ และให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นั้น หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำดังกล่าว ทำให้การจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความสนุก ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ยิ่งขึ้น
อรรถวิท อุตม์อ่าง
02 ต.ค. 2562

นายอรรถวิท อุตม์อ่าง มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย หลากหลายช่องทาง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อการเรียนรู้ดี เอกสารประจำวิชาเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ละเอียดดีมาก
นายณรงค์ แก้วมาและคณะ
03 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพยม คนธาร์
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนางสาวพยม คนธาร์ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวพยม คนธาร์ ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวพยม คนธาร์
02 ต.ค. 2562

นางสาวพยม คนธาร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย มีการจัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา เป็นปัจจุบันและเรียบร้อยดี
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : จักรพันธ์ อันโยธา
ตามคำสั่ง โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ และนางจารุนันท์ กังคำ ได้ออกนิเทศนายจักรพันธ์ อันโยธา ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ผลปรากฎว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้รับการนิเทศที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย

นายณรงค์ แก้วมา และคณะ


ข้าพเจ้านายจักรพันธ์ อันโยธาได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้าพเจ้าได้จัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อผู้เรียน
นายจักรพันธ์ อันโยธา
02 ต.ค. 2562

นายจักรพันธ์ อันโยธา มีการจัดทำหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงมีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เป็นปัจจุบัน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดประเมินผลระดับชั้นเรียนตามตัวชี้วัด และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักเรียน เอกสารงานธุรการในชั้นเรียนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อผู้เรียนดีมาก
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนพิเศษเรียนรวมในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านให้ผู้ปกครองฟังละให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดี คือ ด.ช.ธนพัฒน์ คำอาบ และ ด.ช.นิติพัฒน์ ศรพรม 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐานของป.1 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 2 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียนรู้ความหมาย 2. STEM ในระดับป.1 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี สิ่วไธสง ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนตามคำบอกในรายวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 ทั้ง 2 คน รวมถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้วย ข้าพเจ้าจะเน้นการปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่รับมอบหมาย ศึกษาคำศัพท์พื้นฐานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษทุกวัน อ่าน เขียน คัดลายมือ และส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย จะพยายามพัฒนานักเรียนชั้น ป.1 ทั้ง 2 และนักรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อีก 4 คนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง
23 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ป. 1 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
24 พ.ย. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมัฒณา เตินขุนทด
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางมัฒณา เตินขุนทด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การอ่านให้ผู้ปกครองฟังละให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก10 คน และระดับดี 2 คือ ด.ช.ชนะพล ประเสริฐพงษ์ และ ด.ญ.รุตต์จิฬาภา เจริญธัญกรณ์ 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของป.2 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 12 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรอย่างสุดกำลังความสามารถด้วย 2. STEM ในระดับป.2 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางรพิพรรณ ม่วงแก้ว
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางรพิพรรณ ม่วงแก้ว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.3 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับพอใช้ 3 คน คือ ด.ช.ณัฐสิทธิ์ รัตนศฤงค์ ด.ช.จิรสิน โคตรกุดแกน ด.ญ.อุรัสยา อินจันทร์ และอยู่ในระดับปรับปรุง 1 คน คือ ด.ช.อนุวัฒน์ ทองสุข 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน 5 คาบ/สัปดาห์ ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของป.3 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.3มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 3 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริม 2. STEM ในระดับป.3 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางรพิพรรณ ม่วงแก้ว ได้รับการนิเทศติดตามห้องเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำภูในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้าพเจ้าได้พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนคำพื้นฐานกับครูวันละ10คำและนักเรียนจับคู่อ่านสะกดคำในชั่วโมงซ่อมเสริมให้นักเรียนฝึกสรุปย่อความจากเรื่องที่อ่านบันทึกลงในสมุดรักการอ่านในชั่วโมงภาษาไทยและในชั่วโมงภาษาอังกฤษข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนท่องคำศัพท์วันละ5คำเพื่อให้นักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ให้นักเรียนฝึกแปลประโยคภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
นางรพิพรรณ ม่วงแก้ว
26 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ป. 3 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
24 พ.ย. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุประวีณ์ ทวรทรัพย์
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสุประวีณ์ ทวรทรัพย์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.4 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 4 คน คือ ด.ช.ศักรินทร์ ทรงราษี ด.ญ .กมลลักษณ์ ทองดี ด.ญ.พัชรินทร์ โคตรประทุม และด.ญ.นฤมล วิเชียร อยู่ในระดับดี 2 คน คือ ด.ญ.พิมประพัฒ คำภู่ และด.ญ.ชยานันท์ จำเริญรักษ์ อยู่ในระดับปรับปรุง 2 คน คือ ด.ช.ณัฐวุฒิ อินทร์พรม และด.ญ.อุษามณี กันพรมมา 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ป.4 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.4 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 8 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษอย่างสุดกำลังความสามารถด้วย 2. STEM ในระดับป.4โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางสาวณัฐธิดา โสมบุญมา ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่รับมอบหมาย ศึกษาคำศัพท์พื้นฐานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษทุกวัน อ่าน สรุป เขียนและส่งบันทึกรักการอ่านทุกสัปดาห์ และจะพยายามพัฒนานักเรียนทั้ง 12 คนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวณัฐธิดา โสมบุญมา
22 พ.ย. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ป. 4 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
24 พ.ย. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสมจิตร ถิ่นจอม
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสมจิตร ถิ่นจอม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.5 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 1 คน คือ ด.ช.ศุภโชค กองถัน อยู่ในระดับดี 2 คน คือ ด.ช.ณัฐวุฒิ รัตนศฤงค์ และด.ญ.วรัญญา จักร์แพง อยู่ในระดับพอใช้ 1 คน คือ ด.ช.วีรภัทร โพธิ์ศรี อยู่ในระดับปรับปรุง 4 คน คือ ด.ช.วาฤทธิ์ ยะพา ด.ช.นัฐวัฒน์ คำอาบ ด.ช.ณัฐวุฒิ รอยรังแก และด.ช.ศุภกิตย์ โพธิ์ศรีวงศ์ ขาดการประเมิน 1 คน คือด.ช.อนุชา ลัดทะองค์ 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ป.5 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.5 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 8 คน ขาดการประเมิน 1 คน คือด.ช.อนุชา ลัดทะองค์ ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษด้วย 2. STEM ในระดับป.5 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายคมศักดิ์ สาคำ
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นายคมศักดิ์ สาคำ ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดี 1 คน คือ ด.ช.ธงชัย กองถัน อยู่ใน อยู่ในระดับปรับปรุง 4 คน คือ ด.ช.ภูรินทร์ ทองดี ด.ช.สมเกียรติ ลีลา ด.ญ.พรนรินทร์ ทรงราศี และด.ญ.สุธัญญา กาคำ 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบโฮมรูม ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ม.1 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 5 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐาน และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษด้วย 2. STEM ในระดับม.1 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านายคมศักดิ์ สาคำ ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน มีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน ทั้งวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
นายคมศักดิ์ สาคำ
23 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ม. 1 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
24 พ.ย. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณัฐนันท์ อั้งน้อย
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางณัฐนันท์ อั้งน้อย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้นและนักเรียน ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.6 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 4 คน คือ ด.ช.ณัฐภูมิ โสมบุญมา ด.ญ.อริสรา สิงห์สม ด.ญ.จิราภา มูลคำภา และด.ญ.พัชรา คำนพ อยู่ในระดับพอใช้ 1 คน คือ ด.ช.อัครพล สิงห์สม อยู่ในระดับปรับปรุง 2 คน ด.ช.ธีรภัทร อินทร์พรม และด.ช.กฤษณะ อึ่งทอง 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบการเรียน ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ป.6 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นป.6 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 7 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมง และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษด้วย 2. STEM ในระดับป.6 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางณัฐนันท์ อั้งน้อย ได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร ในเรื่องการอ่านและเขียน ด้วยทักษะ STEM ผลการนิเทศภาษาไทย ดีมาก 4 คน นักเรียนหญิงทั้งหมดและด.ช.ณัฐภูมิ โสมบุญมา พอใช้ 1คน ด.ช.อัครพล ปรับปรุง 2 คน ด.ช.กฤษณะและ.ด.ช.ธีรภัทร ส่วนภาษาอังกฤษ ปรับปรุงทุกคน จึงได้จัดกิจกรรมอ่านคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามระดับชั้นเรียน ทั้งการอ่าน -เขียน ตามคำบอก การสืบค้นความหมายของคำศัพท์ในชั่วโมงโฮมรูมและในชั่วโมงเรียนและชั่วโมงสอนซ่อมเสริม
นางณัฐนันท์ อั้งน้อย
22 พ.ย. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ป. 6 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
24 พ.ย. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวประดับ พลกลาง
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสาวประดับ พลกลาง ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีมาก 1 คน คือ ด.ญ.มาริษา โคตรประทุม อยู่ในระดับพอใช้ 3 คน คือ ด.ช.ธีระพล ยะพา ด.ช.ทัศพล คำสุข และด.ช.ยศกร เนมหาวัน นอกนั้นอยู่ในระดับดี 6 คน คือ ด.ช.รัตนพล ผาวังยศ ด.ช.ยุรนัน จันสิม ด.ญ.ปิยะพร สมศักดิ์ ด.ญ.ฐิติพร พลน้อย ด.ญ.นันทัชพร แก้วจันทร์ และด.ญ.นัฐชมน บุญกำเนิด 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบโฮมรูม ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ม.2 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.2 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดีมาก1 คน คือ ด.ญ.นันทัชพร แก้วจันทร์ อยู่ในระดับพอใช้ 1 คน คือ ด.ญ.ปิยะพร สมศักดิ์อยู่ในรดับปรับปรุง 8 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานด้วยการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ 2. STEM ในระดับม.2 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางสาวประดับ พลกลาง ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขนักเรียนแต่ละคน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทุกคน อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวประดับ พลกลาง
14 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ม. 2 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้นวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอยางยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
15 ต.ค. 2562

30 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางพิษณุ สิมมา
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางพิษณุ สิมมา ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การอ่านและสรุปย่อใจความสำคัญให้บันทึกลงในบันทึกรักการอ่าน จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.3 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับดีทั้ง 2 คน คือ ด.ช.อนุรักษ์ หน่อท้าว และด.ช.ธิติพงฒ์ ทรัพย์นาก 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนนักเรียนให้เต็มที่ ในคาบโฮมรูมและเวลาว่าง ให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ของ ม.1 เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้องและแม่นยำ จากการนิเทศพบว่านักเรียนชั้นม.1 มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับปรับปรุงทั้ง 2 คน ขอให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การรู้ความหมายของคำศัพท์พื้นฐานในหลักสูตรด้วยทั้งในชั่วโมงโฮมรูม และการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษในเวลาว่าง 2. STEM ในระดับม.3 โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางพิษณุ สิมมา ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM ได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้าพเจ้า ในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่รับมอบหมาย ศึกษาคำศัพท์พื้นฐานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษทุกวัน อ่าน สรุป เขียนและส่งบันทึกรักการอ่านทุกสัปดาห์ และจะพยายามพัฒนานักเรียนทั้ง 2 คนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
นางพิษณุ สิมมา
14 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ม. 3 ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้นวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอยางยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
15 ต.ค. 2562

29 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำภู
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุชัญญ์ญา พาคำ
ข้าพเจ้านายธีระยุทธ สายคำทอน ได้มานิเทศติดตามห้องเรียนของ นางสุชัญญ์ญา พาคำ ครูประจำชั้นอนุบาล 2 และ 3 ในการเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับอนุบาล และการดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ทักษะ STEM โดยให้คำแนะนำและเสนอแนะกับครูประจำชั้น ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมการอ่านการเขียน 1.1 การอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนอนุบาลให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ด้วยการเขียนตามคำบอก จากคำพื้นฐานของอนุบาล 1.2 การอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ครูประจำชั้นจัดสอนเสริมนักเรียนอนุบาลให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก จากพยัญชนะ 26 ตัว สระในภาษาอังกฤษ และคำศัพท์พื้นฐานของอนุบาล เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน เขียน แปลคำศัพท์ง่ายๆได้ถูกต้อง 2. STEM ในระดับอนุบาล โดยให้จัดประสบการณ์บูรณาการในกิจกรรมต่างๆของ อนุบาล หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน S คือ Science วิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ T คือ Technology เทคโนโลยี E คือ Engineering วิศวกรรมศาสตร์ M คือ Mathematics คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ สายคำทอน


ข้าพเจ้านางสุชัญญ์ญา พาคำ ได้รับการนิเทศติดตามจากท่านผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 และการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะ STEM ผู้บริหารได้ให้คำแนะนำและเสนอแนะกับข้พเจ้าในการสอนเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะรักและสนใจในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนตามคำบอก คำศัพท์พื้้นฐาน ในชั่วโมงโฮมรูม และข้าพเจ้าได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้มีนิสัยรัการอ่าน โดยให้อ่านหนังสือนิทานทุกวัน อ่านหนังสือ ก-อา-กา ทุกวัน ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เขียนตามคำบอกทุกวัน และข้าพเจ้าจะพัฒนานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 จำนวน 24 คน ให้มีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสุชัญญ์ญา พาคำ 22 ต.ค.62
22 ต.ค. 2562

ขอบคุณครูประจำชั้น ที่ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนในชั้นเรียนของตน ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงนักเรียนได้บรรลุเป้าหมายและข้อที่ควรได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะทักษะทางด้านวิชาการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุขอยางยั่งยืน
นายธีระยุทธ สายคำทอน
09 ธ.ค. 2562

28 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงคราญ สีใส
วันที่ 28 กันยายน 2562เวลา 10.00 น. ข้าพเจ้านางผ่องศรี นวลจอน ครูวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้นิเทศครูผู้สอน นางนงคราญ สีใส ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ครูผู้สอนได้เตรียมสื่อการเรียนการสอน พร้อม ห้องเรียนสะอาด ผู้เรียนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดีมาก ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น ได้แนะนำให้ครูผู้สอนได้ฝึกให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้น เป็นต้น ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นางผ่องศรี นวลจอน


ข้าพเจ้านางนงคราญ สีใส ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และนำเสนอหน้าชั้น ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้
นางนงคราญ สีใส
30 ก.ย. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุพิชญา พันธุ์สุภะ
ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นิเทศภายใน งานธุรการและการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ผลจากการนิเทศปรากฏว่า การจัดทำข้อมูลเอกสารงานธุรการในชั้นเรียน เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน การจัดบรรยากาศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีเวลาว่าง ซึ่งทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะถึง การให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ขอขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือ ในการนิเทศเป็นอย่างดียิ่ง นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง

นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


ข้าพเจ้านางสุพิชญา พันธุ์สุภะ ได้รับการนิเทศภายใน งานธุรการและการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ข้อเสนอแนะ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ให้คำแนะนำในการนิเทศชั้นเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นางสุพิชญา พันธุ์สุภะ
11 ต.ค. 2562

ได้ดำเนินการจัดทำธุรการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในห้องเรียน ตามข้อเสนอแนะ นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง
13 ก.พ. 2563

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางศรัญญา มาป้อง
วันนี้ข้าพเจ้านางแววตา พุฒรัตน์ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศครู ครูศรัญญา มาป้อง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6/4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร ดังนี้ 1. คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning โดยมีการจัดทำแผน มีกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน 2. มีการสรุปการผลจากการได้ลงมือทำและมีการคิดต้นทุนการผลิต กำไร 3.มีการบูรณาการท้าทายผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมอื่นๆ มาเพิ่มเติม จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน

นางแววตา พุฒรัตน์


ข้าพเจ้านางศรัญญา มาป้อง ครูขำนาญการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าได้รับการนิเทศ จากนางแววตา พุฒรัตน์น หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร การทำน้ำยาฃ้างจานสมุนไพรซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning โดยมีการจัดทำแผน มีกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน มีการสรุปการผลจากการได้ลงมือทำและมีการคิดต้นทุนการผลิต กำไร มีการบูรณาการท้าทายผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ได้ข้อเสนอแนะในก่ารพัฒนาผู้เรียนจากคุณครูให้หา ควรหากิจกรรมอื่นๆ มาเพิ่มเติม จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น เพื่อเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน ซึ่งพ้าพเจ้าก็ได้ต่อยอดโดยการให้นักเรียนพับเหรียญโปรยทานการทำลูกประคบจากสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนางานให้สามารถจำหน่ายได้ ในภาคเรียนที่ 2 ขอชอบคุณคุณครูแววตา พุฒรัตน์ ที่ให้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพต่อไป
นางศรัญญา มาป้อง
08 ต.ค. 2562

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเกิดทักษะ การคิดการแก้ปัญหาและรู้จักขั้นตอนการทำงาน กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่ และสามารถนำกระบวนการทำงานที่ได้ลงมือทำต่อยอดสู่อาชีพ และการทำงานด้านอื่นๆได้
นางแววตา พุฒรัตน์
25 ธ.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนิติรัตน์ บัวทุม
วันนี้ข้าพเจ้านางแววตา พุฒรัตน์ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าให้ไปนิเทศ ครูนิติรัตน์ บัวทุมครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/4 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ลักษณะที่แตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ดังนี้ 1. คุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning ตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 2. มีการจัดทำใบงาน/กิจกรรมให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนโดยมีสื่อการสอนประกอบ 3. มีการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนอ่านแถบประโยคข้อแตกต่างฯ และมีการจัดเรียงลำดับหัวข้อ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ คุณครู ควรหากิจกรรมหรือจัดทำสื่อง่ายๆที่ใกล้ตัวเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน และมีการเสริมแรงเพื่อให้กำลังใจ

นางแววตา พุฒรัตน์


ข้าพเจ้านางนิติรัตน์ บัวทุมครูประจำชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2/4ได้รับการนิเทศ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ลักษณะที่แตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ดังนี้ 1. ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน Active Learning ตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 2. มีการจัดทำใบงาน/กิจกรรมให้นักเรียนดำเนินการจัดทำตามขั้นตอนโดยมีสื่อการสอนประกอบ 3. มีการบูรณาการกับวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนอ่านแถบประโยคข้อแตกต่างฯ และมีการจัดเรียงลำดับหัวข้อ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นิเทศดังงนี้ ได้จัดหากิจกรรมโดยจัดทำสื่อง่ายๆที่ใกล้ตัวเสริมเด็กเก่งและเด็กอ่อนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมๆกัน และมีการเสริมแรงเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เรียน ขอขอบคุณผู้นิเทศที่ให้คำแนะนำในการนิเทศชั้นเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
นางนิติรัตน์ บัวทุม
30 ก.ย. 2562

นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเกิดทักษะ การคิดการแก้ปัญหาและรู้จักขั้นตอนการทำงาน กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสิ่งเดิมที่มีอยู่ และสามารถนำกระบวนการทำงานที่ได้ลงมือทำต่อยอดสู่อาชีพ และการทำงานด้านอื่นๆได้
นางแววตา พุฒรัตน์
29 ธ.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้านางสาวล้อม ทุมไพร พร้อมด้วยนางสุกัญญา ตัณฑมาสน์ และนายอรรถวิท อุตม์อ่าง ไปนิเทศนางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) การอ่านออก เขียนได้ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศ ดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตร จากใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน มีปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ 2. การจัดการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) มีการออกแบบการเรียนรู้แบบนักเรียนมีส่วนร่วม ลงมือปฎิบัติ และฝึกทักษะกระบวนการคิด 3. การอ่านออก เขียนได้ ครูประจำวิชาได้จัดทำข้อมูลการอ่านออก เขียนได้ และได้จัดทำสื่อ นวัตกรรมมาพัฒนานักเรียน 4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด มีการสอนซ่อมเสริม ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศในครั้งนี้

นางสาวล้อม ทุมไพร


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์ ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวเยี่ยมศิริ กุณาวงศ์
02 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้ามานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียน และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย มีเอกสารวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด
นางสาวล้อม ทุมไพรและคณะ
02 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายพุดทอง กองสังข์
วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น ข้าพเจ้านายสุธี บุญฤทธิ์ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศครูผู้สอน นายพุดทอง กองสังข์ ชั้นมัธยมศึกศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปละ พบว่า การจัดการเรียนการสอน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ตามความชอบความถนัด อย่างมีความสุข ได้เสนอแนะครูผู้สอน ให้ดูแลเรื่องระเบียบ วินัย ขอขอบคุณครุูผู้สอนที่ได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

นายสุธี บุญฤทธิ์


ข้าพเจ้านายพุดทอง กองสังข์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปละโดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามความชอบ ความถนัด อย่างมีความสุข ซึ่งได้ดูแลเรื่องระเบียบ วินัย ของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ขอขอบคุณครุูผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
นายพุดทอง กองสังข์
30 ก.ย. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวพัชรา แสนใจกล้า
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 4 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่านและการเขียนมากกว่านี้

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวพัชรา แสนใจกล้า ได้รับการนิเทศ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ดูแลทำความสะอาดห้องเรียนให้สอาดทุกวัน 2. จัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ฝึกให้เด็กอ่าน เขียน สระและพยัชนะไทยให้ถูกต้องและสม่ำเสมอคะ
นางสาวพัชรา แสนใจกล้า
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวศิรินาฎ คุ้มภัย
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดดี 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดีขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่านและการเขียนมากกว่านี้

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ดิฉันนางสาวศิรนาฎ คุ้มภัย ได้รับการนิเทศและได้นำผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุง ดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพิ่มมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 3. พัฒนานักเรียนเรื่องการเรียนการสอน การจำพยัญชนะไทย สะกดคำ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการฝึกเขียนคำสผมสระทุกวัน และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาดเอื้อต่อการเรียนรู้
นางสาวศิรินาฎ คุ้มภัย
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตนา ทิพโสฐ
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น ควรเน้นการอ่านและการเขียนให้มากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้านางสาวรัตนา ทิพโสฐ ได้ดำเนินการดังนี้ ได้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ป้ายนิเทศต่างๆ และได้จัดทำสื่อชุดเลื่อนอ่าน พยัชนะ สระ โดยให้ฝึกอ่านและเน้นการเขียนพยัญชนะ สระ ไทยให้ถูกต้อง
นางสาวรัตนา ทิพโสฐ
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 5
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวน้ำค้าง จันทร์โอภา
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


จากที่คณะนิเทศภายในได้มานิเทศและได้ให้คำแนะนำข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำไปปรับปรุงโดยการเน้นผู้เรียนให้ฝึกอ่านฝึกเขียนตัวพยัญชนะเป็นรายบุคคลและจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียนมากขึ้น
นางสาวน้ำค้าง จันทรอาภาโรจน์
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวภัทรวรรณ พนัส
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ ดีขึ้น 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 3 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการอ่านและการเขียนให้มากกว่านี้

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เน้นการอ่านพยัญชนะไทยในเเต่ละวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ และจัดมุมประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
นางสาวภัทรวรรณ พนัส
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 3 แต่นักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดีขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ตามที่คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาได้มานิเทศการสอนของข้าพเจ้าวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้ให้ข้อแนะนำ 3 เรื่อง ดังนี้ 1. ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับ 4 ข้าพเจ้าเริ่มดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วบางส่วน 2. ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 4 ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมโดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ให้ครับทุกกิจกรรม 3. ด้านความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 นักเรียนสามารถจำคำและอ่านพยัญชนะไทย ตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ได้บ้างแล้ว โดยเน้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงทุกคนทุกวัน
นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น ห้องเรียนมีความสะอาดมากขึ้นจากครั้งก่อน
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสุชาดา ศักดิ์เจริญิชัยกุล
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น แต่ต้องเน้นการให้เพิ่มขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


จากคณะนิเทศภายในมานิเทศข้าพเจ้าในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของขัาพเจ้า ข้าพเจ้าได้นำคำแนะนำมาพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ 6 กิจกรรมและข้าพเจ้าได้เน้นการอา่นและเขียนท่องเพื่อฝึกให้เด็กมีพัฒนาที่ดีขึ้นต่อไป
นางสุชาดา ศักดิ์เจริญชัยกุล
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

27 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวปณวรรณ ภูวรินทรากุล
ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านเข็กน้อย ที่ 158/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะนิเทศในโรงเรียน ลว 9 กค. 2562 ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ และ คณะกรรมการ ประเด็นการนิเทศในระดับสายอนุบาลประกอบด้วย การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน การจัดประสบการณ์ และ ความสมารถของนักเรียนโดยประเมินโดยสุ่มนักเรียน ปรากฏว่า 1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 ห้องเรียนสะอาดพอใช้ แต่ยังไม่สามารถจัดมุมประสบการณ์ดีเท่าที่ควร 2. ด้วนการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 4 คือมีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 3. ความสมารถของนักเรียน อยู่ในระดับ 5 เนื่องจากนักเรียนยังสามารถจำพยัญชนะไทยได้ดี่ขึ้น โดยการสุ่มนักเรียน ได้แนะนำให้เน้นการสอนโดยภาษานักเรียนอ่าน และเขียนให้มากขึ้น และจัดห้องเรียนให้สะอาดมากขึ้น

นายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ


ข้าพเจ้า นางสาวปนวรรณ ภูวรินทรากุล ได้รับการนิเทศและได้นำผลการนิเทศมาพัฒนา ปรับปรุง ดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพิ่มมุมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 3. พัฒนานักเรียนเรื่องการเรียนการสอน การจำพยัญชนะไทย โดยการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย น่าสนใจ การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง การฝึกเขียน และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้สะอาด
นางสาวปนวรรณ ภูวรินทรากุล
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ และคณะ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนปรากฏว่า ครูมีการใช้แบบฝึกมากขึ้น และสื่อหลากหลายมากขึ้นทำให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริและคณะ
04 ต.ค. 2562

26 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายสุธี บุญฤทธิ์
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้านายสรรชัย แก้กก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้นิเทศครูผู้สอน นายสุธี บุญฤทธิ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) พบว่า ครูใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน มีความพร้อม ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น ได้แนะนำให้ผูู้สอนได้ ฝึกให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานของนักเรียนด้วยจะเป็นผลดีมาก ขอขอบคุณครู ผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

นายสรรชัย แก้วกก


ข้าพเจ้านายสุธี บุญฤทธิ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 3 โดยได้ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน ให้มีความพร้อม และได้ฝึกให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานของนักเรียน ขอขอบคุณ ครูผู้นิเทศ ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
นายสุธี บุญฤทธิ์
30 ก.ย. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดข่าพัฒนา
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัศมี หล้ามี
ข้าพเจ้า นางสาวรัตติพร ตรีสอน คณะกรรมการนิเทศ ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นางสาวรัศมี หล้ามี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียนตามคำบอก ดังนี้ 1.ด้านการเตรียมการเรียนการสอนครูได้จัดทำแผนการสอนแต่ยังคงไม่เรียบร้อย 2. มีการจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนได้ลองลงมือปฎิบัติ 3.สื่อการสอนมี ค่อนข้างมีขนาดเล็ก ควรเพิ่มขนาดสื่อให้ใหญ่ขึ้น 4.กระบวนการเรียนการสอน ครูได้อธิบายขั้นตอน ทำความเข้าใจในเนื้อหา และได้ให้นักเรียนได้ลงมือทำตามวิธีขั้นตอนบนกระดานที่เตรียมไว้ให้ 5.นักเรียนสนใจตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดเตรียมแผนการสอนให้สมบูรณ์ 2. ให้เพิ่มตัวอย่างสื่อประกอบการสอนให้หลากหลาย 3. สรุปเนื้อท้ายบทเรียน

นางสาวรัตติพร ตรีสอน


จากการที่คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ได้มาติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนนำในการใช้สื่อเพิ่มเติม และการทำแผนการสอน ซึ้งข้าพเจ้าจะนำไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวรัศมี หล้ามี
04 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดข่าพัฒนา
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวชิระ แก้วเข้ม
ข้าพเจ้า นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นายวชิระ แก้วเข็ม วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โปรแกรมexcel ดังนี้ 1.ด้านการเตรียมการเรียนการสอนครูไม่ได้จัดทำแผนการสอน บรรยากาศห้องเรียนโปร่งโลงอากาศถ่ายเทดี 2. มีการจัดให้นักเรียนได้ลองลงมือปฎิบัติจริง 3.สื่อการสอนมี ครบแต่ค่อนข้างน้อยไม่ครบทุกคน 4.กระบวนการเรียนการสอน ครูได้อธิบายขั้นตอน ทำความเข้าใจในเนื้อหา และได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติตามวิธีขั้นตอน 5.นักเรียนสนใจตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดเตรียมแผนการสอน 2. สรุปเนื้อท้ายบทเรียน

นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์


จากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการจัดทำแผนและการใช้สื่อเพิ่มเติม ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นายวชิระ แก้วเข้ม
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดข่าพัฒนา
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรัตติพร ตรีสอน
ข้าพเจ้า นายสันติ บุชเบ้า คณะกรรมการนิเทศ ได้ออกนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของ นางสาวรัตติพร ตรีสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เชลล์พืช ดังนี้ 1.ด้านการเตรียมการเรียนการสอนครูจัดทำแผนการสอนยังไม่สมบูรณ์ การจัดบรรยากาศห้องเรียนโปร่งโลงอากาศถ่ายเทดี 2. มีการจัดเตรียมใบงานให้นักเรียนได้ลองลงมือปฎิบัติ 3.สื่ออุปกรณ์การสอนมี ค่อนข้างน้อยควรเพิ่มสื่อให้มากขึ้น 4.กระบวนการเรียนการสอน ครูได้อธิบายขั้นตอน ทำความเข้าใจในเนื้อหา และได้ให้นักเรียนได้ลงมือทำตามขั้นตอน 5.นักเรียนสนใจตั้งใจทำกิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ข้อเสนอแนะ 1.ให้จัดเตรียมแผนการสอน 2. ให้เพิ่มตัวอย่างสื่อประกอบการสอนให้หลากหลาย 3. สรุปเนื้อท้ายบทเรียน

นายสันติ บุชเบ้า


จากการที่คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ได้มาติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการใช้สื่อเพิ่มเติม ซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวรัตติพร ตรีสอน
02 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวสรินนา เกษงาม นางสาวอัญชลี อินปัญญา
ได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนชั้น อ.2/1 ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษ วันนี้คุณครูใช้สื่อเป็นเพลงและแผ่นชาร์ท A-Z และแผ่นชาร์ทจำนวน 1-10 กับนักเรียนพบว่า เด็กๆร้องเพลงได้สนุกสนาน พร้อมทำท่าทางประกอบได้ดีทุกและรู้จักตัวอักษร A-Z และจำนวน 1-10 เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคน คุณครูช่วยกันดูแลเด็กได้ทั่วถึงเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ดีมาก ขณะทำกิจกรรมเด็กๆ มีความตัั้งใจ สนใจ ร่วมกิจกรรมดี และได้เน้นย้ำเรื่อง วินัย ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กที่ยังเข้ากลุ่มไม่ค่อยได้ ฝากคุณครูช่วยดูแลเป็นพิเศษด้วยค่ะ ขอบคุณคุณครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

นางทิพรัตน์ จำนงค์วัฒน์


ข้าพเจ้านางสาวสรินนา เกษงาม ครูปนะจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 และนางสาวอัญชลี อินปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้น อนุบาลปีที่ 2/1 ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหัวหน้าสายชั้น โดยเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในการทำกิจกรรม ของเด็กเป็นระบบกลุ่ม เพื่อความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
นางสาวสรินน เกษงาม และนางสาวอัญชลี อินปัญญา
26 ก.ย. 2562

ข้าพเจ้านายเจษฎาวุฒิ ศิริ ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน ของคุณครูสรินนา เกษงาม คุณครูอัญชลี อินปัญญา การสอนอยู่ในระดับ ดี ควรเน้นการพานักเรียนอ่านให้มากขึ้น และฝึกคัดลายมือให้มากขึ้น
นายเจษฎาวุฒิ ศิริ
31 ม.ค. 2563

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโนนทอง
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวรชิญา กลิ่นหอม
วันนี้ข้าพเจ้า นายนพดล นามวงษา ผอ.รร.บ้านโนนทอง ได้นิเทศการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 2 ได้มอบสื่อการจัดการเรียนการสอย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สพป.พช.2 ต่อไป และได้เน้นย้ำให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง ฝึกกล้ามเนื้อ และระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นต่อไป

นายนพดล นามวงษา


ข้าพเจ้านางสาวรชิญา กลิ่นหอม ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ได้รับการนิเทศภายแล้วได้ทำกรปฏิบัติตามการจัดการเรียนการสอนเรื่องบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
นางสาวรชิญา กลิ่นหอม
27 ก.ย. 2562

จากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแล้ว นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีวินัยมากขึ้น และหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย
นางสาวรชิญา กลิ่นหอม
27 ก.ย. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายณรงค์ แก้วมา
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพลธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายณรงค์ แก้วมา ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมโต้ตอบกับครูด้วยความมั่นใจ นักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัด

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านายณรงค์ แก้วมาได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเน้นการอ่าน เขียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นายณรงค์ แก้วมา
02 ต.ค. 2562

นายณรงค์ แก้วมา ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางนงนาฎ หาญรบ
ในวันนี้ข้าพเจ้านายวีรพลธิกะ นายสมบุญ มูลณี นางณัฐกานต์ จันทร์สุริย์ และนางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ได้มานิเทศการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางนงนาฎ หาญรบ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย การเรียนการสอนเน้นเรื่องการอ่าน-การเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศการเรียนการสอนสนุกสนานนักเรียนมีส่วนร่วมโต้ตอบกับครูด้วยความมั่นใจ นักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัด

นายวีรพล ธิกะ


ตามที่ข้าพเจ้านางนงนาฏ หาญรบได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าเน้นการอ่าน เขียนโดยเฉพาะตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีลักษณะพิเศษอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางนงนาฏ หาญรบ
02 ต.ค. 2562

นางนงนาฎ หาญรบ ได้จัดทำข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารรายวิชา ได้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่งตามกำหนด
นายวีรพล ธิกะ
04 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ : นางมนฤดี โอเดลโล
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางกรวรรณ กเอนเงินได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นายเอนก ขันทยศ


ข้าพเจ้านางมนฤดี โอเดลโล ได้รับการนิเทศจากทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารชั้นเรียนและเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย อย่างครบถ้วนตามคำแนะนำของคณะนิเทศ
นางมนฤดี โอเดลโล
03 ต.ค. 2562

นางมลฤดี โอเดลโล ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอน
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางสาวณัฐฐิดา เอนกปัญญากุล
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางจารุนันท์ กังคำ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวญากุล ได้รับการนิเทศจากคณะทีมงานนิเทศ ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และให้สอดคล้องตามสภาพจริง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยยึดตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนบ้านเข็กน้อย และได้จัดทำเอกสารประจำวิชา อย่างเป็นปัจจุบันและเรียบร้อย
นางสาวณัฎฐิดา เอนกปัญญากุล
03 ต.ค. 2562

นางสาวณัฐฐิดา เอนกปัญญากุล ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นางจารุนันท์ กังคำ
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นางจารุนันท์ กังคำ ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านางจารุนันท์ กังคำ ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีการจัดหาสื่อมาใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อผู้เรียน มีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนเปิดโอกาสห้นักเรียนได้แสดงความสามารถและซักถามข้อสงสัย มีการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด และจัดทำเอกสารประจำวิชาคณิตศาสตร์อย่างคราบถ้วน และได้มีการทำบันทึกผลการประเมิน เรียบร้อยแล้ว
นางจารุนันท์ กังคำ
03 ต.ค. 2562

นางจารุนันท์ กังคำ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นายวิชัย ตัณฑมาสน์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายวิชัย ตัณฑมาสน์ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านายวิชัย ตัณฑมาสน์ ได้จัดทำเอกสารหลักฐานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และเอกสารประกอบวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัด เรียบร้อบ และได้ บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
นายวิชัย ตัณฑมาสน์
02 ต.ค. 2562

นายวิชัย ตัณฑมาสน์ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ : นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที่158/2562เรื่องการจัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการนิเทศ นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์ได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบั น มีการบันทึกหลังแผนการสอน มีผลงานของนักเรียน สภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย

นาเอนก ขันทยศ และคณะ


ข้าพเจ้านายไพฑูรย์ สงวนศิลป์และคณะได้จัดทำเอกสารชั้นเรียน เอกสารประจำชั้น เอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ผลงานนักเรียน เครื่องมือวัดและประเมินผล เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเอกสารประกอบอื่น ๆดังที่กล่าวมาครบถ้วน บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บันทึกหลังแผนการสอนทุกครั้ง มีผลงานของนักเรียน จัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย ให้น่าอยู่น่าเรียน
นายไพฑูรย์ สงวนศิลป์
03 ต.ค. 2562

นายไพฑูรย์ สงวนิลป์ ได้ปฏิบติตามที่คณะนิเทศได้ชี้แนะโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรและนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ได้จัดทำสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม จัดทำเอกสารธุรการในห้องเรียนครบถ้วนและเป็นปัจุจบัน และจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้น่าเรียนรู้และเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
นายเอนก ขันทยศและคณะ
03 ต.ค. 2562

25 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเข็กน้อย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ : นางวิภาดา สิงห์โรจน์
ข้าพเจ้านายเอนก ขันทยศและคณะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศตามคำสั่งที