รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโคกมน
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้านายสมยศ พรหมพล และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาหลักจากที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่าน โดยได้ดำเนินการประุชุมคณะครู จัดการนิเทศในชั้นเรียนเพื่อดูทักษะในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านการอ่านในการจัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านในระดับศูนย์ฯ ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ลำดับที่ ๒ จากการแข่งขันด้านการอ่าน ข้าพเจ้าและคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยลาดขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นอย่างสูงในการมาให้แนวทางในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ และพร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางต่อไป
นายสมยศ พรหมพล
25 ส.ค. 2562

16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทรัพย์สว่าง
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทรัพย์สว่าง
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังกวาง
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
02 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วย ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่าย ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของเลขาธิการ กพฐ. ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ โดยสถานศึกษาแห่งนี้ มีจุดเด่น คือมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ๓ปีติดต่อกัน ได้สอบถามแนวทางในการพัฒนา พร้อมข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ขอบคุณในความตั้งใจปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และคณะครู และการอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ด้วยดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ผอ.บรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะ ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านหินกลิ้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงให้คณะครูได้รับทราบถึงนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.และของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แก่ เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) DLTV รวมทั้งการนำราโชบายด้านการศึกษาสู่ห้องเรียน การนิเทศภายใน พร้อมทั้งให้รักษาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงกว่าระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง 2. ดำเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนน้อย ดังนั้นจะไม่มีการดึงครูออกจากชั้นเรียน หรือไม่รบกวนคุณครูขณะสอนมากนัก จึงจะใช้เวลานอกเหนือจากการสอน เช่น อาจจะพูดคุยในช่วงรับประทานอาหาร ช่วงเย็นหลังเลิกงาน เป็นต้น 3. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูให้มากขึ้น เนื่องจากต้องรับภาระหนักในการสอน และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนืองานสอนที่เพิ่มมากขึ้นจากเรื่องราวที่อยู่ในกระแสของสังคม ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ที่มักมีหน่วยงานมาขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด
15 ก.ค. 2562

21 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฝาย
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วย น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพํนธ์ ได้มาตรวจราชการสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียน สอบถามพัฒนาการการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนบางคน และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครูและผู้รักษาการไว้ ซึ่งทุกห้องสะอาดและจัดบรรยากาศได้ดี ได้ประชุมคณะครู เพื่อแจ้งแนวทางการยกระดับคุณภาพ โดยเน้นการอ่าน เขียน การวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และการนิเทศภายใน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขอบคุณผู้รักษาการฯ และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
19 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนายาว
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้เยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาทุกห้อง ฝากให้ปรับอุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือชำรุดออก เนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้ ผล NT และ O - NET ลดลงได้ประชุมคณะครูให้ศึกษา/ วิเคราะห์ผลจาก NT และ O - NET มาปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนอย่างจริงจัง และเน้นการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาแห่งนี้มีเด็กพิเศษ 32 คนแต่ขาดบุคลากร จะได้นำข้อมูลมาพิจารณาสนับสนุนต่อไป ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านนายาวได้รับการตรวจราชการ จาก นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ โดยมีเรื่องที่ผอ.สพป.พช๒ ได้กำชับให้คณะครูร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้1.การศึกษาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการอ่านออกเขียนได้ 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด เป็นรายบุคคล เน้นการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนพร้อมทั้งจัดซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน 3.ให้วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET และ NT ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ว่ามีมาตฐานใดตำ่ ให้นำผลที่ได้มาใช้ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.ในการสอบ O-NET และ NT ป.3 ให้ครุผู้สอนในแต่ละช่วงชั้นร่วมกันพัฒนาผู้เรียนไม่ให้เป็นภาระเฉพาะกับครู ป.3 ป.6 หรือ ม.3 เท่านั้น 5.การนิเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริง ทางโรงเรียนบ้านนายาวได้นำเรื่องดังกล่าวมาประชุมทำความเข้าใจกับคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
นายบุญแทน บุญแสน
02 ก.ค. 2562

ช่วงวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนายาวได้ดำเนินการประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (คัดกรอง มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 1562049812_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1562049812_2.pdf 
นายบุญแทน บุญแสน
02 ก.ค. 2562

ขอบคุณมาก ให้พัฒนานักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุงให้มีระดับดีขึ้นไป ขอให้รายงานความก้าวหน้าด้วยครับ
บรรเจิด กลิ่นจันทร์
03 ก.ค. 2562
19 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียนซึ่งยังจัดการชั้นเรียนได้ไม่ค่อยเรียบร้อย เนื่องจากมีข้าราชการครูป่วยต้องลาพักฟื้น ๒ ราย ฝากให้ ผอ.ดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป การใช้สัญญาณอินเตอร์ มีสัญญาณแต่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่เสถียร จะแจ้งให้กลุ่ม ICT ของ สพป.มาดูแลให้ ขอขอบคุณคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้านายพนอ ผูกพรมได้ดำเนินการนิเทศชั้นเรียนและได้นำข้อแนะนำของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ซึ่งท่านได้แนะนำเกี่ยวกับการจัดชั้นในห้องเรียนให้เรียบร้อยและได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการนิเทศระหว่างชั้นเรียน โดยแบ่ฃช่วงชั้น ดังนี้ ๑. ช่วงชั้นที่ ๑ ๒.ช่วงชั้นที่ ๒ ๓.ช่วงชั้นที่ ๓ สัญญาณอินเตอร์เน็ตข้าพเจ้าได้ให้คุณครูปรีชา ศรีบุญเรือง ครูเจ้าหน้าที่ ICT ประจำโรงเรียนได้สำรวจและแก้ไขเครือข่ายที่ไม่เสถียรโดยด่วน เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ICT
นายพนอ ผูกพรม
17 ก.ค. 2562

18 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงทิพย์
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ โดยตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียน สภาพห้องเรียนควรปรับโดยนำอุปกรณ์ที่เก่าและชำรุดออกไปบ้าง สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้มีผล O-NET สูงกว่าระดับประเทศ แต่กลับมีผล NT ต่ำได้เสนอให้นำผลการวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล เสนอให้พัฒนาห้องสมุดและบริเวณให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น ขอบคุณผู้อำนวนการฯ ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้า นายเสริมศิลป์ ปานนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงทิพย์ ได้รับการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการการเขียนและการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จากท่านบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สิ่งที่ได้รับพบว่า ทางโรงเรียนมี จุดแข็งเรื่อง ค่าเฉลี่ยนผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ และมีจุดอ่อน จัดเก็บอุปกรณ์ที่เก่า และชำรุดออกจากห้องเรียน ปรับปรุงผลเฉลี่ยการเรียน NT ให้สูงขึ้น ควรปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ให้เอื้อต่อนักเรียน เป็นห้องสมุดมีชีวิต ข้อเสนอทางโรงเรียนสื่อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หล่องรับสัญญาณ หลอดไฟ โทรทัศน์ 50 นิ้ว คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ การจัดครูให้ครบชั้นเรียน ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา ได้รับโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 25 ชุด พร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านอาคารสถานที่ 2.ด้านการจัดชั้นเรียน 3.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก 4.การประกันคุณภาพการศึกษา 5.การพัมนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน 6.การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ 7.การบริหารจัดการของโรงเรียนในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์ การเรียน 8.ข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอน จากการนิเทศติดตาม พบว่า โรงเรียนบ้านดงทิพย์มีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมเปิดการเรียนการสอน และให้บริการนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม สถานที่มีความปลอดภัย สะอาด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดตารางเรียน และมีคำสั่งจัดชั้นเรียนรวมทั้งเตรียมเอกสารธุรการเรียบร้อย ด้านการใช้ DLTV ระบบสัญญาณใช้ได้ตามปกติ มีตารางเรียน คู่มือพร้อมแผนการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดทำประกาศ การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเรียบร้อย ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การประเมินผลระดับเขตพื้นที่ ได้มีการส่งข้อมูลการประเมินให้ครูทุกชั้นและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทุกระดับชั้น ส่วนการดำเนินด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และด้านการจัดอาหารกลางวัน โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยครบทุกรายการ ข้อแนะนำเพิ่มเติม ศึกษานิเทศก์ แนะนำให้ครูทุกระดับชั้น จัดทำแฟ้มข้อมูลการอ่าน การเขียน ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และเตรียมแผนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนขอขอบผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และนางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ให้คำแนะนำ และได้รับความรู้เป็นอย่างดียิ่ง
นายเสริมศิลป์ ปานนิล
17 ก.ค. 2562

18 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย/โรงเรียนบ้านหนองสว่าง)
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วย น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนซึ่งทุกชั้นสะอาดและจัดบรรยากาศได้ดี ได้เสนอแนะให้ปรับบางส่วน สอบถามถึงการอ่าน/การเขียน การวัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับชั้นเรียน การนิเทศภายใน เน้นให้พัฒนาเด็กรายบุคคล ขอบคุณผู้อำนวยการ และคณะครูที่ตั้งใจทำงาน และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง รับการตรวจเยี่ยมของนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.พช. 2 โดยท่านได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนและพบปะกับนักเรียน ครูผู้สอนทุกชั้น พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายเรื่อง เป็นต้นว่า - การอ่าน การเขียน - การวิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ nt, o-net พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสอบให้ตรงและเป็นไปตามมาตรฐาน ตวช.โดยเฉพาะส่วนที่ยังบกพร่อง - การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรชั้นเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม - การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามแผนฯ ที่วางไว้ - การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อจะได้พัฒนาได้ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทางโรงเรียนบ้านฝายนาแซงจะได้นำข้อเสนอแนะของท่านไวางแผนดำเนินการเพื่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
นางกานต์กนิษฐ์ หมื่นเดช
15 ก.ค. 2562

17 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วยน.ส.กนกชนก มาทรัพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาแห่งนี้ ปรากฎว่าการจัดห้องเรียน บริเวณ และการเตรียมการทุกอย่างมีความพร้อมดีมาก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านศิลา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการจัดห้องเรียน จัดให้มีโต๊ะเก้าอี้ครบตามจำนวนนักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ได้จัดการภูมิทัศน์บรรยากาศในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีครูประจำชั้นครบทุกชั้นเรียน ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน
นายอภิชาต ภักดีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา
22 ก.ค. 2562

13 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านร่องกะถิน
วันนี้ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นซึ่งจัดบรรยากาศห้องเรียนได้ดี บริเวณทั่วไปสะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ วันนี้มีการประชุมผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการร่วมมือจัดการศึกษา ซึ่งมีบรรยากาศการร่วมมือที่ดีทั้งการพูดคุย และในทางปฏิบัติตามรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พูดคุยแนวทาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดผลลัพธ์คือคุณภาพเด็กให้ชัดเจน กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้อง ขับเคลื่อนด้วยห่วงโซ่คุณภาพ จัดทำแผนและการนิเทศ กำกับ ติดตามให้สนับสนุนกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ให้ชัด ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ จะประสบผลสำเร็จเอง ขอเป็นกำลังใจ ขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน 3 ทักษะ เพื่อพัฒนานักเรียน คือ ทักษะวิชาการ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการไว้ 4 เป้าหมายคือ (1)ผลการทดสอบระดับชาติ สูขึ้นร้อยละ 3 (2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าระดับประเทศ (3) ค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ (4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนทุกด้าน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน และบริบทของชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพ ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มาเป็นวิทยากร ในการทำอาหาร และการปลูกผักปลอดสารพิษ การพัฒนาทักษะชีวิต มีการจัดเข้าค่ายพุทธบุตรแก่นักเรียน การได้รับคววามเมตตาจากพระอธิการสมบูรณ์ จากวัดโนนสว่างบ้านสักงอยน้อย มาสอนธรรมะทุกวันอังคาร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมเสริมอื่นๆตามโอกาสต่างๆ เพื่อให้ประสบการณ์ทักษะชีวิตแก่นักเรียน โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายใน ประเด็นการนิเทศ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา(การสอนวิทยาการคำนวณ การบูรณาการสาระท้องถิ่น การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การน้อมนำราโชบาย ร.10 หลักสูตรเพศวิถีศึกษา) 2. การอ่านออก เขียนได้ 3. การจัดเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. การประกันคุณภาพการศึกษา
นางชัญญา จินากูล
15 ก.ค. 2562

05 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วยนายสละ พาดี และนางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจราชการการปฏิบัติงานของโรงเรียนแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้น บริเวณและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เสนอให้ปรับการติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และนำที่ไม่ได้ใช้งานออก เรื่องหลักสูตรให้ปรับตามข้อเสนอของศึกษานิเทศก์ ให้ ผอ.และคณะครูกำหนดผลลัพธ์คือคุณภาพเด็กให้ชัดเจน เพื่อปรับหลักสูตรให้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้ จากนั้นให้กำหนดแผน และกำกับงานให้สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สำเร็จ ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
หลักสูตรได้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอของศึกษานิเทศก์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ดำเนินการปรับการติดตั้งอุปกรณ์ และความสะอาดภายในห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว
นายเสน่ห์ ขวัญคง
18 ก.ค. 2562

05 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำม่วง
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วยนายสละ พาดี และนางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจราชการการปฏิบัติงานของโรงเรียนแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน เสนอให้ปรับอุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้ใช้ออกบ้าง บริเวณทั่วไปให้ปรับแต่งให้ดูว่ามีการดูแลอยู่เสมอ ได้ประชุม ผอ.และคณะครู ให้กำหนดผลลัพธ์ หรือภาพความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้วปรับหลักสูตรให้สนอง การวางแผนและการกำกับติดตามให้ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จนั้นอย่างเป็นขั้นตอน ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ โรงเรียนบ้านซำม่วงและได้ประชุมคณะครูเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนบ้านซำม่วงได้ประชุมคณะครูและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนตามข้อเสนอแนะและได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
นายถิรธนา สุทธะลักษณ์
18 ก.ค. 2562

19 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าดินแดง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนิเทศฯ ครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์แบ่งสายดำเนินการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และ 4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.3 และ6 ในการนี้ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคุณครูทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 และร่วมกันอภิปลายผลการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยเน้นให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคค ฝากให้ผู้อำนวยการและคุณครูช่วยกันสืบค้นสาเหตุและวิธีการในการพัฒนา และนิเทศและแก้ไขรายชั้นเรียนด้วย


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
13 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าขาม
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนิเทศฯ ครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์แบ่งสายดำเนินการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และ 4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.3 และ6 ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคุณครูทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 ได้นำเสนอข้อมูลย้อนกลับและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาโดยเน้นนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ฝากท่านผู้อำนวยการและคุณครูวิชาการไปนิเทศชั้นเรียนต่อและรายงานความก้าวหน้าด้วย


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
05 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้านิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด (การอ่าน การเขียน / NT / O-NET) ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ศึกษานิเทศก์ได้นำเครื่องมือวัดการอ่าน เขียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ และวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรชั้น ป.๓ และ ป.๖ จากนั้นได้นำข้อมูลมาสะท้อนกลับเพื่อหาแนวทางพัฒนา โดยเน้นนำข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานไปด้วย ฝากให้ผู้อำนวยการและครูวิชาการนำข้อมูลดังกล่าวไปนิเทศชั้นเรียนต่อไป


บรรเจิด กลิ่นจันทร์