สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามศูนย์เครือข่ายฯ 13 เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายฯ : ศิลาตาดกลอย
  นิเทศ
บ้านตาดกลอย 1
บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 0
บ้านตาดข่าพัฒนา 0
บ้านโป่งสามขา(โรงเรียนบ้านหนองเขียว) 0
บ้านวังก้นหวด 0
บ้านวังขอน 0
บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา) 0
บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ) 1
บ้านห้วยข่อย 0
บ้านห้วยผักกูด 0
บ้านห้วยอีจีน 0
บ้านหินโง่น 0
บ้านอุ่มกะทาด 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : หินฮาวนาซำ
  นิเทศ
บ้านแก่งโตน 1
บ้านท่าผู 0
บ้านนาซำ 0
บ้านน้ำสร้าง(โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) 0
บ้านภูผักไซ่ 0
บ้านหนองยาว 1
บ้านหนองเล 0
บ้านหินฮาว(โรงเรียนบ้านน้ำขอบ) 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง
  นิเทศ
บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว) 1
บ้านดอยน้ำเพียงดิน 0
บ้านทับเบิกร่วมใจ 0
บ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย) 1
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 0
บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม) 0
บ้านวังเวิน 0
บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว) 1
วัดทุ่งธงไชย 0
อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ) 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : พ่อขุนผาเมือง
  นิเทศ
บ้านกกโอ 0
บ้านดงขวาง 1
บ้านน้ำก้อ 1
บ้านน้ำชุน(โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม/โรงเรียนฝายวังบอน/โสกเดื่อ) 0
บ้านโนนทอง 0
บ้านฝาย 0
บ้านหนองไขว่ 1
บ้านหนองปลา 0
บ้านห้วยลาน 1
พ่อขุนผาเมืองรำลึก 0
วัดหนองปลาซิว 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : หลักเมือง
  นิเทศ
ไทยรัฐวิทยา25 0
บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่) 0
บ้านท่าขาม 1
บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา) 0
บ้านบุ่งคล้า 0
บ้านไร่นางาม 0
บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด) 0
บ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน) 0
บ้านหัวนา 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : บ้านกลางช้างตะลูด
  นิเทศ
บ้านกลาง 0
บ้านช้างตะลูด 0
บ้านซำภู 1
บ้านดงน้ำเดือ 1
บ้านน้ำพุ 0
บ้านป่าบง 1
บ้านร่องกะถิน 1
บ้านห้วยสวิง (โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย) 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : ปากช่อง
  นิเทศ
บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ) 0
บ้านน้ำดุกเหนือ 0
บ้านปากออก 0
บ้านวังยาว 0
บ้านห้วยระหงส์ 0
วัดศรีจันดาธรรม 0
วัดศรีทอง 0
หน้าศูนย์เครืองมือกล 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : เมืองราด
  นิเทศ
ชุมชนบ้านติ้ว(โรงเรียนบ้านหนองขาม/โรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านร่องบง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่) 1
บ้านท่าโก 0
บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่) 0
บ้านปากดุก(โรงเรียนบ้านวังโป่ง) 1
บ้านปากห้วยขอนแก่น 0
บ้านป่าแกเครือ 0
บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง) 1
บ้านส้มเลา 1
บ้านโสก 0
บ้านหัวนาเลา 0
พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย) 1
อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก) 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : ฝายบุญหลง
  นิเทศ
บ้านดงทิพย์ 0
บ้านดอนสว่าง 0
บ้านท่าดินแดง 1
บ้านท่าอิบุญ 0
บ้านบุ่ง 0
บ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย/โรงเรียนบ้านหนองสว่าง) 1
บ้านวังมล 1
บ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 1
บ้านสักหลง 0
บ้านหนองบัว 1
บ้านห้วยกอก 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : วังกวาง หลักด่าน
  นิเทศ
บ้านซำม่วง 0
บ้านดงคล้อ 0
บ้านฟองใต้ 1
บ้านวังกวาง 1
บ้านหลักด่าน 1
บ้านห้วยกะโปะ 0
บ้านห้วยลาด 1
บ้านห้วยหินลับ 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : น้ำหนาว
  นิเทศ
บ้านกกกะบก 0
บ้านโคกมน 1
บ้านทรัพย์สว่าง 1
บ้านห้วยสนามทราย 0
บ้านห้วยหญ้าเครือ 0
อนุบาลน้ำหนาว 0
ศูนย์เครือข่ายฯ : ทุ่งสนเข็ก
  นิเทศ
บ้านเข็กน้อย 1
บ้านทุ่งสมอ 1
บ้านนายาว 0
บ้านห้วยขอนหาด 1
บ้านห้วยน้ำขาว 0
บ้านเหล่าหญ้า 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : เขาค้อ
  นิเทศ
ธรรมนูญกองช่างวิทยา 0
บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 0
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 0
บ้านหนองแม่นา 0
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 0