รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
19 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนายาว
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้เยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาทุกห้อง ฝากให้ปรับอุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือชำรุดออก เนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้ ผล NT และ O - NET ลดลงได้ประชุมคณะครูให้ศึกษา/ วิเคราะห์ผลจาก NT และ O - NET มาปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนอย่างจริงจัง และเน้นการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาแห่งนี้มีเด็กพิเศษ 32 คนแต่ขาดบุคลากร จะได้นำข้อมูลมาพิจารณาสนับสนุนต่อไป ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านนายาวได้รับการตรวจราชการ จาก นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ โดยมีเรื่องที่ผอ.สพป.พช๒ ได้กำชับให้คณะครูร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้1.การศึกษาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการอ่านออกเขียนได้ 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด เป็นรายบุคคล เน้นการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนพร้อมทั้งจัดซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน 3.ให้วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET และ NT ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ว่ามีมาตฐานใดตำ่ ให้นำผลที่ได้มาใช้ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.ในการสอบ O-NET และ NT ป.3 ให้ครุผู้สอนในแต่ละช่วงชั้นร่วมกันพัฒนาผู้เรียนไม่ให้เป็นภาระเฉพาะกับครู ป.3 ป.6 หรือ ม.3 เท่านั้น 5.การนิเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริง ทางโรงเรียนบ้านนายาวได้นำเรื่องดังกล่าวมาประชุมทำความเข้าใจกับคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
นายบุญแทน บุญแสน
02 ก.ค. 2562

ช่วงวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนายาวได้ดำเนินการประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (คัดกรอง มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 1562049812_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1562049812_2.pdf 
นายบุญแทน บุญแสน
02 ก.ค. 2562

ขอบคุณมาก ให้พัฒนานักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุงให้มีระดับดีขึ้นไป ขอให้รายงานความก้าวหน้าด้วยครับ
บรรเจิด กลิ่นจันทร์
03 ก.ค. 2562