รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
02 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วย ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่าย ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของเลขาธิการ กพฐ. ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ โดยสถานศึกษาแห่งนี้ มีจุดเด่น คือมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ๓ปีติดต่อกัน ได้สอบถามแนวทางในการพัฒนา พร้อมข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ขอบคุณในความตั้งใจปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และคณะครู และการอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ด้วยดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ผอ.บรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะ ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านหินกลิ้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงให้คณะครูได้รับทราบถึงนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.และของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แก่ เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) DLTV รวมทั้งการนำราโชบายด้านการศึกษาสู่ห้องเรียน การนิเทศภายใน พร้อมทั้งให้รักษาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงกว่าระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง 2. ดำเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนน้อย ดังนั้นจะไม่มีการดึงครูออกจากชั้นเรียน หรือไม่รบกวนคุณครูขณะสอนมากนัก จึงจะใช้เวลานอกเหนือจากการสอน เช่น อาจจะพูดคุยในช่วงรับประทานอาหาร ช่วงเย็นหลังเลิกงาน เป็นต้น 3. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูให้มากขึ้น เนื่องจากต้องรับภาระหนักในการสอน และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนืองานสอนที่เพิ่มมากขึ้นจากเรื่องราวที่อยู่ในกระแสของสังคม ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ที่มักมีหน่วยงานมาขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด
15 ก.ค. 2562