รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
21 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฝาย
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วย น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพํนธ์ ได้มาตรวจราชการสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียน สอบถามพัฒนาการการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนบางคน และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครูและผู้รักษาการไว้ ซึ่งทุกห้องสะอาดและจัดบรรยากาศได้ดี ได้ประชุมคณะครู เพื่อแจ้งแนวทางการยกระดับคุณภาพ โดยเน้นการอ่าน เขียน การวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และการนิเทศภายใน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขอบคุณผู้รักษาการฯ และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์