รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
20 ก.พ. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
วันนี้ ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา พร้อมด้วยคณะจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาติดตามข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 , 10 พฤศจิกายน 2561 และ 10 ธันวาคม 2561 พบว่าข้อมูลส่วนมาก สอดคล้องกับที่รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แต่ยังพบว่า ยังมีความคลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ย้ายเข้า - ออก และการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไว้ ณ โอกาส นี้ ว่าที่ พ.ต. ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องด้วยวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนทางโรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับการตรวจสอบจากว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา พร้อมด้วยคณะจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว พร้อมรับคำชี้แนะจากทางคณะ ให้ดำเนินการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบข้อมูลให้ตรงกับในระบบและเล่มทะเบียนนักเรียน
นายณัฐ เลื่อนยศ
09 มี.ค. 2562

12 ก.พ. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
วันนี้ นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงดาว ยศสุนทร นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย และนางอมรรัตน์ ศรีทอง ได้ออกติดตามจำนวนนักเรียนของแต่ละช่วงชั้นของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ และมอบของบริจาคให้แก่นักเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ที่บ้านพักถูกไฟไหม้ ไปแล้วนั้น ขอขอบคุณคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการออกติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจได้แจ้งให้นายทะเบียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนปีการศึกษา 2559-2561 และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงดาว ยศสุนทร นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย และนางอมรรัตน์ ศรีทอง ได้ให้คำแนะนำในการตรียมข้อมูลเพิ่มเติม คือ หลักฐานการย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทางโรงเรียนได้รับการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายณัฐ เลื่อนยศ
09 มี.ค. 2562