ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านห้วยลาด        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหลักด่าน        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว(โรงเรียนบ้านหนองขาม/โรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านร่องบง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ        เพิ่มเติม