ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านกกกะบก        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหินฮาว(โรงเรียนบ้านน้ำขอบ)        เพิ่มเติม