สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 5
เดีอนนี้ 510
เดือนก่อน 160
ปีนี้ 1,138
ปีก่อน 349
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
2,131,797.00 0.00 2,122,318.20 9,478.80
 

0.44 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
2,081,100.00 0.00 1,466,500.00 614,600.00
 

29.53 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 4,212,897.00   3,588,818.20 624,078.80
 

14.81 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (15 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
401,000.00 0.00 317,409.00 83,591.00
 

20.85 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
80,000.00 0.00 49,091.14 30,908.86
 

38.64 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
525,000.00 0.00 425,222.13 99,777.87
 

19.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
80,000.00 0.00 24,000.00 56,000.00
 

70.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท)
490,000.00 0.00 344,529.27 145,470.73
 

29.69 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท)
50,000.00 0.00 37,725.04 12,274.96
 

24.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท)
48,000.00 0.00 32,583.96 15,416.04
 

32.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 18,535.00 17,465.00
 

48.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
480.00 0.00 240.00 240.00
 

50.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
108,520.00 0.00 15,120.00 93,400.00
 

86.07 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
220,000.00 0.00 170,928.00 49,072.00
 

22.31 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
150,000.00 0.00 100,061.16 49,938.84
 

33.29 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
10,000.00 0.00 3,947.05 6,052.95
 

60.53 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (7 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม
4,000.00 0.00 2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
 
2.3) 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560
10,800.00 0.00 1,900.00 8,900.00
 

82.41 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
2.4) 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.5) 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
6,000.00 0.00 4,304.00 1,696.00
 

28.27 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
2.6) 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.7) 07 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
 

100.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
3 03 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00 0.00 1,707,772.52 163,327.48
 

8.73 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 04 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (15,000 บาท) (2 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน+ประกันสังคม จำนวน 50 คน (ตุลาคม 61 -มีนาคม 62)
4,725,000.00 0.00 4,638,798.31 86,201.69
 

1.82 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.2) 02 ค่าตอบธุรการโรงเรียน + ประกันสังคม จำนวน 11 คน (ตุลาคม 61 - มีนาคม 62)
1,039,500.00 0.00 921,535.50 117,964.50
 

11.35 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 05 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) (2 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (พ.ย.61-ม.ค.62)
1,890,000.00 0.00 1,474,189.96 415,810.04
 

22.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.2) 02 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (ก.พ.-เม.ย.62)
1,890,000.00 0.00 630,000.00 1,260,000.00
 

66.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 06 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (1 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ต.ค.61-มี.ค.62)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7 07 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (ต.ค.61-มี.ค.62)
226,800.00 0.00 189,000.00 37,800.00
 

16.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 08 ค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (1 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,039,500.00 0.00 1,039,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 09 ค่าตอบแทนนักการภารโรง (2 โครงการย่อย)  
 
9.1) 01 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 7 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
396,900.00 0.00 368,550.00 28,350.00
 

7.14 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.2) 02 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 12 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
680,400.00 0.00 567,000.00 113,400.00
 

16.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 10 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (3 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน เดือนละ 9,000 บาท (ต.ค.-ธ.ค.61) จำนวน 45 คน
1,243,350.00 0.00 1,219,050.00 24,300.00
 

1.95 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.2) 02 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (ต.ค-ธ.ค.61)
32,400.00 0.00 0.00 32,400.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.3) 03 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1,275,750.00 0.00 1,134,000.00 141,750.00
 

11.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 11 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (ต.ค.61-ก.พ.62)
1,496,250.00 0.00 1,496,250.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ต.ค.61-ก.พ.62)
236,250.00 0.00 66,800.00 169,450.00
 

71.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (1 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,740,000.00 0.00 349,954.64 1,390,045.36
 

79.89 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ประจำปี 2562 ของลูกจ้างชั่วคราวของ สพท. (5 โครงการย่อย)  
 
13.1) 01 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ธุรการโรงเรียน)
21,960.00 0.00 0.00 21,960.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.2) 02 สมทบเงินกองทุนทดแทน (นักการภารโรง)
13,824.00 0.00 0.00 13,824.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.3) 03 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ครูขั้นวิกฤต)
3,960.00 0.00 0.00 3,960.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.4) 04 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ครูดูแลนักเรียนพักนอน)
216.00 0.00 0.00 216.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.5) 05 สมทบเงินกองทุนทดแทน (พนักงานพิมพฺดีด แม่บ้าน ยาม)
864.00 0.00 0.00 864.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
14 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) (9 โครงการย่อย)  
 
14.1) 01 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ว4972)
147,400.00 0.00 108,978.00 38,422.00
 

26.07 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
14.2) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972)
39,040.00 0.00 27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
14.3) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972)
92,376.00 0.00 35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
14.4) 04 โครงการประชุมสัมมนาประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ว4972)
33,240.00 0.00 0.00 33,240.00
 

100.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
14.5) 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท
150,000.00 0.00 41,600.00 108,400.00
 

72.27 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
14.6) 06 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวัฒนธรรม และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น (ว225)
30,500.00 0.00 0.00 30,500.00
 

100.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
14.7) 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225)
19,980.00 0.00 15,400.00 4,580.00
 

22.92 %

นางศรีชา คำพา
 
14.8) 08 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (ว225)
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
 
14.9) รอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (ว225)
207,964.00 0.00 0.00 207,964.00 กลุ่มนโยบายและแผน
15 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ (แผนงานพื้นฐานฯ) (4 โครงการย่อย)  
 
15.1) 01 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ว5603)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
 

100.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
15.2) 02 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
5,000.00 0.00 2,000.00 3,000.00
 

60.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
15.3) 02 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว515)
271,500.00 0.00 0.00 271,500.00
 

100.00 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
15.4) 04 การดำเนินงานตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
16 Project(เหลือจ่าย)- งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) (1 โครงการย่อย)  
 
16.1) 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972)
15,000.00 0.00 14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
รวม 23,271,524.00   17,694,680.68 5,576,843.32
 

23.96 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00 0.00 72,045.00 1,845.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ประกันสังคมพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
65,700.00 0.00 51,000.00 14,700.00
 

22.37 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าเช่าบ้าน 1,031,840.00   895,570.44 136,269.56
 

13.21 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 1,171,430.00   1,018,615.44 152,814.56
 

13.05 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
1.3) 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14
70,600.00 0.00 70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
1.4) 04 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
2 02 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00 0.00 1,224,000.00 306,000.00
 

20.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
342,180.00 0.00 61,740.00 280,440.00
 

81.96 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม)
13,500.00 0.00 0.00 13,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 04 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (3 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1,210,000.00 0.00 630,135.00 579,865.00
 

47.92 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.2) 02 บริหารจัดการรถกะบะและรถที่ รร. ได้รับบริจาค (คันละ 100,000 บาท)
700,000.00 0.00 201,464.58 498,535.42
 

71.22 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.3) 03 บริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (คันละ 100,000 บาท)
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
5 05 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 283,300.00   35,780.00 247,520.00
 

87.37 %

นางแพรวพรรณ แก้วยม/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
6 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) (2 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387)
39,300.00 0.00 39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
6.2) 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
60,000.00 0.00 5,995.00 54,005.00
 

90.01 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
รวม 4,455,880.00   2,276,014.58 2,179,865.42
 

48.92 %

 
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรร สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561
130,438.00 0.00 116,438.00 14,000.00
 

10.73 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
1.2) 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561
115,376.00 0.00 115,376.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.3) 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
385,760.00 0.00 385,385.00 375.00
 

0.10 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.4) 04 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
28,000.00 0.00 18,200.00 9,800.00
 

35.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ) (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00 0.00 3,640.00 2,240.00
 

38.10 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
2.2) 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
8,400.00 0.00 2,200.00 6,200.00
 

73.81 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.3) 03 อบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 ระยะ
29,600.00 0.00 2,656.00 26,944.00
 

91.03 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
รวม 703,454.00   643,895.00 59,559.00
 

8.47 %

 
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียน (ว5754)
400,000.00 0.00 368,780.00 31,220.00
 

7.81 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
2 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนยาเสพติด) (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
รวม 402,500.00   371,280.00 31,220.00
 

7.76 %

 
แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทฯ วันที่ 20-22 กพ. 62 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (ว487)
12,000.00 0.00 8,640.00 3,360.00
 

28.00 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
รวม 12,000.00   8,640.00 3,360.00
 

28.00 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา (23 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
25,160.00 - 0.00 25,160.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 1.02 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านแก่งโตน)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านวังบาล)
53,280.00 - 0.00 53,280.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 1.04 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโป่งสามขา)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 1.05 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหินกลิ้ง)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
17,760.00 - 0.00 17,760.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
13,320.00 - 0.00 13,320.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 1.09 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านกลาง)
39,960.00 - 0.00 39,960.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโสก)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านบุ่งคล้า)
60,680.00 - 0.00 60,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 1.13 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านน้ำดุกเหนือ)
59,200.00 - 0.00 59,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
44,400.00 - 0.00 44,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
28,120.00 - 0.00 28,120.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.17) 2.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
273,800.00 - 0.00 273,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.18) 2.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับระถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
237,000.00 - 0.00 237,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.19) 2.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.20) 2.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
253,680.00 - 0.00 253,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.21) 2.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
33,600.00 - 0.00 33,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.22) 2.06 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.23) 2.07 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (52 โครงการย่อย) -  
 
2.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
31,600.00 - 0.00 31,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 1.02 เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2ก๊อก (บ้านห้วยอีจีน)
15,000.00 - 0.00 15,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 1.03 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านวังขอน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 1.04 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(Shopping List) (บ้านน้ำสร้าง)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 1.05 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (บ้านแก่งโตน)
42,500.00 - 0.00 42,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
31,600.00 - 0.00 31,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.7) 1.07 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
12,000.00 - 0.00 12,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.8) 1.08 ครุภัณฑ์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List) (บ้านโป่งสามขา)
130,000.00 - 0.00 130,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.9) 1.09 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที (บ้านห้วยข่อย)
50,000.00 - 0.00 50,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.10) 1.10 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านหินกลิ้ง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
52,140.00 - 0.00 52,140.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.12) 1.12 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (Shopping List) (บ้านหนองยาว)
108,000.00 - 0.00 108,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.13) 1.13 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่น/นาที (บ้านหนองยาว)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
39,500.00 - 0.00 39,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านบุ่ง)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
39,500.00 - 0.00 39,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
20,540.00 - 0.00 20,540.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.18) 1.18 ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
6,400.00 - 0.00 6,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.19) 1.19 ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
5,200.00 - 0.00 5,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.20) 1.20 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู (บ้านฝาย)
40,200.00 - 0.00 40,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.21) 1.21 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล (บ้านดงขวาง)
19,300.00 - 0.00 19,300.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.22) 1.22 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านน้ำชุน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านกลาง)
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.24) 1.24 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านป่าบง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโสก)
37,920.00 - 0.00 37,920.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.26) 1.26 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
65,500.00 - 0.00 65,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.27) 1.27 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านธารทิพย์)
49,500.00 - 0.00 49,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.28) 1.28 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List) (บ้านน้ำดุกเหนือ)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.29) 1.29 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านปากดุก)
116,920.00 - 0.00 116,920.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.30) 1.30 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens (บ้านหนองบัว)
27,700.00 - 0.00 27,700.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.31) 1.31 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
77,420.00 - 0.00 77,420.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโนนทอง)
31,600.00 - 0.00 31,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.33) 1.33 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (บ้านหนองไขว่)
14,000.00 - 0.00 14,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.34) 1.34 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านหนองไขว่)
27,500.00 - 0.00 27,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.36) 2.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
200,000.00 - 0.00 200,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.37) 2.02 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านวังบาล)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.38) 2.03 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านศิลา)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.39) 2.04 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านสงเปลือย)
43,000.00 - 0.00 43,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.40) 2.05 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านห้วยสวิง)
43,000.00 - 0.00 43,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.41) 2.06 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(Shopping List) (บ้านซำภู)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.42) 2.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านป่าบง)
90,720.00 - 0.00 90,720.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.43) 2.08 ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) (บ้านบุ่งคล้า)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.44) 2.09 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.45) 2.10 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (บ้านห้วยระหงส์)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.46) 2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สพป.พช.2)
294,000.00 - 0.00 294,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.47) 2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สพป.พช.2)
17,500.00 - 0.00 17,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.48) 2.13 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (สพป.พช.2)
62,400.00 - 0.00 62,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.49) 2.14 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (สพป.พช.2)
42,500.00 - 0.00 42,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.50) 2.15 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม (สพป.พช.2)
18,000.00 - 0.00 18,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.51) 2.16 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สพป.พช.2)
19,000.00 - 0.00 19,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.52) 2.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
16,800.00 - 0.00 16,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (42 โครงการย่อย) -  
 
3.1) 1.01 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงน้ำเดือ)
167,000.00 (167,000.00) 167,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.2) 1.02 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังกวาง)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.3) 1.03 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสงเปลือย)
300,000.00 - 0.00 300,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.4) 1.04 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.5) 1.05 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
151,000.00 (151,000.00) 151,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.6) 1.06 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยอีจีน)
179,000.00 (179,000.00) 179,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.7) 1.07 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.8) 1.08 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดหนองปลาซิว)
301,000.00 (301,000.00) 301,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.9) 1.09 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำก้อ)
300,000.00 (300,000.00) 0.00 300,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.10) 1.10 เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรม (บ้านท่าอิบุญ)
214,000.00 (214,000.00) 214,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.11) 1.11 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
193,000.00 (193,000.00) 193,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.12) 1.12 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.13) 1.13 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
173,000.00 (173,000.00) 173,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.14) 1.14 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
130,000.00 (130,000.00) 130,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.15) 1.15 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองเล)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.16) 1.16 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
300,000.00 - 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.17) 1.17 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโนนทอง)
192,000.00 (192,000.00) 192,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.18) 1.18 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าบง)
253,000.00 - 0.00 253,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.19) 1.19 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
230,000.00 (230,000.00) 230,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.20) 1.20 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
301,000.00 - 301,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.21) 1.21 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
109,000.00 (109,000.00) 109,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.22) 1.22 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านช้างตะลูด)
291,000.00 (291,000.00) 291,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.23) 1.23 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
112,000.00 (112,000.00) 112,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.24) 1.24 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดศรีทอง)
143,000.00 (143,000.00) 143,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.25) 1.25 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังยาว)
195,000.00 (195,000.00) 195,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.26) 1.26 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
250,000.00 (250,000.00) 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.27) 1.27 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านธารทิพย์)
304,000.00 (304,000.00) 304,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.28) 1.28 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหินกลิ้ง)
250,000.00 (250,000.00) 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.29) 2.01 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) (บ้านวังมล)
884,300.00 - 0.00 884,300.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.30) 2.02 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านสงเปลือย)
421,700.00 - 0.00 421,700.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.31) 2.03 สนามบาสสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านป่าบง)
421,700.00 - 0.00 421,700.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.32) 3.01 สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (บ้านห้วยผักกูด)
600,000.00 - 0.00 600,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.33) 3.04 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/นั่ง (บ้านน้ำดุกเหนือ)
506,200.00 - 0.00 506,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.34) 3.05 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านวังยาว)
506,200.00 - 0.00 506,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.35) 3.06 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านน้ำคำ)
506,200.00 - 0.00 506,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.36) 3.07 อาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (บ้านวังยาว)
2,304,000.00 - 0.00 2,304,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.37) 3.08 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านน้ำชุน)
4,028,000.00 - 0.00 4,028,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.38) 3.09 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยหินลับ)
4,028,000.00 - 0.00 4,028,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.39) 3.10 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4) (บ้านห้วยลาด)
5,402,000.00 - 0.00 5,402,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.40) 4.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านปากดุก)
1,104,000.00 - 0.00 1,104,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.41) 4.02 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านห้วยลาด)
506,200.00 - 0.00 506,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.42) 4.03 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านหลักด่าน)
506,200.00 - 0.00 506,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนพื้นที่สูง) (2 โครงการย่อย) -  
 
4.1) 01. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
365,000.00 - 0.00 365,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
4.2) 02. อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (บ้านห้วยน้ำขาว)
1,663,000.00 - 0.00 1,663,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 36,356,200.00 (5,384,000.00) 5,685,000.00 30,671,200.00
 

84.36 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
5 01 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (99 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 001 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังขอน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.2) 002 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองใหญ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.3) 003 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าข้าม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.4) 004 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหัวนา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.5) 005 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.6) 006 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยขอนหาด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.7) 007 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยหินลับ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.8) 008 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านกกกะบก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.9) 009 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยกะโะ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.10) 010 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านซำม่วง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.11) 011 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฟองใต้)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.12) 012 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดงคล้อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.13) 013 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยข่อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.14) 014 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าผู)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.15) 015 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านภูผักไซ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.16) 016 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินโง่น)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.17) 017 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.18) 018 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินฮาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.19) 019 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังก้นหวด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.20) 020 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.21) 021 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.22) 022 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านอุ่มกะทาด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.23) 024 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยผักกูด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.24) 025 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำอ้อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.25) 026 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านนาแซง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.26) 027 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองยาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.27) 028 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำสร้าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.28) 029 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินกลิ้ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.29) 030 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองเล)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.30) 031 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโป่งสามขา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.31) 032 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังเวิน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.32) 033 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.33) 034 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดทุ่งธงไชย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.34) 035 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำขอบ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.35) 036 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านอีเลิศ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.36) 037 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองบัวแก้ว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.37) 038 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.38) 039 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังเวินพัฒนา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.39) 040 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองเขียว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.40) 041 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านเหมืองแบ่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.41) 042 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านพร้าว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.42) 043 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าดินแดง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.43) 044 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองบัว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.44) 045 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.45) 046 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านสักหลง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.46) 047 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองสว่าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.47) 048 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยกอก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.48) 049 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฝายนาแซง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.49) 050 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าอิบุญ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.50) 051 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดศรีจันดาธรรม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.51) 052 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำคำ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.52) 053 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านบุ่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.53) 054 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านป่าแกเครือ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.54) 055 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านกกโอ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.55) 056 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดงทิพย์)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.56) 057 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองคัน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.57) 058 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดอนสว่าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.58) 059 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดหนองปลาซิว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.59) 060 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองปลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.60) 061 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านคลองสีฟัน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.61) 062 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโสกเดื่อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.62) 063 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหัวนาเลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.63) 064 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโสก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.64) 065 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านซำภู)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.65) 066 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดศรีทอง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.66) 067 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านส้มเลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.67) 068 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไทยรัฐวิทยา25)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.68) 069 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากดุก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.69) 070 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโนนทอง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.70) 071 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ่อขุนเมืองอุปถัมภ์)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.71) 072 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านไร่นางาม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.72) 073 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องกะถิน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.73) 074 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.74) 075 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ่อขุนผาเมืองรำลึก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.75) 076 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยไร่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.76) 077 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังโป่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.77) 078 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านลานบ่า)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.78) 079 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าโก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.79) 080 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากออก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.80) 081 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยคนทา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.81) 082 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านบึง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.82) 083 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องดู่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.83) 084 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่ากกแก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.84) 085 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านใหม่วิทยา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.85) 086 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองอ้อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.86) 087 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากห้วยด่าน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.87) 088 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโป่งช้าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.88) 089 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านแก่งยาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.89) 090 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำเฮี้ย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.90) 091 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหวาย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.91) 092 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฝายวังบอน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.92) 093 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านจางวาง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.93) 094 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังขอนดู่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.94) 095 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านนครเดิด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.95) 096 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำอ้อม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.96) 097 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องบง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.97) 098 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองไผ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.98) 099 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองขาม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.99) 100 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยสวิงน้อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
รวม 1,980,000.00 - 0.00 1,980,000.00
 

100.00 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 (6 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
2,524,430.00 0.00 2,524,430.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
3,889,215.00 0.00 3,889,215.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
16,852,350.00 0.00 16,852,350.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
970,055.00 0.00 970,055.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
1,459,125.00 0.00 1,459,125.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
6,301,900.00 0.00 6,301,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%) (5 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
9,132,756.00 0.00 0.00 9,132,756.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
2,567,045.00 0.00 0.00 2,567,045.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 03 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (70%)
5,255,170.00 0.00 0.00 5,255,170.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 04 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
3,929,320.00 0.00 0.00 3,929,320.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 05 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
17,040,950.00 0.00 0.00 17,040,950.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 และสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2561
176,000.00 0.00 176,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 03 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (1 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
4,734,500.00 0.00 4,734,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 04 เงินอุดหนุน (การศึกษาโดยครอบครัว) (3 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
195.00 0.00 195.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
240.00 0.00 240.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
3,681.00 0.00 3,681.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 74,836,932.00   36,911,691.00 37,925,241.00
 

50.68 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 68,352,988.00 40.52 % 27,698,125.70 59.48 % 40,654,862.30
รวม 147,402,817.00 46.27 % 68,198,634.90 53.73 % 79,204,182.10
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2561
175,021.00 0.00 175,021.00 0.00
 

0.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
 
1.2) 02 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 งวดที่ 2
408,383.00 0.00 395,119.00 13,264.00
 

3.25 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
รวม 583,404.00   570,140.00 13,264.00
 

2.27 %

 
เงินเหลือจ่าย
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00   7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม 4,000.00   2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
3 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972) 39,040.00   27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
4 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972) 92,376.00   35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
รวม       69,080.00
 

48.34 %

 รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน
1 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (โครงการย่อย 2)  
1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม 4,000.00 0.00 2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
2 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) (โครงการย่อย 2)  
1) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972) 39,040.00 0.00 27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
2) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972) 92,376.00 0.00 35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
รวม       69,080.00