สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 5
เดีอนนี้ 40
เดือนก่อน 114
ปีนี้ 40
ปีก่อน 349
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
2,131,797.00 0.00 1,374,890.88 756,906.12
 

35.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 2,131,797.00   1,374,890.88 756,906.12
 

35.51 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (15 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
250,000.00 0.00 138,901.00 111,099.00
 

44.44 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
50,000.00 0.00 21,255.78 28,744.22
 

57.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
270,000.00 0.00 180,000.00 90,000.00
 

33.33 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
80,000.00 0.00 12,700.00 67,300.00
 

84.13 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าไฟฟ้า (เดือนละ 60,000 บาท)
360,000.00 0.00 187,862.56 172,137.44
 

47.82 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 07 ค่าน้ำประปา (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 9,475.06 26,524.94
 

73.68 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (เดือนละ 8,000 บาท)
48,000.00 0.00 15,315.27 32,684.73
 

68.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 09 ค่าไปรษณีย์ (เดือนละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 7,065.00 28,935.00
 

80.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
480.00 0.00 0.00 480.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
108,520.00 0.00 3,850.00 104,670.00
 

96.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
200,000.00 0.00 89,688.00 110,312.00
 

55.16 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
150,000.00 0.00 16,716.44 133,283.56
 

88.86 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม
4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
 

100.00 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
3 03 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00 0.00 893,340.00 977,760.00
 

52.26 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 04 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (15,000 บาท) (2 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน+ประกันสังคม จำนวน 50 คน (ตุลาคม 61 -มีนาคม 62)
4,725,000.00 0.00 2,352,000.00 2,373,000.00
 

50.22 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.2) 02 ค่าตอบธุรการโรงเรียน + ประกันสังคม จำนวน 11 คน (ตุลาคม 61 - มีนาคม 62)
1,039,500.00 0.00 315,000.00 724,500.00
 

69.70 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5 05 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) (1 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (พ.ย.61-ม.ค.62)
1,890,000.00 0.00 222,900.00 1,667,100.00
 

88.21 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 06 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (1 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ต.ค.61-มี.ค.62)
56,700.00 0.00 18,900.00 37,800.00
 

66.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7 07 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (ต.ค.61-มี.ค.62)
226,800.00 0.00 75,600.00 151,200.00
 

66.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 08 ค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (1 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,039,500.00 0.00 519,750.00 519,750.00
 

50.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 09 ค่าตอบแทนนักการภารโรง (2 โครงการย่อย)  
 
9.1) 01 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 7 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
396,900.00 0.00 0.00 396,900.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.2) 02 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 12 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
680,400.00 0.00 0.00 680,400.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 10 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (1 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน เดือนละ 9,000 บาท (ต.ค.-ธ.ค.61) จำนวน 45 คน
1,243,350.00 0.00 0.00 1,243,350.00 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 11 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (ต.ค.61-ก.พ.62)
1,496,250.00 0.00 980,700.00 515,550.00
 

34.46 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ต.ค.61-ก.พ.62)
236,250.00 0.00 0.00 236,250.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (1 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,740,000.00 0.00 3,000.00 1,737,000.00
 

99.83 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) (5 โครงการย่อย)  
 
13.1) 01 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
147,400.00 0.00 105,598.00 41,802.00
 

28.36 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
13.2) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา
39,040.00 0.00 32,780.00 6,260.00
 

16.03 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
13.3) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2
92,376.00 0.00 82,376.00 10,000.00
 

10.83 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
13.4) 04 โครงการประชุมสัมมนาประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
33,240.00 0.00 0.00 33,240.00
 

100.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
13.5) 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา **ขออนุมัติ 150,000 บาท (ครั้งที่ 1 = 27,944 งบประมาณที่เหลือรองบประมาณที่จะได้รับจัดสรรครั้งถัดไป)
27,944.00 0.00 20,800.00 7,144.00
 

25.57 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
14 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ (แผนงานพื้นฐานฯ) (1 โครงการย่อย)  
 
14.1) 01 การรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างรอเสนอโครงการ)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
 

100.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
15 Project(เหลือจ่าย)- งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) 0.00   0.00 0.00
รวม 18,673,250.00   6,313,013.11 12,360,236.89
 

66.19 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00 0.00 45,795.00 28,095.00
 

38.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าเช่าบ้าน 1,031,840.00   317,800.00 714,040.00
 

69.20 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 1,105,730.00   363,595.00 742,135.00
 

67.12 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สพฐ. ปี 2562
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
2 02 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00 0.00 306,000.00 1,224,000.00
 

80.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
342,180.00 0.00 22,638.00 319,542.00
 

93.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 04 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 (3 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1,210,000.00 0.00 0.00 1,210,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.2) 02 บริหารจัดการรถกะบะและรถที่ รร. ได้รับบริจาค (คันละ 100,000 บาท)
700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.3) 03 บริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (คันละ 100,000 บาท)
100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
 

100.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
5 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) (1 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
39,300.00 0.00 0.00 39,300.00 นางเสาวณิต กองเงิน
รวม 4,024,980.00   332,138.00 3,692,842.00
 

91.75 %

 
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00 0.00 3,640.00 2,240.00
 

38.10 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
รวม 5,880.00   3,640.00 2,240.00
 

38.10 %

 
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) (1 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 การขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
รวม 400,000.00   0.00 400,000.00
 

100.00 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา (23 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
25,160.00 - 0.00 25,160.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 1.02 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านแก่งโตน)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านวังบาล)
53,280.00 - 0.00 53,280.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 1.04 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโป่งสามขา)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 1.05 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหินกลิ้ง)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
17,760.00 - 0.00 17,760.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
13,320.00 - 0.00 13,320.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 1.09 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านกลาง)
39,960.00 - 0.00 39,960.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโสก)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านบุ่งคล้า)
60,680.00 - 0.00 60,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 1.13 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านน้ำดุกเหนือ)
59,200.00 - 0.00 59,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
44,400.00 - 0.00 44,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
28,120.00 - 0.00 28,120.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.17) 2.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
273,800.00 - 0.00 273,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.18) 2.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับระถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
237,000.00 - 0.00 237,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.19) 2.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.20) 2.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
253,680.00 - 0.00 253,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.21) 2.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
33,600.00 - 0.00 33,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.22) 2.06 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.23) 2.07 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (52 โครงการย่อย) -  
 
2.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
31,600.00 - 0.00 31,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 1.02 เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2ก๊อก (บ้านห้วยอีจีน)
15,000.00 - 0.00 15,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 1.03 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านวังขอน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 1.04 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(Shopping List) (บ้านน้ำสร้าง)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 1.05 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (บ้านแก่งโตน)
42,500.00 - 0.00 42,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
31,600.00 - 0.00 31,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.7) 1.07 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
12,000.00 - 0.00 12,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.8) 1.08 ครุภัณฑ์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List) (บ้านโป่งสามขา)
130,000.00 - 0.00 130,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.9) 1.09 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที (บ้านห้วยข่อย)
50,000.00 - 0.00 50,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.10) 1.10 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านหินกลิ้ง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
52,140.00 - 0.00 52,140.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.12) 1.12 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (Shopping List) (บ้านหนองยาว)
108,000.00 - 0.00 108,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.13) 1.13 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่น/นาที (บ้านหนองยาว)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
39,500.00 - 0.00 39,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านบุ่ง)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
39,500.00 - 0.00 39,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
20,540.00 - 0.00 20,540.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.18) 1.18 ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
6,400.00 - 0.00 6,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.19) 1.19 ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
5,200.00 - 0.00 5,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.20) 1.20 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู (บ้านฝาย)
40,200.00 - 0.00 40,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.21) 1.21 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล (บ้านดงขวาง)
19,300.00 - 0.00 19,300.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.22) 1.22 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านน้ำชุน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านกลาง)
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.24) 1.24 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านป่าบง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโสก)
37,920.00 - 0.00 37,920.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.26) 1.26 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
65,500.00 - 0.00 65,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.27) 1.27 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านธารทิพย์)
49,500.00 - 0.00 49,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.28) 1.28 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List) (บ้านน้ำดุกเหนือ)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.29) 1.29 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านปากดุก)
116,920.00 - 0.00 116,920.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.30) 1.30 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens (บ้านหนองบัว)
27,700.00 - 0.00 27,700.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.31) 1.31 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
77,420.00 - 0.00 77,420.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโนนทอง)
31,600.00 - 0.00 31,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.33) 1.33 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (บ้านหนองไขว่)
14,000.00 - 0.00 14,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.34) 1.34 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านหนองไขว่)
27,500.00 - 0.00 27,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
47,400.00 - 0.00 47,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.36) 2.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
200,000.00 - 0.00 200,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.37) 2.02 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านวังบาล)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.38) 2.03 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านศิลา)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.39) 2.04 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านสงเปลือย)
43,000.00 - 0.00 43,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.40) 2.05 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านห้วยสวิง)
43,000.00 - 0.00 43,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.41) 2.06 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(Shopping List) (บ้านซำภู)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.42) 2.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านป่าบง)
90,720.00 - 0.00 90,720.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.43) 2.08 ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) (บ้านบุ่งคล้า)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.44) 2.09 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.45) 2.10 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (บ้านห้วยระหงส์)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.46) 2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สพป.พช.2)
294,000.00 - 0.00 294,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.47) 2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สพป.พช.2)
17,500.00 - 0.00 17,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.48) 2.13 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (สพป.พช.2)
62,400.00 - 0.00 62,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.49) 2.14 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (สพป.พช.2)
42,500.00 - 0.00 42,500.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.50) 2.15 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม (สพป.พช.2)
18,000.00 - 0.00 18,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.51) 2.16 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สพป.พช.2)
19,000.00 - 0.00 19,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.52) 2.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
16,800.00 - 0.00 16,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (42 โครงการย่อย) -  
 
3.1) 1.1 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงน้ำเดือ)
167,000.00 - 0.00 167,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.2) 1.10 เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรม (บ้านท่าอิบุญ)
214,000.00 - 0.00 214,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.3) 1.11 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
193,000.00 - 0.00 193,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.4) 1.12 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.5) 1.13 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
173,000.00 - 0.00 173,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.6) 1.14 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
130,000.00 - 0.00 130,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.7) 1.15 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองเล)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.8) 1.16 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.9) 1.17 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโนนทอง)
192,000.00 - 0.00 192,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.10) 1.18 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าบง)
253,000.00 - 0.00 253,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.11) 1.19 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
230,000.00 - 0.00 230,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.12) 1.2 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังกวาง)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.13) 1.20 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
301,000.00 - 0.00 301,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.14) 1.21 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
109,000.00 - 0.00 109,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.15) 1.22 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านช้างตะลูด)
291,000.00 - 0.00 291,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.16) 1.23 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
112,000.00 - 0.00 112,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.17) 1.24 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดศรีทอง)
143,000.00 - 0.00 143,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.18) 1.25 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังยาว)
195,000.00 - 0.00 195,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.19) 1.26 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
250,000.00 - 0.00 250,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.20) 1.27 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านธารทิพย์)
304,000.00 - 0.00 304,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.21) 1.28 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหินกลิ้ง)
250,000.00 - 0.00 250,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.22) 1.3 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสงเปลือย)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.23) 1.4 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.24) 1.5 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
151,000.00 - 0.00 151,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.25) 1.6 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยอีจีน)
179,000.00 - 0.00 179,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.26) 1.7 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.27) 1.8 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดหนองปลาซิว)
301,000.00 - 0.00 301,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.28) 1.9 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำก้อ)
300,000.00 - 0.00 300,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.29) 2.01 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) (บ้านวังมล)
884,300.00 - 0.00 884,300.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.30) 2.02 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านสงเปลือย)
421,700.00 - 0.00 421,700.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.31) 2.03 สนามบาสสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านป่าบง)
421,700.00 - 0.00 421,700.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.32) 3.01 สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (บ้านห้วยผักกูด)
600,000.00 - 0.00 600,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.33) 3.04 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/นั่ง (บ้านน้ำดุกเหนือ)
506,200.00 - 0.00 506,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.34) 3.05 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านวังยาว)
506,200.00 - 0.00 506,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.35) 3.06 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านน้ำคำ)
506,200.00 - 0.00 506,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.36) 3.07 อาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (บ้านวังยาว)
2,304,000.00 - 0.00 2,304,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.37) 3.08 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านน้ำชุน)
4,028,000.00 - 0.00 4,028,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.38) 3.09 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยหินลับ)
4,028,000.00 - 0.00 4,028,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.39) 3.10 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4) (บ้านห้วยลาด)
5,402,000.00 - 0.00 5,402,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.40) 4.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านปากดุก)
1,104,000.00 - 0.00 1,104,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.41) 4.02 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านห้วยลาด)
506,200.00 - 0.00 506,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.42) 4.03 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านหลักด่าน)
506,200.00 - 0.00 506,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนพื้นที่สูง) (2 โครงการย่อย) -  
 
4.1) 01. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
365,000.00 - 0.00 365,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
4.2) 02. อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (บ้านห้วยน้ำขาว)
1,663,000.00 - 0.00 1,663,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 36,356,200.00 - 0.00 36,356,200.00
 

100.00 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
2,524,430.00 0.00 2,524,430.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
3,889,215.00 0.00 3,889,215.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
16,852,350.00 0.00 16,852,350.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) (1 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 และสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2561
176,000.00 0.00 176,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 23,441,995.00   23,441,995.00 0.00
 

0.00 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 60,566,040.00 11.58 % 7,012,386.11 88.42 % 53,553,653.89
รวม 86,139,832.00 36.95 % 31,829,271.99 63.05 % 54,310,560.01
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2561 175,021.00   0.00 175,021.00
 

100.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
รวม 175,021.00   0.00 175,021.00
 

100.00 %

 
เงินเหลือจ่าย
ไม่มีข้อมูล

รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
รวม       0.00