สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 12
เมื่อวานนี้ 17
เดีอนนี้ 243
เดือนก่อน 463
ปีนี้ 5,691
ปีก่อน 5,278
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (3 โครงการย่อย)  
 
1.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
5,758,000.00 0.00 5,757,957.06 42.94
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2
2,742,000.00 0.00 2,742,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3
226,190.00 0.00 226,190.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 8,726,190.00   8,726,147.06 42.94
 

0.00 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (25 โครงการย่อย)  
 
1.1) 1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน
200,000.00 0.00 199,985.00 15.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
140,000.00 0.00 84,429.82 55,570.18
 

39.69 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
100,000.00 0.00 99,878.00 122.00
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
200,000.00 0.00 199,221.78 778.22
 

0.39 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00 0.00 540,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
10,000.00 0.00 8,300.00 1,700.00
 

17.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ
10,000.00 0.00 9,800.00 200.00
 

2.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์)
8,000.00 0.00 7,830.00 170.00
 

2.13 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
50,000.00 0.00 49,800.00 200.00
 

0.40 %

 
1.10) 1.10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 12 เดือนๆละ 40 บาท
480.00 0.00 480.00 0.00
 

0.00 %

 
1.11) 1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
7,000.00 0.00 6,631.52 368.48
 

5.26 %

 
1.12) 1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป.
468,000.00 0.00 405,536.91 62,463.09
 

13.35 %

 
1.13) 1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
200,000.00 0.00 120,596.50 79,403.50
 

39.70 %

 
1.14) 1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์
15,000.00 0.00 14,800.00 200.00
 

1.33 %

 
1.15) 2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท)
360,000.00 0.00 359,849.38 150.62
 

0.04 %

 
1.16) 2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท)
36,000.00 0.00 35,829.70 170.30
 

0.47 %

 
1.17) 2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท)
42,000.00 0.00 41,931.02 68.98
 

0.16 %

 
1.18) 2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท)
17,220.00 0.00 14,405.00 2,815.00
 

16.35 %

 
1.19) 2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท)
36,000.00 0.00 35,968.00 32.00
 

0.09 %

 
1.20) 3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน
100,000.00 0.00 60,300.00 39,700.00
 

39.70 %

 
1.21) 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
80,300.00 0.00 38,605.00 41,695.00
 

51.92 %

นางชื่นจิต เดชรักษา
 
1.22) 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00 0.00 69,290.83 709.17
 

1.01 %

 
1.23) 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป.
200,000.00 0.00 199,370.00 630.00
 

0.32 %

 
1.24) 4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

 
1.25) 4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
100,000.00 0.00 98,971.23 1,028.77
 

1.03 %

2 002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (15 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
124,220.00 0.00 124,220.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
2.2) 02. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
199,535.00 0.00 199,535.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
2.3) 03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
31,270.00 0.00 21,730.00 9,540.00
 

30.51 %

นางศรีชา คำพา
 
2.4) 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561”
18,640.00 0.00 1,640.00 17,000.00
 

91.20 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.5) 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2
257,000.00 0.00 250,000.00 7,000.00
 

2.72 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
2.6) 06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น
21,230.00 0.00 16,530.00 4,700.00
 

22.14 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
2.7) 07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
103,000.00 0.00 29,735.00 73,265.00
 

71.13 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
2.8) 08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561
96,690.00 0.00 18,740.00 77,950.00
 

80.62 %

นางสุกัญญา ชุมวงค์
 
2.9) 09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
93,000.00 0.00 51,978.00 41,022.00
 

44.11 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 
2.10) 10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
67,330.00 0.00 21,405.00 45,925.00
 

68.21 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
2.11) 11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
50,420.00 0.00 32,985.00 17,435.00
 

34.58 %

นางศิวากร คำสนิท
 
2.12) 12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
117,850.00 0.00 18,775.00 99,075.00
 

84.07 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
2.13) 13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
31,380.00 0.00 22,215.00 9,165.00
 

29.21 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
2.14) 14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท)
6,320.00 0.00 6,320.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
 
2.15) คงเหลือ
6,715.00 0.00 0.00 6,715.00 นางมลธิรา จันทร์มูล
3 003 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 (12 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
320,000.00 0.00 297,281.00 22,719.00
 

7.10 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน
540,000.00 0.00 540,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.3) 03 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
54,500.00 0.00 66,590.00 -12,090.00
 

-22.18 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.4) 04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ
4,500.00 0.00 4,024.70 475.30
 

10.56 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.5) 05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท)
320,000.00 0.00 251,308.73 68,691.27
 

21.47 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.6) 06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท)
32,500.00 0.00 15,583.30 16,916.70
 

52.05 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.7) 07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท)
37,500.00 0.00 31,721.53 5,778.47
 

15.41 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.8) 08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท)
30,000.00 0.00 15,696.00 14,304.00
 

47.68 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.9) 09 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
70,000.00 0.00 54,256.00 15,744.00
 

22.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.10) 10 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรภายใน สพป.
50,000.00 0.00 88,110.00 -38,110.00
 

-76.22 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.11) 11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 10,900.00 100.00
 

0.91 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.12) 12 พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ school Notes
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 004 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับทำโครงการ) ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000 บาท / ครั้งที่ 3 จำนวน 310,000 บาท และครั้งที่ 4 จำนวน 1,000,000 บาท (8 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 โครงการนิเทศเพื่อการพัฒนานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป พช 2
110,000.00 0.00 78,582.00 31,418.00
 

28.56 %

นางพจนา คงสัตรา
 
4.2) 02 โครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
4.3) 03 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท)
14,000.00 0.00 14,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
4.4) 04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
10,000.00 0.00 3,145.00 6,855.00
 

68.55 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
4.5) 05 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
300,000.00 0.00 288,410.00 11,590.00
 

3.86 %

นางกรองแก้ว อินแนน
 
4.6) 06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน
47,580.00 0.00 38,580.00 9,000.00
 

18.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
4.7) 07 โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พช.2 ปี 2561 (ศึกษาดูงาน รร.อนุบาลชัยนาท 24-25 ก.ย.61)
375,000.00 0.00 375,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.8) 10 คงเหลือ ครั้งที่ 2 (ศธ 04002/ว1838 ลว 8 พ.ค. 61)
13,420.00 0.00 0.00 13,420.00 กลุ่มนโยบายและแผน
5 005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (37 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าอบรมสัมมนาวิชาการสร้างสรรค์กิจกรรมสหกรณ์
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
5.2) 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
3,000.00 0.00 2,956.00 44.00
 

1.47 %

 
5.3) 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป.
3,800.00 0.00 2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
 
5.4) 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
4,900.00 0.00 3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

 
5.5) 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
8,100.00 0.00 0.00 8,100.00
 

100.00 %

 
5.6) 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา"
21,450.00 0.00 17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

 
5.7) 07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
5.8) 08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
2,322.00 0.00 0.00 2,322.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
5.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
8,000.00 0.00 4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
5.10) 10 จัดซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน
42,800.00 0.00 42,800.00 0.00
 

0.00 %

 
5.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์
4,000.00 0.00 3,520.00 480.00
 

12.00 %

 
5.12) 12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ในชั้นเรียน
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
5.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
11,200.00 0.00 11,200.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
 
5.14) 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
3,000.00 0.00 1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
 
5.15) 15 ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
58,200.00 0.00 58,200.00 0.00
 

0.00 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
5.16) 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
3,500.00 0.00 1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
 
5.17) 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE
8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
 
5.18) 18 ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครื่อข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4,400.00 0.00 4,400.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
5.19) 19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
5.20) 20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
16,500.00 0.00 15,750.00 750.00
 

4.55 %

นางสุกัญญา ชุมวงศ์
 
5.21) 21 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน และเป็นค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ วันที่ 29 เมษายน -2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
5.22) 22 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (โรงเรียนดงน้ำเดือ เข้าร่วมประชุม)
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
5.23) 23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้)
3,100.00 0.00 2,940.00 160.00
 

5.16 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
5.24) 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
3,400.00 0.00 1,498.00 1,902.00
 

55.94 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
5.25) 24 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.26) 26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
9,200.00 0.00 5,696.00 3,504.00
 

38.09 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
5.27) 27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพฯ (8-9 มิ.ย. 61 โรงแรมรอยัลริเวอร์)
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

 
5.28) 28 ค่าใช้จ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน กำหนดทิศทาง การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
 

0.00 %

 
5.29) 29 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารคดีเชิดชูเกียรติครูสายงานการสอน ชุด "ครูดี ศี สพฐ."
7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
5.30) 30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 ทั่วประเทศ (2-4 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช) รร.ไทยรัฐ 25
5,800.00 0.00 5,800.00 0.00
 

0.00 %

 
5.31) 31 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ (19-21 กรกฎาคม 61 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา)
1,600.00 0.00 1,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
5.32) 32 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่ชำรุดเสียหาย
46,010.00 0.00 0.00 46,010.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
5.33) 33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต
6,500.00 0.00 6,189.34 310.66 นางสาวนงนุช ลาคำ
 
5.34) 34 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของ สพท ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย. 61 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 นางชื่นจิต เดชรักษา
 
5.35) 35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
18,000.00 0.00 8,060.00 9,940.00
 

55.22 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
5.36) 36 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน Coding และ computing science
1,258.00 0.00 1,258.00 0.00
 

0.00 %

 
5.37) 37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่)
6,160.00 0.00 3,080.00 3,080.00
 

50.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
6 006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ) (15 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 โครงการชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
6.2) 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
18,000.00 0.00 17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
 
6.3) 03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
70,200.00 0.00 44,884.00 25,316.00
 

36.06 %

นายสละ พาดี
 
6.4) 04 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำสู่การปฏิบัติการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (124,220 + สพฐ. 55,000 = 179,220)
55,000.00 0.00 55,000.00 0.00
 

0.00 %

ดร.พิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
6.5) 05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420)
30,000.00 0.00 18,863.99 11,136.01
 

37.12 %

นางศิวากร คำสนิท
 
6.6) 06 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า)
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
6.7) 07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
65,000.00 0.00 37,985.00 27,015.00
 

41.56 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
6.8) 08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
100,000.00 0.00 99,988.00 12.00
 

0.01 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
6.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ)
20,000.00 0.00 7,340.00 12,660.00 นางศิวากร คำสนิท
 
6.10) 10 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,720 = 16,720 บาท)
10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
 
6.11) 11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
109,700.00 0.00 49,010.00 60,690.00
 

55.32 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
6.12) 12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
40,000.00 0.00 31,975.00 8,025.00
 

20.06 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
6.13) 13 โครงการสหกรณ์โรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
 
6.14) 14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
16,000.00 0.00 14,000.00 2,000.00
 

12.50 %

นางพจรินทร์ จันทึง
 
6.15) 15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.)
10,000.00 0.00 8,200.00 1,800.00
 

18.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
7 007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1
226,800.00 0.00 221,130.00 5,670.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 2
226,800.00 0.00 226,800.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 008 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (3 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1
1,039,500.00 0.00 1,039,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.2) 02 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน -มิถุนายน 2561)
519,750.00 0.00 519,750.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.3) 03 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 3 (ระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2561)
409,500.00 0.00 365,488.52 44,011.48
 

10.75 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 009 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (3 โครงการย่อย)  
 
9.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
1,732,500.00 0.00 1,661,625.09 70,874.91
 

4.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มีนาคม 2561 - เมษายน 2561)
693,000.00 0.00 693,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 (พฤษภาคม - กันยายน 2561)
1,732,500.00 0.00 1,732,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 010 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (2 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1
2,154,600.00 0.00 2,152,099.40 2,500.60
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.2) 02 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2
2,154,600.00 0.00 2,135,700.00 18,900.00
 

0.88 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 011 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา (2 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
1,077,300.00 0.00 1,058,857.39 18,442.61
 

1.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 19 อัตรา ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)
1,077,300.00 0.00 1,077,300.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 012 โครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง และครูดูแลนักเรียนพักนอน) (7 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
5,764,500.00 0.00 5,603,564.50 160,935.50
 

2.79 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
5,764,500.00 0.00 5,696,927.12 67,572.88
 

1.17 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
2,551,500.00 0.00 2,403,562.02 147,937.98
 

5.80 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.4) 04 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
2,551,500.00 0.00 2,497,001.85 54,498.15
 

2.14 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.5) 05 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 1 (ต.ค.60-มี.ค.61)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.6) 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 61)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.7) 06 ค่าตอบแทนจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.61)
56,700.00 0.00 0.00 56,700.00 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน (5 โครงการย่อย)  
 
13.1) 1. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านโคกมน)
208,440.00 0.00 208,440.00 0.00
 

0.00 %

 
13.2) 2. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (2/2560) (บ้านวังกวาง)
192,600.00 0.00 192,600.00 0.00
 

0.00 %

 
13.3) 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านโคกมน)
184,680.00 0.00 184,680.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.4) 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านวังกวาง)
157,500.00 0.00 157,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.5) 5. คงเหลือจากจัดสรร (ยอดเต็ม 343,620 บ) จัดสรร 342,180 บ
1,440.00 0.00 0.00 1,440.00
14 014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,770,300.00   1,622,250.00 148,050.00
 

8.36 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 015 ติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (18 โครงการย่อย)  
 
15.1) 01 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโคกมน)
91,600.00 89.00 89,000.00 2,600.00
 

2.84 %

 
15.2) 02 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำดุกเหนือ)
210,900.00 210.00 210,000.00 900.00
 

0.43 %

 
15.3) 03 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านท่าช้าง)
250,000.00 250.00 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 
15.4) 04 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านน้ำสร้าง)
100,700.00 100.00 100,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.5) 05 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านโป่งสามขา)
38,700.00 38.00 38,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.6) 06 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (วัดหนองปลาซิว)
88,600.00 88.00 88,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.7) 07 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านบุ่ง)
100,600.00 100.00 100,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.8) 08 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านดงทิพย์)
80,700.00 80.00 80,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.9) 09 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (บ้านเหล่าหญ้า)
163,900.00 163.00 163,900.00 0.00
 

0.00 %

 
15.10) 10 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านฝาย)
23,300.00 23.00 23,300.00 0.00
 

0.00 %

 
15.11) 11 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหลักด่าน)
103,400.00 100.00 100,000.00 3,400.00
 

3.29 %

 
15.12) 12 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยหินลับ)
30,700.00 30.00 30,700.00 0.00
 

0.00 %

 
15.13) 13 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านท่าช้าง)
20,600.00 20.00 20,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.14) 14 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านหินกลิ้ง)
100,000.00 100.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
15.15) 15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านห้วยผักกูด)
58,300.00 58.00 58,300.00 0.00
 

0.00 %

 
15.16) 16 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านสักหลง)
30,900.00 30.00 30,900.00 0.00
 

0.00 %

 
15.17) 17 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านลานบ่า)
39,600.00 39.00 39,600.00 0.00
 

0.00 %

 
15.18) 18 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (บ้านภูผักไซ่)
35,500.00 35.00 35,500.00 0.00
 

0.00 %

16 016 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 โครงการย่อย)  
 
16.1) 01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
691,200.00 0.00 690,900.00 300.00
 

0.04 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.2) 02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
1,305,100.00 0.00 1,303,984.00 1,116.00
 

0.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.3) 03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
854,100.00 0.00 854,022.00 78.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.4) 04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ)
950,300.00 0.00 950,110.00 190.00
 

0.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.5) 05 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบบูรณาการ)
558,200.00 0.00 558,150.00 50.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
16.6) 06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม
625,000.00 0.00 314,958.00 310,042.00
 

49.61 %

กลุ่มนโยบายและแผน
17 017 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 โครงการย่อย)  
 
17.1) 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (มกราคม-กรกฎาคม 2561)
561,087.00 0.00 182,791.65 378,295.35
 

67.42 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
17.2) 02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561)
160,383.00 0.00 0.00 160,383.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
17.3) 03 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม)
2,490.00 0.00 0.00 2,490.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
18 018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (11 โครงการย่อย)  
 
18.1) 01 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2)
21,000.00 0.00 21,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.2) 02 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.3) 03 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.4) 04 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.5) 05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านโคกมน)
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.6) 06 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านดงคล้อ)
25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.7) 07 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านนายาว)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.8) 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทุ่งสมอ)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.9) 09 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านเข็กน้อย)
47,000.00 0.00 47,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.10) 10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านห้วยน้ำขาว)
32,000.00 0.00 32,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
18.11) 11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
19 019 การตรวจและประเมินผลทางวิชาการขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 โครงการย่อย)  
 
19.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
134,100.00 0.00 84,360.00 49,740.00
 

37.09 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
19.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
130,100.00 0.00 0.00 130,100.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
19.3) 03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3
85,500.00 0.00 0.00 85,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่) 29,000.00   0.00 29,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
21 022 เงินเหลือจ่าย งบจัดการศึกษาตามภารกิจ ของ สพป. (ที่ ศธ04002/ว5463 ลว. 6 ธ.ค. 60) (4 โครงการย่อย)  
 
21.1) 01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์
55,744.00 0.00 53,722.00 2,022.00
 

3.63 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
21.2) 02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11,000.00 0.00 8,200.00 2,800.00
 

25.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
21.3) 03 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
21,365.00 0.00 21,325.00 40.00
 

0.19 %

นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
 
21.4) 04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ
114,450.00 0.00 113,350.00 1,100.00
 

0.96 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 023 งบประมาณเหลือจ่าย ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (9 โครงการย่อย)  
 
22.1) 01 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง
291,972.00 0.00 106,210.00 185,762.00
 

63.62 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
22.2) 02 ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 29-30 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย
25,590.00 0.00 0.00 25,590.00
 

100.00 %

นางสาวนงนุช ลาคำ
 
22.3) 03 ค่าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประเมินผลงานบุคลากรภายในสำนักงานฯ
18,500.00 0.00 0.00 18,500.00
 

100.00 %

นายพิชิตพล โสประดิษฐ์
 
22.4) 04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่มลื่น
66,500.00 0.00 32,568.51 33,931.49
 

51.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
22.5) 05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
22.6) 06 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากร ภายใน สพป.
45,000.00 0.00 0.00 45,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
22.7) 07 ค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22,000.00 0.00 18,360.00 3,640.00
 

16.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
22.8) 08 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
364,998.00 0.00 0.00 364,998.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
22.9) 09 ค่าโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน myPsd v.8
19,000.00 0.00 19,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 49,145,589.00   45,353,634.33 3,791,954.67
 

7.72 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 001 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 001 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1
1,530,000.00 0.00 1,185,867.51 344,132.49
 

22.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 002 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 2
1,530,000.00 0.00 1,166,968.16 363,031.84
 

23.73 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย) (25 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
5,880.00 0.00 2,946.00 2,934.00
 

49.90 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย
3,000.00 0.00 2,800.00 200.00
 

6.67 %

 
2.3) 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017)
39,180.00 0.00 39,176.00 4.00
 

0.01 %

 
2.4) 04 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
2.5) 05 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมครูด้วยระบบทางไกลให้กับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงที่รับผิดชอบสะเต็มศึกษา (28 มกราคม 2561)
2,300.00 0.00 2,300.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
 
2.6) 06 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสำหรับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม
2,300.00 0.00 2,296.00 4.00
 

0.17 %

นางพจนา คงสัตรา
 
2.7) 07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย)
25,000.00 0.00 18,290.00 6,710.00
 

26.84 %

รร.บ้านเข็กน้อย
 
2.8) 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา
2,200.00 0.00 1,368.00 832.00
 

37.82 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ศึกษานิเทศก์ในการเข้าร่วมงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่าวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
2.10) 10 ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
2,940.00 0.00 2,940.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม.
5,200.00 0.00 3,140.00 2,060.00
 

39.62 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
2.12) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
5,500.00 0.00 3,440.00 2,060.00
 

37.45 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
2.13) 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2561 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กทม.
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.14) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา
4,900.00 0.00 0.00 4,900.00
 

100.00 %

 
2.15) 15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Cording at school Powered by kidBright) "รร.โคกมน และ รร.บ้านสงเปลือย)
12,400.00 0.00 12,400.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.16) 16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลทางไกล (19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ)
6,800.00 0.00 6,800.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.17) 17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น
5,000.00 0.00 2,280.00 2,720.00
 

54.40 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
2.18) 18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561
131,915.00 0.00 131,865.00 50.00
 

0.04 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.19) 19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล)
14,500.00 0.00 13,000.00 1,500.00
 

10.34 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.20) 20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
35,000.00 0.00 26,140.00 8,860.00
 

25.31 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
 
2.21) 21 ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของ สพท ในการประชุม ผอ.สพป. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV (26 ส.ค.61)
52,600.00 0.00 52,600.00 0.00
 

0.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
2.22) 22 ค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมาตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ (31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม)
2,940.00 0.00 2,940.00 0.00
 

0.00 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
2.23) 23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ
30,000.00 0.00 12,380.00 17,620.00
 

58.73 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
2.24) 24 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ระยะที่ 2
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
2.25) 25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4,200.00 0.00 2,914.00 1,286.00
 

30.62 %

นางกรองแก้ว อินแนน
3 003 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (โครงการ) (8 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับ ป.3
130,918.00 0.00 113,380.00 17,538.00
 

13.40 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
3.2) 02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง)
448,200.00 0.00 439,894.00 8,306.00
 

1.85 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
3.3) 03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
30,000.00 0.00 29,607.00 393.00
 

1.31 %

นางสาวรันตนา จันทร์สิน
 
3.4) 04 โครงการคุณธรรม สพฐ.
253,540.00 0.00 253,540.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
3.5) 05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม
122,770.00 0.00 52,561.00 70,209.00
 

57.19 %

นายสละ พาดี
 
3.6) 06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
343,200.00 0.00 315,982.00 27,218.00
 

7.93 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
3.7) 06 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 (สพท 14,000 + สพฐ. 18,000 บาท รวม 32,000 บาท)
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
3.8) 07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning
20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
 

50.00 %

นางพจนา คงสัตรา
4 004 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (40 โครงการย่อย)  
 
4.1) 1.01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองขาม)
59,000.00 0.00 59,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.2) 1.02 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยไร่)
27,000.00 0.00 25,500.00 1,500.00
 

5.56 %

 
4.3) 1.03 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องบง)
26,000.00 0.00 26,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.4) 1.04 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองไผ่)
17,000.00 0.00 17,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.5) 1.05 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านแก่งยาว)
31,000.00 0.00 31,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.6) 1.06 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านโป่งช้าง)
27,000.00 0.00 27,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.7) 1.07 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหวาย)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.8) 1.08 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่ากกแก)
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.9) 1.09 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านใหม่วิทยา)
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.10) 1.10 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังเวิน)
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.11) 1.11 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านพร้าว)
37,000.00 0.00 36,720.00 280.00
 

0.76 %

 
4.12) 1.12 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองบัวแก้ว)
48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.13) 1.13 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฟองใต้)
16,500.00 0.00 16,500.00 0.00
 

0.00 %

 
4.14) 1.14 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหัวนาเลา)
24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.15) 1.15 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านบึง)
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

0.00 %

 
4.16) 1.16 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำเฮี้ย)
49,500.00 0.00 49,500.00 0.00
 
4.17) 1.17 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำขอบ)
36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 
4.18) 1.18 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านวังกวาง)
52,500.00 0.00 52,500.00 0.00
 
4.19) 1.19 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหมืองแบ่ง)
40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
 
4.20) 1.20 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านท่าข้าม)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 
4.21) 1.21 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านขี้นาค)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 
4.22) 1.22 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านภูปูน)
10,500.00 0.00 10,500.00 0.00
 
4.23) 1.23 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองอ้อ)
33,000.00 0.00 33,000.00 0.00
 
4.24) 1.24 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำสร้าง)
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
 
4.25) 1.25 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านหนองใหญ่)
43,500.00 0.00 43,500.00 0.00
 
4.26) 1.26 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
75,000.00 0.00 75,000.00 0.00
 
4.27) 1.28 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านอีเลิศ)
61,500.00 0.00 61,500.00 0.00
 
4.28) 1.29 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
7,500.00 0.00 6,000.00 1,500.00
 
4.29) 1.30 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านเหล่าหญ้าสาขาบ้านดงหลงวิทยา)
39,000.00 0.00 39,000.00 0.00
 
4.30) 1.31 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
30,000.00 0.00 28,500.00 1,500.00
 
4.31) 1.32 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านร่องดู่)
42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
 
4.32) 1.33 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านฝายวังบอน)
60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
 
4.33) 1.34 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านน้ำอ้อม)
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
 
4.34) 2.01 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังขอนดู่)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
4.35) 2.02 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
4.36) 2.03 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านวังเวินพัฒนา)
100,000.00 0.00 99,920.00 80.00
 
4.37) 2.04 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น)
100,000.00 0.00 99,997.92 2.08
 
4.38) 2.05 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านนครเดิด)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 
4.39) 2.06 ค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน (บ้านจางวาง)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
4.40) 2.27 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (บ้านล้มเลา สาขาร่องคูใต้)
40,500.00 0.00 40,500.00 0.00
5 005 ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (1 โครงการย่อย)  
 
5.1) ค่าพาหนะ รับ-ส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) (บ้านโป่งสามขา)
7,500.00 0.00 7,500.00 0.00
 

0.00 %

6 006 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ่า ประปา โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน (ICU) 107,550.00   107,550.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7 007 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561
922,000.00 0.00 920,985.00 1,015.00
 

0.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม
579,500.00 0.00 528,955.00 50,545.00
 

8.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 008 งบแลกเป้า สพฐ (8 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20,000.00 0.00 19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
 
8.2) 02 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม สพท คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
68,400.00 0.00 68,400.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
8.3) 03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ)
90,000.00 0.00 57,110.00 32,890.00
 

36.54 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
8.4) 04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
35,000.00 0.00 11,496.00 23,504.00
 

67.15 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
8.5) 05 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
58,000.00 0.00 54,780.00 3,220.00 นางอรจิรา นามวงษา
 
8.6) 06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
104,500.00 0.00 84,460.00 20,040.00
 

19.18 %

นางรินรดา ธนวังศรี
 
8.7) 07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
100,000.00 0.00 64,760.00 35,240.00
 

35.24 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
8.8) 08 โครงการเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
21,200.00 0.00 21,200.00 0.00
 

0.00 %

นายเทิดชาย สุขโทน
9 009 ค่าใช้จ่ายบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโทรทัศน์โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV 527,040.00   527,040.00 0.00
 

0.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
รวม 9,161,773.00   8,097,858.59 1,063,914.41
 

11.61 %

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 270,000.00   268,953.00 1,047.00
 

0.39 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
2 02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 236,000.00   233,944.00 2,056.00
 

0.87 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
รวม 506,000.00   502,897.00 3,103.00
 

0.61 %

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
2 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) 179,000.00   151,584.00 27,416.00
 

15.32 %

นางปาณชีพ เกษามูล
3 03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 200,000.00   175,375.00 24,625.00
 

12.31 %

นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางเนตรนภา สีอ่อน / จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร / นางสาวนงนุช ลาคำ
4 04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของ สพท เพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 5,000.00   5,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
รวม 391,000.00   338,239.00 52,761.00
 

13.49 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ประกันสังคม)
87,000.00 0.00 87,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (ประกันสังคม)
9,570.00 0.00 9,570.00 0.00 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 รายการค่าเช่าบ้าน (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1
1,199,040.00 0.00 1,167,813.01 31,226.99
 

2.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2
1,380,560.00 0.00 797,000.00 583,560.00
 

42.27 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 2,676,170.00   2,061,383.01 614,786.99
 

22.97 %

 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 6,200.00   5,970.00 230.00
 

3.71 %

นายอนันต์ นามทองต้น
2 02 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ 24,000.00   24,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า
รวม 30,200.00   29,970.00 230.00
 

0.76 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 020 กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561 200,000.00 - 200,000.00 0.00  นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
2 ก่อหนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 496,000.00 (492,900.00) 492,900.00 3,100.00  
3 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมสำหรับโรงเรียนในสังกัด (44 โครงการย่อย) -  
 
3.1) 1.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านกลาง)
1,092,900.00 (800,000.00) 800,000.00 292,900.00
 

26.80 %

 
 
3.2) 1.02 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านหินกลิ้ง)
1,092,900.00 (822,799.00) 822,799.00 270,101.00
 

24.71 %

 
 
3.3) 1.03 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (บ้านศิลา)
634,000.00 (533,190.00) 533,190.00 100,810.00
 

15.90 %

 
 
3.4) 1.04 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (วัดหนองปลาซิว)
389,000.00 (389,000.00) 389,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.5) 1.05 อาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) (บ้านโนนทอง)
389,000.00 (389,000.00) 389,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.6) 1.06 อาคารเรียน สปช. 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
2,670,000.00 (2,088,168.00) 2,088,167.94 581,832.06
 

21.79 %

 
 
3.7) 1.07 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยอีจีน)
3,987,700.00 (3,120,000.00) 1,248,000.00 2,739,700.00
 

68.70 %

 
 
3.8) 1.08 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยสวิง)
3,987,700.00 (3,080,000.00) 3,080,000.00 907,700.00
 

22.76 %

 
 
3.9) 1.09 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 201/26 (บ้านสงเปลือย)
1,059,300.00 (898,700.00) 898,700.00 160,600.00
 

15.16 %

 
 
3.10) 1.10 ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) (บ้านป่าบง)
157,500.00 (157,500.00) 157,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.11) 1.11 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) (บ้านป่าแกเครือ)
144,800.00 (144,800.00) 144,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.12) 1.12 รั้วลวดหนาม ขนาด 9 เส้น (วัดทุ่งธงไชย)
139,600.00 (139,600.00) 139,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.13) 2.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
292,800.00 (292,000.00) 292,000.00 800.00
 

0.27 %

 
 
3.14) 2.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
198,000.00 (198,000.00) 198,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.15) 2.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
445,500.00 (445,500.00) 445,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.16) 2.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
213,100.00 (213,100.00) 213,100.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.17) 2.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองไขว่)
245,900.00 (245,900.00) 245,900.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.18) 2.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากดุก)
273,300.00 (273,300.00) 273,300.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.19) 2.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยข่อย)
150,600.00 (150,600.00) 150,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.20) 2.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าอิบุญ)
133,100.00 (133,100.00) 133,100.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.21) 2.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
223,600.00 (223,600.00) 223,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.22) 2.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
254,600.00 (254,600.00) 254,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.23) 2.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านท่าโก)
59,400.00 (59,400.00) 59,400.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.24) 2.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำคำ)
272,100.00 (272,100.00) 272,100.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.25) 2.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
64,900.00 (64,900.00) 64,900.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.26) 2.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
120,600.00 (120,600.00) 120,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.27) 3.1 บ้านพักครู 207 (บ้านห้วยระหงส์)
938,600.00 (798,000.00) 798,000.00 140,600.00
 

14.98 %

 
 
3.28) 3.2 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
3,415,500.00 (3,159,000.00) 3,159,000.00 256,500.00
 

7.51 %

 
 
3.29) 3.3 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านห้วยขอนหาด)
1,092,900.00 (880,000.00) 880,000.00 212,900.00
 

19.48 %

 
 
3.30) 3.4 อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านเหล่าหญ้า)
3,987,700.00 (3,222,220.00) 3,222,220.00 765,480.00
 

19.20 %

 
 
3.31) 3.5 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านเข็กน้อย)
1,059,300.00 (917,500.00) 917,500.00 141,800.00
 

13.39 %

 
 
3.32) 3.6 อาคารเนกประสงค์ แบบ สปข.201/26 (บ้านแก่งโตน)
1,059,300.00 (871,500.00) 871,500.00 187,800.00
 

17.73 %

 
 
3.33) 4.01 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
214,200.00 (214,200.00) 214,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.34) 4.02 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
445,500.00 (445,500.00) 445,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.35) 4.03 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านแก่งโตน)
247,500.00 (247,500.00) 247,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.36) 4.04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านทุ่งสมอ)
395,500.00 (395,500.00) 395,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.37) 4.05 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองแม่นา)
188,900.00 (188,900.00) 188,900.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.38) 4.06 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยสนามทราย)
445,500.00 (445,500.00) 445,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.39) 4.07 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
111,500.00 (111,500.00) 111,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.40) 4.08 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
346,500.00 (346,500.00) 346,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.41) 4.09 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านนายาว)
426,600.00 (426,600.00) 426,000.00 600.00
 

0.14 %

 
 
3.42) 4.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
342,200.00 (342,200.00) 342,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.43) 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
102,000.00 (102,000.00) 102,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
3.44) 4.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
142,800.00 (142,800.00) 142,800.00 0.00
 

0.00 %

 
4 ค่าครุภัณฑ์ รายการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (9 โครงการย่อย) -  
 
4.1) 1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านคลองสีฟัน)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.2) 2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านฝายนาแซง)
174,200.00 (146,399.00) 146,399.00 27,801.00
 

15.96 %

 
 
4.3) 3. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านร่องบง)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.4) 4. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านลานบ่า)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.5) 5. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหนองไผ่)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.6) 6. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยกอก)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.7) 7. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.8) 8. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหวาย)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
4.9) 9. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
174,200.00 (174,200.00) 174,200.00 0.00
 

0.00 %

 
5 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถม (39 โครงการย่อย) -  
 
5.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยอีจีน)
29,600.00 (29,600.00) 29,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.2) 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านนาซำ)
14,800.00 (14,800.00) 14,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
53,280.00 (53,280.00) 53,280.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.4) 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
59,200.00 (59,200.00) 59,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.5) 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านธารทิพย์)
37,000.00 (37,000.00) 37,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.6) 1.06 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม-มัธยมศึกษา (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
192,500.00 (191,950.00) 191,950.00 550.00
 

0.29 %

 
 
5.7) 1.07 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
192,500.00 (192,500.00) 192,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.8) 1.08 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยน้ำขาว)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.9) 1.09 ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List) (บ้านวังยาว)
60,000.00 (60,000.00) 60,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (ธรรมนูญกองช่างวิทยา)
35,520.00 (35,520.00) 35,520.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยหญ้าเครือ)
29,600.00 (29,600.00) 29,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านซำภู)
31,600.00 (31,600.00) 31,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.13) 1.13 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
183,120.00 (183,120.00) 183,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.14) 1.14 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) (บ้านห้วยระหงส์)
180,000.00 (180,000.00) 180,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.15) 1.15 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (บ้านดอยน้ำเพียงดิน)
192,500.00 (192,500.00) 192,500.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหินกลิ้ง)
37,000.00 (37,000.00) 37,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดงทิพย์)
28,120.00 (28,120.00) 28,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.18) 1.18 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโนนทอง)
23,680.00 (23,680.00) 23,680.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.19) 1.19 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดทุ่งธงไชย)
14,800.00 (14,800.00) 14,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.20) 1.20 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านฝาย)
65,120.00 (65,120.00) 65,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.21) 1.21 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านน้ำสร้าง)
5,920.00 (5,920.00) 5,920.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.22) 1.22 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
5,920.00 (5,920.00) 5,920.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านหนองยาว)
17,760.00 (17,760.00) 17,760.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.24) 1.24 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (วัดศรีทอง)
34,040.00 (34,040.00) 34,040.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านดอนสว่าง)
8,880.00 (8,880.00) 8,880.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.26) 1.26 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลน้ำหนาว)
63,200.00 (63,200.00) 63,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.27) 1.27 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (บ้านหินโง่น)
61,600.00 (61,600.00) 61,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.28) 1.28 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (บ้านห้วยขอนหาด)
186,200.00 (186,200.00) 186,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.29) 1.29 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยสนามทราย)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.30) 1.30 ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.31) 1.31 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Shopping List) (บ้านเข็กน้อย)
400,000.00 (400,000.00) 400,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
28,120.00 (28,120.00) 28,120.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.33) 1.33 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยขอนหาด)
29,600.00 (29,600.00) 29,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.34) 1.34 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (บ้านนายาว)
180,000.00 (180,000.00) 180,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านโป่งสามขา)
50,560.00 (50,560.00) 50,560.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.36) 1.36 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษาขมัธยมศึกษาตอนต้น) (บ้านแก่งโตน)
171,000.00 (171,000.00) 171,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.37) 1.37 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา))
111,000.00 (111,000.00) 111,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.38) 1.38 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านห้วยน้ำขาว)
22,200.00 (22,200.00) 22,200.00 0.00
 

0.00 %

 
 
5.39) 1.39 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม (บ้านวังกวาง)
80,580.00 (80,580.00) 80,580.00 0.00
 

0.00 %

 
6 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (15 โครงการย่อย) -  
 
6.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (ไทยรัฐวิทยา25)
47,400.00 (47,400.00) 47,400.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.2) 1.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงทิพย์)
17,380.00 (17,380.00) 17,380.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดงน้ำเดือ)
94,800.00 (94,800.00) 94,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.4) 1.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านดอนสว่าง)
47,400.00 (47,400.00) 47,400.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.5) 1.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
12,640.00 (12,640.00) 12,640.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านนาซำ)
80,580.00 (80,580.00) 80,580.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านน้ำสร้าง)
93,220.00 (93,220.00) 93,220.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านป่าบง)
60,040.00 (60,040.00) 60,040.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.9) 1.09 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านสักหลง)
31,600.00 (31,600.00) 31,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหนองยาว)
69,520.00 (69,520.00) 69,520.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านหินกลิ้ง)
31,600.00 (31,600.00) 31,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถม (บ้านปากดุก)
154,800.00 (154,800.00) 154,800.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.13) 3.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List) (บ้านห้วยอีจีน)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.14) 3.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
33,600.00 (33,600.00) 33,600.00 0.00
 

0.00 %

 
 
6.15) 3.4 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม) (บ้านธารทิพย์)
171,000.00 (171,000.00) 171,000.00 0.00
 

0.00 %

 
7 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (3 โครงการย่อย) -  
 
7.1) 01 ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม
377,400.00 - 0.00 377,400.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ครุภัณฑ์โต๊-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถม
483,480.00 - 0.00 483,480.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.3) 03 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169,680.00 - 0.00 169,680.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม 41,210,360.00 (35,060,826.00) 33,388,225.94 7,822,134.06
 

18.98 %

 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
8 ก่อหนี้ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2561 2,361,800.00 (2,340,000.00) 2,340,000.00 21,800.00  
รวม 2,361,800.00 (2,340,000.00) 2,340,000.00 21,800.00
 

0.92 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01.ภาคเรียนที่ 2/2560 (70%)
23,427,440.00 0.00 23,427,440.00 0.00
 
 
1.2) 02.ภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)
9,673,983.00 0.00 9,564,502.00 109,481.00
 

1.13 %

 
1.3) 03 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)
36,346,001.00 0.00 36,346,001.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)
11,150,750.00 0.00 11,150,750.00 0.00
 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01.ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
3,950,000.00 0.00 3,925,500.00 24,500.00
 

0.62 %

 
2.2) 02 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
4,590,000.00 0.00 4,590,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
96,000.00 0.00 96,000.00 0.00
 

0.00 %

 
3.2) 02 ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560
104,000.00 0.00 104,000.00 0.00
 

0.00 %

รวม 89,338,174.00   89,204,193.00 133,981.00
 

0.15 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 105,482,892.00 87.32 % 92,112,207.87 12.68 % 13,370,684.13
รวม 203,547,256.00 93.37 % 190,042,547.93 6.63 % 13,504,708.07
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561 44,710.00   27,794.00 16,916.00
 

37.83 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
2 02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 14,000.00   13,500.00 500.00
 

3.57 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
3 03 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 13,000.00   13,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
4 04 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 1,108,070.00   1,108,070.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
5 05 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มที่สะอาด 821,700.00   821,700.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
6 06 โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศ 5,800.00   5,800.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
7 07 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 20,000.00   20,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
8 08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 124,930.00   96,270.00 28,660.00
 

22.94 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
รวม 2,152,210.00   2,106,134.00 46,076.00
 

2.14 %

 
เงินเหลือจ่าย
ไม่ได้ระบุแผนงาน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 31,270.00   21,730.00 9,540.00
 

30.51 %

นางศรีชา คำพา
2 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561” 18,640.00   1,640.00 17,000.00
 

91.20 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
3 06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 21,230.00   16,530.00 4,700.00
 

22.14 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
4 07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 103,000.00   29,735.00 73,265.00
 

71.13 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
5 08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561 96,690.00   18,740.00 77,950.00
 

80.62 %

นางสุกัญญา ชุมวงค์
6 09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 93,000.00   51,978.00 41,022.00
 

44.11 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
7 1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.00   199,985.00 15.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 140,000.00   84,429.82 55,570.18
 

39.69 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00   99,878.00 122.00
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00   199,221.78 778.22
 

0.39 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน 540,000.00   540,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 10,000.00   8,300.00 1,700.00
 

17.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ 10,000.00   9,800.00 200.00
 

2.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
14 1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์) 8,000.00   7,830.00 170.00
 

2.13 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 50,000.00   49,800.00 200.00
 

0.40 %

16 1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ 7,000.00   6,631.52 368.48
 

5.26 %

17 1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. 468,000.00   405,536.91 62,463.09
 

13.35 %

18 1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 200,000.00   120,596.50 79,403.50
 

39.70 %

19 1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์ 15,000.00   14,800.00 200.00
 

1.33 %

20 11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) 50,420.00   32,985.00 17,435.00
 

34.58 %

นางศิวากร คำสนิท
21 2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท) 360,000.00   359,849.38 150.62
 

0.04 %

22 2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท) 36,000.00   35,829.70 170.30
 

0.47 %

23 2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท) 42,000.00   41,931.02 68.98
 

0.16 %

24 2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท) 17,220.00   14,405.00 2,815.00
 

16.35 %

25 2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท) 36,000.00   35,968.00 32.00
 

0.09 %

26 3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน 100,000.00   60,300.00 39,700.00
 

39.70 %

27 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 80,300.00   38,605.00 41,695.00
 

51.92 %

นางชื่นจิต เดชรักษา
28 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 70,000.00   69,290.83 709.17
 

1.01 %

29 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป. 200,000.00   199,370.00 630.00
 

0.32 %

30 4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 10,000.00   10,000.00 0.00
 

0.00 %

31 4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 100,000.00   98,971.23 1,028.77
 

1.03 %

รวม       529,102.31
 

15.50 %

 


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
32 01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561 44,710.00   27,794.00 16,916.00
 

37.83 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
33 02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 14,000.00   13,500.00 500.00
 

3.57 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
34 08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 124,930.00   96,270.00 28,660.00
 

22.94 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
รวม       46,076.00
 

25.09 %

 


แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
35 01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 1,199,040.00   1,167,813.01 31,226.99
 

2.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
36 02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 1,380,560.00   797,000.00 583,560.00
 

42.27 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม       614,786.99
 

23.83 %

 


แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
37 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1 226,800.00   221,130.00 5,670.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
38 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 320,000.00   297,281.00 22,719.00
 

7.10 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
39 01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 691,200.00   690,900.00 300.00
 

0.04 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
40 01 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง 291,972.00   106,210.00 185,762.00
 

63.62 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
41 01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 55,744.00   53,722.00 2,022.00
 

3.63 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
42 014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,770,300.00   1,622,250.00 148,050.00
 

8.36 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
43 02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11,000.00   8,200.00 2,800.00
 

25.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
44 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 3,000.00   2,956.00 44.00
 

1.47 %

45 02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561) 160,383.00   0.00 160,383.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
46 02 ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 29-30 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย 25,590.00   0.00 25,590.00
 

100.00 %

นางสาวนงนุช ลาคำ
47 02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 1,305,100.00   1,303,984.00 1,116.00
 

0.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
48 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00   17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
49 021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่) 29,000.00   0.00 29,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
50 03 ค่าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประเมินผลงานบุคลากรภายในสำนักงานฯ 18,500.00   0.00 18,500.00
 

100.00 %

นายพิชิตพล โสประดิษฐ์
51 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป. 3,800.00   2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
52 03 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม) 2,490.00   0.00 2,490.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
53 03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 85,500.00   0.00 85,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 70,200.00   44,884.00 25,316.00
 

36.06 %

นายสละ พาดี
55 03 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 21,365.00   21,325.00 40.00
 

0.19 %

นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
56 03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 854,100.00   854,022.00 78.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
57 04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ 4,500.00   4,024.70 475.30
 

10.56 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
58 04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่มลื่น 66,500.00   32,568.51 33,931.49
 

51.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
59 04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ) 950,300.00   950,110.00 190.00
 

0.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
60 04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 10,000.00   3,145.00 6,855.00
 

68.55 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
61 04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ 114,450.00   113,350.00 1,100.00
 

0.96 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ) 25,000.00   0.00 25,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
63 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 4,900.00   3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

64 05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท) 320,000.00   251,308.73 68,691.27
 

21.47 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
65 05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) 30,000.00   18,863.99 11,136.01
 

37.12 %

นางศิวากร คำสนิท
66 06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท) 32,500.00   15,583.30 16,916.70
 

52.05 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
67 06 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากร ภายใน สพป. 45,000.00   0.00 45,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
68 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8,100.00   0.00 8,100.00
 

100.00 %

69 06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม 625,000.00   314,958.00 310,042.00
 

49.61 %

กลุ่มนโยบายและแผน
70 06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน 47,580.00   38,580.00 9,000.00
 

18.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
71 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 21,450.00   17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

72 07 ค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 22,000.00   18,360.00 3,640.00
 

16.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
73 07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท) 37,500.00   31,721.53 5,778.47
 

15.41 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
74 07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 5,000.00   0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
75 07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 65,000.00   37,985.00 27,015.00
 

41.56 %

นางอรจิรา นามวงษา
76 08 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 364,998.00   0.00 364,998.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
77 08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 2,322.00   0.00 2,322.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
78 08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท) 30,000.00   15,696.00 14,304.00
 

47.68 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
79 08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) 100,000.00   99,988.00 12.00
 

0.01 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
80 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 30,000.00   30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
81 09 ค่าโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน myPsd v.8 19,000.00   19,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
82 09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ) 20,000.00   7,340.00 12,660.00
นางศิวากร คำสนิท
83 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8,000.00   4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
84 10 คงเหลือ ครั้งที่ 2 (ศธ 04002/ว1838 ลว 8 พ.ค. 61) 13,420.00   0.00 13,420.00
กลุ่มนโยบายและแผน
85 10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 67,330.00   21,405.00 45,925.00
 

68.21 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
86 11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 11,000.00   10,900.00 100.00
 

0.91 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
87 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 4,000.00   3,520.00 480.00
 

12.00 %

88 11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 109,700.00   49,010.00 60,690.00
 

55.32 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
89 12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 117,850.00   18,775.00 99,075.00
 

84.07 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
90 12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 40,000.00   31,975.00 8,025.00
 

20.06 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
91 13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 31,380.00   22,215.00 9,165.00
 

29.21 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
92 14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท) 6,320.00   6,320.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
93 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 3,000.00   1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
94 14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 16,000.00   14,000.00 2,000.00
 

12.50 %

นางพจรินทร์ จันทึง
95 15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.) 10,000.00   8,200.00 1,800.00
 

18.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
96 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 8,000.00   0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
97 19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,000.00   0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
98 20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 16,500.00   15,750.00 750.00
 

4.55 %

นางสุกัญญา ชุมวงศ์
99 23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้) 3,100.00   2,940.00 160.00
 

5.16 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
100 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 3,400.00   1,498.00 1,902.00
 

55.94 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
101 26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 9,200.00   5,696.00 3,504.00
 

38.09 %

นางเสาวณิต กองเงิน
102 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) 184,680.00   184,680.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
103 33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต 6,500.00   6,189.34 310.66
นางสาวนงนุช ลาคำ
104 35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 18,000.00   8,060.00 9,940.00
 

55.22 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
105 37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่) 6,160.00   3,080.00 3,080.00
 

50.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
106 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) 157,500.00   157,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
107 คงเหลือ 6,715.00   0.00 6,715.00
นางมลธิรา จันทร์มูล
รวม       1,980,868.90
 

20.15 %

 


แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
108 01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 922,000.00   920,985.00 1,015.00
 

0.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
109 01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 5,880.00   2,946.00 2,934.00
 

49.90 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
110 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20,000.00   19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
111 02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม 579,500.00   528,955.00 50,545.00
 

8.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
112 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00   2,800.00 200.00
 

6.67 %

113 02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง) 448,200.00   439,894.00 8,306.00
 

1.85 %

นางรินรดา ธนวังศรี
114 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017) 39,180.00   39,176.00 4.00
 

0.01 %

115 03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 30,000.00   29,607.00 393.00
 

1.31 %

นางสาวรันตนา จันทร์สิน
116 03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ) 90,000.00   57,110.00 32,890.00
 

36.54 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
117 04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 35,000.00   11,496.00 23,504.00
 

67.15 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
118 05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 122,770.00   52,561.00 70,209.00
 

57.19 %

นายสละ พาดี
119 06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 343,200.00   315,982.00 27,218.00
 

7.93 %

นางปาณชีพ เกษามูล
120 06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 104,500.00   84,460.00 20,040.00
 

19.18 %

นางรินรดา ธนวังศรี
121 07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย) 25,000.00   18,290.00 6,710.00
 

26.84 %

รร.บ้านเข็กน้อย
122 07 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 100,000.00   64,760.00 35,240.00
 

35.24 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
123 07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning 20,000.00   10,000.00 10,000.00
 

50.00 %

นางพจนา คงสัตรา
124 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา 2,200.00   1,368.00 832.00
 

37.82 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
125 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม. 5,200.00   3,140.00 2,060.00
 

39.62 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
126 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 5,500.00   3,440.00 2,060.00
 

37.45 %

นางปาณชีพ เกษามูล
127 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 4,900.00   0.00 4,900.00
 

100.00 %

128 17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 5,000.00   2,280.00 2,720.00
 

54.40 %

นางอรจิรา นามวงษา
129 18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561 131,915.00   131,865.00 50.00
 

0.04 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
130 19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล) 14,500.00   13,000.00 1,500.00
 

10.34 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
131 20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 35,000.00   26,140.00 8,860.00
 

25.31 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
132 23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ 30,000.00   12,380.00 17,620.00
 

58.73 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
133 25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,200.00   2,914.00 1,286.00
 

30.62 %

นางกรองแก้ว อินแนน
รวม       331,126.00
 

10.59 %

 


แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
134 01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 270,000.00   268,953.00 1,047.00
 

0.39 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
135 02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 236,000.00   233,944.00 2,056.00
 

0.87 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
รวม       3,103.00
 

0.61 %

 


ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
136 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2 257,000.00   250,000.00 7,000.00
 

2.72 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
รวม       7,000.00
 

2.72 %

 


แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
137 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
138 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) 179,000.00   151,584.00 27,416.00
 

15.32 %

นางปาณชีพ เกษามูล
139 03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 200,000.00   175,375.00 24,625.00
 

12.31 %

นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางเนตรนภา สีอ่อน / จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร / นางสาวนงนุช ลาคำ
140 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 3,500.00   1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
รวม       54,783.00
 

14.06 %

 


แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
141 01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 6,200.00   5,970.00 230.00
 

3.71 %

นายอนันต์ นามทองต้น
รวม       230.00
 

3.71 %

 


แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
142 05 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบบูรณาการ) 558,200.00   558,150.00 50.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รวม       50.00
 

0.01 %

 รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
งบดำเนินงาน
1 01 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2561 44,710.00   27,794.00 16,916.00
 

37.83 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
2 02 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 "การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี" สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 14,000.00   13,500.00 500.00
 

3.57 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
3 08 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 124,930.00   96,270.00 28,660.00
 

22.94 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
งบดำเนินงาน
1 02 รายการค่าเช่าบ้าน (โครงการย่อย 2)  
1) 01 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 1,199,040.00 0.00 1,167,813.01 31,226.99
 

2.60 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 02 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ของ สพฐ. (รายการค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 2 1,380,560.00 0.00 797,000.00 583,560.00
 

42.27 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
งบดำเนินงาน
1 01 ค่าเดินทางให้กับผู้เข้ารับการอบรม ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2561 7,000.00   6,280.00 720.00
 

10.29 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
2 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต) 179,000.00   151,584.00 27,416.00
 

15.32 %

นางปาณชีพ เกษามูล
3 03 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 200,000.00   175,375.00 24,625.00
 

12.31 %

นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน/นางเนตรนภา สีอ่อน / จ.ส.อ.อำไพ สอนจิตร / นางสาวนงนุช ลาคำ
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน
1 001 งบบริหารสำนักงานตามภาระงาน (โครงการย่อย 24)  
1) 1.02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 140,000.00 0.00 84,429.82 55,570.18
 

39.69 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 1.03 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00 0.00 99,878.00 122.00
 

0.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3) 1.01 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.00 0.00 199,985.00 15.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4) 1.04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00 0.00 199,221.78 778.22
 

0.39 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5) 1.05 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงานจำนวน 6 คนๆละ 15,000 บาท) 6 เดือน 540,000.00 0.00 540,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6) 1.06 ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 10,000.00 0.00 8,300.00 1,700.00
 

17.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7) 1.07 ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญ 10,000.00 0.00 9,800.00 200.00
 

2.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8) 1.08 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์) 8,000.00 0.00 7,830.00 170.00
 

2.13 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9) 1.09 ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0.00 49,800.00 200.00
 

0.40 %

10) 1.11 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ 7,000.00 0.00 6,631.52 368.48
 

5.26 %

11) 1.12 โครงการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพป. 468,000.00 0.00 405,536.91 62,463.09
 

13.35 %

12) 1.13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 200,000.00 0.00 120,596.50 79,403.50
 

39.70 %

13) 1.14 ค่าบริการเว็ปไซด์และการประชาสัมพันธ์ 15,000.00 0.00 14,800.00 200.00
 

1.33 %

14) 2.1 ค่าไฟฟ้า (6 เดือนๆละ 60,000 บาท) 360,000.00 0.00 359,849.38 150.62
 

0.04 %

15) 2.2 ค่าน้ำประปา (6 เดือนๆละ 6,000บาท) 36,000.00 0.00 35,829.70 170.30
 

0.47 %

16) 2.3 ค่าโทรศัพท์ (6 เดือนๆละ 7,000 บาท) 42,000.00 0.00 41,931.02 68.98
 

0.16 %

17) 2.4 ค่าอินเทอร์เน็ต (6 เดือนๆละ 3,260 บาท) 17,220.00 0.00 14,405.00 2,815.00
 

16.35 %

18) 2.5 ค่าไปรษณีย์ (6 เดือนๆละ 6,000 บาท) 36,000.00 0.00 35,968.00 32.00
 

0.09 %

19) 3.1 การจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำทุกเดือน 100,000.00 0.00 60,300.00 39,700.00
 

39.70 %

20) 3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 80,300.00 0.00 38,605.00 41,695.00
 

51.92 %

นางชื่นจิต เดชรักษา
21) 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร 70,000.00 0.00 69,290.83 709.17
 

1.01 %

22) 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน สพป. 200,000.00 0.00 199,370.00 630.00
 

0.32 %

23) 4.3 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
 

0.00 %

24) 4.4 การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน สพป. ตามมาตรฐาน สพป. และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 100,000.00 0.00 98,971.23 1,028.77
 

1.03 %

2 002 ดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1,225,000 บ.) (โครงการย่อย 13)  
1) 03. โครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 31,270.00 0.00 21,730.00 9,540.00
 

30.51 %

นางศรีชา คำพา
2) 04. โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว แด่น้องๆ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561” 18,640.00 0.00 1,640.00 17,000.00
 

91.20 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
3) 05. โครงการพัฒนาศักยภาพและดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสพป.พช.2 257,000.00 0.00 250,000.00 7,000.00
 

2.72 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
4) 06. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น 21,230.00 0.00 16,530.00 4,700.00
 

22.14 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
5) 07. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 103,000.00 0.00 29,735.00 73,265.00
 

71.13 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
6) 08. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปี 2561 96,690.00 0.00 18,740.00 77,950.00
 

80.62 %

นางสุกัญญา ชุมวงค์
7) 09. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 93,000.00 0.00 51,978.00 41,022.00
 

44.11 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
8) 10. โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 67,330.00 0.00 21,405.00 45,925.00
 

68.21 %

นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
9) 11. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) 50,420.00 0.00 32,985.00 17,435.00
 

34.58 %

นางศิวากร คำสนิท
10) 12 โครงการประชุมสัมมนาทีมบริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 117,850.00 0.00 18,775.00 99,075.00
 

84.07 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
11) 13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 31,380.00 0.00 22,215.00 9,165.00
 

29.21 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
12) คงเหลือ 6,715.00 0.00 0.00 6,715.00
 
นางมลธิรา จันทร์มูล
13) 14 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะ 6 เดือนแรก (สพฐ 10,000 + ภารกิจ 6,320 = 16,320 บาท) 6,320.00 0.00 6,320.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
3 003 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 และ 3 (โครงการย่อย 7)  
1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 320,000.00 0.00 297,281.00 22,719.00
 

7.10 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 04 ค่าต่อทะเบียนและประกันรถราชการ 4,500.00 0.00 4,024.70 475.30
 

10.56 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3) 05 ค่าไฟฟ้า (5 เดือนๆละ 64,000 บาท) 320,000.00 0.00 251,308.73 68,691.27
 

21.47 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4) 06 ค่าน้ำประปา (5 เดือนๆละ 6,500 บาท) 32,500.00 0.00 15,583.30 16,916.70
 

52.05 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5) 07 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต (5 เดือนๆละ 7,500 บาท) 37,500.00 0.00 31,721.53 5,778.47
 

15.41 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6) 08 ค่าไปรษณีย์ ( 5 เดือน ๆละ 6,000 บาท) 30,000.00 0.00 15,696.00 14,304.00
 

47.68 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7) 11 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 11,000.00 0.00 10,900.00 100.00
 

0.91 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 004 งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับทำโครงการ) ครั้งที่ 2 จำนวน 200,000 บาท / ครั้งที่ 3 จำนวน 310,000 บาท และครั้งที่ 4 จำนวน 1,000,000 บาท (โครงการย่อย 3)  
1) 04 โครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 10,000.00 0.00 3,145.00 6,855.00
 

68.55 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
2) 10 คงเหลือ ครั้งที่ 2 (ศธ 04002/ว1838 ลว 8 พ.ค. 61) 13,420.00 0.00 0.00 13,420.00
 
กลุ่มนโยบายและแผน
3) 06 โครงการน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน 47,580.00 0.00 38,580.00 9,000.00
 

18.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
5 005 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (โครงการย่อย 20)  
1) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 4,000.00 0.00 3,520.00 480.00
 

12.00 %

2) 05 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 4,900.00 0.00 3,900.00 1,000.00
 

20.41 %

3) 06. ค่าเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน "สพฐ.เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" 21,450.00 0.00 17,450.00 4,000.00
 

18.65 %

4) 03 ค่าเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป. 3,800.00 0.00 2,502.00 1,298.00
 

34.16 %

น.ส.ชุติพร ประเสริฐทรัพย์
5) 19 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
 

100.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
6) 08 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 2,322.00 0.00 0.00 2,322.00
 

100.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
7) 02 ค่าอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 3,000.00 0.00 2,956.00 44.00
 

1.47 %

8) 06 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของ ผอ.หน่วยสถานศึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00
 

100.00 %

9) 09 ค่าใช้จ่ายในการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8,000.00 0.00 4,940.00 3,060.00
 

38.25 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
10) 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง เข้าร่วมประชุมโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 3,000.00 0.00 1,578.00 1,422.00
 

47.40 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
11) 16 ค่าเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 3,500.00 0.00 1,478.00 2,022.00
 

57.77 %

นายสละ พาดี
12) 17 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
 

100.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
13) 20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทดลองเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. ตามมาตรฐาน สพท. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 16,500.00 0.00 15,750.00 750.00
 

4.55 %

นางสุกัญญา ชุมวงศ์
14) 24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกณฑ์การประเมินใหม่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 3,400.00 0.00 1,498.00 1,902.00
 

55.94 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
15) 23 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561 (17-18 มิ.ย.61 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้) 3,100.00 0.00 2,940.00 160.00
 

5.16 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
16) 26 ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 10 เม.ย. 61 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 9,200.00 0.00 5,696.00 3,504.00
 

38.09 %

นางเสาวณิต กองเงิน
17) 07 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 พุทธศักราช 2561 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
18) 33 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สพฐ (5-8 กันยายน 2561) จังหวัดภูเก็ต 6,500.00 0.00 6,189.34 310.66
 
นางสาวนงนุช ลาคำ
19) 35 ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 18,000.00 0.00 8,060.00 9,940.00
 

55.22 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
20) 37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1 (17-19 ก.ย. 61 โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่) 6,160.00 0.00 3,080.00 3,080.00
 

50.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
6 006 สพฐ. จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายแผนงานพื้นฐานฯ (โครงการ) (โครงการย่อย 10)  
1) 03 โครงการติดตามและตรวจสอบคุุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 70,200.00 0.00 44,884.00 25,316.00
 

36.06 %

นายสละ พาดี
2) 02 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18,000.00 0.00 17,500.00 500.00
 

2.78 %

นางพจรินทร์ จันทึง
3) 05 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (50,420 + สพฐ 30,000 = 80,420) 30,000.00 0.00 18,863.99 11,136.01
 

37.12 %

นางศิวากร คำสนิท
4) 07 โครงการยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA 65,000.00 0.00 37,985.00 27,015.00
 

41.56 %

นางอรจิรา นามวงษา
5) 08 โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) 100,000.00 0.00 99,988.00 12.00
 

0.01 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
6) 09 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (รอเสนอโครงการ) 20,000.00 0.00 7,340.00 12,660.00
 
นางศิวากร คำสนิท
7) 11 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 109,700.00 0.00 49,010.00 60,690.00
 

55.32 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
8) 12 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 40,000.00 0.00 31,975.00 8,025.00
 

20.06 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
9) 14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา 16,000.00 0.00 14,000.00 2,000.00
 

12.50 %

นางพจรินทร์ จันทึง
10) 15 ขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูแระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา (รางวัลพระราชทาน สพฐ.) 10,000.00 0.00 8,200.00 1,800.00
 

18.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
7 007 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. (โครงการย่อย 1)  
1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพป. ครั้งที่ 1 226,800.00 0.00 221,130.00 5,670.00
 

2.50 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 013 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียน (โครงการย่อย 2)  
1) 3. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านโคกมน) 184,680.00 0.00 184,680.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 4. ค่าอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน (1/2561) (บ้านวังกวาง) 157,500.00 0.00 157,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 014 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,770,300.00   1,622,250.00 148,050.00
 

8.36 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
10 016 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการย่อย 6)  
1) 01 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 691,200.00 0.00 690,900.00 300.00
 

0.04 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 02 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 1,305,100.00 0.00 1,303,984.00 1,116.00
 

0.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3) 03 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 854,100.00 0.00 854,022.00 78.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4) 06 งบบริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 4 (ศธ04002/ว3732 ลว 21 ส.ค. 61) ใช้สำหรับคูปองครูครบวงจร (เพิ่มเติม 625,000.00 0.00 314,958.00 310,042.00
 

49.61 %

กลุ่มนโยบายและแผน
5) 04 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบแผนพัฒนาฯ) 950,300.00 0.00 950,110.00 190.00
 

0.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6) 05 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 (งบบูรณาการ) 558,200.00 0.00 558,150.00 50.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 017 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการย่อย 2)  
1) 02 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (สิงหาคม-กันยายน 2561) 160,383.00 0.00 0.00 160,383.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
2) 03 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติม) 2,490.00 0.00 0.00 2,490.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
12 018 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (โครงการย่อย 1)  
1) 08 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (บ้านทุ่งสมอ) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
13 019 การตรวจและประเมินผลทางวิชาการขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการย่อย 1)  
1) 03 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 85,500.00 0.00 0.00 85,500.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 021 ติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (รร.บ้านหนองไขว่) 29,000.00   0.00 29,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 022 เงินเหลือจ่าย งบจัดการศึกษาตามภารกิจ ของ สพป. (ที่ ศธ04002/ว5463 ลว. 6 ธ.ค. 60) (โครงการย่อย 4)  
1) 01 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารและการจัดการศึกษา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 55,744.00 0.00 53,722.00 2,022.00
 

3.63 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
2) 03 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 21,365.00 0.00 21,325.00 40.00
 

0.19 %

นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
3) 02 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 61 (6-10 ส.ค.61) จำนวน 11 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 11,000.00 0.00 8,200.00 2,800.00
 

25.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4) 04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ 114,450.00 0.00 113,350.00 1,100.00
 

0.96 %

กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 023 งบประมาณเหลือจ่าย ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการย่อย 9)  
1) 01 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้าง 291,972.00 0.00 106,210.00 185,762.00
 

63.62 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
2) 02 ประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 29-30 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย 25,590.00 0.00 0.00 25,590.00
 

100.00 %

นางสาวนงนุช ลาคำ
3) 03 ค่าคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประเมินผลงานบุคลากรภายในสำนักงานฯ 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00
 

100.00 %

นายพิชิตพล โสประดิษฐ์
4) 04 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่มลื่น 66,500.00 0.00 32,568.51 33,931.49
 

51.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
5) 05 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ) 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6) 06 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของบุคลากร ภายใน สพป. 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7) 07 ค่าทำงานล่วงเวลา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 22,000.00 0.00 18,360.00 3,640.00
 

16.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8) 08 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 364,998.00 0.00 0.00 364,998.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9) 09 ค่าโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน myPsd v.8 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบดำเนินงาน
1 01 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 270,000.00   268,953.00 1,047.00
 

0.39 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
2 02 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (สพฐ ครั้งที่ 1 270,000 + ครั้งที่ 2 236,000 = 506,000 บาท) 236,000.00   233,944.00 2,056.00
 

0.87 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
งบดำเนินงาน
1 01 ค่าใช้จ่ายในกรลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก และค่าจัดทำโปสเตอร์และเอกสารให้กับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ 6,200.00   5,970.00 230.00
 

3.71 %

นายอนันต์ นามทองต้น
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบดำเนินงาน
1 002 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (ค่าใช้จ่าย) (โครงการย่อย 14)  
1) 03 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EDUCA 2017) 39,180.00 0.00 39,176.00 4.00
 

0.01 %

2) 01 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 5,880.00 0.00 2,946.00 2,934.00
 

49.90 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
3) 02 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทย 3,000.00 0.00 2,800.00 200.00
 

6.67 %

4) 07 ค่าดำเนินงานของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา (โรงเรียนบ้านเข็กน้อย) 25,000.00 0.00 18,290.00 6,710.00
 

26.84 %

รร.บ้านเข็กน้อย
5) 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ (1-3 พฤษภาคม 2561) โรงแรมรอแยล เบญจา 2,200.00 0.00 1,368.00 832.00
 

37.82 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
6) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00
 

100.00 %

7) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 5,500.00 0.00 3,440.00 2,060.00
 

37.45 %

นางปาณชีพ เกษามูล
8) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการชับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ. และแนวทางปฎิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนทองธาราริเวอร์วิว กทม. 5,200.00 0.00 3,140.00 2,060.00
 

39.62 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
9) 17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์และครูเข้าร่วมการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิกรุก (Active Learning) ระหว่าง 24-27 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 5,000.00 0.00 2,280.00 2,720.00
 

54.40 %

นางอรจิรา นามวงษา
10) 18 ค่าวัสดุการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2561 131,915.00 0.00 131,865.00 50.00
 

0.04 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
11) 19 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการผ่านระบบ Video Conference (ขยายผลประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ผ่านระบบทางไกล) 14,500.00 0.00 13,000.00 1,500.00
 

10.34 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
12) 20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ 35,000.00 0.00 26,140.00 8,860.00
 

25.31 %

นางเนตรนภา สีอ่อน
13) 23 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพท ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ NEW DLTV ของ สพฐ 30,000.00 0.00 12,380.00 17,620.00
 

58.73 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
14) 25 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะประชุมสัมมนาเชิงการเสริมสร้างศักยภาพ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,200.00 0.00 2,914.00 1,286.00
 

30.62 %

นางกรองแก้ว อินแนน
2 003 สพฐ.จัดสรรเพิ่มเติม แผนงานบูรณาการฯ (โครงการ) (โครงการย่อย 5)  
1) 07 โครงการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Active Learning 20,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
 

50.00 %

นางพจนา คงสัตรา
2) 02 โครงการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข้อสอบกลาง) 448,200.00 0.00 439,894.00 8,306.00
 

1.85 %

นางรินรดา ธนวังศรี
3) 06 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 343,200.00 0.00 315,982.00 27,218.00
 

7.93 %

นางปาณชีพ เกษามูล
4) 03 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 30,000.00 0.00 29,607.00 393.00
 

1.31 %

นางสาวรันตนา จันทร์สิน
5) 05 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 122,770.00 0.00 52,561.00 70,209.00
 

57.19 %

นายสละ พาดี
3 007 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 (โครงการย่อย 2)  
1) 01 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 922,000.00 0.00 920,985.00 1,015.00
 

0.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 02 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2561 เพิ่มเติม 579,500.00 0.00 528,955.00 50,545.00
 

8.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 008 งบแลกเป้า สพฐ (โครงการย่อย 5)  
1) 01 โครงการจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20,000.00 0.00 19,970.00 30.00
 

0.15 %

นางสาวรัตนา จันทร์สิน
2) 03 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอเสนอโครงการ) 90,000.00 0.00 57,110.00 32,890.00
 

36.54 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
3) 04 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 35,000.00 0.00 11,496.00 23,504.00
 

67.15 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
4) 06 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 104,500.00 0.00 84,460.00 20,040.00
 

19.18 %

นางรินรดา ธนวังศรี